Quyết định số 1798/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 1798/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1798/2005/QĐ-BGTVT về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) thực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Long An do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1798/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1798/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 05 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N NGUYÊN TR NG TOÀN B CÔNG TY Đ U TƯ PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I (TRACODI) TR C THU C T NG CÔNG TY XÂY D NG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 6 V TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN T NH LONG AN B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Công văn s 611/TTg-CN ngày 18/5/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c tri n khai th c hi n D án Nhà máy b t gi y Phương Nam t nh Long An; Căn c Quy t nh s 2138/Q -UB ngày 26/5/2005 c a Ch t ch UBND t nh Long An v vi c ti p nh n Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i (Tracodi) v thu c t nh Long Anh; Theo ngh c a V trư ng V t ch c cán b . QUY T NNH: i u 1. Chuy n nguyên tr ng toàn b (bao g m: tr s , tài kho n, tài s n, v t tư, công n , v n, h sơ, tài li u, lao ng, cơ s s n xu t kinh doanh, các liên doanh…) Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i (Tracodi) tr c thu c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6 v tr c thu c y ban nhân dân t nh Long An. i u 2. Giao T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6 ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c vi c chuy n giao Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i (Tracodi) theo úng quy nh c a pháp lu t và báo cáo v B Giao thông v n t i. Trong quá trình bàn giao không làm nh hư ng n ho t ng s n xu t kinh doanh c a ơn v . i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Xây d ng công trình giao thông 6, Giám c Công ty u tư phát tri n giao thông v n t i (Tracodi), Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I
  2. Nơi nh n: - Như i u 3, - Th tư ng Chính ph , Phó th tư ng Nguy n T n Dũng ( báo cáo); - Văn phòng Chính ph ; - Ban C M&PTDN; - Ngân hàng NN Vi t Nam; ào ình Bình - Các B : Tài chính, KH& T, N i v , L TB&XH - UBND t nh Long An - Lưu: VP, TCCB (Th)
Đồng bộ tài khoản