intTypePromotion=3

Quyết định số 1686/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 1686/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1686/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành Điều lệ quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Đông Nam đường Trần Duy Hưng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1686/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1686/Q -UBND Hà N i, ngày 14 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN ÔNG NAM Ư NG TR N DUY HƯNG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t t ai năm 2003; Căn c Lu t Xây d ng năm 2003; Căn c Lu t u tư năm 2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Căn c Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu ô th m i; Căn c Thông tư 04/2006/TT-BXD ngày 18/08/2006 c a B Xây d ng v vi c hư ng d n th c hi n Quy ch khu ô th m i ban hành theo Ngh nh s 02/2006/N -CP ngày 05/01/2006 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 15/2007/Q -UBND ngày 23/01/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i; Căn c Quy t nh s 182/2005/Q -UB ngày 08/11/2005, Quy t nh s 150/2006/Q -UB ngày 31/8/2006, Quy t nh s 275/Q -UBND ngày 13/8/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t và phê duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng; Xét ngh c a Liên danh Công ty C ph n xây d ng Công nghi p – ICC và Công ty C ph n tư v n Ki n trúc ô th Hà N i – UAC v vi c xin phê duy t i u l qu n lý u tư và xây d ng t i Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng t i T trình s 20/TTr-DA ngày 02/12/2008; Xét T trình s 78/TTr-KH& T ngày 14/01/2009; T trình s 342/TTr-KH& T ngày 19/3/2009 c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i; QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ i u l qu n lý u tư và xây d ng khu ô th m i ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký ban hành. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : K ho ch và u tư; Quy ho ch và Ki n trúc, Xây d ng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trư ng, Giao thông v n t i, Công Thương Văn hóa – Th thao – Du l ch, Giáo d c và ào t o, Y t ; Ch t ch: UBND Qu n C u Gi y, Qu n Thanh Xuân; T ng giám c T ng công ty u tư và Phát tri n h t ng ô th Hà N i; Giám c các Công ty: c ph n Xây d ng Công nghi p Hà N i, C ph n Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i; Th trư ng các S , Ban, Ngành; các t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH
 2. - Như i u 3; - TT Thành y Hà N i ( báo cáo); - TT H ND Thành ph ( báo cáo); - Ch t ch UBNDTP ( báo cáo); - y viên H NDTP; - Các Phó CT: Vũ H ng Khanh, Nguy n Văn Khôi; Phí Thái Bình - Chánh Văn phòng; - Các Phó VP: Nguy n Văn Th nh, Ph m Chí Công; - Lưu VP. I UL QU N LÝ U TƯ VÀ XÂY D NG KHU Ô THN ÔNG NAM Ư NG TR N DUY HƯNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1686/Q -UBND ngày 14/4/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích, yêu c u 1. Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng ư c u tư theo quy ho ch do UBND Thành ph phê duy t nh m t o ra khu ô th hi n i. Khu ô th có ch c năng chính là Trung tâm hành chính Hà N i, văn phòng i di n c a các T nh, Thành ph và các ch c năng công c ng khác như khách s n 5 sao, văn phòng cao c p, trư ng h c, nhà ch t lư ng cao …, là nơi giao lưu, h p tác và gi i thi u các thành t u kinh t văn hóa xã h i c a các a phương v i Th ô Hà N i và qu c t . i u l này quy nh v qu n lý u tư và xây d ng theo quy ho ch chi ti t Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng; Quy nh v các D án thành ph n nh m m b o xây d ng ng b h th ng h t ng k thu t, nhà , các công trình h t ng xã h i theo quy ho ch ư c duy t, tuân th các quy nh v qu n lý u tư xây d ng c a Nhà nư c, Thành ph Hà N i. 2. Xác nh nghĩa v và trách nhi m c a các i tư ng tham gia u tư xây d ng, s d ng các công trình thu c Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng. i u 2. Ph m vi, i tư ng áp d ng 1. Ph m vi: i u l này ư c áp d ng i v i các d án, công trình xây d ng t i Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng. 2. i tư ng áp d ng: Các nhà u tư tham gia u tư và qu n lý khai thác công trình t i Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng. i u 3. Các khu ch c năng c a khu ô th 1. Khu liên cơ quan hành chính Hà N i, văn phòng i di n các T nh, Thành ph (CQ) 2. Khu trư ng h c, nhà tr (TH, NT) 3. Công viên cây xanh, bãi xe (CX, X) 4. Khu h n h p (Văn phòng, c a hàng d ch v thương m i …) (HH) 5. Khu nhà cao t ng (NO) 6. Khu khách s n 5 sao (KS)
 3. i u 4. Quy nh chung v u tư xây d ng các công trình t i khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng 1. Cơ c u s d ng t xây d ng các công trình t i khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng th c hi n tuân th theo Quy t nh s 182/2005/Q -UB ngày 08/11/2005, Quy t nh s 150/2006/Q -UB ngày 31/8/2006, Quy t nh s 275/Q -UBND ngày 13/8/2008 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c phê duy t và phê duy t i u ch nh quy ho ch chi ti t t l 1/500 Khu ô th và i u ch nh quy ho ch chi ti t khu ô th ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng ư c tri n khai u tư theo d án thành ph n. 3. Phương th c giao t, cho thuê t, u giá quy n s d ng t xây d ng các công trình th c hi n theo quy nh hi n hành và do UBND Thành ph quy t nh. Chương 2. QUY NNH C TH PHƯƠNG TH C U TƯ D ÁN i u 5. u tư ng b h t ng k thu t và xây d ng hoàn ch nh khu công viên cây xanh, bãi xe (ký hi u CX1, CX2, DX1, DX2 …) theo quy ho ch. 1. Ch u tư: Liên danh Công ty C ph n Xây d ng Công nghi p – ICC và Công ty C ph n Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i – UAC, trong ó: - i v i h th ng h t ng k thu t chung (không k c p i n, bưu chính): Ngân sách ng trư c c a UBND Thành ph Hà N i. - H th ng c p i n: T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) u tư b ng ngu n v n doanh nghi p và t ch c kinh doanh c p i n (Theo Quy t nh s 3823/Q -UB ngày 03/7/2003). - H th ng bưu chính vi n thông: Công ty i n tho i Hà N i 2 (Vi n thông Hà N i) u tư b ng ngu n v n doanh nghi p và t ch c kinh doanh khai thác (Theo Văn b n s 3095/UBND-KH& T ngày 14/11/2008 c a UBND Thành ph ). 2. Hình th c qu n lý th c hi n d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý và th c hi n d án. 3. ThNm quy n quy t nh u tư: UBND Thành ph Hà N i. 4. Phân b su t u tư xây d ng h th ng HTKT: - Chi phí u tư xây d ng h th ng HTKT g m: san n n, h th ng ư ng giao thông, tuynel k thu t, h th ng thoát nư c mưa, thoát nư c th i, h th ng c p nư c, h th ng cây xanh, h th ng chi u sáng, h th ng qu n lý ch t th i r n, chi phí gi i phóng m t b ng … Chi phí u tư xây d ng HTKT ư c xác nh trên cơ s quy t toán công trình xây d ng HTKT ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trư ng h p chưa có quy t toán ư c duy t, chi phí u tư xây d ng HTKT t m xác nh trên cơ s thi t k k thu t và t ng d toán, d toán ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Su t u tư h t ng: Toàn b các chi phí chuNn b u tư và kinh phí u tư xây d ng h th ng HTKT ư c phân b theo m2 trên các ô t ư c giao. 5. Bàn giao s d ng: K t thúc giai o n u tư xây d ng, Ch u tư bàn giao công trình cho S Giao thông v n t i, S Xây d ng, UBND Qu n C u Gi y, UBND Qu n Thanh Xuân qu n lý duy trì v n hành s d ng. i u 6. u tư xây d ng khu hành chính Hà N i: Khu liên cơ quan hành chính c a Thành ph , Khu văn phòng các t nh thành ph
 4. 1. Cơ ch chung: - Cơ ch th c hi n: UBND Thành ph y quy n cho S Xây d ng ký h p ng BT v i nhà u tư. - Nhà u tư: Liên danh T ng Công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) và T ng công ty u tư phát tri n h t ng ô th (UDIC). - Ngu n v n hoàn tr : Theo H p ng BT gi a S Xây d ng và Liên danh T ng Công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam (VINACONEX) – T ng công ty u tư phát tri n h t ng ô th (UDIC). - Hình th c qu n lý d án: Nhà u tư BT tr c ti p th c hi n và qu n lý d án. - Th i gian th c hi n: 2007-2010. 2. Cơ ch cho các T nh, Thành ph thuê và mua v i giá ưu ãi làm văn phòng i di n: - Ch ư c mua ho c thuê văn phòng v i m c ích là văn phòng i di n, trung tâm giao d ch; tuy t i không làm tr m trung chuy n hàng hóa, nhà hay các m c ích khác. - Di n tích: Theo nhu c u s d ng c a các T nh, Thành ph . - Giá mua ho c thuê: Giá ưu ãi không nh m m c ích kinh doanh; các T nh biên gi i, vùng sâu vùng xa có h tr c bi t. - u m i ti p nh n ăng ký v trí, di n tích mua ho c thuê: Văn phòng UBND Thành ph Hà N i - Cơ quan ra quy t nh v v trí, di n tích, giá mua ho c thuê: UBND Thành ph Hà N i. - u m i làm th t c mua ho c thuê văn phòng: S Xây d ng. - Trư ng h p thuê văn phòng: + ăng ký th i h n thuê: 50 năm; 05 năm ký l i h p ng. + Giá thuê: theo giá ưu ãi tính theo th i i m thuê nhà. + Tr ti n thuê văn phòng: tr m t l n cho 05 năm (giá c khuy n khích gi m v i t l hai bên cùng có l i) ho c m i năm m t l n; giá thuê ư c tính theo th i i m thanh toán. + Quy nh v s d ng văn phòng: ư c b trí n i th t theo nhu c u s d ng; tuy t i không c i t o, ch nh s a toàn b di n tích ang s d ng làm nh hư ng n ki n trúc, k t c u trong và ngoài nhà. - Trư ng h p mua văn phòng: + Giá mua: Tính theo giá ưu ãi là giá thành th c t và lãi m b o kinh doanh t i th i i m bàn giao di n tích s d ng. + Di n tích tính vào giá thành nhà bao g m: di n tích các phòng, lôgia, khu ph (không bao g m di n tích hành lang chung) + Thanh toán ti n: Hoàn tr Thành ph m t l n trư c khi nh n bàn giao văn phòng; sau th i gian 02 tháng nh n gi y ch ng nh n quy n s d ng nhà làm vi c. + Quy nh v s d ng văn phòng: ư c ch nh s a, b trí n i th t trong nhà làm vi c phù h p v i nhu c u s d ng nhưng không làm nh hư ng n k t c u công trình; M t ngoài tuy t i không c i
 5. t o m b o quy ho ch, ki n trúc chung c a toàn b ngôi nhà (Trư c khi ch nh s a ph i làm vi c v i Ch u tư; ch ư c ch nh s a m t l n duy nh t trư c khi nh n bàn giao nhà): vi c ch nh s a do Ch u tư d án th c hi n. - Trách nhi m c a các T nh, Thành ph khi mua ho c thuê văn phòng; m b o an ninh, tr t t xã h i, v sinh công c ng trong tòa nhà và khu ô th . Hàng tháng ơn v s d ng nhà có trách nhi m tr ti n i n, nư c, i n tho i … theo H p ng ký v i các ơn v cung c p d ch v . i u 7. u tư xây d ng khu h n h p (Văn phòng, c a hàng d ch v thương m i …-HH) - Cơ ch th c hi n: là d án i ng cho D án B o tàng Hà N i ã ư c UBND Thành ph ch p thu n t i Văn b n s 3616/UBND-CN ngày 09/6/2008. - Ch u tư: T ng Công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam (VINACONEX). - Ngu n v n: V n t có, t huy ng c a Nhà u tư. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư t qu n lý và th c hi n D án. - Hình th c s d ng t: Theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . - Th i gian th c hi n: 2008-2010. i u 8. Khu khách s n 5 sao (KS): - Cơ ch th c hi n: L a ch n ch u tư theo Quy t nh s 4429/Q -UB ngày 05/10/2006 c a UBND Thành ph Hà N i - Ch u tư: T p oàn Charmvit. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư t qu n lý và th c hi n d án. - Hình th c s d ng t: Thuê t theo quy nh c a UBND Thành ph Hà N i - Ngu n v n: V n t có, t huy ng c a nhà u tư. - Th i gian th c hi n: 2007-2010. i u 9. Khu trư ng h c: 1. Trư ng Trung h c ph thông Hà N i – Amsterdam: ã ư c UBND Thành ph giao th c hi n theo d án riêng. 2. Khu Trư ng h c – Nhà tr - Cơ ch th c hi n: UBND Thành ph ã giao Công ty C ph n u tư Xu t nh p khNu xây d ng và phát tri n giáo d c Thăng Long nghiên c u l p d án t i Văn b n s 2763/UBND-KH& T ngày 23/5/2007. - Ch u tư: Công ty C ph n u tư Xu t nh p khNu xây d ng và phát tri n giáo d c Thăng Long. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư t qu n lý và th c hi n d án. - Th i gian th c hi n: 2008 – 2010.
 6. i u 10. Khu Nhà kinh doanh: 1. Khu Nhà cao t ng NO3 - Ch u tư: Công ty TNHH Goden Gain Vi t Nam. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý và th c hi n d án. - Ngu n v n: V n t có, t huy ng c a nhà u tư. - Th i gian th c hi n: 2008-2010. 2. Khu nhà cao t ng NO4: - Ch u tư: Liên danh Công ty Xây d ng Công nghi p – ICC, Công ty c ph n tư v n ki n trúc ô th Hà N i – UAC, T ng công ty u tư phát tri n h t ng ô th - UDIC, Công ty C ph n thương m i Qu c t và Tư v n u tư – Invencon. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý và th c hi n d án. - Hình th c s d ng t: Chuy n quy n s d ng t theo phương th c ch nh giá s d ng t (chuy n giao toàn b khu t, xem xét y u t kinh doanh ch u tư tr ti n theo quy nh c a Thành ph ), có xem xét n giá t c a các d án tương t lân c n. - Ngu n v n: V n t có và v n t huy ng c a nhà u tư. - Th i gian th c hi n: 2008 – 2010. 3. Khu nhà cao t ng NO5: - Ch u tư: T ng Công ty xu t nh p khNu xây d ng Vi t Nam VINACONEX. - Hình th c qu n lý d án: Ch u tư t qu n lý và th c hi n d án. - Hình th c s d ng t: Chuy n quy n s d ng t theo phương th c ch nh giá s d ng t (chuy n giao toàn b khu t, xem xét y u t kinh doanh ch u tư tr ti n theo quy nh c a Thành ph ), có xem xét n giá t c a các d án tương t lân c n. - Ngu n v n: V n t có và v n t huy ng c a nhà u tư. - Th i gian th c hi n: 2007 – 2010. i u 11. Nguyên t c l a ch n Nhà u tư xây d ng các công trình HTXH thi t y u và công trình h t ng kinh doanh (không s d ng v n Ngân sách) 1. Tuân th theo Quy t nh s 15/2007/Q -UBND ngày 23/01/2007 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy nh v u th u l a ch n nhà u tư d án có s d ng t trên a bàn Thành ph Hà N i. 2. UBND Thành ph s quy t nh c th i v i t ng d án. Chương 3. T CH C TH C HI N TRONG GIAI O N TH C HI N D ÁN VÀ BÀN GIAO ƯA CÔNG TRÌNH VÀO V N HÀNH KHAI THÁC
 7. i u 12. UBND Thành ph Hà N i th ng nh t qu n lý u tư theo quy ho ch ư c duy t; quy t nh ình ch , thu h i, chuy n Ch u tư i v i các Ch u tư vi ph m pháp lu t, s d ng sai m c ích và các quy nh qu n lý hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 13. Trách nhi m, quy n h n c a Liên danh Công ty C ph n Xây d ng Công nghi p – ICC và Công ty c ph n tư v n ki n trúc ô th Hà N i – UAC (ch u tư xây d ng HTKT toàn b khu ô th ): Trách nhi m: - Ch u trách nhi m trư c UBND Thành ph v t ch c tri n khai u tư xây d ng Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng theo các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng thành khu ô th hi n i, văn minh ng b v HTKT và h t ng xã h i. - Ch u trách nhi m qu n lý d án HTKT cho n khi bàn giao cho các ơn v chuyên ngành. - Ch u trách nhi m qu n lý d án, khai thác khu ô th theo ch c năng nhi m v ư c Thành ph giao. - Cung c p h sơ, thông tin, s li u h t ng k thu t chung khu ô th cho các nhà u tư d án thành ph n trong khu ô th . - Th c hi n duy tu b o dư ng h th ng HTKT cho n khi k t thúc d án. - T ch c nghi m thu và bàn giao h th ng HTKT t ng ph n và toàn ph n cho các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Quy n h n: - ư c th a thu n cung c p, u n i ngu n i n, nư c i v i các d án thành ph n trong khu ô th . - xu t thu kinh phí c a các ch d án thành ph n ph c v duy tu b o dư ng h th ng h t ng trong quá trình u xây d ng; và m c kinh phí trong trư ng h p ch u tư d án thành ph n làm hư h ng phá v h th ng h t ng k thu t chung. - Ki n ngh UBND Thành ph Hà N i x lý vi ph m khi Ch u tư d án thành ph n vi ph m nh ng v n sau: không óng góp và phá v s ng b h th ng HTKT chung. i u 14. Trách nhi m và quy n h n c a các Ch u tư d án thành ph n: 1. Trách nhi m: - T ch c xây d ng công trình theo úng quy chuNn, tiêu chuNn, tuân th quy ho ch ư c duy t và các quy nh hi n hành v qu n lý u tư và xây d ng - Qu n lý d án thành ph n do UBND Thành ph Hà N i duy t, ch u s qu n lý các cơ quan qu n lý chuyên ngành. Xây d ng và s d ng công trình úng m c ích, úng ti n chung c a toàn d án. - Ký k t các h p ng s d ng HTKT v i các cơ quan qu n lý chuyên ngành và ph i có th a thu n b ng văn b n c a Ch u tư d án HTKT (cam k t ch p hành s hư ng d n c a ch u tư xây d ng HTKT toàn b khu ô th v vi c s d ng h th ng HTKT, hư ng ư ng v n chuy n nguyên v t li u, vi c thi công không làm nh hư ng n các d án xung quanh và phá v h th ng HTKT chung c a D án. N u làm hư h ng ph i có trách nhi m b i thư ng thi t h i theo quy nh); ch p hành các quy nh m b o an toàn lao ng, v sinh ô th , b o v môi trư ng, phòng ch ng cháy n , an ninh tr t t trong khu ô th .
 8. - Hoàn tr ngân sách Thành ph su t u tư xây d ng HTKT theo quy t toán ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi ư c giao t chính th c. Trong trư ng h p nh n m c gi i th c hi n các th t c chuNn b u tư d án, Thành ph cho phép t m n p su t u tư HTKT theo giá t m tính. - Th c hi n nghĩa v tài chính v i Thành ph theo cam k t và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a Nhà nư c. - Thanh toán y và úng h n kho n ti n chi phí xây d ng, qu n lý, b o dư ng, duy tu HTKT theo h p ng. Có trách nhi m b i hoàn thi t h i gây ra i v i h th ng HTKT ô th chung. - T ch c kinh doanh khai thác công trình úng ch c năng, ngành ngh và theo các quy nh hi n hành c a Pháp lu t. - Th c hi n y trách nhi m, nghĩa v v i Thành ph và Nhà nư c theo quy t nh phê duy t giao ch u tư c a UBND Thành ph Hà N i. - Không chuy n giao, chuy n như ng và cho thuê l i ph n nhà ph n t ã thuê c a UBND Thành ph Hà N i cho i tư ng khác khi chưa ư c s ch p thu n c a UBND Thành ph . 2. Quy n h n: Sau khi d án hoàn thành, ư c quy n khai thác s d ng theo n i dung c a Quy t nh u tư ư c phê duy t; ho c bàn giao các d án thành ph n theo quy nh c a Thành ph . i u 15. Trách nhi m c a Công ty i n tho i Hà N i 2 (Vi n Thông Hà N i), T p oàn i n l c Vi t Nam. Ph i h p v i Liên danh Công ty c ph n Xây d ng công nghi p và Công ty c ph n Tư v n ki n trúc ô th Hà N i trong quá trình th c hi n u tư xây d ng h ng m c bưu chính vi n thông, c p i n thu c ph n h th ng h t ng k thu t chung và trong ô t. i u 16. Trách nhi m ti p nh n bàn giao Cơ quan qu n lý chuyên ngành ti p nh n h ng m c thu c ph n HTKT d án khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng (bao g m h th ng HTKT chung và trong ô t) như sau: - H th ng c p nư c sinh ho t: S Xây d ng. - H th ng thoát nư c: S Xây d ng. - H th ng tuynel k thu t, giao thông: S Xây d ng, S Giao thông v n t i. - H th ng PCCC: Công an Thành ph Hà N i. - H th ng cây xanh: S Xây d ng. - H th ng qu n lý ch t th i r n: UBND Qu n C u Gi y. - H th ng chi u sáng ô th : S Xây d ng. - H th ng c p i n: Công ty i n l c Hà N i. -H th ng bưu chính vi n thông: Vi n thông Hà N i. i u 17. Trách nhi m cơ quan qu n lý Nhà nư c
 9. 1. S K ho ch và u tư Hà N i: a. Ch trì ph i h p v i S , Ban, Ngành liên quan, ôn c, ki m tra vi c th c hi n d án HTKT và các d án thành ph n d án hoàn thành bàn giao úng ti n . b. B trí các ngu n v n u tư d án ng b HTKT (k c u n i HTKT ngoài d án) theo ti n th c hi n. c. T ch c thNm nh d án, các d án thành ph n theo quy nh c a Thành ph và quy ch qu n lý v n u tư xây d ng d. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v lĩnh v c qu n lý u tư. e. Tham gia thNm nh phương án thu h i v n u tư xây d ng Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng. 2. S Quy ho ch Ki n trúc Hà N i: a. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v quy ho ch và ki n trúc các công trình thu c Khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng b. ThNm nh và th a thu n phương án quy ho ch t ng m t b ng, phương án ki n trúc i v i các công trình t i khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng theo quy ho ch chi ti t ư c c p thNm quy n phê duy t. 3. S Xây d ng: a. ThNm nh thi t k cơ s các công trình ki n trúc thu c khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng theo quy nh. b. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng theo quy nh. c. Ch u trách nhi m àm phán và ký h p ng BT i v i nhà u tư th c hi n 02 D án xây d ng khu liên cơ quan hành chính c a Thành ph và Tòa nhà Văn phòng i di n các t nh thành. Th c hi n nhi m v giám sát nhà u tư tri n khai th c hi n h p ng BT. d. Ti p nh n khu liên cơ quan hành chính c a Thành ph và khu nhà cao t ng cho thuê văn phòng i di n c a các T nh, Thành ph do Ch u tư d án bàn giao. L p quy ch v giá thuê và s d ng văn phòng trình UBND Thành ph phê duy t. e. Th c hi n th t c hành chính mua ho c thuê văn phòng theo quy nh. g. Cung c p, hư ng d n s li u k thu t ch o các ơn v tr c thu c ti p nh n bàn giao t ng ph n và toàn ph n HTKT theo ti n th c hi n d án. 4. S Tài nguyên và Môi trư ng: a. Th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v s d ng t. Xác nh trách nhi m, nghĩa v c a các t ch c cá nhân s d ng t theo quy nh c a Lu t t ai. b. Trình UBND Thành ph th ng nh t v ranh gi i hành chính. 5. S Giao thông v n t i a. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v xây d ng chuyên ngành.
 10. 6. S Tài chính a. Ch trì, ph i h p v i các S , Ngành liên quan, Ch u tư d án trình UBND Thành ph duy t su t u tư HTKT. b. Ph i h p v i S K ho ch và u tư có k ho ch c p phát v n ngân sách i v i d án HTKT và v n các d án u tư công trình công ích; th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v tài chính. c. Hư ng d n, ph i h p v i Ch u tư d án t ch c u giá s d ng t& u th u các d án thành ph n. d. Hư ng d n và thNm tra quy t toán công trình s d ng v n Ngân sách trư c khi trình c p có thNm quy n phê duy t. 7. Các S Công Thương, Văn hóa – Th thao – Du l ch, Giáo d c và ào t o, Y t : Căn c vào quy ho ch, k ho ch th c hi n Khu ô th , có k ho ch u tư xây d ng, quy ho ch phát tri n ngành áp ng k p th i các nhu c u ph c v , d ch v theo lĩnh v c mình qu n lý ph c v Khu ô th m i sau khi hoàn thành i vào khai thác ng b . 8. S N i v : Ch trì cùng UBND Qu n, huy n và các ơn v liên quan xác nh ranh gi i, a gi i hành chính, xác nh v c p hành chính. 9. UBND Qu n C u Gi y, UBND Qu n Thanh Xuân: a. Th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c v hành chính trên a bàn theo quy nh c a Pháp lu t b. Giám sát c ng ng v qu n lý u tư xây d ng t i khu ô th ông Nam ư ng Tr n Duy Hưng theo quy nh hi n hành c a UBND Thành ph và Nhà nư c. c. L p phương án ti p nh n, t ch c b máy qu n lý hành chính khi nh n chuy n giao phù h p v i k ho ch hoàn thành các công trình c a Liên danh Công ty C ph n Xây d ng công nghi p và Công ty C ph n tư v n ki n trúc ô th và các ơn v liên quan khác. i u 18. Vi n thông Hà N i, T p oàn i n l c Vi t Nam: a. Có trách nhi m qu n lý, khai thác, s d ng công trình sau u tư m b o úng m c ích s d ng và các quy nh khác c a Pháp lu t b. T th c hi n ch b o hành, b o trì công trình theo quy nh c a Nhà nư c. Chương 4. CÁC I U KHO N THI HÀNH i u 19. Giám c các S , Ban, Ngành Thành ph ; Ch t ch UBND các qu n: C u Gi y, Thanh Xuân; Ch t ch UBND các phư ng: Trung Hòa, Nhân Chính; T ng giám c T ng công ty u tư phát tri n h t ng ô th - UDIC; Giám c Công ty C ph n Xây d ng công nghi p – ICC; Giám c Công ty c ph n Tư v n Ki n trúc ô th Hà N i – UAC; các Ch u tư d án thành ph n có trách nhi m tri n khai th c hi n theo i u l này. i u 20. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c, các c p, các ngành và các ơn v liên quan g i văn b n ngh và xu t ý ki n v i UBND Thành ph k p th i xem xét, s a i, b sung
 11. cho phù h p. Khi Nhà nư c i u ch nh, b sung văn b n có liên quan thì i u l v u tư và qu n lý u tư ư c i u ch nh cho phù h p.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản