Quyết định số 177-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 177-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 177-HĐBT về việc điều chỉnh một số chế độ trợ cấp của ngành y tế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 177-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 177-H BT Hà N i, ngày 24 tháng 12 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 177-H BT NGÀY 24-12-1984 V VI C I U CH NH M T S CH PH C P C A NGÀNH Y T . H I NG B TRƯ NG Xét ngh c a B trư ng các B Y t , Lao ng, Tài chính; Trong khi chưa c i ti n ch d ti n lương, QUY T NNH i u 1.- Các cán b , nhân viên y t làm các công vi c sau ây ư c nâng m c ph c p lên 3 l n so v i m c hi n hư ng: - Làm vi c trong i u ki n lây nhi m có h i n s c kho ; - Ph c v t i khoa c p c u ( i u tr tích c c) các b nh vi n; - Làm công tác ph u thu t; - Thư ng tr c và làm thêm gi cơ s i u tr . Quy nh trên ây thay cho các i m 2, 3, 4, 5 trong Quy t nh s 136-H BT ngày 17-8-1982, và i u 4 trong Quy t nh 150-H BT ngày 7-12-1981 c a H i ng B trư ng. Riêng i v i cán b , nhân viên y t làm công tác lưu ng phòng, ch ng d ch, ch ng s t rét, ngoài kho n ph c p hàng tháng nói trên, còn ư c hư ng thêm kho n ph c p theo ngày 10 ng, 8 ng, 5 ng và ch công tác phí theo ch hi n hành trong nh ng ngày i ch ng d ch, d p t t d ch, làm công tác "3 di t" tr c ti p v i hoá ch t (di t ru i, di t mu i, di t chu t), làm các thí nghi m ti p v i côn trùng và thú r ng ngoài tr i ho c r ng núi. i u 2.- M c ph c p ph n trăm lương chính m i i v i cán b , nhân viên ph c v ngư i m c b nh phong (h i) ư c thay i l i như sau: a. M c t i a trư c là 40%, nay nâng lên 80%.
  2. b. M c t i a trư c là 60%, nay nâng lên 100%. Quy nh trên ây thay th i u 2 trong Ngh nh s 59-CP ngày 26-10-1960 c a H i ng Chính ph . i u 3.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày 1 tháng 1 năm 1985. Các B Y t , Lao ng, Tài chính ch u trách nhi m hư ng d n vi c thi hành. i u 4.- B trư ng T ng thư ký H i ng B trư ng, B trư ng các B , các U ban Nhà nư c, th trư ng các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và c khu tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản