Quyết định số 1742/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
121
lượt xem
19
download

Quyết định số 1742/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1742/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn giám sát và phòng chống bệnh tay- chân - miệng” do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1742/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 1742/Q -BYT Hà N i, ngày 19 tháng 5 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “HƯ NG D N GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG B NH TAY - CHÂN - MI NG” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 188/2007/N -CP ngày 27/12/2007 c a Chính ph Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Lu t phòng ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ngày 26/11/2007; Xét ngh c a C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Hư ng d n giám sát và phòng ch ng b nh tay- chân - mi ng” i u 2. “Hư ng d n giám sát và phòng ch ng b nh tay- chân - mi ng” là tài li u hư ng d n ư c áp d ng trong các cơ s y t d phòng và các cơ s khám, ch a b nh Nhà nư c và tư nhân trên toàn qu c. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, ban hành. i u 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng, C c trư ng, T ng c c trư ng các V , C c, T ng c c tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t và Th trư ng Y t ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n HƯ NG D N
  2. GIÁM SÁT VÀ PHÒNG CH NG B NH TAY- CHÂN - MI NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1742 /Q -BYT ngày 19 /5/2008 c a B trư ng B Yt ) I. C I M CHUNG C A B NH B nh tay - chân - mi ng (Hand, foot and mouth disease- HFMD) là m t b nh nhi m trùng thư ng g p tr sơ sinh và tr nh . D u hi u c trưng c a b nh là s t, au h ng, au mi ng; loét mi ng v i v t loét hay ph ng nư c niêm m c mi ng, l i, lư i; phát ban d ng ph ng nư c lòng bàn tay, lòng bàn chân, g i, mông. B nh có th gây bi n ch ng nguy hi m như viêm não-màng não, viêm cơ tim, phù ph i c p và d n t i t vong n u không ư c phát hi n s m và x lý k p th i. B nh ã ph bi n m t s nư c trong khu v c và ang tr thành v n y t c ng ng quan tr ng t i Vi t Nam. 1. Tác nhân gây b nh B nh tay - chân - mi ng do nhóm vi rút ư ng ru t (enterovirus) gây nên. Nhóm vi rút ư ng ru t gây b nh cho ngư i g m: Poliovirus, Coxsackievirus A (24 ch ng), Coxsackievirus B (6 ch ng), Echovirus và enterovirus 68-71. Trong ó các vi rút gây b nh tay-chân-mi ng: 11 ch ng thu c Coxsackievirus A (t 2 n 8, 10, 12, 14, 16); 4 ch ng thu c Coxsackievirus B (1, 2, 3, 5) và Enterovirus 71, ph bi n là Coxsackievirus A16 và Enterovirus 71. B nh tay-chân-mi ng do các ch ng enterovirus khác thư ng th nh , ít có bi n ch ng; do Enterovirus 71 nguy hi m hơn và thư ng gây các bi n ch ng th n kinh n ng và có th d n n t vong. 2. Th i kỳ b nh T 3 n 7 ngày. 3. Phân b c a b nh B nh tay-chân-mi ng xu t hi n kh p nơi trên th gi i. Trong th i gian g n ây d ch Tay-chân-mi ng ch y u do Enterovirus 71 gây ra các nư c ông Nam á. Enterovirus 71 ư c phân l p l n u tiên m t tr viêm màng não t i California vào năm 1969. Vào th i kỳ ó Enterovirus 71 ã gây d ch t i M , úc, Th y i n, Nh t B n, Bungary, Hungary. Vào nh ng năm 1998 - 1999 Enterovirus 71 ti p t c gây d ch t i các qu c gia châu á như Hàn Qu c, Nh t B n, Singapore, ài Loan, Malaysia, Trung Qu c. V d ch t i ài Loan năm 1998 ư c coi là v d ch l n v i hơn 100.000 ngư i m c, hơn 400 tr ph i nh p vi n v i các bi n ch ng h th n kinh trung ương và 78 tr ã t vong. T i Vi t Nam, b nh tay-chân-mi ng g p r i rác quanh năm h u h t các a phương trong c nư c; t i các t nh phía Nam, s m c t p trung t tháng 3 n tháng 5 và t tháng 9 n tháng 12. 4. Ngu n lây và th i kỳ lây truy n
  3. Ngu n b nh là ngư i b nh, ngư i lành mang vi rút trong các d ch ti t t mũi, h u, h ng, nư c b t, d ch ti t t các n t ph ng ho c phân c a b nh nhân. Th i gian lây nhi m t vài ngày trư c khi kh i phát b nh cho n khi h t loét mi ng và các ph ng nư c, thư ng d lây nh t trong tu n u c a b nh. 5. ư ng lây truy n B nh tay - chân - mi ng lây truy n b ng ư ng “phân-mi ng” và ti p xúc tr c ti p, nhưng ch y u lây lan qua ti p xúc tr c ti p v i d ch ti t t mũi, h u, h ng, nư c b t, d ch ti t t các n t ph ng ho c ti p xúc v i ch t ti t và bài ti t c a b nh nhân trên d ng c sinh ho t, chơi, bàn gh , n n nhà,…. c bi t khi b nh nhân m c b nh ư ng hô h p, thì vi c h t hơi, ho, nói chuy n s t o i u ki n cho vi rút lây lan tr c ti p t ngư i sang ngư i. 6. Tính c m nhi m và s c kháng M i ngư i u có c m nhi m v i vi rút gây b nh tay - chân - mi ng, không ph i t t c m i ngư i nhi m vi rút u có bi u hi n b nh; b nh thư ng g p tr em dư i 15 tu i, c bi t là tr em dư i 5 tu i có t l m c cao hơn. 7. i u tr b nh Theo Hư ng d n chNn oán, i u tr b nh tay-chân-mi ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1732/Q -BYT ngày 16/05/2008 c a B trư ng B Y t . II. HƯ NG D N GIÁM SÁT B NH TAY-CHÂN-MI NG 1. Giám sát ca b nh 1.1. nh nghĩa ca b nh: Tr em dư i 15 tu i v i các bi n hi n: – S t (>37,50C); – Loét mi ng (v t loét hay ph ng nư c ư ng kính 2-3 mm niêm m c mi ng, l i lư i) và/ho c – Ph ng nư c lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, u g i. 1.2. Tiêu chu n xét nghi m: Các trư ng h p có tri u ch ng lâm sàng và xét nghi m dương tính v i vi rút (Coxsackievirus A (t 2 n 8, 10, 12, 14, 16), Coxsackievirus B (1, 2, 3, 5), Enterovirus 71). 1.3. Phân lo i - Ca lâm sàng: Như nh nghĩa ca b nh t i m c II.1.1.
  4. - Ca b nh xác nh: là ca lâm sàng và ư c xác nh b ng xét nghi m có s xu t hi n c a vi rút. 2. Thu th p, v n chuy n và b o qu n b nh ph m 2.1. Lo i b nh ph m: - M u phân: phân l p vi rút - D ch ngoáy h ng ho c d ch n t ph ng: Xác nh RNA c a vi rút - Máu 2.2. Th i gian l y m u - Càng s m càng t t, ngay sau khi xu t hi n n t ph ng. - Yêu c u:
  5. - t th ng ng ng nghi m trên giá khi v n chuy n. - 4-80C ho c nhi t phòng/1-2 gi cho máu ông. 2.4. B o qu n và v n chuy n m u Nhi t b o qu n: Ph thu c vào th i gian v n chuy n m u - Chuy n m u 3 ngày k t ngày l y: Nhi t b o qu n -200C. b nh phNm vào 0 t -20 C và chuy n b nh phNm n Phòng thí nghi m Trung tâm trong i u ki n còn ông á. - Không làm ông tan băng nhi u l n. 3. Thông tin, báo cáo - B nh tay-chân-mi ng là b nh truy n nhi m nguy hi m nhóm B. Th c hi n vi c giám sát, thông tin, báo cáo theo quy nh c a Lu t phòng, ch ng b nh truy n nhi m s 03/2007/QH12 ban hành ngày 26/11/2007; Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t và các văn b n khác v thông tin, báo cáo d ch. - Báo cáo ca b nh theo ph l c 1. - Báo cáo tu n b nh tay-chân-mi ng th c hi n theo m u 1a, 1b và báo cáo tháng th c hi n theo m u 2a, 2b c a Quy ch thông tin, báo cáo b nh truy n nhi m gây d ch ban hành kèm theo Quy t nh s 4880/2002/Q -BYT ngày 06/12/2002 c a B trư ng B Y t và các văn b n thay th , b sung. III. CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH 1. nh nghĩa d ch M t nơi ư c g i là d ch khi ghi nh n t 2 ca lâm sàng tr lên (trong ó có ít nh t 1 ca ư c phòng xét nghi m xác nh dương tính), trong th i gian 7 ngày. 2. Nguyên t c phòng b nh tay-chân-mi ng B nh tay-chân-mi ng chưa có v c xin và thu c i u tr c hi u; ch y u lây lan qua ti p xúc v i d ch ti t t mũi, h u, h ng, nư c b t, d ch ti t t các n t ph ng, phân nhi m vi rút do ó nguyên t c phòng ch ng d ch quan tr ng là: - Phát hi n s m các trư ng h p m c x lý và i u tr k p th i. - Cách ly ngay các trư ng h p m c, không lây lan ra c ng ng. - Th c hi n t t v sinh cá nhân, v sinh môi trư ng, nâng cao th tr ng.
  6. - Làm s ch b m t và kh trùng d ng c sinh ho t, nhà v sinh b nhi m ch t ti t và bài ti t c a b nh nhân tay-chân-mi ng - i u tr úng phác B Yt ã ban hành. 3. Các bi n pháp x lý d ch 3.1. T i nhà tr , m u giáo - Tr m c b nh không n l p ít nh t là 10 ngày k t khi kh i b nh và ch n l p khi h t loét mi ng và các ph ng nư c. Khi có t 2 tr tr lên trong m t l p b m c b nh trong vòng 7 ngày, thì cho l p ngh h c 10 ngày k t ngày kh i b nh c a ca cu i cùng c t t ư ng lây truy n. - Th y, cô giáo, ho c ngư i hư ng d n t i nhà tr ph i theo dõi hàng ngày, c bi t khi tr n l p, các bi u hi n s t, xu t hi n loét mi ng, ph ng nư c thông báo cho gia ình, y t x lý k p th i. - B o m t t c tr em, ngư i l n th c hi n t t v sinh cá nhân: như v sinh răng mi ng, r a tay s ch và thư ng xuyên trư c, sau khi n u ăn, chuNn b th c ăn, sau khi i v sinh, c bi t là m i l n thay tã cho tr . Th c hi n m t s bi n pháp h n ch lây truy n theo ư ng “phân-mi ng” khác như ăn chín, u ng sôi. - Làm s ch các d ng c , v t d ng thư ng xuyên s mó c a tr , nhà v sinh b ng nư c và xà phòng, sau ó lau b ng chloramin B 2% hàng ngày; - Làm s ch d ng c h c t p, chơi và các d ng c khác b nhi m d ch ti t t mũi, h u, h ng, nư c b t, d ch ti t t các n t ph ng và lau b ng chloramin B 2%; xa kh i t m tay tr em. - D ng c ăn u ng như bát, ũa, c c: ngâm, tráng nư c sôi trư c khi ăn, s d ng. - Thư ng xuyên làm thông gió l p h c. 3.2. T i gia ình b nh nhân - B nh nhân ph i ư c cách ly. Khi có các bi u hi n bi n ch ng th n kinh ho c tim m ch như rung gi t cơ, i lo ng cho ng, ng gà, y u li t chi, m ch nhanh, s t cao (>=39,50C), thì ph i n ngay cơ s y t khám và i u tr k p th i. - B nh nhân eo khNu trang khi ti p xúc v i ngư i khác; che mi ng khi ho, h t hơi và gi kho ng cách khi nói chuy n, không vi rút lây lan sang ngư i khác. - Phân và các ch t th i c a b nh nhân ph i ư c kh trùng b ng chloramin B; - Qu n áo, chăn màn d ng c c a b nh nhân ph i ư c kh trùng b ng un sôi, ngâm dung d ch chloramin B 2%; - i v i ngư i chăm sóc b nh nhân: hư ng d n th c hành v sinh cá nhân, c bi t r a tay ngay khi thay tã cho tr ; thư ng xuyên v sinh răng mi ng.
  7. - H n ch t i a ti p xúc tr c ti p như hôn, s d ng chung các d ng c v i tr b b nh. - Khi tr còn tri u ch ng b nh tay-chân-mi ng, không cho phép tham gia các ho t ng, g p g ông tr em khác như n l p, i bơi,... - Theo dõi các bi u hi n s t, loét mi ng, ph ng nư c i v i các thành viên trong gia ình, c bi t là tr em có thông báo cho cơ quan y t x lý, i u tr k p th i. - i u tr b nh nhân theo hư ng d n chNn oán, i u tr B nh tay-chân-mi ng ban hành kèm theo Quy t nh s 1732/Q -BYT ngày 16/05/2008 c a B trư ng B Y t . 3.3. T i các cơ s i u tr b nh nhân Cán b y t ph i áp d ng bi n pháp phòng ng a lây nhi m qua ư ng ti p xúc phòng ng a lây lan trong b nh vi n: - R a tay ngay b ng dung d ch sát trùng khi có ti p xúc v i ch t ti t và bài ti t c a b nh nhân dù có hay không có mang găng tay. - Mang trang ph c phòng h cá nhân khi làm nh ng th thu t trên b nh nhân có nguy cơ t o gi t b n t i niêm m c. 3.4. i v i c ng ng Tuyên truy n, nâng cao nh n th c cho nhân dân c bi t là nh ng ph huynh h c sinh, ngư i làm công tác h u c n nhà trư ng các ki n th c v ư ng lây truy n, v sinh cá nhân, cách ly b nh nhân và các bi n pháp phòng ch ng b nh tay- chân- mi ng: - Th c hi n t t v sinh cá nhân: như r a tay s ch trư c khi ăn, sau khi i v sinh và v sinh răng mi ng, thông gió nhà c a hàng ngày. - Làm s ch b m t và kh trùng các d ng c nhi m bNn ch t ti t và bài ti t c a b nh nhân b ng dung d ch chloraminB 2% ho c các dung d ch kh trùng khác. - Che mi ng khi ho, h t hơi và gi kho ng cách khi nói chuy n, không vi rút lây lan. - Khi có bi u hi n s t, loét mi ng, ph ng nư c lòng bàn tay, lòng bàn chân, vùng mông, u g i c bi t kèm theo bi n ch ng th n kinh ho c tim m ch như rung gi t cơ, i lo ng cho ng, ng gà, y u li t chi, m ch nhanh, s t cao (>=39,50C), thì ph i n ngay cơ s y t khám và i u tr k p th i. PH L C 1 BÁO CÁO TRƯ NG H P M C B NH TAY- CHÂN- MI NG
  8. 1. Ngày báo cáo:............................................................................................................... 2. Tên b nh nhân:............................................................................................................. 3. Tu i:.............................................................................................................................. 4. Gi i tính:....................................................................................................................... 5. Dân t c:.......................................................................................................................... 6. a ch :........................................................................................................................... 7. Qu n/huy n:.................................................................................................................. 8. T nh:............................................................................................................................... 9. Tên trư ng h c/m u giáo/nhà tr :................................................................................. 10. a ch trư ng h c/m u giáo/nhà tr :.......................................................................... 11. Ngày kh i b nh:........................................................................................................... 12. Nh ng tri u ch ng chính:............................................................................................. 13. Ti n s ti p xúc v i các trư ng h p b b nh tay- chân- mi ng:................................... 14. Nơi ti p xúc :................................................................................................................. 15. Tên c a cơ s i u tr /b nh vi n:................................................................................. 16. Ngày nh p vi n:............................................................................................................ 17. Ngày ra vi n:.................................................................................................................
  9. 18. Ngày t vong:................................................................................................................ LÃNH O ƠN VN DUY T NGƯ I BÁO CÁO
Đồng bộ tài khoản