Quyết định Số: 1755/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Chia sẻ: Meo Meo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
64
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 1755/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số: 1755/qđ-lđtbxh của bộ lao động-thương binh và xã hội', văn bản luật, công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1755/QĐ-LĐTBXH CỦA BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1. BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT BINH NAM VÀ XÃ HỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- ---------------- Số: 1755/QĐ-LĐTBXH Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DỰ TOÁN GÓI THẦU NÂNG CẤP, HỖ TRỢ KỸ THUẬT VÀ TẬP HUẤN, CHUYỂN GIAO PHẦN MỀM “QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRỢ CẤP ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG” BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Căn cứ Quy chế phân cấp về quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành theo Quyết định số 859/QĐ-LĐTBXH ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” năm 2009;
  2. Căn cứ Quyết định số 1132b/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công”; Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin về việc sử dụng kinh phí dự phòng của gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” (công văn số 189/TTTT-VP ngày 14/12/2009); Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung dự toán gói thầu nâng cấp, hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn, chuyển giao phần mềm “Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công” với giá trị dự toán sau khi điều chỉnh là 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng). Kinh phí bổ sung cho dự toán gói thầu nêu trên sử dụng từ kinh phí dự phòng của gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 867/QĐ-LĐTBXH ngày 06/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Điều 2. Quyết định này và những nội dung không thay đổi tại Quyết định số 1132b/QĐ-LĐTBXH ngày 28/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
  3. Nơi nhận: - Như Điều 3; - KBNN nơi đơn vị giao dịch; - Lưu VT, KHTC. Đàm Hữu Đắc
Đồng bộ tài khoản