Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 170/2004/QĐ-UB về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2004 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 170/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 170/2004/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2004 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2004 NGU N V N PH THU TI N NƯ C VÀ THU KINH DOANH NƯ C S CH Ư C L I. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 45/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v nhi m v kinh t - xã h i năm 2004 và Ngh quy t s 47/2004/NQ-H ngày 09 tháng 01 năm 2004 c a H i ng nhân dân thành ph v k ho ch u tư xây d ng cơ b n năm 2004 t ngu n v n ngân sách thành ph ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2941/KH T-TH ngày 30 tháng 6 năm 2004; QUY T NNH i u 1. Giao cho Công ty C p nư c thành ph , Công ty khai thác và x lý nư c ng m thành ph , L c lư ng Thanh niên xung phong thành ph và Công ty D ch v Công ích huy n Bình Chánh ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ph thu ti n nư c và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i, v i t ng s v n 44,073 t ng (theo bi u danh m c d án u tư ính kèm). i u 2. Sau khi nh n ư c ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2004 ngu n v n ph thu ti n nư c và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i, các ơn v nêu i u1 t ch c th c hi n theo úng ch tiêu k ho ch ư c giao; trư ng h p có yêu c u thay i, ph i trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. i u 3. Công ty C p nư c thành ph có trách nhi m b trí 17,508 t ng t ngu n v n kh u hao cơ b n c a Công ty thanh toán ti p t c cho các d án mà Công ty làm ch u tư ã th c hi n xong và ang làm th t c nghi m thu, thanh quy t toán, nhưng chưa ư c b trí v n t ngu n ph thu ti n nư c và thu kinh doanh nư c s ch ư c l i. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công ty C p nư c thành ph , Giám c Công ty khai thác và x lý nư c ng m thành ph , Ch huy Trư ng L c lư ng Thanh niên xung phong thành
  2. ph và Giám c Công ty D ch v Công ích huy n Bình Chánh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 4 CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT - T T, DA, TM, TH (5b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản