Quyết định số 176/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 176/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 176/2002/QĐ-UB về việc Ban hành Quy định về quản lý Nhà nước đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Thành phố Hà Nội do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 176/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 176/2002/Q -UB Hà N i, ngày 20 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng Nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Lu t u tư Nư c ngoài t i Vi t Nam năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư Nư c ngoài t i Vi t Nam 2000; Căn c Ngh nh s 24/CP ngày 31 tháng 07 năm 2000 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch khu công nghi p, khu ch xu t, khu công ngh cao. Căn c vào Quy t nh s 386/TTg ngày 7 tháng 6 năm 1997 c a Th tư ng Chính Ph v vi c phân c p gi y phép u tư i v i d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài cho U ban nhân dân thành ph Hà N i. Căn c Quy t nh s : 233/1998/Q -TTg ngày 01 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phân c p, u quy n c p phép u tư v i các d án u tư tr c ti p c a nư c ngoài. Căn c Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15 tháng 9 năm 2000 c a B K ho ch và u tư v vi c hư ng d n ho t ng u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i t trình s 1489/TTr-KH& T ngày 17 tháng 12 năm 2002. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này Quy nh v qu n lý Nhà nư c iv i ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i thành ph Hà N i. i u 2: Quy t nh này thay th Quy t nh s 14/Q -UB ngày 23 tháng 3 năm 1999 c a UBND thành ph Hà N i và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và U ban nhân dân thành ph ; Giám c các S , Ban, ngành; Ch t ch U ban nhân dân các Qu n, Huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Hoàng Văn Nghiên QUY NNH V QU N LÝ NHÀ NƯ C I V I HO T NG U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 176/2002/Q -UB ngày 20/12/2002 c a UBND) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1: B n quy nh này qui nh nh ng n i dung ch y u v qu n lý nhà nư c i v i ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài t i thành ph Hà N i nh m tinh gi n t ng bư c các th t c hành chính, t o môi trư ng và nh ng i u ki n thu n l i cho các nhà u tư nư c ngoài n u tư trên a bàn thành ph Hà N i. i u 2: Ho t ng c a các doanh nghi p, các t ch c trong và nư c th c hi n d án u tư tr c ti p nư c ngoài (FDI) thu c i tư ng i u ch nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam trên a bàn Thành ph , ư c qu n lý theo quy nh này và các văn b n pháp lu t v u tư nư c ngoài (bao g m c d án u tư vào khu công nghi p, các d án BOT, BTO và BT) i u 3: U ban nhân dân thành ph Hà N i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v i các ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài trên nh ng n i dung ch y u sau: 1- T ch c v n ng và xúc ti n u tư. 2- Ch trì thNm nh, c p Gi y phép u tư và i u ch nh Gi y phép u tư, quy t nh v vi c ch m d t ho t ng, thanh lý, gi i th Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, H p ng h p tác kinh doanh i v i các d án thu c thNm quy n. 3- Tham gia thNm nh i v i các d án trên a bàn do B K ho ch và u tư c p Gi y phép u tư. 4- Th c hi n các ch c năng qu n lý nhà nư c khác theo qui nh hi n hành. Chương 2: N I DUNG QU N LÝ NHÀ NƯ C V U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH HÀ N I A- XÚC TI N U TƯ, HÌNH THÀNH H SƠ D ÁN.
 3. i u 4: N i dung xúc ti n u tư Căn c vào quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i ã ư c Th tư ng phê duy t, UBND thành ph Hà N i: 1- Ph i h p v i các B , Ngành liên quan l p và công b danh m c d án thu hút u tư nư c ngoài t i Hà N i; 2- T ch c v n ng, xúc ti n u tư trong và ngoài nư c. 3- Gi i thi u nhà u tư v i các cơ quan h u quan ư c cung cáp thông tin ban u cho vi c thi t l p h sơ d án. 4- Tr l i các nhà u tư trong th i gian khôg quá 7 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n xin ch trương u tư, i v i các d án ngoài danh m c công b kêu g i u tư c a UBND Thành ph Hà N i. B - TH M NNH, C P GI Y PHÉP U TƯ i u 5: Quy nh v h sơ d án ăng ký và thNm nh c p gi y phép u tư. 1- Trư ng h p ăng ký c p Gi y phép u tư, h sơ bao g m: các tài li u quy nh t i i u 106 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , ơn ăng ký c p Gi y phép u tư ư c l p theo M u 1 và các tài li u g i kèm theo ơn ư c l p theo M u 2.b, 3.b, 3.c và 4.b Ph l c II Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 c a B K ho ch và u tư. 2- Trư ng h p thNm nh c p Gi y phép u tư, h sơ bao g m: các tài li u quy nh t i i u 107 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph , ơn xin c p Gi y phép u tư và các tài li u g i kèm cho ơn ư c l p theo các M u 2, 3 và 4 Ph l c II Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 c a B K Ho ch và u tư. 3- Tuỳ t ng trư ng h p c th , phù h p v i tính ch t c a d xin c p Gi y phép u tư, ch u tư có th ư c yêu c u c p b sung m t s văn b n, tài li u liên quan như: - Các tài li u liên quan n ánh giá tác ng môi trư ng c a d án (n u d án thu c Danh m c các d án ph i l p Báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng do B Khoa H c, Công ngh và Môi trư ng công b ); - Văn b n liên quan n vi c s d ng t ( i v i các d án có nhu c u s d ng t); - Các tho thu n, H p ng kinh t có liên quan n th c hi n d án u tư (ví d như vi c thuê nhà xư ng th c hi n d án, t ch c cung ng nguyên li u…); - Thi t k sơ b v phương án ki n trúc i v i các d án c công trình xây d ng là m t ph n nêu trong Gi i trình kinh t - k thu t. - D ki n kinh phí n bù và k ho ch b trí tái nh cư (n u có). i u 6:
 4. D án u tư phân c p cho UBND thành ph xem xét, thNm nh g m: 1- Các d án thu c lo i ăng ký c p gi y phép u tư theo quy nh t i i u 105, Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph . N i dung h sơ ư c qui nh t i i u 5, i m 1 c a B n quy nh này. 2- Các d án còn l i thu c lo i thNm nh c p gi y phép u tư, g m 2 nhóm ư c phân lo i theo m c tiêu và quy mô v n c th . - Nhóm d án có quy mô v n dư i 5 tri u USD. - Nhóm d án s n xu t có quy mô v n t 5 tri u USD tr lên. N i dung h sơ ư c qui nh t i kho n 2 và 3, i u 5 c a B n quy nh này. i u 7: N i dung thNm nh * Tư cách pháp lý, năng l c tài chính c a Nhà u tư nư c ngoài và Vi t Nam. *M c phù h p c a d án v quy ho ch ngành và a i m. * L i ích kinh t - xã h i (kh năng t o năng l c s n xu t m i, ngành ngh m i và s n phNm m i; m r ng th trư ng; kh năng t o vi c làm cho ngư i lao ng; l i ích kinh t c a d án và các kho n n p ngân sách,…). * Trình k thu t và công ngh áp d ng, s d ng h p lý v b o v tài nguyên b o v môi trư ng sinh thái. * Tính h p lý c a vi c s d ng t, nh giá tài s n góp v n c a Bên Vi t Nam (n u có) * Tính h p lý c a d ki n phương án n bù và k ho ch tái nh cư (n u có). i u 8: ThNm quy n quy t nh và th i h n thNm nh, c p gi y phép u tư: 1- i v i các d án có quy mô v n dư i 5 tri u USD, không ph c t o v k thu t ho c có tác ng nh y c m v m t xã h i chính tr , S K ho ch và u tư t ng h p ý ki n óng góp b ng văn b n c a các cơ quan ban ngành có liên quan, trình UBND thành ph c p gi y phép u tư. Th i h n xem xét, c p gi y phép u tư không quá 15 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . 2- i v i các d án s n xu t có quy mô t 5 tri u USD tr lên, S K Ho ch và u tư t ch c thNm nh d án, t ng h p, báo cáo UBND Thành ph c p gi y phép u tư. Th i h n xem xét, c p gi y phép u tư không quá 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . 3- i v i các d án thu c lo i ăng ký c p gi y phép u tư, S K ho ch và u tư xem xét, trình UBND thành ph c p gi y phép u tư. Th i h n xem xét, c p gi y u tư không quá 10 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l .
 5. i v i các d án thu c di n ăng ký c p gi y phép u tư có m c tiêu tương t như nh ng d án khác ã ư c c p gi y phép trư c ó 01 năm, không th c hi n quy trình g i h sơ l y ý ki n các cơ quan liên quan. S K ho ch và u tư xem xét, trình UBND thành ph c p gi y phép u tư. Th i h n xem xét, c p gi y phép u tư không quá 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . 4- i v i các d án tham gia thNm nh do B K ho ch và u tư c p gi y phép u tư, th i h n UBND Thành ph ra văn b n óng góp ý ki n trong vòng 10 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l . 5- Trư ng h p t ch i c p gi y phép u tư, trong th i h n 20 ngày làm vi c, S K ho ch và u tư th o văn b n trình UBDN thành ph ra thông báo cho nhà u tư bi t lý do, ng th i sao g i các cơ quan có liên quan. C- TRI N KHAI, TH C HI N D ÁN i u 9: Sau khi ư c c p gi y phép u tư, Doanh nghi p có trách nhi m th c hi n các th t c hành chính: 1- H p H i ng qu n tr , thông qua danh sách cac thành viên H i ng qu n tr , c Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n tr , b nhi m T ng Giám c, Phó T ng giám c và K toán trư ng. 2- ăng ký nhân s ch ch t g m Ch t ch, các Phó ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán trư ng t i S K ho ch và u tư ( i v i cá nhân là ngư i Vi t Nam ư c b nhi m vào các ch c v ch ch t trong doanh nghi p 100% v n nư c ngoài ph i có phi u xác minh lý l ch tư pháp lu t hi n hành). 3- ăng b cáo thành l p Doanh nghi p trên báo trung ương và a phương 3 s liên ti p v i n i dung chính như tên, ch a, m c tiêu, qui mô v n, ngư i i di n… 4- ăng ký kh c d u t i Công an Thành ph Hà N i. 5- M tài kho n t i Ngân hàng. 6- ăng ký ch k toán áp d ng t i B Tài Chính và mã s thu t i C c Thu Thành ph Hà N i 7- Làm th t c xin gi y phép Lao ng cho ngư i nư c ngoài t i S Lao ng – Thương binh – Xã h i. 8- Th c hi n vi c ăng ký các th t c xu t nh p c nh, cư trú cho ngư i nư c ngoài, ăng ký s d ng các phương ti n thông tin liên quan khác, ăng ký ch t lư ng nhãn hi u hàng hoá… 9- ăng ký k ho ch nh p khNu v i S Thương m i. 10- Xin c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, duy t thi t k công trình xây d ng, th c hi n u th u ho c tuy n ch n tư v n, t ch c u th u, mua s m hàng hoá…(n u có).
 6. 11- Các th t c hành chính khác theo qui nh. D - I U CH NH GI Y PHÉP U TƯ i u 10: Trong quá trình ho t ng, Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh có th ngh i u ch nh các i u kho n ư c quy nh t i gi y phép u tư. UBND thành ph quy t nh vi c c p Gi y phép i u ch nh i v i các d án ư c Chính ph phân c p Gi y phép u tư theo quy nh t i i u 111 Ngh nh 24/2000/N -CP ngày 31/7/2000 c a Chính ph và theo hư ng d n t i các i u 15, 16 Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 c a B K ho ch và u tư. i u 11: N i dung h sơ xin i u ch nh gi y phép u tư ư c th c hi n theo quy nh t i i u 17 Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 c a B K ho ch và u tư. i u 12: Th i h n x lý h sơ i u ch nh, b sung Gi y phép u tư: 1- i v i d án ư c Chính ph phân c p, UBND thành ph Hà N i xem xét, quy t nh trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l . 2- i v i các d án khác, UBND thành ph có ý ki n óng góp b ng văn b n g i B K ho ch và u tư trong vòng 7 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c h sơ h p l . Th i h n trên ây không k th i gian Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh gi i trình b sung. Chương 3: TRÁCH NHI M C A CÁC S , BAN, NGÀNH C A THÀNH PH TRONG VI C GI I QUY T CÁC TH T C HÀNH CHÍNH V U TƯ TR C TI P NƯ C NGOÀI T I THÀNH PH HÀ N I i u 13: 1- Hàng quý, UBND Thành ph ch trì h p giao ban v u tư nư c ngoài v i các S , Ban, Ngành c a Thành ph Ny m nh công tác xúc ti n u tư, th ng nh t các gi i pháp t o i u ki n cho doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh, BOT, BTO và BT Ny m nh ho t ng s n xu t kinh doanh. 2- UBND Thành ph Hà N i giao nhi m v cho các S , ngành, UBND các qu n, huy n th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn thành ph Hà n i theo các i u 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và 25 dư i ây. i u 14: S K ho ch và u tư ch u trách nhi m chính trong vi c qu n lý nhà nư c iv i ho t ng u tư tr c ti p nư c ngoài trên a bàn thành ph Hà N i.
 7. 1- L p k ho ch th c hi n xúc ti n u tư theo các n i dung quy nh i u 4, B n Quy nh này. 2- Hư ng d n, ti p nh n h sơ, t ch c thNm nh i v i các d án Chính ph phân c p cho UBND thành ph . 3- Ph i h p v i các cơ quan ch c năng giám sát vi c th c hi n góp v n, th c hi n các quy nh c a gi y phép u tư và các văn b n pháp lu t khác có liên quan; gi i quy t các khó khăn vư ng m c c a nhà u tư; t ch c thanh tra, ki m tra nh kỳ ho t ng c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh, BOT, BTO và BT trên a bàn thành ph Hà N i. 4- T ng h p, phân tích, ánh giá hi u qu kinh t - xã h i c a ho t ng u tư nư c ngoài trên a bàn thành ph . 5- Ký các văn b n xác nh n ăng ký nhân s tham gia b máy qu n lý, i u hành c a doanh nghi p, ch p thu n vi c thành l p văn phòng giao d ch, chi nhánh (không s n xu t); thay i a i m văn phòng giao d ch, văn phòng i u hành c a bên nư c ngoài trong h p ng h p tác kinh doanh, chi nhánh (không s n xu t) c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh, BOT, BTO và BT. 6- Hàng quý, hàng năm các S , ban, ngành c a thành ph có trách nhi m thông báo cho S K ho ch và u tư tình hình th c hi n và k t qu x lý các v vi c liên quan n ho t ng c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài trong ph m vi ch c năng, nhi m v c a ngành, S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND thành ph . i u 15: Ban qu n lý các Khu công nghi p và Ch xu t Hà N i là cơ quan tr c ti p qu n lý các khu công nghi p Hà N i, có trách nhi m: 1- Xây d ng i u l qu n lý các KNC trên cơ s m u ban hành, trình UBND thành ph phê duy t. T ch c xây d ng và qu n lý th c hi n quy ho ch chi ti t, ti n xây d ng, phát tri n KCN. 2- ôn c, ki m tra vi c xây d ng các công trình k t c u c a h t ng trong và ngoài KCN liên quan m b o vi c xây d ng và ưa ho t ng b theo úng quy ho ch và ti n ư c duy t. 3- H tr v n ng u tư vào KCN. 4- Ti p nh n ơn và h sơ d án xin u tư, t ch c thNm nh và c p gi y phép u tư cho các d án u tư nư c ngoài theo u quy n. 5- Ph i h p v i các cơ quan ban ngành c a thành ph giám sát vi c th c hi n góp v n, thanh tra, ki m tra vi c th c hi n gi y phép u tư và các qui nh c a pháp lu t v lao ng, ti n lương c a các doanh nghi p trong KCN. 6- Qu n lý các ho t ng d ch v và ho t ng thương m i trong KCN theo lu t pháp.
 8. 7- Tho thu n v i Công ty phát tri n h t ng KCN trong vi c nh giá cho thuê l i t g n li n v i công trình k t c u h t ng ã xây d ng, các lo i phí d ch v theo úng chính sách và pháp lu t hi n hành. 8- G i báo cáo nh kỳ và hàng năm v tình hình hình thành, xây d ng, phát tri n và qu n lý các KCN cho S K ho ch và u tư t ng h p, báo cáo UBND Thành ph v ho t ng u tư nư c ngoài trên a bàn Hà N i. Th i h n thNm nh và c p gi y phép u tư là 15 ngày làm vi c k t khi ti p nh n h sơ d án y và h p l . Trư c khi ra quy t nh, Ban qu n lý có trách nhi m g i Tóm t t d án t i các B ngành l y ý ki n v nh ng v n thu c thNm quy n c a các B , ngành liên quan mà chưa quy nh c th . i u 16: S Quy ho ch - Ki n trúc căn c vào ngh c a S K ho ch và u tư, có trách nhi m: 1- Gi i thi u a i m xây d ng và c p ch ng ch quy ho ch (ho c tho thu n quy ho ch) ch u tư có cơ s l p d án u tư. Th i gian th c hi n không quá 20 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l 2- Xác nh ch gi i ư ng và c p s li u h t ng k thu t ô th không quá 12 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . 3- Tho thu n quy ho ch t ng m t b ng và xác nh n phương án thi t k sơ b v ki n trúc trong vòng 12 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l (Ch áp d ng i v i các d án u tư có quy mô v n l n hơn 5 tri u USD và u tư t i khu v c có yêu c u c n qu n lý nghiêm ng t v quy ho ch) i u 17: S Tài chính - V t giá: 1- Trong th i h n 5 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a d án kèm theo công văn ngh , S Tài chính V t giá có trách nhi m xác nh và i u ch nh m c giá ti n thuê t cho các d án có v n u tư nư c ngoài, trình UBND thành ph ra quy t nh. 2- nh gía tài s n góp v n c a Bên Vi t Nam trong liên doanh ( i v i doanh nghi p nhà nư c thu c U ban nhân dân thành ph Hà N i qu n lý) 3- Ki m tra vi c th c hi n công tác k toán tài chính. i u 18: S Thương m i có trách nhi m: 1- Xét duy t k ho ch nh p khNu cho bên kinh doanh có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh trên cơ s h p ng h p tác kinh doanh (không bao g m các doanh
 9. nghi p có v n u tư nư c ngoài trong khu ch xu t, khu công nghi p) theo u quy n c a B Thương M i. 2- Th i gian xét duy t k ho ch nh p khNu: trong vòng 10 ngày làm vi c t khi nh n ư c h sơ y và h p l c a doanh nghi p. Trư ng h p h sơ c a doanh nghi p chưa y thì thông báo cho doanh nghi p ho c vi c chưa c p phép không thu c thNm quy n c a S thì ph i có văn b n tr l i doanh nghi p nêu rõ lý do trong vòng 3 ngày làm vi c. 3- Tr c ti p ho c ph i h p v i các cơ quan liên quan, ki m tra vi c th c hi n nh p khNu c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài th c hi n Gi y phép u tư. i u 19: S a chính – Nhà t có trách nhi m: 1- Ti p nhân, t ch c thNm nh h sơ xin giao t, cho thuê t c a các d án u tư nư c ngoài, trình UBND thành ph ho c Th tư ng Chính ph quy t nh. Th i gian thNm nh không quá 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . 2- Sau khi có quy t nh v giá t ai cho d án, S a chính – Nhà t, S Tài chính - V t giá, C c Thu Hà N i, UBND qu n huy n và Ch u tư có trách nhi m tri n khai th c hi n quy t nh giao, cho thuê t theo quy nh c a UBND thành ph Hà N i v th t c ư c giao t, thuê t trên a bàn thành ph Hà N i. i u 20: S Xây d ng có trách nhi m qu n lý nhà nư c v xây d ng i v i ho t ng u tư nư c ngoài và qu n lý các nhà th u nư c ngoài vào nh n th u xây d ng và tư v n xây d ng các công trình trên a bàn thành ph Hà N i, c th : 1- T ch c thNm nh thi t k k thu t i v i d án nhóm A có quy mô xây l p nh (có giá tr xây l p nh hơn 10% so v i t ng m c u tư nhưng không l n hơn 10 tri u USD) và các d án nhóm B, trình UBND thành ph ra quy t nh ch p thu n thi t k k thu t (tr các d án BOT, BTO và BT). Th i gian thNm nh thi t k k thu t, ra quy t nh ch p nh n thi t k k thu t và xây d ng công trình không quá 20 ngày làm vi c ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ h p l . 2- Qu n lý ch t lư ng công trình theo quy nh c a B Xây d ng. 3- C p gi y phép th u cho các nhà th u nư c ngoài th c hi n các gói th u thu c d án nhóm B, các d án nhóm A có giá tr xây l p nh hơn 10 tri u USD. 4- Ch u trách nhi m ki m tra xây d ng các công trình có v n u tư nư c ngoài, ho t ng c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh, kinh doanh v xây d ng, tư v n xây d ng và ki m tra ho t ng c a nhà th u nư c ngoài theo qui nh c a B Xây D ng. i u 21:
 10. S khoa h c Công ngh và Môi trư ng hư ng d n thNm nh công ngh , xem xét và báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, s h u công nghi p, c p văn b n tho thu n trong th i gian không qúa 7 ngày làm vi c; thư ng xuyên ki m tra các i u ki n b o v môi trư ng; cho phép ho c ình ch s v n hành d án theo úng các quy nh vê tiêu chuNn b o v môi trư ng c a Nhà nư c. i u 22: S Lao ng Thương Binh và Xã h i có trách nhi m hư ng d n các nhà u tư k t h p ng lao ng, tho ư c lao ng t p th , ch b o hi m xã h i, ti n lương và các ch chính sách khác theo quy nh c a B Lu t Lao ng và các văn b n hư ng d n thi hành. Xem xét c p gi y phép lao ng cho lao ng là ngư i ngoài làm vi c trong các d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài theo quy nh c a Chính ph . Theo dõi, ki m tra thanh tra vi c th c hi n các ch chính sách v lao ng trong quá trình ho t ng c a Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, h p ng h p tác kinh doanh, BOT, BTO và BT. Th i gian xem xét, c p gi y phép lao ng cho ngư i nư c ngoài là 7 ngày làm vi c k t khi nh n ư c h sơ y và h p l . Trư ng h p không c p ư c gi y phép lao ng thì ph i có văn b n tr l i và nêu rõ lý do. i u 23: C c Thu Hà N i có trách nhi m: Xác nh các m c thu cho d án trong vòng 7 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l . Hư ng d n các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài kê khai, n p thu theo quy nh c a pháp lu t. Ki m tra, giám sát th c hi n nghĩa v thu c a các ho t ng u tư nư c ngoài theo ch c năng, nhi m v c a mình. i u 24: U ban Nhân dân các Qu n, Huy n th c hi n ch c năng qu n lý Nhà nư c trên a bàn, có trách nhi m: 1- T ch c thành l p H i ng n bù gi i phóng m t b ng và t công tác sau 5 ngày nh n ư c thông báo c a Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph . 2- Hư ng d n nhà u tư nh ng yêu câu liên quan t i n bù, gi i phóng m t b ng, tái nh cư và thu hút lao ng khi thu h i t làm d án. 3- Ki m tra, hư ng d n, tuyên truy n, gi i thích, tr l i theo qui nh vi c th c hi n chính sách n bù; gi i quy t nh ng vư ng m c trong công tác n bù theo thNm quy n; t ch c cho ch u tư th c hi n chi tr bù và ti p nh n m t b ng.
 11. 4- Giám sát ti n trình th c hi n d án a phương. i u 25: Ban ch o gi i phóng m t b ng thành ph Hà N i: 1- Sau 7 ngày ti p nh n h sơ d án u tư, quy t nh c p t, kinh phí u tư (xác nh n c a Ngân hàng nơi m tài kho n), ra thông báo giao UBND qu n, huy n thu h i t thành l p H i ng gi i phóng m t b ng. 2- Căn c các chính sách pháp lu t c a Nhà nư c và các quy nh UBND Thành ph Hà N i hư ng d n, ki m tra vi c áp d ng chính sách n bù c a Ch u tư và các h i ng n bù gi i phóng m t b ng c a Qu n, huy n. 3- T ch c thNm nh và phê duy t phương án n bù và tái nh cư. 4- Ch o gi i quy t k p th i các v n phát sinh trong công vi c t ch c n bù gi i phóng m t b ng theo quy nh c a UBND thành ph Hà N i v trình t , t ch c th c hi n công tác b i thư ng thi t h i, tái nh cư khi thu h i trên a bàn. 5- Th c hi n theo ch c năng, nhi m v ư c giao v vi c phân b qu nhà, t i v i các trư ng h p d án có nhu c u b trí di chuy n tái nh cư. i u 26: Các S , Ban, Ngành khác c a thành ph th c hi n qu n lý nhà nư c i v i ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài theo ch c năng, nhi m v c a mình. Chương 6: QUY NNH V CH BÁO CÁO, TH NG KÊ, THANHTRA, KI M TRA VÀ X LÝ VI PH M i u 27: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh th c hi n ch báo cáo th ng kê nh kỳ theo quy nh t i Thông tư liên b 01/LB ngày 31/3/1997 c a T ng c c Th ng kê - B K ho ch và u tư. M i vi ph m các quy nh t i Ngh nh s 93/1000/N -CP ngày 7/9/1999 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c th ng kê. i v i H p ng h p tác kinh doanh, các Bên tho thu n vi c c Ban i u ph i ho c m t Bên làm i di n th c hi n công tác báo cáo, th ng kê, các Bên có trách nhi m cung c p s li u cho Bên làm i di n. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh ph i g i Báo cáo tài chính hàng năm có ki m toán t i B Tài chính, B K Ho ch và u tư, UBND Thành ph Hà N i (S K ho ch và u tư) và C c th ng kê. i u 28: Vi c thanh tra ho t ng c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh trên a bàn thành ph ư c th c hi n theo quy nh t i i u 119,
 12. Ngh nh 24/2000/N -CP c a Chính ph ngày 31/7/2000 và i u 60, Thông tư 12/2000/TT-BKH ngày 15/9/2000 c a B K ho ch và u tư. Vi c thanh tra, ki m tra ư c th c hi n nh kỳ, theo chuyên ngành ho c t xu t thông qua cơ quan u m i là S K ho ch và u tư v i s ph i h p c a các S , Ban, Ngành ch c năng và UNBD qu n huy n có liên quan. i u 29: - Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các Bên h p doanh, ch u tư nư c ngoài và ngư i lao ng vi ph m các quy nh c a Gi y phép u tư và pháp lu t Vi t Nam thì b x ph t theo quy nh c a pháp lu t. i v i các d án không tri n khai ( c bi t không th c hi n góp v n pháp nh) mà không có lý do chính áng, trong th i h n 6 tháng k t ngày c p gi y phép u tư, UBND thành ph xem xét, thu h i Gi y phép u tư. i v i d án ch u tư c tình trì hoãn, kéo dài vi c tri n khai th c hi n d án, UBND thành ph giao S K ho ch và u tư ph i h p cùng các cơ quan ban ngành liên quan ki m tra, t ng h p, báo cáo UBND thành ph phương án x lý. i v i các d án l n ho c trong nh ng trư ng h p ph c t p, UBND thành ph s ch o tr c ti p vi c ti n hành thanh tra, ki m tra. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 30: Hàng năm UBND Thành ph xem xét khen thư ng các doanh nghi p ho c cá nhân có thành tích t t trong ho t ng s n xu t kinh doanh, óng góp tích c c vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i c a Th ô. i u 31: Cán b viên ch c, cơ quan qu n lý nhà nư c c a thành ph l i d ng quy n h n c a mình g y khó khăn phi n hà, c n tr ho t ng u tư nư c ngoài, tuỳ theo m c vi ph m s b x lý v trách nhi m ho c b truy c u trách nhi m theo quy nh c a pháp lu t. i u 32: Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài, các bên h p doanh, nhà u tư vi ph m các quy nh c a gi y phép u tư và pháp lu t thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t thì b x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 33: Quy nh này có hi u l c thi hành sai 15 ngày k t ngày ký.
Đồng bộ tài khoản