Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Khu bảo tồn thiên nhiên Bù Gia Mập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 170/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 27 tháng 11 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C CHUY N KHU B O T N THIÊN NHIÊN BÙ GIA M P THÀNHVƯ N QU C GIA BÙ GIA M P, T NH BÌNH PHƯ C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t B o v và Phát tri n r ng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (công văn s 1675/BNN-KL ngày 24 tháng 6 năm 2002) và ngh c a U ban nhân dân t nh Bình Phư c (công văn s 41/BC-UB ngày 04 tháng 9 năm 2002), QUY T NNH: i u 1. Chuy n Khu b o t n thiên nhiên Bù Gia M p, t nh Bình Phư c thành Vư n qu c gia trong h th ng các Khu r ng c d ng Vi t Nam g m các n i dung sau: 1. Tên g i: Vư n qu c gia Bù Gia M p. 2. V trí, to a lý và quy mô di n tích c a Vư n qu c gia: - V trí a lý: Vư n qu c gia Bù Gia M p n m phía Tây - B c t nh Bình Phư c trên a bàn hành chính các xã: c Ơ, Bù Gia M p, huy n Phư c Long, t nh Bình Phư c. Ranh gi i: - Phía Tây và Tây B c là su i c Huýt, ư ng biên gi i Vi t Nam - CamPuChia. - Phía ông và ông B c giáp t nh k L k. - Phía Nam là ư ng ranh gi i (c t cơ gi i ã phân nh rõ ngoài th c a) gi a lâm ph n Vư n qu c gia Bù Gia M p và di n tích t nông lâm nghi p do U ban nhân dân hai xã: c Ơ, Bù Gia M p và hai lâm trư ng c Ơ, Bù Gia M p tr c ti p qu n lý. - To a lý: + T 120 08’30” n 12017’30” vĩ B c,
  2. + T 1070 03’30” n 107014’ 30” kinh ông. - Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng: + T ng di n tích: 26.032 ha, Trong ó: Phân khu b o v nghiêm ng t: 18.100 ha, Phân khu ph c h i sinh thái: 7.832 ha Phân khu hành chính d ch v : 100 ha. - Vùng m Vư n qu c gia Bù Gia M p có di n tích là 15.200 ha, bao g m 7.200 ha thu c t nh Bình Phư c và 8.000 ha thu c t nh kk L k. 3. M c tiêu nhi m v c a Vư n qu c gia Bù Gia M p: - B o t n các ngu n gen quý hi m c a h ng, th c v t, các m u chuNn h sinh thái r ng nhi t i Nm thư ng xanh - r ng lá trên i, núi th p có cao dư i 1.000 mét c trưng cho s chuy n ti p t vùng Tây Nguyên xu ng vùng ng b ng ông Nam B . - B o v r ng phòng h u ngu n cho các h ch a nư c c a các công trình thu i n: Thác Mơ, C n ơn. - Ph c v nghiên c u khoa h c, giáo d c môi trư ng và phát tri n du l ch sinh thái. - Xây d ng cơ s v t ch t k thu t, ph c v cho công tác b o t n, ào t o, nghiên c u khoa h c và giáo d c môi trư ng, phát tri n du l ch sinh thái, góp ph n phát tri n kinh t - xã h i, t o công ăn vi c làm cho c ng ng dân cư a phương. 4. Các v n v u tư xây d ng và phát tri n Vư n qu c gia, du l ch sinh thái, t ch c cán b th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 2. Giao U ban nhân dân t nh Bình Phư c qu n lý Vư n qu c gia Bù Gia M p; ch o vi c l p và trình c p có thNm quy n phê duy t các d án: u tư xây d ng và phát tri n Vư n, vùng m c a Vư n, phát tri n du l ch sinh thái Vư n qu c gia Bù Gia M p theo các quy nh hi n hành. i u 3. T ch c b máy c a Vư n qu c gia Bù Gia M p: Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Phư c quy t nh v t ch c và b máy c a Vư n qu c gia Bù Gia M p theo các quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng, r ng phòng h , r ng s n xu t là r ng t nhiên ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B N i v . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
  3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Bình Phư c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng, - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, PHÓ TH TƯ NG Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Khoa h c và Công ngh , N i v , Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - T ng c c Du l ch, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Toà án nhân dân t i cao, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - H ND, UBND t nh Bình Phư c, - Công báo, - VPCP: BTCN, các PCN, các C c, V , - Lưu NN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản