intTypePromotion=3

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 65/2005/QĐ-UB về việc mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành, để sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế áp dụng hình thức mua nhà đã xây dựng hoặc theo hình thức đặt hàng mua nhà để phục vụ di dân giải phóng mặt bằng, tái định cư đã được ban hành kèm theo quyết định số 01/2002/QĐ-UB ngày 04/2/2002 của UBND Thành phố...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 17/2005/QĐ-BTS

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 65/2005/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 05 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH ÁP D NG HÌNH TH C MUA NHÀ Ã XÂY D NG HO C THEO HÌNH TH C T HÀNG MUA NHÀ PH C V DI DÂN GI I PHÓNG M T B NG, TÁI NNH CƯ Ã Ư C BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 01/2002/Q -UB NGÀY 04/2/2002 C A UBND THÀNH PH U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/07/1999 v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng, Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/01/2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 v vi c ban hành Quy ch u th u, Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 66/2003/N -CP ngày 12/6/2003 v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch u th u c a Chính Ph ; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/2/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 04/01/2003 c a UBND thành ph Hà N i v vi c ban hành Quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư; Căn c Quy t nh s 142/2003/Q -UB ngày 31/10/2003 c a UBND Thành ph v vi c i u ch nh Quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng, tái nh cư; Căn c Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29/12/2004 c a UBND Thành ph v vi c Ban hành Quy ch qu n lý s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư; Căn c Quy t nh s 184/Q -UB ngày 11/01/2005 c a UBND Thành ph v vi c Thành l p H i ng th m nh xác nh giá thanh toán mua nhà ã xây d ng ho c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng tái nh cư; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư Hà N i t i t trình s : 357/TTr- KH& T ngày 04 tháng 5 năm 2005; QUY T NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân gi i phóng m t b ng,
  2. tái nh cư ban hành kèm theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 04 tháng 01 năm 2002 c a UBND Thành ph Hà N i như sau: 1. Kho n 1 i u 5 s a i như sau: 1. Căn c nhi m v và danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch hàng năm, Bên mua có trách nhi m kh o sát th trư ng nhà , thương th o, th ng nh t v i Bên bán v các n i dung c a h p ng. 2. Kho n 1 i u 6 b sung như sau: Bên t hàng là Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i; các ch u tư; các Ban qu n lý d án có nhu c u qu nhà tái nh cư và ư c UBND Thành ph ch p thu n b ng văn b n cho phép áp d ng hình th c t hàng mua nhà. 3. i m d M c 2.2 Kho n 2 i u 6 s a i như sau: d. Bên ư c t hàng mua nhà có ăng ký kinh doanh, ngành ngh phù h p v i n i dung u tư xây d ng nhà và cam k t có năng l c v nhân s , thi t b , kinh nghi m và năng l c v v n th c hi n hoàn ch nh d án. 4. M c a Kho n 1 i u 7 s a i như sau: a. Trên cơ s danh m c d án u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t theo k ho ch hàng năm, Bên mua và bên bán có trách nhi m thương th o, th ng nh t v các n i dung c a h p ng. 5. Kho n 2 i u 7 s a i, b sung như sau: a. Trên cơ s xu t c a các ơn v có nhu c u, S K ho ch và u tư Hà N i là cơ quan u m i, trình UBND Thành ph giao nhi m v cho các ơn v áp d ng hình th c t hàng mua nhà và ch trì cùng S Tài chính, Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i l p k ho ch v n cho các D án áp d ng hình th c t hàng mua nhà, trình UBND Thành ph phê duy t. b. Bên t hàng có trách nhi m thương th o, th ng nh t v i Bên ư c t hàng b ng văn b n các n i dung ch y u: s lư ng căn h ; di n tích, cơ c u căn h theo văn b n s 3378/UB-NN C ngày 28/10/2003 c a UBND Thành ph ; v t li u hoàn thi n ch y u; th i gian kh i công, hoàn thành bàn giao công trình; nguyên t c t m ng, thanh lý h p ng. Vi c thương th o, th ng nh t gi a bên t hàng và bên ư c t hàng thông qua h p ng kinh t ký k t gi a các bên. c. Bên ư c t hàng có trách nhi m l p Thi t k cơ s , D án u tư xây d ng công trình và tri n khai D án theo úng các quy nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng. d. Căn c k ho ch v n giao các d án hàng năm u thác cho Qu u tư phát tri n thành ph Hà N i qu n lý, thanh toán, Bên t hàng có trách nhi m thanh toán theo nguyên t c:
  3. - Hoàn thành h ng m c móng: Thanh toán không quá 70% kh i lư ng hoàn thành - Hoàn thành xây d ng thô: Thanh toán không quá 70% kh i lư ng hoàn thành. - Hoàn thành bàn giao công trình: Thanh toán không quá 95% giá tr thanh lý h p ng ư c H i ng giá thNm nh và UBND Thành ph phê duy t. - H t th i h n b o hành công trình: Thanh lý h p ng và thanh toán giá tr h p ng còn l i. Trư ng h p Bên t hàng không ngu n v n thanh toán theo nguyên t c nêu trên, cho phép Bên ư c t hàng mua nhà vay ngân hàng và lãi su t ư c quy t toán vào giá thành c a Công trình. e. Bên t hàng ư c c p kinh phí tri n khai các ho t ng như tham gia giám sát, ki m nh ch t lư ng công trình, thuê tư v n giám sát và ki m nh ch t lư ng công trình, ho t ng c a H i ng thNm nh giá và m t s các công vi c khác có liên quan n công tác mua nhà, t hàng mua nhà. D toán kinh phí do ơn v t hàng mua nhà l p và ư c S Xây d ng thNm nh. Các ơn v thu c Thành ph ư c giao nhi m v mua nhà, t hàng mua nhà ư c phép s d ng ngu n v n ngân sách ư c tính trong t ng giá tr h p ng mua nhà, t hàng mua nhà và b trí danh m c hàng năm. g. Bên ư c t hàng có trách nhi m bàn giao s n phNm hoàn thành theo ti n , m b o s lư ng, ch t lư ng cho Bên t hàng và hai bên ch u trách nhi m thanh lý h p ng và b o hành công trình theo úng quy nh c a Pháp lu t. 6. Kho n 2 i u 9 s a i như sau: 2. Giá tr thanh lý h p ng ư c UBND Thành ph phê duy t trên cơ s thNm nh c a H i ng thNm nh giá thành ph theo quy t nh s 184/Q -UB ngày 11/1/2005 bao g m: a. Giá quy t toán (trong ó bao g m c lãi vay ngân hàng n u có) b. Kinh phí h tr lãi su t ti n vay b ng t l lãi su t ưu ãi c a Qu H tr phát tri n cùng th i i m (không bao g m 5% giá tr h p ng gi l i b o hành) k t ngày bàn giao nhà nhưng chưa ư c thanh toán theo h p ng i v i kho n ti n chưa ư c thanh toán. i u 2. B sung trách nhi m c a Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i như sau: a. Thanh toán theo k ho ch v n hàng năm ư c UBND Thành ph u thác m b o tuân th các quy nh hi n hành v thanh quy t toán v n ngân sách nhà nư c. b. T ng h p báo cáo UBND Thành ph vi c thu h i v n, thanh quy t toán theo nh kỳ.
  4. c. Ki m tra, ch p thu n b ng văn b n các h p ng áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c t hàng mua nhà i v i trư ng h p Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i không ph i là Bên mua ho c Bên t hàng. i u 3. X lý i v i các h p ng mua nhà, t hàng mua nhà ang tri n khai: 1. Các d án ã có văn b n c a UBND Thành ph giao nhi m v cho các bên trư c th i i m ban hành quy t nh này v n ti p t c tri n khai th c hi n. - Trư ng h p Bên ư c t hàng mua nhà có khó khăn v v n u tư xây d ng, ư c phép vay v n ngân hàng xây d ng. Lãi vay ngân hàng ư c quy t toán vào giá thành c a Công trình theo kh ư c và kh i lư ng tính t ngày văn b n này có hi u l c thi hành. - Trư ng h p Bên bán ã bàn giao nhà cho Bên mua nhưng chưa ư c thanh toán kinh phí, giá tr thanh lý h p ng ư c th c hi n theo M c 6 i u 1 c a Quy t nh này. 2. Khi ti p nh n bàn giao qu nhà theo h p ng, Bên t hàng mua nhà ư c c p kinh phí thuê ơn v tư v n ki m nh ch t lư ng công trình. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký và thay th quy t nh s 142/2003/Q -UB ngày 31/10/2003 c a UBND Thành ph . Nh ng n i dung không s a i b sung th c hi n theo Quy t nh s 01/2002/Q - UB ngày 04/1/2002 c a UBND Thành ph . i u 5. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND Qu n, Huy n; T ng Giám c Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT/CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản