Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
52
lượt xem
1
download

Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ mẫu E của Việt Nam cho hàng hoá để hưởng các ưu đãi thuế quan theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam á và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1727/2003/QĐ-BTM

 1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1727/2003/Q -BTM Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1727/2003/Q -BTM NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2003 V VI C BAN HÀNH QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X M U E C A VI T NAM CHO HÀNG HOÁ HƯ NG CÁC ƯU ÃI THU QUAN THEO HI P NNH KHUNG V H P TÁC KINH T TOÀN DI N GI A HI P H I CÁC QU C GIA ÔNG NAM Á VÀ C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Quy t nh c a Ch t ch nư c s 890/2003/Q /CTN ngày 26 tháng 11 năm 2003 v vi c phê chu n Hi p nh khung v h p tác kinh t toàn di n gi a Hi p h i các Qu c gia ông Nam á (ASEAN) và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 04 tháng 12 năm 1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Thương m i; Theo ngh c a V trư ng V Xu t nh p kh u, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u E c a Vi t nam cho hàng hoá ư c hư ng các ưu ãi thu quan theo Hi p nh khung v H p tác Kinh t toàn di n gi a Hi p h i các qu c gia ông Nam á và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa có hi u l c t ngày 26 tháng 11 năm 2003. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo i u 3: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Xu t nh p khNu, Th trư ng các cơ quan liên quan thu c B Thương m i ch u trách nhi m thi hành và hư ng d n thi hành Quy t nh này. Mai Văn Dâu ( ã ký) QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ M U E C A VI T NAM
 2. HƯ NG CÁC ƯU ÃI THEO HI P NNH KHUNG V H P TÁC KINH T TOÀN DI N GI A HI P H I CÁC QU C GIA ÔNG NAM Á VÀ C NG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1727 /Q -BTM, ngày 12 tháng 12 năm 2003 c a B trư ng B Thương m i) I/ CÁC QUY NNH CHUNG: i u 1: nh nghĩa - Gi y ch ng nh n hàng hoá M u E c a Vi t nam (sau ây g i t t là Gi y ch ng nh n M u E) là Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá (vi t t t là C/O) do cơ quan có thNm quy n ư c B Thương m i u quy n c p cho hàng hoá Vi t nam hư ng các ưu ãi theo Hi p nh khung v H p tác Kinh t toàn di n gi a Hi p h i các qu c gia ông Nam á và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa (sau ây g i t t là "Hi p nh khung ACFTA") - Hi p nh khung ACFTA là Hi p nh qu c t gi a các nư c thành viên ASEAN và Trung Qu c ã ký t i Phnômpênh - Campuchia ngày 4/11/2002. i u 2: Hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u E Hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u E là các hàng hoá áp ng ư c y các i u ki n v xu t x quy nh t i Hi p nh khung ACFTA (th hi n trong Ph l c 1 c a Quy ch này). i u 3: Trách nhi m c a ngư i xin c p Gi y ch ng nh n m u E M i t ch c, cá nhân xin c p gi y ch ng nh n M u E có trách nhi m t o i u ki n thu n l i cho các cơ quan có thNm quy n trong vi c xác nh chính xác xu t x hàng hoá c a mình. II/ TH T C C P GI Y CH NG NH N M U E: i u 4: S lư ng m t b Gi y ch ng nh n m u E B gi y ch ng nh n M u E ư c c p bao g m m t (01) b n chính và ba (03) b n sao. i u 5: H sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u E H sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u E bao g m: 1. Gi y ch ng nh n M u E (theo m u chung do B Thương m i ban hành) ã ư c khai hoàn ch nh (theo i u 1 c a Ph l c 3); 2. Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra) ph i phù h p v i các quy ch v xu t x quy nh t i Ph l c s 1 trong quy ch này và do t ch c giám nh hàng hoá c p (quy nh trong Ph l c 4); 3. T khai H i quan ã hoàn thành th t c H i quan;
 3. 4. Hoá ơn thương m i; 5. V n ơn. Trong trư ng h p chưa có T khai H i quan ã hoàn thành th t c H i quan (nhưng ph i có T khai H i quan ã có ch ký c a cán b H i quan ti p nh n h sơ) và V n ơn, ngưòi xin c p Gi y ch ng nh n m u E có th ư c n các ch ng t này nhưng ph i có văn b n g i cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x cam k t s n p các ch ng t này sau. Th i gian ư c n các ch ng t này t i a là 15 (mư i lăm) ngày làm vi c k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n M u E. Ba lo i gi y (s 3; 4; 5) là b n sao có ch ký và óng d u xác nh n sao y b n chính c a th trư ng ơn v (n u là t ch c) ho c có ch ký và óng d u c a cơ quan công ch ng (n u là cá nhân) ng th i mang theo b n chính i chi u. i u 6: Trách nhi m c a ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E Ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E ph i hoàn toàn ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính trung th c c a các chi ti t ư c khai trong Gi y ch ng nh n M u E. i u 7: Ki m tra xu t x hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n m u E Trong trư ng h p c n thi t, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có th : a. Yêu c u ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E cung c p thêm các tài li u c n thi t xác nh chính xác xu t x hàng hoá theo các tiêu chuNn c a Hi p nh khung ACFTA; b. Ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t; c. Ki m tra l i các trư ng h p ã ư c c p Gi y ch ng nh n M u E i u 8: Th i h n c p Gi y ch ng nh n m u E Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có trách nhi m c p Gi y ch ng nh n M u E trong các th i h n sau, k t khi nh n ư c h sơ xin c p Gi y ch ng nh n M u E y và h p l : - 2 gi làm vi c i v i các trư ng h p thông thư ng; - 4 gi làm vi c i v i các trư ng h p ư c quy nh t i Kho n a i u 7; - Trong trư ng h p ư c quy nh t i Kho n b i u 7, th i h n có th ch m hơn nhưng không quá b y (7) ngày làm vi c. i u 9: Gi y ch ng nh n m u E c p sau Trong nh ng trư ng h p quy nh t i i u 18, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c p Gi y ch ng nh n M u E cho hàng hoá ã ư c giao trong th i h n không quá 1 năm k t ngày giao hàng. Gi y ch ng nh n M u E ư c c p trong trư ng h p này
 4. ph i ghi rõ "c p sau và có hi u l c t khi giao hàng" b ng ti ng Anh: "Issued retroactively" và ghi vào ô s 12 c a Gi y ch ng nh n M u E. i u 10: C p l i Gi y ch ng nh n m u E Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n M u E b m t c p, th t l c ho c hư h ng, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có th c p l i b n sao chính th c Gi y ch ng nh n M u E và b n sao th ba trong th i h n 15 ngày k t khi nh n ư c ơn xin c p l i có kèm theo b n sao th tư (Quadruplicate) c a l n c p u tiên, có ghi vào ô s 12 dòng ch "sao y b n chính" b ng ti ng Anh: " Certified true copy". i u 11: T ch i c p và t ch i c p l i Gi y ch ng nh n m u E Trong các trư ng hàng hoá không tiêu chuNn ho c không xác nh ư c chính xác xu t x theo các tiêu chuNn c a Hi p nh ACFTA, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n t ch i c p gi y ch ng nh n M u E và ph i thông báo rõ lý do cho ngư i xin c p bi t trong th i h n ư c quy nh t i i u 8. Trong trư ng h p h sơ xin c p l i không có b n sao th tư c a l n c p u tiên, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n t ch i c p l i gi y ch ng nh n M u E và ph i thông báo rõ lý do cho ngư i xin c p l i bi t trong th i h n ư c quy nh t i i u 10. i u 12: Nh ng v n khác Nh ng v n chưa ư c c p trong các i u t i u 4 n i u 11 s ư c gi i quy t theo các quy nh c a Hi p nh ACFTA t i Ph l c s 2. III/ T CH C, QU N LÝ VI C C P GI Y CH NG NH N M U E: i u 13: Ngư i ký Gi y ch ng nh n m u E Ch có nh ng ngư i ư c B trư ng B Thương m i u quy n và ã ăng ký ch ký m i có quy n ký Gi y ch ng nh n M u E. i u 14: Cơ quan c p Gi y ch ng nh n m u E Vi c c p Gi y ch ng nh n M u E do các Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Hà n i, H i phòng, à n ng, Thành ph H Chí Minh, ng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu và các cơ quan thNm quy n ư c B Thương m i u quy n th c hi n và danh sách này có th ư c B Thương m i b sung b ng các văn b n tương ng. i u 15: Cơ quan c p Gi y ch ng nh n m u E: 1. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Hà n i có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t trên a bàn t Hà tĩnh tr ra phía B c (tr 5 t nh ghi t i i m 2 dư i ây); 2. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i H i phòng có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t t i: Thái bình, H i dương, Hưng yên, H i phòng, Qu ng ninh;
 5. 3. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i à n ng có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t t i: Qu ng bình, Qu ng tr , Th a thiên-Hu , Qu ng nam , à n ng, Qu ng ngãi, Bình nh, Phú yên, Khánh hoà, Gia lai, Kon tum, c l c; 4. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Thành ph H Chí Minh có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t trên các a bàn t Ninh thu n, Lâm ng tr vào phía Nam (tr t nh ng nai và t nh Bình dương); 5. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i ng Nai có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t t i t nh ng nai. 6. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Bình dương có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t t i T nh Bình dương. 7. Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c t t i Vũng Tàu có trách nhi m c p gi y ch ng nh n cho ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có tr s kinh doanh t t i T nh Bà R a-Vũng Tàu; i u 16: Trách nhi m c a cơ quan c p Gi y ch ng nh n m u E Cơ quan c p Gi y ch ng nh n M u E có trách nhi m: - Hư ng d n th t c xin c p gi y ch ng nh n M u E; - Ki m tra h sơ xin c p gi y ch ng nh n M u E; - Duy t ký và c p gi y ch ng nh n M u E; - Lưu tr h sơ c p gi y ch ng nh n M u E; - Theo dõi, ki m tra vi c s d ng gi y ch ng nh n M u E; - Báo cáo nh ng v n liên quan n vi c c p và s d ng gi y ch ng nh n M u E. IV/ GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M i u 17: Cơ quan gi i quy t khi u n i Trong trư ng h p b t ch i c p ho c quá th i h n ư c quy nh t i i u 8 và i u 10 mà chưa ư c c p ho c c p l i Gi y ch ng nh n M u E, ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E có quy n khi u n i lên B trư ng B Thương m i trong th i h n 15 ngày k t ngày nh n ư c quy t nh t ch i c p gi y ch ng nh n M u E ho c ngày cu i cùng c a th i h n c p theo i u 8. B trư ng B Thương m i có trách nhi m gi i quy t trong vòng 5 ngày k t ngày nh n ư c khi u n i. Quy t nh c a B trư ng B Thương m i là quy t nh cu i cùng.
 6. i u 18: Gi y ch ng nh n M u E c p sau Trong trư ng h p vì sai sót c a cán b c p Gi y ch ng nh n M u E ho c vì các trư ng h p b t kh kháng c a ngư i xin c p Gi y ch ng nh n M u E, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c p Gi y ch ng nh n M u E sau khi giao hàng theo các quy nh t i i u 9. i u 19: Thu h i Gi y ch ng nh n M u E Sau khi c p Gi y ch ng nh n M u E, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có trách nhi m cùng v i các cơ quan h u quan khác ti p t c ki m tra, giám sát vi c s d ng Gi y ch ng nh n M u E c a ngư i ư c c p Gi y ch ng nh n xu t x M u E. Trong trư ng h p có lý do xác nh có hành vi vi ph m quy ch c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u E, cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có quy n thu h i Gi y ch ng nh n M u E ã c p. i u 20: Cơ quan u m i gi i quy t khi u n i V Xu t nh p khNu là cơ quan u m i giúp B trư ng B Thương m i gi i quy t khi u n i c a nư c ngoài và / ho c trong nư c. Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x có liên quan n vi c khi u n i này ch u trách nhi m gi i trình trư c V Xu t nh p khNu và/ ho c trư c B trư ng B Thương m i. i u 21: X ph t hành vi vi ph m M i hành vi gian d i trong quá trình c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u E, tuỳ theo m c , s b x lý hành chính ho c truy t trư c pháp lu t. PH L C 1 QUY T C XU T X DÙNG CHO KHU V C M U DNCH T DO ASEAN- TRUNG QU C xác nh xu t x c a hàng hoá ư c hư ng các ưu ãi thu quan theo Hi p nh khung v H p tác Kinh t toàn di n gi a Hi p h i các qu c gia ông Nam á và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa (sau ây ư c g i là "Hi p nh khung ACFTA"), các quy t c sau ây s ư c áp d ng: QUY T C 1: CÁC NNH NGHĨA Ch nh m m c ích trong Ph l c này: (a) "m t Bên" nghĩa là các bên riêng r c a Hi p nh, có nghĩa là các nư c Brunây Darussalam, Vương qu c Campuchia, C ng hoà In ônêxia, C ng hoà Dân ch Nhân dân Lào (Laos PDR), Malaixia, Liên bang Mianma, C ng hoà Philippin, C ng hoà Singgapo, Vương qu c Thái Lan, C ng hoà Xã h i Ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà Nhân dân Trung Hoa ("Trung Qu c").
 7. (b) "nguyên v t li u" s bao g m các nguyên v t li u c u thành, linh ki n, c m l p ráp và/ho c hàng hoá v t ch t ư c ưa vào trong hàng hoá khác ho c theo m t công o n trong quá trình s n xu t hàng hoá khác. (c) "các s n phNm có xu t x " là các s n phNm có xu t x phù h p v i các quy nh trong Quy t c 2. (d) "s n xu t" là các phương th c có ư c hàng hoá bao g m vi c nuôi tr ng, khai thác m , thu ho ch, chăn nuôi, sinh s n, chi t xu t, thu gom, thu lư m, săn b t, ánh b t, b y, săn b n, ch t o, s n xu t, gia công ch bi n ho c l p ráp m t hàng hoá. (e) "Các quy t c C th v s n phNm" là các quy t c quy nh r ng nguyên v t li u ã có s thay i v phân lo i thu quan ho c quá trình ch t o ho c ch bi n nh t nh, ho c tho mãn m t tiêu chuNn theo giá hàng ho c k t h p b t kỳ tiêu chuNn nào trong s các tiêu chuNn này. QUY T C 2: TIÊU CHU N XU T X Theo Hi p nh này, các m t hàng ư c m t Bên nh p khNu s ư c xem là có xu t x và ư c hư ng các nhân như ng có tính ưu ãi n u các m t hàng này phù h p v i các yêu c u v xu t x theo b t kỳ quy nh nào dư i ây: (a) Các m t hàng hoàn toàn có ư c ho c ư c s n xu t theo như quy nh và nh nghĩa trong Quy t c 3; ho c (b) Các m t hàng không hoàn toàn có ư c ho c s n xu t ư c mi n là các m t hàng này phù h p các quy nh c a Quy t c 4, Quy t c 5 ho c Quy t c 6. QUY T C 3: CÁC S N PH M THU N TUÝ Trong ph m vi nghĩa c a Quy t c 2(a), các s n phNm sau s ư c xem là hoàn toàn ư c s n xu t ho c có ư c c a m t Bên: (a) Cây tr ng[1] và các s n phNm t cây tr ng ư c thu ho ch, hái ho c thu lư m nư c ó; (b) ng v t s ng[2] ư c sinh ra và nuôi dư ng ó; (c) Các s n phNm[3] t ng v t s ng ư c c p n o n (b) trên; (d) Các s n phNm thu ư c t săn b n, t b y, ánh b t, nuôi tr ng thu h i s n, thu lư m ho c săn b t ó; (e) Các khoáng s n và các ch t s n sinh t nhiên, không ư c li t kê trong các o n (a) t i (d), ư c chi t xu t ho c l y ra t t, nư c, áy bi n ho c dư i áy bi n c a nư c ó; (f) Các s n phNm l y t nư c, áy bi n ho c dư i áy bi n bên ngoài h i ph n c a Bên ó; v i i u ki n là Bên ó có quy n khai thác vùng nư c, áy bi n và dư i áy bi n ó theo lu t qu c t ;
 8. (g) Các s n phNm ánh b t bi n và các h i s n khác ánh b t t vùng bi n khơi b ng tàu ư c ăng ký v i m t bên ho c ư c phép treo c c a bên ó; (h) Các s n phNm ư c ch bi n và/ho c ư c s n xu t ngay trên tàu ư c ăng ký v i m t Bên ho c ư c phép treo c c a Bên ó, lo i tr các s n phNm ư c c p n trong o n (g) trên; (i) Các v t phNm ư c thu th p nư c ó hi n không còn th c hi n ư c nh ng ch c năng ban u và cũng không th s a ch a hay khôi ph c ư c và ch có th v t b ho c dùng làm các nguyên v t li u thô, ho c s d ng vào m c ích tái ch [4]; và (j) Các hàng hoá có ư c ho c s n xu t ư c m t nư c ch t các s n phNm ư c c p n trong các o n t (a) n (i) nói trên. QUY T C 4: CÁC S N PH M KHÔNG THU N TUÝ (a) Trong ph m vi c a quy t c 2(b), m t m t hàng s ư c xem là có xu t x n u: (i) Không dư i 40% c a hàm lư ng s n phNm có xu t x t b t kỳ m t Bên nào; ho c (ii) N u t ng giá tr c a các nguyên v t li u, m t ph n ho c c s n phNm có xu t x t bên ngoài lãnh th c a m t bên (ví d không thu c ACFTA) không vư t quá 60% giá tr c a s n phNm tính theo giá FOB ư c s n xu t ho c có ư c v i i u ki n là quy trình cu i cùng trong quá trình s n xu t ư c th c hi n trong ph m vi c a lãnh th c a Bên ó. (b) Trong ph m vi c a Hi p nh này, các tiêu chuNn xu t x ư c nêu trong Quy t c 4(a) (ii) s ư c c p n như là "hàm lư ng ACFTA". Công th c 40% hàm lư ng ACFTA ư c tính toán như sau: Giá tr c a các nguyên v t li u không thu c ACFTA + Giá tr * 100% < 60% c a các linh ki n có xu t x không xác nh ư c Giá FOB Do ó, hàm lư ng ACFTA=100% - các nguyên v t li u không thu c ACFTA = ít nh t 40% (c) Giá tr c a các nguyên v t li u không có xu t x s là: (i) Giá tr tính theo giá CIF vào th i i m nh p khNu các nguyên v t li u; ho c (ii) Giá xác nh ban u c a các nguyên v t li u không xác nh ư c xu t x t i lãnh th c a Bên di n ra quy trình s n xu t hay ch bi n. (d) Trong ph m vi c a Quy t c này, "nguyên v t li u có xu t x " s ư c xem là nguyên v t li u mà nư c xu t x c a nó, như ư c xác nh theo các quy t c này, chính là nư c nguyên v t li u ư c s d ng s n xu t. Quy t c 5: Quy t c xu t x c ng g p
 9. Tr khi có quy nh khác, các s n phNm phù h p v i các yêu c u v xu t x ư c quy nh trong Quy t c 2 và ư c s d ng trong ph m vi lãnh th c a m t Bên như là nguyên v t li u cho m t thành phNm ư c hư ng ưu ãi theo Hi p nh s ư c xem là các m t hàng có xu t x t lãnh th c a Bên di n ra quá trình s n xu t ho c ch bi n c a thành phNm, v i i u ki n là t ng hàm lư ng ACFTA (có nghĩa là c ng g p toàn b , ư c áp d ng i v i t t c các Bên) c a thành phNm ó s không th p hơn 40%. QUY T C 6: TIÊU CHÍ C TH V M T HÀNG Các m t hàng ã qua bi n i áng k t i m t Bên s ư c coi là hàng hóa xu t x t Bên ó. Các m t hàng áp ng các Quy t c c th v m t hàng ư c ưa ra trong B n ính kèm B s ư c coi là hàng hóa ã qua bi n i áng k t i m t Bên. QUY T C 7: THAO TÁC VÀ CH BI N T I THI U Thao tác hay ch bi n, ch b n thân chúng hay liên h p v i nhau nh m các m c ích ư c li t kê dư i ây, ư c coi là t i thi u và s không ư c tính n trong vi c xác nh hàng hóa ư c s n xu t thu n túy t i m t nư c hay không: a) b o qu n hàng hóa trong i u ki n t t nh m m c ích v n chuy n hay lưu kho; b) h tr g i hàng hay v n chuy n; c) óng gói5 ho c trưng bày hàng hóa bán. QUY T C 8: V N CHUY N HÀNG TR C TI P Các trư ng h p sau ư c coi là chuy n hàng tr c ti p t Bên xu t khNu n Bên nh p khNu: (a) n u các m t hàng ư c v n chuy n qua lãnh th c a b t kỳ nư c không ph i là thành viên ACFTA nào khác; (b) n u các m t hàng ư c v n chuy n không i qua lãnh th c a b t kỳ m t nư c không ph i thành viên ACFTA; (c) các hàng hóa liên quan n v n chuy n quá c nh qua m t ho c nhi u nư c trung gian không ph i là nư c thành viên ACFTA có ho c không có chuy n t i hay lưu kho t m th i t i các nư c ó, mi n là: (i) vi c quá c nh ph i ư c bi n minh b i lý do a lý ho c xem xét liên quan n các yêu c u v n t i; (ii) m t hàng không ư c ưa vào thương m i ho c tiêu th t i ó; và (iii) m t hàng không qua b t c m t khâu x lý nào t i y ngo i tr vi c b c d và ch t l i ho c b t kỳ yêu c u x lý nào lưu gi hàng hóa trong i u ki n t t. QUY T C 9: QUY CH ÓNG GÓI
 10. (a) N u vì m c ích tính thu h i quan, m t Bên s x lý riêng r các m t hàng v i bao bì, nư c nh p khNu hàng hóa t Bên khác có th xác nh xu t x c a quy trình óng gói bao bì riêng r . (b) N u ph n (a) k trên không ư c áp d ng, vi c óng gói s ư c coi là m t ph n làm nên toàn b s n phNm ó và không có m t ph n óng gói nào vì yêu c u v n chuy n ho c lưu kho s ư c coi là ư c nh p khNu t bên ngoài ACFTA khi xác nh xu t x hàng hóa m t cách t ng th . QUY T C 10: PH KI N, LINH KI N VÀ PH TÙNG Xu t x c a các ph ki n, linh ki n và ph tùng và tài li u hư ng d n ho c thông tin nguyên li u khác ư c kèm theo hàng hóa s b lo i tr trong vi c xác nh xu t x hàng hóa, mi n là các ph ki n, linh ki n, ph tùng và các tài li u thông tin ư c phân lo i và thu thu nh p khNu cùng v i hàng hóa b i nư c nh p khNu. QUY T C 11: CÁC Y U T TRUNG GIAN N u như không có quy nh khác, nh m m c ích xác nh xu t x hàng hóa, xu t x c a năng lư ng và nhiên li u, nhà máy và thi t b , ho c máy móc và ph tùng ư c s d ng có ư c hàng hóa, ho c các tài li u ư c s d ng trong quá trình s n xu t mà không có trong hàng hóa ho c hình thành m t ph n c a hàng hóa, s không ư c tính n. QUY T C 12: GI Y CH NG NH N XU T X Vi c khi u n i các s n phNm ã ư c ch p thu n ư c hư ng ưu ãi s ư c b o m b ng Gi y ch ng nh n xu t x do m t cơ quan có thNm quy n c p ư c y quy n c a Chính ph c a Bên xu t khNu và thông báo t i các Bên khác trong Hi p nh phù h p v i các th t c ch ng nh n, ư c quy nh t i Phô lôc 2. QUY T C 13: RÀ SOÁT VÀ S A I Các quy t c này s ư c rà soát và s a i khi c n thi t khi có yêu c u c a m t nư c thành viên và có th ư c ưa ra rà soát và s a i khi có s ng ý c a Héi ngh Bé trư ng Kinh tõ ASEAN-Trung Quèc (AEM-MOFCOM). PH L C 2 TH T C HƯ NG D N C P GI Y CH NG NH N XU T X C A KHU V C M U DNCH T DO ASEAN-TRUNG QU C th c thi các quy t c xu t x c a Khu v c m u d ch t do ASEAN-Trung Qu c, các th t c hư ng d n c p và ki m tra Gi y ch ng nh n xu t x (M u E) và các th t c hành chính có liên quan khác ư c quy nh như sau : I. CÁC CƠ QUAN CÓ TH M QUY N
 11. QUY T C 1 Các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph Bên xu t khNu s c p Gi y ch ng nh n xu t x . QUY T C 2 (a) M t Bên s thông báo cho t t c các Bên khác tên và a ch c a các cơ quan có thNm quy n c p C/O c a nư c mình và s cung c p ch ký m u ch ký và m u con d u chính th c c a cơ quan có thNm quy n thu c Chính ph c a nư c mình nói trên. (b) Các thông tin và m u ch ký và con d u nói trên ph i ư c g i n các Bên tham gia Hi p nh và m t b n sao cho Ban thư ký ASEAN. B t c thay i tên, a ch ho c con d u chính th c cũng s ư c thông báo ngay l p t c theo cách th c nói trên. QUY T C 3 ki m tra các i u ki n ư c hư ng i x ưu ãi, các cơ quan có thNm quy n ư c Chính ph y quy n c p C/O có quy n yêu c u xu t trình các b ng ch ng h tr b ng văn b n ho c ti n hành b t kỳ ki m tra nào khi c n thi t. N u các quy n này không ư c quy nh trong các lu t và quy nh qu c gia hi n hành, các quy n này ph i ư c nêu thành m t i u kho n trong ơn xin c p C/O ư c c p trong các quy t c 4 và 5 sau ây. II. H SƠ XIN C P C/O QUY T C 4 Nhà xu t khNu và/ho c nhà s n xu t c a các m t hàng i u ki n hư ng i x ưu ãi s n p ơn yêu c u cho các cơ quan Chính ph có thNm quy n yêu c u ki m tra xu t x c a hàng hóa trư c khi xu t khNu. K t qu nh ng t ki m tra ti n hành nh kỳ ho c ti n hành khi c n thi t s ư c ch p nh n sau khi có b ng ch ng h tr xác nh xu t x c a các hàng hóa ư c xu t khNu sau ó. Vi c ki m tra trư c có th không áp d ng v i nh ng m t hàng căn c theo b n ch t c a hàng hóa ó có th d dàng xác nh ư c xu t x và nh ng s n phèm thu n tuý nêu t i Quy t c 3 c a Phô lôc 1 c a Quyõt nh này. QUY T C 5 T i th i i m ti n hành các th t c xu t khNu các m t hàng thu c di n ư c hư ng ưu ãi, nhà xu t khNu ho c i di n ư c y quy n c a nhà xu t khNu s xu t trình ơn xin c p Gi y ch ng nh n xu t x kèm theo các tài li u h tr phù h p ch ng minh r ng các m t hàng xu t khNu ã áp ng các i u ki n ư c c p Gi y ch ng nh n xu t x . III. KI M TRA C/O TRƯ C KHI XU T KH U QUY T C 6
 12. Các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ư c y quy n c p C/O ph i t n d ng h t các k năng và kh năng c a mình ti n hành ki m tra các ơn xin c p C/O m b o r ng: (a) ơn xin c p và C/O ư c hoàn thành k p th i và ư c ngư i có thNm quy n ký; (b) Xu t x hàng hóa tuân th quy nh c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c; (c) Các l i khai khác trong C/O phù h p v i các b ng ch ng b ng văn b n h tr ; (d) Mô t hàng hóa, s lư ng và tr ng lư ng c a hàng hóa, ký hi u và s ki n hàng hóa, s lư ng và lo i hàng hóa như quy nh phù h p v i các m t hàng xu t khNu. IV. C P GI Y CH NG NH N XU T X QUY T C 7 (a) Gi y ch ng nh n xu t x ph i là gi y kh A4 theo tiêu chuNn ISO phù h p v i m u trong Ph n C ính kèm. Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c vi t b ng ti ng Anh. (b) Gi y ch ng nh n xu t x bao g m m t b n g c và ba (3) b n sao gi y than v i nh ng màu sau ây: B n g c-màu be (beige) (mã màu: 727c) B n th 2: Xanh nh t (mã màu Pantone: 622c) B n th 3: Xanh nh t (mã màu Pantone: 622c) B n th 4:Xanh nh t (mã màu Pantone: 622c) (c) M i Gi y ch ng nh n xu t x s ghi m t s tham chi u riêng do a i m nơi t Cơ quan c p C/O c p. (d) Ngư i xu t khNu s chuy n b n g c và b n th 3 cho ngư i nh p khNu ngư i nh p khNu n p cho Cơ quan h i quan t i c ng ho c nơi nh p khNu. B n th 2 s ư c Cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x c a Bên xu t khNu lưu. B n th 4 s do ngư i xu t khNu lưu. Sau khi hàng hóa ư c nh p khNu, b n th 3 s ư c ánh d u h p l ô s 4 và s ư c trao tr l i cho Cơ quan c p C/O trong m t th i h n h p lý. QUY T C 8 th c hi n các quy nh trong Quy t c 4 và 5 c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c, Gi y ch ng nh n xu t x do Bên xu t khNu cu i cùng xu t trình s tuân th các quy t c có liên quan và t l ph n trăm tương x ng v hàm lư ng ACFTA quy nh trong ô s 8. QUY T C 9
 13. Không ư c phép g ch xóa ho c vi t thêm vào Gi y ch ng nh n xu t x . B t kỳ vi c s a i C/O nào s ư c th c hi n b ng cách g ch i nh ng ch sai và thêm vào nh ng ch c n thi t. Vi c s a i này ph i do chính ngư i khai C/O th c hi n và ư c cơ quan có thNm quy n c a Chính ph thích h p ch ng nh n. Nh ng kho ng tr ng không dùng n ph i ư c g ch chéo ngăn ch n vi c có thêm nh ng s a i sau ó. QUY T C 10 (a) Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên xu t khNu s c p Gi y ch ng nh n xu t x vào th i i m xu t khNu ho c ngay sau th i i m khi hàng hóa ư c xu t khNu có th ư c coi là có xu t x t Bên ó theo quy nh trong Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c. (b) Trong nh ng trư ng h p ngo i l , Gi y ch ng nh n xu t x không ư c c p vào th i i m xu t khNu ho c ngay sau th i i m ó vì nh ng l i không c ý ho c do b sót ho c nh ng nguyên nhân h p l khác, thì Gi y ch ng nh n xu t x có th ư c c p có hi u l c h i t nhưng không ư c mu n hơn 1 năm k t ngày giao hàng, ph i ghi dòng ch "Có hi u l c h i t ". QUY T C 11 Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n xu t x b ăn tr m, ánh m t ho c b tiêu h y, nhà xu t khNu có th n p ơn cho Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ch u trách nhi m c p Gi y ch ng nh n xu t x , xin c p b n sao ch ng th c c a b n C/O g c và b n C/O th 3 d a trên b h sơ xu t khNu mà các cơ quan có thNm quy n c a Chính ph nói trên gi và trên nh ng b n sao này ph i ghi dòng ch ch ng nh n "B n sao ch ng th c" ô 12. Trên b n sao này ph i ghi ngày c p Gi y ch ng nh n xu t x b n g c. B n sao ch ng th c c a Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c c p không mu n hơn 1 năm k t ngày c p Gi y ch ng nh n xu t x g c và v i i u ki n là nhà xu t khNu ph i n p cho cơ quan ban hành có liên quan b n sao th 4. V. XU T TRÌNH C/O QUY T C 12 B n g c Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c xu t trình cùng v i b n th 3 cho các cơ quan H i quan vào th i i m kê khai nh p khNu hàng hóa liên quan. QUY T C 13 Vi c xu t trình Gi y ch ng nh n xu t x ph i tuân th các th i h n sau ây: (a) Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c trình cho Cơ quan H i quan c a Bên nh p khNu trong vòng b n (4) tháng k t ngày Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên xu t khNu ng ý c p C/O; (b) Trong trư ng h p hàng hóa i qua lãnh th c a 1 ho c nhi u nư c không tham gia Hi p nh khung v h p tác kinh t toàn di n ASEAN-Trung Qu c theo các quy nh
 14. c a Quy t c 8 (c) c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c, th i h n n p Gi y ch ng nh n xu t x quy nh trong o n (a) trên ây s ư c kéo dài thành sáu (6) tháng; (c) Trong trư ng h p Gi y ch ng nh n xu t x ư c trình cho Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph khi ã quá h n n p, Gi y ch ng nh n ó v n ư c ch p nh n n u vi c không th n p úng h n có nguyên nhân do b t kh kháng ho c do các nguyên nhân h p lý khác n m ngoài t m ki m soát c a nhà xu t khNu; và (d) Trong m i trư ng h p, Cơ quan có thNm quy n liên quan c a Chính ph c a Bên nh p khNu có th ch p nh n Gi y ch ng nh n xu t x ó v i i u ki n là hàng hóa ư c nh p khNu trư c khi h t th i h n trình Gi y ch ng nh n xu t x ó. QUY T C 14 Trong trư ng h p lô hàng v n chuy n có xu t x t Bên xu t khNu và có giá tr tính theo giá FOB không vư t quá 200 ô-la M , vi c xu t trình Gi y ch ng nh n xu t x s ư c mi n tr , và vi c s d ng t khai gi n ơn c a ngư i xu t khNu v i n i dung là các m t hàng thu c di n ki m tra có xu t x t Bên xu t khNu s ư c ch p nh n. Hàng g i qua bưu i n có giá tr không vư t quá 200 ô-la M tính theo giá FOB cũng s ư c i x tương t . QUY T C 15 Vi c phát hi n ra có nh ng sai khác nh gi a nh ng l i khai trong Gi y ch ng nh n xu t x và trong h sơ xu t trình cho Cơ quan h i quan c a Bên nh p khNu nh m m c ích th c hi n các th t c nh p khNu hàng hóa, s không làm Gi y ch ng nh n xu t x vô hi u, n u trên th c t n i dung Gi y ch ng nh n xu t x này phù h p v i các hàng hóa ã kê khai. QUY T C 16 (a) Bên nh p khNu có th yêu c u ki m tra h i t m t cách ng u nhiên và/ho c có th ki m tra h i t khi Bên nh p khNu nghi ng m t cách h p lý v tính xác th c c a Gi y ch ng nh n xu t x ho c nghi ng m t cách h p lý v tính chính xác c a thông tin v xu t x th c s c a hàng hóa ho c m t s ph n nh t nh c a hàng hóa ó thu c di n nghi v n. (b) ơn yêu c u ki m tra h i t ph i ư c kèm theo Gi y ch ng nh n xu t x có liên quan và nêu rõ các lý do và các thông tin b sung cho r ng c a các chi ti t c th trong Gi y ch ng nh n xu t x có th không chính xác, ngo i tr trư ng h p vi c ki m tra h i t ư c ti n hành m t cách ng u nhiên. (c) Cơ quan H i quan c a Bên nh p khNu có th t m ng ng vi c áp d ng các quy nh v i x ưu ãi trong khi ch k t qu ki m tra. Tuy nhiên, Cơ quan H i quan có th gi i phóng hàng hóa cho nh ng nhà nh p khNu ang ph i ch u nh ng bi n pháp hành chính c n thi t, mi n là nh ng hàng hoá này không b gi l i vì l nh c m ho c h n ch nh p khNu và không có s nghi ng hàng hóa gian l n.
 15. (d) Sau khi nh n ư c ơn yêu c u ki m tra h i t , Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph ph i h i âm ơn yêu c u nhanh chóng và tr l i không mu n hơn sáu (6) tháng sau khi nh n ư c ơn yêu c u. QUY T C 17 (a) ơn xin c p Gi y ch ng nh n xu t x và t t c các gi y t liên quan t i ơn xin ó ph i ư c Cơ quan c p C/O lưu ít nh t trong th i gian 2 năm k t ngày c p. (b) Các thông tin có liên quan n hi u l c c a Gi y ch ng nh n xu t x s ư c cung c p cho Bên nh p khNu theo yêu c u c a Bên nh p khNu. (c) B t kỳ thông tin nào ư c trao i gi a các Bên liên quan ph i ư c gi bí m t và ch ư c s d ng nh m m c ích xác nh tính h p l c a Gi y ch ng nh n xu t x . VI. CÁC TRƯ NG H P C BI T QUY T C 18 Khi i m n c a t t c ho c m t ph n c a hàng hoá xu t khNu sang m t Bên nh t nh b thay i vào trư c ho c sau khi hàng hoá n Bên ó, các quy t c sau ây ph i ư c tuân th : (a) N u hàng hoá ã ư c xu t trình cho Cơ quan H i quan c a m t Bên nh p khNu nh t nh, n u nhà nh p khNu có ơn ngh , Gi y ch ng nh n xu t x s ư c Cơ quan H i quan nói trên ng ý ch ng nh n xu t x cho t t c ho c m t ph n c a hàng hoá và b n g c c a Gi y ch ng nh n xu t x này ph i ư c chuy n tr l i cho nhà nh p khNu. B n th 3 s ư c tr l i cho Cơ quan c p. (b) N u vi c thay i i m n c a hàng hoá di n ra trong quá trình v n chuy n t i Bên nh p khNu ư c ghi trong Gi y ch ng nh n xu t x , nhà xu t khNu s n p ơn xin c p Gi y ch ng nh n xu t x cùng v i Gi y ch ng nh n xu t x ã ư c c p nh m m c ích c p m i l i Gi y ch ng nh n xu t x t t c ho c m t ph n hàng hoá. QUY T C 19 Nh m m c ích th c hi n Quy t c 8 (c) c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c, khi hàng hoá ư c v n chuy n qua lãnh th c a m t ho c nhi u nư c không ph i là thành viên c a ACFTA, các gi y t sau ph i ư c xu t trình cho Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph c a Nư c thành viên nh p khNu: (a) M t v n ơn ch su t c p t i nư c Thành viên xu t khNu; (b) Gi y ch ng nh n xu t x do Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph c a nư c Thành viên xu t khNu c p; (c) M t b n sao hoá ơn thương m i g c i v i t ng hàng hoá; và (d) Các gi y t h h tr ch ng minh r ng ã áp ng các yêu c u trong Quy t c 8 (c), ti u o n (i), (ii) và (iii) c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c.
 16. QUY T C 20 (a) Hàng hoá ư c g i t m t Bên xu t khNu trưng bày tri n lãm m t Bên khác và ư c bán trong ho c sau cu c tri n lãm ó cho m t Bên s ư c hư ng m c thu su t ưu ãi ASEAN-Trung Qu c v i i u ki n là các hàng hoá này áp ng ư c các yêu c u c a Quy t c xu t x ASEAN-Trung Qu c, mi n là có th ch ng t cho Cơ quan có thNm quy n c a Chính ph h u quan c a Bên nh p khNu r ng: (i) Nhà xu t khNu ã v n chuy n nh ng hàng hoá này t lãnh th c a Bên xu t khNu t i nư c t ch c tri n lãm, và nhà xu t khNu này ã trưng bày nh ng hàng hoá này nư c ó; (ii) Nhà xu t khNu ã bán ho c chuy n s hàng này cho m t ngư i nh n hàng Bên nh p khNu; và (iii) Hàng hoá ư c bán cho Bên nh p khNu trong th i gian tri n lãm ho c ngay sau th i gian tri n lãm mà v n gi nguyên ư c tr ng thái c a hàng hoá khi ư c g i i tri n lãm. (b) th c hi n nh ng quy nh trên ây, Gi y ch ng nh n xu t x ph i ư c xu t trình cho Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph c a Bên nh p khNu. Trong Gi y ch ng nh n xu t x ó ph i nêu rõ tên và a ch c a tri n lãm và kèm theo m t gi y ch ng nh n do Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph c a Bên t ch c tri n lãm c p và các gi y t h tr khác quy nh trong Quy t c 19 (d). (c) o n (a) có th áp d ng cho b t kỳ tri n lãm, h i ch thương m i, nông nghi p ho c th công nào ho c các bu i trình di n ho c trưng bày tương t ho c trong các c a hàng ho c các cơ s kinh doanh có bán các hàng hoá nư c ngoài và các s n phNm b H i quan ki m soát trong su t quá trình tri n lãm. VII. CH NG GIAN L N QUY T C 21 (a) Khi có nghi ng r ng có nh ng hành ng gian l n v Quy t c xu t x , các cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph s ph i h p ti n hành các hành ng trong lãnh th c a t ng Bên tương ng i u tra nh ng ngư i có liên quan. (b) M i Bên s có trách nhi m ban hành l nh tr ng ph t i v i nh ng hành ng gian l n liên quan n Gi y ch ng nh n xu t x . QUY T C 22 Trong trư ng h p n y sinh tranh ch p khi xác nh xu t x , phân lo i ho c hàng hóa ho c các v n khác, Cơ quan liên quan có thNm quy n c a Chính ph t i nư c Thành viên xu t khNu ho c nh p khNu s ti n hành tham v n l n nhau gi i quy t tranh ch p, và k t qu gi i quy t tranh ch p s ư c báo cáo cho các nư c thành viên khác n m thông tin.
 17. PH L C 3 HƯ NG D N TH C HI N QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HOÁ M U E HƯ NG ƯU ÃI THEO HI P NNH KHUNG ACFTA i u 1: Hư ng d n kê khai ch ng nh n M u E Gi y ch ng nh n M u E ph i ư c khai b ng ti ng Anh và ánh máy. N i dung khai ph i phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n và các ch ng t khác như v n ơn, hoá ơn thương m i và Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x c a T ch c Giám nh hàng hoá xu t nh p khNu (trong trư ng h p có yêu c u ki m tra) - Ô s 1: tên giao d ch c a ngư i xu t hàng + a ch + tên nư c (Vi t nam) - Ô s 2: Tên ngư i nh n hàng + a ch + tên nư c (phù h p v i t khai h i quan ã ư c thanh kho n) - Ô trên cùng bên ph i: Do cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ghi. S tham chi u g m 12 ký t , chia làm 5 nhóm, chi ti t cách ghi như sau: Nhóm 1: 02 ký t "VN" (vi t in) là vi t t t c a 2 ch Vi t nam. Nhóm 2: 02 ký t (vi t in) là vi t t t tên nư c nh p khNu, quy nh các ch vi t t t như sau: CN: Trung Qu c Nhóm 3: 02 ký t bi u hi n năm c p gi y ch ng nh n Nhóm 4: 01 ký t th hi n tên Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c và các cơ quan thNm quy n do B Thương m i u quy n c p Gi y ch ng nh n M u E theo quy nh như sau: S 1: Hà n i S 4: ng nai S 2: H Chí Minh S 5: H i phòng S 3: à n ng S 6: Bình dương S 7: Vũng tàu Nhóm 5: G m 05 ký t bi u hi n s th t c a Gi y ch ng nh n M u E Ví d : Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu khu v c thành ph H Chí Minh c p Gi y ch ng nh n M u E mang s th 6 cho m t lô hàng xu t khNu sang Trung Qu c trong năm 2005 thì cách ghi s tham chi u c a Gi y ch ng nh n M u E này s như sau:
 18. VN-CN 05 2 00006 - Ô s 3: Tên phương ti n v n t i (n u g i b ng máy bay thì ánh "By air", n u g i b ng ư ng bi n thì ánh tên tàu) + t c ng nào? n c ng nào? - Ô s 4: tr ng (sau khi nh p khNu hàng hoá, cơ quan h i quan t i c ng ho c a i m nh p khNu s ánh d u thích h p trư c khi g i l i cho cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ã c p Gi y ch ng nh n M u E này). - Ô s 5: Danh m c hàng hoá (01 m t hàng, 01 lô hàng, i 01 nư c, trong m t th i gian) - Ô s 6: Ký mã và s hi u c a ki n hàng - Ô s 7: S lo i ki n hàng, mô t hàng hoá (bao g m s lư ng và s HS c a nư c nh p khNu). - Ô s 8: Hư ng d n c th như sau: a. Trư ng h p hàng hoá/ s n phNm có xu t x toàn b t i Vi t nam (không s d ng nguyên ph li u nh p khNu) thì ánh ch "X" b. Hàng hoá không ư c s n xu t hay khai thác toàn b t i Vi t nam như Quy t c 3 Ph l c 1 c a Quy ch xu t x s nêu ph n sau theo quy nh c a ACFTA thì ghi rõ s ph n trăm giá tr ã ư c tính theo giá FOB c a hàng hoá ư c s n xu t hay khai thác t i Vi t nam, ví d 40%. c. Hàng hoá có xu t x c ng g p như Quy t c 4 Ph l c 1 c a Qui ch xu t x ACFTA nêu t i Ph l c 1 thì ghi rõ s ph n trăm c a hàm lư ng có xu t x c ng g p ACFTA, ví d 40%. - Ô s 9: Tr ng lư ng c bì ho c s lư ng và giá tr khác (Giá FOB). - Ô s 10: S và ngày c a hoá ơn thương m i. - Ô s 11: + Dòng th nh t ghi ch Vi t nam; + Dòng th hai ghi y tên nư c nh p khNu + Dòng th ba ghi a i m, ngày tháng năm, và ch ký. - Ô s 12: tr ng + Trư ng h p c p sau theo quy nh t i i u 9 thì ghi: "Issued retroactively". + Trư ng h p c p l i theo quy nh t i i u 10 thì ghi: "Certified true copy". i u 2: Cơ quan um i
 19. V Xu t nh p khNu giúp B trư ng B Thương m i hư ng d n th c hi n quy ch , theo dõi và báo cáo v i Ban thư ký ASEAN và Trung Qu c v th c hi n quy ch . V Xu t nh p khNu là u m i làm các th t c ăng ký m u ch ký và con d u c a các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x v i Trung Qu c cũng như ăng ký v i Ban thư ký c a ASEAN. V Xu t nh p khNu có trách nhi m giúp T ch c Giám nh hàng hoá xu t nh p khNu th c hi n quy trình ki m tra xu t x hàng hoá. i u 3: Vi c in n và bán các t khai m u E: Văn phòng B Thương m i có trách nhi m in và giao M u E cho các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x . Các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x tr c ti p bán cho ngư i xin Gi y ch ng nh n M u E và ph i th c hi n vi c quy t toán theo quy nh c a Văn phòng B Thương m i. i u 4: Báo cáo vi c c p gi y ch ng nh n m u E Các cơ quan c p Gi y ch ng nh n xu t x ph i th c hi n ch báo cáo nh kỳ cho V Xu t nh p khNu v tình hình kh i lư ng hàng hoá ư c c p Gi y ch ng nh n M u E, tình hình c p và s d ng Gi y ch ng nh n M u E theo các bi u m u báo cáo do V Xu t nh p khNu hư ng d n. PH L C 4 TH T C XIN KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ M U E th c hi n Quy ch v xu t x i v i hàng hoá ư c hư ng ch ưu ãi thu quan theo Hi p nh ACFTA c a các nư c ASEAN-Trung Qu c, th t c xin và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x M u E ư c quy nh như sau: I. T CH C Ư C KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N KI M TRA: i u 1: T ch c ư c th c hi n nhi m v ki m tra và c p Gi y ch ng nh n ki m tra xu t x hàng hoá M u E là các doanh nghi p kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá theo quy nh t i Ngh nh s 20/1999/N -CP ngày 12/04/1999 c a Chính ph v kinh doanh d ch v giám nh hàng hoá. i u 2: ph c v cho vi c ki m tra, t ch c ki m tra có quy n yêu c u ngư i xin ki m tra cung c p hay xu t trình các ch ng t c n thi t có liên quan n hàng hoá cũng như ti n hành b t kỳ vi c ki m tra hàng hoá nào n u th y c n thi t. II. KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ
 20. i u 3: Vi c ki m tra xu t x hàng hoá ư c ti n hành trư c khi hàng hoá xu t khNu. Riêng i v i hàng hoá c n ki m tra hàm lư ng ACFTA thì tuỳ theo m c ph c t p mà vi c ki m tra s ư c th c hi n ngay t khâu s n xu t, ch bi n. Ngư i xin ki m tra xu t x hàng hoá có trách nhi m t o m i i u ki n c n thi t ngư i ki m tra ti n hành công vi c ư c thu n l i, nhanh chóng và chính xác. i u 4: Ki m tra xu t x hàng hoá bao g m nh ng h ng m c sau: - c i m hàng hoá (ch ng lo i, quy cách), - Ký mã hi u trên ki n hàng, - Ki u óng ki n, - S , kh i lư ng (s , kh i lư ng cu i cùng căn c theo v n ơn), - Hàm lư ng ACFTA. i u 5: Cơ s , công th c tính hàm lư ng ACFTA áp d ng theo Qui t c 3, Qui t c 4 c a Ph l c 1 trong Qui nh c a Hi p nh ACFTA v vi c c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hoá M u E. III. TH T C XIN KI M TRA VÀ GI Y CH NG NH N KI M TRA XU T X HÀNG HOÁ i u 6: Khi làm th t c xin ki m tra xu t x hàng hoá, ngư i xin ki m tra ph i m b o: (a) ã có và s n sàng ki m tra i v i hàng hoá có xu t x thu n tuý ACFTA. (b) ã b t u hay ang ư c s n xu t i v i hàng hoá ph i xác nh hàm lư ng ACFTA. i u 7: H sơ xin ki m tra xu t x hàng hoá M u E bao g m: (a) Hai t ơn xin ki m tra xu t x hàng hoá M u E (theo m u qui nh ính kèm) ã ư c khai y và ký tên (riêng i v i doanh nghi p thì ph i óng d u). (b) Các ch ng t g i kèm theo ơn xin ki m tra xu t x hàng hoá: (b).i. i v i hàng hoá có nguyên ph li u nh p khNu ngoài ACFTA và/ ho c không xác nh ư c xu t x : - Quy trình pha tr n/quy trình s n xu t, l p ráp hay b ng gi i trình t l pha tr n nguyên ph li u u vào c a hàng hoá. - Hoá ơn ch ng t xác nh giá nh p theo i u ki n CIF c a nguyên ph li u nh p khNu t ngoài ACFTA.
Đồng bộ tài khoản