Quyết định số 1727/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
74
lượt xem
2
download

Quyết định số 1727/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1727/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1727/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 1727/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 12 năm 2007 QUY T NNH V VI C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 121/2005/N -CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Thi ua, Khen thư ng; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh (T trình s 8154/TTr-UBND-VX ngày 28 tháng 11 năm 2007) và Trư ng ban Ban Thi ua-Khen Thư ng Trung ương (T trình s 1746/TTr-BT KT ngày 20 tháng 11 năm 2007), QUY T NNH: i u 1. T ng thư ng B ng khen c a Th tư ng Chính ph cho 8 t p th và 14 cá nhân (có danh sách kèm theo), ã có thành tích trong công tác u tư, t ch c xây d ng i l Nguy n Văn Linh, góp ph n phát tri n kinh t -xã h i thành ph H Chí Minh. i u 2. Ch t ch y ban nhân dân thành ph H Chí Minh, Trư ng ban Ban Thi ua- Khen thư ng Trung ương, các t p th , cá nhân có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - UBND thành ph H Chí Minh; - Ban Thi ua-Khen thư ng TW; - VPCP: BTCN Nguy n Xuân Phúc; - Website Chính ph ; - Lưu: Văn thư, TCCB (3b). 10 Nguy n Sinh Hùng DANH SÁCH 08 T P TH VÀ 14 CÁ NHÂN THU C THÀNH PH H CHÍ MINH Ư C T NG THƯ NG B NG KHEN C A TH TƯ NG CHÍNH PH
  2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1727/Q -TTg ngày 25/12/2007 c a Th tư ng Chính ph ) I. T P TH : 1. Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n (IPC), thành ph H Chí Minh; 2. Nhân dân và cán b qu n 7, thành ph H Chí Minh; 3. Nhân dân và cán b huy n Bình Chánh, thành ph H Chí Minh; 4. Công ty Tư v n xây d ng Sino-Pacific, thành ph H Chí Minh; 5. Phòng Công trình thu c Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 6. Phòng Công v thu c Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 7. i b o v Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 8. Phòng t ai và Môi trư ng Ban Qu n lý và Xây d ng Khu ô th m i Nam, thành ph H Chí Minh. II. CÁ NHÂN: 1. Ông Nguy n Thanh Liêm (Nguy n Thanh Lym), nguyên Phó trư ng Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; 2. Ông Huỳnh Văn Tư ng, Trư ng phòng t ai và Môi trư ng Ban Qu n lý u tư và Xây d ng Khu ô th m i Nam thành ph H Chí Minh; 3. Ông Li ai Ming, Phó T ng Giám c Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 4. Ông Ting Kwang Hung, Ch t ch H i ng Qu n tr T p oàn CT&D và Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 5. Bà Chang Gayle Shiming, Phó Ch t ch H i ng Qu n tr T p oàn CT&D, thành ph H Chí Minh; 6. Ông Nguy n Hoàng Dũng, Phó T ng Giám c th nh t Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh; 7. Ông Phan H ng Quân, T ng Giám c Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n, thành ph H Chí Minh; 8. Ông Ph m Xuân Bình, Phó T ng Giám c Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n kiêm Phó Ch t ch H i ng Qu n tr Công ty Liên doanh Phú M Hưng, thành ph H Chí Minh;
  3. 9. Ông Phan Chánh Dư ng, nguyên Giám c Công ty Phát tri n Công nghi p Tân Thu n, thành ph H Chí Minh; 10. Ông Lê Chí, nguyên Giám c Công ty C ph n Phát tri n Nam Sài Gòn, thành ph H Chí Minh; 11. Ông Tr n M nh Châu, T ng Giám c Công ty C ph n Phát tri n Nam Sài Gòn, thành ph H Chí Minh; 12. Bà Tr n Th Quỳnh Giao, Phó T ng Giám c Công ty C ph n Phát tri n Nam Sài Gòn, thành ph H Chí Minh; 13. Ông Zhang Pei, T ng Giám c Công ty Tư v n xây d ng Sino-Pacific, thành ph H Chí Minh; 14. Ông Yu Suo, Phó T ng Giám c Công ty Tư v n xây d ng Sino-Pacific, thành ph H Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản