Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM về việc hành Quy chế về hàng hoá của Vương quốc Campuchia quá cảnh lãnh thổ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1732/2000/QĐ-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1732/2000/Q -BTM Hà N i, ngày 13 tháng 12 năm 2000 QUY T NNH C A B TRƯ NG B THƯƠNG M I S 1732/2000/Q -BTM NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2000 BAN HÀNH QUY CH V HÀNG HOÁ C A VƯƠNG QU C CAMPUCHIA QUÁ C NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B TRƯ NG B THƯƠNG M I Căn c Hi p nh Quá c nh hàng hoá gi a Chính ph nư c C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Campuchia ngày 07/9/2000; Căn c Ngh nh 57/1998/N -CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Sau khi tham kh o ý ki n c a B Giao thông V n t i, T ng c c H i quan; QUY T NNH i u 1- Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v hàng hoá c a Vương qu c Campuchia quá c nh lãnh th C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Quy ch này thay th cho Quy ch v hàng hoá c a Vương qu c Campuchia quá c nh lãnh th Vi t Nam ban hành kèm theo Quy t nh s 1162/TM-XNK ngày 20/9/1994, Quy t nh s 123/TM-XNK ngày 27/02/1995 và Quy t nh s 689 TM/XNK ngày 09/8/1996 c a B trư ng B Thương m i. i u 2- Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Vũ Khoan ( ã ký) QUY CH V HÀNG HOÁ C A VƯƠNG QU C CAMPUCHIA QUÁ C NH LÃNH TH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 1732/2000/Q -BTM ngày 13 tháng 12 năm 2000 c a B trư ng B Thương m i.)
  2. I. QUY NNH CHUNG 1. Hàng quá c nh nêu trong Quy ch này là hàng hoá c a ch hàng Campuchia quá c nh lãnh th Vi t Nam sang nư c th ba ho c t nư c th ba v Campuchia ho c ư c v n chuy n quá c nh lãnh th Vi t Nam t a phương này sang a phương khác c a Campuchia. 2. Vi c quá c nh hàng hoá thu c di n c m xu t khNu, c m nh p khNu (tr vi c quá c nh g và s n phNm g ư c quy nh riêng) ư c quy nh như sau: 2.1.- C m quá c nh hàng hoá mà pháp lu t và t p quán qu c t nghiêm c m như ma tuý, hoá ch t c h i, ch t phóng x , các s n phNm văn hoá i tru ho c phương h i t i c l p ch quy n và an ninh c a Vi t Nam; các lo i th c v t và ng v t quý hi m có nguy cơ tuy t ch ng; 2.2.- Ph i ư c phép b ng văn b n c a B trư ng B Thương m i Vi t Nam trên cơ s văn b n ngh c a B trư ng B Thương nghi p Vương qu c Campuchia khi quá c nh lãnh th Vi t Nam vũ khí n dư c, v t li u n , trang thi t b quân s nh m m c ích qu c phòng và an ninh qu c gia c a Campuchia; 2.3.- Vi c v n chuy n quá c nh hàng hoá thu c danh m c c m xu t khNu, c m nh p khNu c a Vi t Nam nhưng không c m Campuchia ư c th c hi n như sau: a) Khi hàng hoá quá c nh b ng ư ng thu qua sông Ti n (C u Long - sông Mêkông) qua các c p c a khNu ư ng thu quy nh t i m c II c a Quy ch này, ch hàng ho c ch phương ti n v n chuy n ư c ch hàng y quy n h p pháp (g i t t là ngư i chuyên ch ), làm th t c h i quan cho hàng hoá t i H i quan c a khNu mà không ph i xin Gi y phép Quá c nh t i B Thương m i. b) Khi hàng hoá quá c nh theo tuy n ư ng b qua các c p c a khNu ư ng b quy nh t i m c II c a Quy ch này, ch hàng ho c ngư i chuyên ch ph i xin Gi y phép Quá c nh t i B Thương m i (Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu thành ph H Chí Minh) trên cơ s ơn xin quá c nh có xác nh n c a B Thương nghi p Vương qu c Campuchia. 3. Vi c quá c nh g và s n phNm g ư c th c hi n như sau: 3.1.- C m quá c nh g tròn (g cây ã ho c chưa bóc v , b dác ho c g cây d ng vuông thô); 3.2.- Vi c v n chuy n quá c nh g x ch ư c th c hi n theo Gi y phép Quá c nh c a B Thương m i trên cơ s ngh b ng văn b n c a B trư ng B Thương nghi p Vương qu c Campuchia; 3.3.- Khi v n chuy n quá c nh các lo i s n phNm g khác, ch hàng ho c ngư i v n chuy n làm th t c khai báo y và h p l t i H i quan c a khNu, không ph i xin Gi y phép Quá c nh.
  3. 4. Khi v n chuy n quá c nh các lo i hàng hoá khác không thu c kho n 2, 3 m c I nêu trên theo ư ng b ho c ư ng thu , ch hàng ho c ngư i chuyên ch ch c n làm th t c h i quan t i H i quan c a khNu mà không ph i xin Gi y phép Quá c nh. 5. Hàng quá c nh ch u s giám sát c a H i quan Vi t Nam trong su t th i gian lưu chuy n trên lãnh th Vi t Nam; vào và ra kh i Vi t Nam theo úng c a khNu, tuy n ư ng quy nh; s lư ng, ch ng lo i hàng hoá xu t ra ph i úng b ng s lư ng, ch ng lo i hàng hoá nh p vào, d ng nguyên ai nguyên ki n. 6. Hàng quá c nh ư c phép lưu l i trên lãnh th Vi t Nam trong th i gian t i a là 30 ngày k t ngày hoàn thành th t c h i quan t i c a khNu nh p khNu. Th i h n này có th ư c B Thương m i (n u là hàng quá c nh theo gi y phép) ho c C c H i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng quá c nh (n u là hàng quá c nh thông thư ng) gia h n. M i l n gia h n không quá 30 ngày và t i a không quá ba l n gia h n cho m t lô hàng quá c nh. 7. Ch hàng quá c nh ph i n p l phí h i quan và các lo i phí khác áp d ng cho hàng quá c nh theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c Vi t Nam. 8. Hàng quá c nh không ư c tiêu th trên lãnh th Vi t Nam; trong trư ng h p c bi t ph i ư c phép c a B trư ng B Thương m i Vi t Nam. 9. Th t c nh p c nh, xu t c nh phương ti n v n chuy n và ngư i áp t i; th t c lưu kho, lưu bãi hàng quá c nh; th t c sang m n, thay i phương ti n v n chuy n hàng quá c nh ư c th c hi n theo hư ng d n c a H i quan Vi t Nam. II. C A KH U QUÁ C NH HÀNG HOÁ Vi c quá c nh hàng hoá qua biên gi i Vi t Nam - Campuchia ư c th c hi n qua các c p c a khNu sau ây: Tên c a khNu phía Vi t Nam Tên c a khNu phía Campuchia 1. Vĩnh Xương - Thư ng Phư c Ca-ôm Sam-no C c Rô-ca Sông Ti n (C u Long) Sông Mêkông (An Giang - ng Tháp) (Kandal - Prây Veng) 2. M c Bài (Tây Ninh) Ba-vét (Svay Rieng) ư ng s 22A ư ng s 1 3. Xamat (Tây Ninh) Tơ-rapeng Phơ-long (K.P Chàm) ư ng s 22B ư ng s 7 4. Bu Porang (DacLak) Ô-Reng (Mundolkiri) ư ng s 14 ư ng s 14
  4. 5. L Thanh (Gia Lai) An- ông P ch (Ratanak Kiri) ư ng s 19 ư ng s 19 6. Bonue (Bình Phư c) Xnun (Kratie) ư ng s 13 ư ng s 13 7. T nh Biên (An Giang) Phnôm en (Takeo) ư ng s 2 ư ng s 2 8. Xà Xía (Kiên Giang) L c (Kampot) ư ng s 17 ư ng s 17 III. CÁC QUY NNH V GI Y PHÉP VÀ V N CHUY N HÀNG QUÁ C NH 1. Vi c xin Gi y phép Quá c nh và gia h n Gi y phép Quá c nh i v i hàng quá c nh theo gi y phép ư c th c hi n như sau: - Ch hàng quá c nh Campuchia ho c ngư i chuyên ch g i n B Thương m i văn b n ngh c a B trư ng B Thương nghi p Campuchia i v i hàng hoá là vũ khí n dư c, v t li u n , trang thi t b quân s nh m m c ích qu c phòng và an ninh qu c gia c a Campuchia và hàng hoá là g x . - Ch hàng quá c nh ho c ngư i chuyên ch g i n Phòng Qu n lý Xu t nh p khNu thành ph H Chí Minh ơn xin quá c nh hàng hoá (theo m u 01 ính kèm Quy ch này) ho c văn b n xin gia h n có xác nh n c a B Thương nghi p Campuchia i v i các lo i hàng hoá quá c nh theo gi y phép khác. 2. i v i hàng quá c nh không c n xin gi y phép c a B Thương m i, vi c gia h n th i gian quá c nh ư c th c hi n trên cơ s văn b n ngh c a ch hàng quá c nh Campuchia ho c ngư i chuyên ch g i C c H i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng trư c khi n h n xu t ra kh i Vi t Nam. 3. Ch hàng quá c nh Campuchia ư c phép t v n chuy n và làm th t c quá c nh ho c thuê doanh nghi p Vi t Nam th c hi n trong trư ng h p hàng hoá quá c nh b ng ư ng b . Trong trư ng h p hàng hoá quá c nh b ng ư ng thu thì ch hàng quá c nh Campuchia ư c phép t v n chuy n và làm th t c quá c nh ho c thuê doanh nghi p Vi t Nam, ho c doanh nghi p nư c th ba th c hi n. 4. Ch hàng quá c nh Campuchia ho c ngư i chuyên ch ph i xu t trình cho H i quan c a khNu Vi t Nam các văn b n sau: 4.1- Các ch ng t hàng hoá có liên quan theo quy nh c a T ng c c H i quan. 4.2- Gi y phép Quá c nh và/ ho c văn b n gia h n Gi y phép Quá c nh c a B Thương m i (trư ng h p quá c nh theo gi y phép).
  5. 4.3- Gi y phép v n t i ư ng b qu c t Vi t Nam - Campuchia do cơ quan có thNm quy n ngành giao thông v n t i c p (n u có). 4.4- Văn b n c a C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph cho phép lưu kho, lưu bãi trên 30 ngày, thay i phương ti n v n chuy n ho c thay i bao bì hàng hoá (n u có); văn b n cho phép gia h n quá c nh (n u có). 4.5- Trư ng h p ch hàng quá c nh Campuchia thuê doanh nghi p Vi t Nam ho c doanh nghi p nư c th ba làm d ch v v n chuy n hàng quá c nh thì ngoài các h sơ nêu t i i m 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 nói trên, doanh nghi p Vi t Nam ho c doanh nghi p nư c th ba ph i xu t trình thêm cho cơ quan H i quan h p ng v n chuy n hàng hoá quá c nh ký v i ch hàng quá c nh Campuchia ho c i lý giao nh n ư c ch hàng quá c nh Campuchia u nhi m. 5. Các phương ti n v n t i c a Vi t Nam, Campuchia ho c nư c th ba tham gia v n chuy n hàng hoá quá c nh b ng ư ng b , ư ng thu u ph i tuân th Hi p nh V n t i ư ng b ký ngày 01/6/1998 và Hi p nh V n t i ư ng thu ký ngày 13/12/1998 gi a Chính ph C ng hoà Xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Vương qu c Campuchia và các quy nh khác có liên quan c a Vi t Nam. IV. NH NG QUY NNH KHÁC 1. Vi c thay i tuy n ư ng v n chuy n ho c c a khNu xu t, nh p hàng hoá quá c nh s do B Thương m i xem xét gi i quy t (n u là hàng quá c nh theo gi y phép) ho c do C c H i quan t nh, thành ph ang giám sát lô hàng xem xét gi i quy t (n u là hàng quá c nh thông thư ng) trên cơ s văn b n ngh c a ch hàng quá c nh Campuchia. 2. Trong quá trình v n chuy n, lưu kho trên lãnh th Vi t Nam n u hàng hoá quá c nh có s c ( v , m t mát, hư h ng...) thì ch hàng quá c nh Campuchia (ho c doanh nghi p v n chuy n) ph i k p th i thông báo cho H i quan (nơi nào không có H i quan thì thông báo cho chính quy n a phương nơi g n nh t t c p xã tr lên) nơi x y ra s c l p biên b n xác nh n tình tr ng hàng hoá. Biên b n xác nh n s c là cơ s H i quan c a khNu xu t hàng làm th t c xu t khNu cho lô hàng. 3. Tranh ch p phát sinh gi a các doanh nghi p Vi t Nam và ch hàng quá c nh Campuchia trong quá trình th c hi n h p ng v n chuy n hàng quá c nh s do các bên gi i quy t thông qua thương lư ng. N u thương lư ng không t ư c k t qu thì tranh ch p s do Trung tâm Tr ng tài Qu c t Vi t Nam bên c nh Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam gi i quy t. 4. Vi c thanh toán l phí và chi phí phát sinh t ho t ng quá c nh s ư c th c hi n phù h p v i các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam v thanh toán các d ch v v i nư c ngoài và các văn b n có liên quan c a Nhà nư c Vi t Nam. 5. T ch c, cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này s b x lý theo pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam.
Đồng bộ tài khoản