Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND về việc tiến hành cuộc điều tra Công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 177/2005/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** Số: 177/2005/QĐ-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CUỘC ĐIỀU TRA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2005 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Thống kê ngày 26 tháng 6 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê; Căn cứ Quyết định số 84/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu, kế koạch năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông thành phố Hồ Chí Minh tại Tờ trình số 517/SBCVT-CNTT ngày 21/9/2005; QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông và Cục Thống kê thành phố tổ chức thực hiện cuộc điều tra Công nghệ thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh năm 2005 như sau : 1.1. Các doanh nghiệp đang hoạt động trong ngành Công nghệ thông tin - truyền thông; 1.2. Ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính sự nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp có cổ phần vốn nhà nước; 1.3. Điều tra (chọn mẫu) việc ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp không hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
  2. Mục đích của cuộc điều tra là nhằm thu thập những thông tin cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố, bao gồm thông tin về các đơn vị có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, thông tin về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ sở kinh tế và các đơn vị hành chính sự nghiệp. Trên cơ sở những thông tin thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về công nghệ thông tin và truyền thông, đánh giá chính xác hơn đóng góp của công nghiệp công nghệ thông tin - truyền thông vào phát triển kinh tế thành phố năm 2005, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. Thời điểm điều tra bắt đầu từ ngày 01/10/2005. Điều 3. Thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, Giám đốc doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm báo cáo số liệu và tình hình theo biểu mẫu điều tra được ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 4. Sở Bưu chính, Viễn thông chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tiến hành cuộc điều tra theo đúng phương án điều tra. Điều 5. Kinh phí tiến hành cuộc điều tra này do ngân sách thành phố cấp căn cứ Quyết định số 84/2005/QĐ-UB ngày 23/5/2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch, kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục Công nghệ thông tin năm 2005 cho Sở Bưu chính, Viễn thông và kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại Thông báo số 616/TB-VP ngày 21/9/2005 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 7.Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông, Cục trưởng Cục Thống kê, Thủ trưởng các sở ban ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện và Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được nêu tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN Nơi nhận : - Như điều 7; KT. CHỦ TỊCH - Thường trực Thành ủy; PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC - Thường trực HĐND/TP; - Thường trực UBND/TP; - VPHĐ-UB: Các PVP; - Các Tổ NCTH; - Lưu (CNN.HH) TV Nguyễn Thiện Nhân
Đồng bộ tài khoản