intTypePromotion=3

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
73
lượt xem
2
download

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam đến năm 2010 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 18/2007/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHÃI VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- ---------------- Hà N i, ngày 08 tháng 05 năm 2007 S : 18/2007/Q -BCN QUY T NNH PHÊ DUY T I U CH NH, B SUNG QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N NGÀNH BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT VI T NAM N NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Sau khi th ng nh t ý ki n v i các B : K ho ch và u tư; Tài chính; Khoa h c và Công ngh ; Xây d ng; Thương m i; Ngân hàng Nhà nư c; Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát Vi t Nam n năm 2010, v i nh ng n i dung ch y u sau ây: 1. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát - Xây d ng ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát Vi t Nam thành m t ngành kinh t m nh. Khuy n khích s d ng nguyên li u trong nư c, phát tri n s n xu t các s n phNm ch t lư ng cao, có uy tín, thương hi u hàng hoá m nh trên th trư ng, m b o v sinh an toàn th c phNm, a d ng hoá v ch ng lo i, c i ti n bao bì, m u mã; ph n u h giá thành, nâng cao kh năng c nh tranh, áp ng nhu c u trong nư c và Ny m nh xu t khNu, tăng ngu n thu ngân sách, h i nh p v ng ch c kinh t khu v c và th gi i; - Khuy n khích hình thành các doanh nghi p m nh, t p oàn kinh t trên cơ s góp v n liên doanh, liên k t gi a các doanh nghi p s n xu t bia - rư u - nư c gi i khát thu c m i thành ph n kinh t . b) M c tiêu c th - n năm 2005 s n xu t 1.530 tri u lít bia, 83 tri u lít rư u và 911 tri u lít nư c gi i khát; - n năm 2010 s n xu t 3.500 tri u lít bia, 145 tri u lít rư u và 1.650 tri u lít nư c gi i khát. 2. Quy ho ch phát tri n s n ph m và b trí quy ho ch a) Quy ho ch s n ph m - S n xu t bia: T p trung u tư các nhà máy có công su t l n thi t b hi n i, s n xu t kinh doanh hi u qu , áp ng yêu c u v môi trư ng theo quy chuNn c a nhà nư c. S n phNm bia ph i tuân th các i u ki n v v sinh an toàn th c phNm, m b o ch t lư ng và giá thành ư c ngư i tiêu dùng ch p nh n; - S n xu t rư u: u tư các nhà máy s n xu t rư u có công ngh hi n i, nâng cao ch t lư ng các lo i rư u c s n, truy n th ng áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. Khuy n khích các doanh nghi p th c hi n h p tác, liên doanh v i các nhà u tư nư c ngoài s n xu t các lo i rư u có ch t
  2. lư ng cao, s d ng nguyên li u trong nư c. Có bi n pháp thích h p gi m d n rư u n u b ng phương pháp th công, nhi u c h i i v i s c kho ngư i tiêu dùng; - S n xu t nư c gi i khát: Khuy n khích các thành ph n kinh t u tư s n xu t nư c gi i khát t ngu n nguyên li u trong nư c, trong ó ưu tiên s n xu t nư c gi i khát t hoa qu . b) Quy ho ch theo vùng và lãnh th B trí các nhà máy s n xu t bia, rư u và nư c gi i khát trên toàn qu c ư c xác nh thành 6 vùng (có ph l c kèm theo). Th c hi n s phát tri n cân i theo vùng lãnh th , áp ng chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i theo t ng giai o n và chi n lư c, quy ho ch phát tri n kinh t c a t ng a phương. 3. Nhu c u v n cho các d án u tư T ng v n u tư cho ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát giai o n 2005 n 2010 là: 34.690 t ng (có ph l c kèm theo) Trong ó: - V n cho s n xu t bia: 31.809 t ng; - V n cho s n xu t rư u: 807 t ng; - V n cho s n xu t nư c gi i khát: 2.074 t ng. Nhà nư c khuy n khích m i thành ph n kinh t trong và ngoài nư c huy ng v n u tư xây d ng các nhà máy s n xu t bia, rư u, nư c gi i khát nh m th c hi n các m c tiêu c a quy ho ch. 4. H th ng các gi i pháp và chính sách th c hi n Quy ho ch a) Các gi i pháp v công ngh - i v i các d án u tư nhà máy m i: Chú tr ng u tư các nhà máy có công su t l n, thi t b hi n i, công ngh tiên ti n; - i v i các d án u tư m r ng và u tư chi u sâu: Th c hi n tri t vi c hi n i hoá công ngh , thay th công ngh và thi t b l c h u hi n có b ng công ngh và thi t b hi n i, tiên ti n c a th gi i; - Khuy n khích các doanh nghi p thông qua liên doanh, liên k t th c hi n chuy n giao công ngh s n xu t thi t b (thi t b s n xu t bia, rư u, nư c gi i khát) trong nư c áp ng ư c yêu c u k thu t hi n i. Khuy n khích s d ng thi t b ch t o trong nư c tương ương ch t lư ng thi t b nh p khNu cho các d án u tư; - Ch ng xây d ng vùng nguyên li u ( i m ch, hoa qu ..) thông qua vi c liên k t v i nông dân và các a phương xây d ng các trang tr i tr ng cây ăn qu và cây nguyên li u khác. Khuy n khích nông dân ng d ng ti n b khoa h c trong vi c ch n gi ng, tr ng và sơ ch nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng i m ch, hoa qu áp ng ư c yêu c u nguyên li u cho s n xu t. b) Gi i pháp v v n và u tư - T p trung u tư các nhà máy có công su t l n trên 100 tri u lít/năm, phát huy t i a và m r ng năng l c s n xu t c a các nhà máy có thi t b và công ngh tiên ti n, Ny nhanh vi c c i t o, m r ng và hi n i hoá các nhà máy có quy mô nh thi t b l c h u; - a d ng hoá hình th c u tư và phương th c huy ng v n, khuy n khích huy ng v n t các thành ph n kinh t trong và ngoài nư c thông qua vi c phát hành trái phi u, c phi u, liên doanh, liên k t; Ny m nh vi c c ph n hoá các doanh nghi p nhà nư c k c các t ng công ty nhà nư c. Khuy n khích các công ty c ph n th c hi n vi c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán; c) Gi i pháp v khoa h c và ào t o - Quy ho ch và xây d ng các vi n nghiên c u, phòng thí nghi m có i u ki n tri n khai nghiên c u th c nghi m, ng d ng khoa h c, công ngh m i vào s n xu t; - Xây d ng h th ng tiêu chuNn ch t lư ng c a ngành phù h p v i tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm c a nhà nư c. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c ch p hành tiêu chuNn v sinh an toàn th c phNm, b o v môi trư ng theo quy nh c a pháp lu t; - Ph i h p v i các cơ s ào t o trong và ngoài nư c ào t o cán b qu n lý, cán b k thu t, công nhân k thu t nh m áp ng yêu c u phát tri n c a ngành. K t h p ào t o ng n h n v i ào t o chính quy, k t h p gi a ào t o m i và ào t o l i.
  3. d) Gi i pháp v t ch c qu n lý - Ti n hành c ph n hoá T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Hà N i và T ng công ty Bia - Rư u - Nư c gi i khát Sài Gòn theo t ng giai o n và gi m d n v n thu c s h u nhà nư c; - S p x p l i các nhà máy s n xu t bia, rư u, nư c gi i khát thu c s h u nhà nư c ho t ng không hi u qu theo các hình th c sáp nh p, c ph n hoá, chuy n hư ng s n xu t kinh doanh, bán, khoán, cho thuê và các hình th c khác; - Tăng cư ng ki m tra ch t ch v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm, môi trư ng, nghĩa v n p ngân sách, tăng cư ng qu n lý thông qua vi c ăng ký kinh doanh, ăng ký ch t lư ng và th c hi n nghĩa v thu c a các doanh nghi p. i u 2. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch o phát tri n ngành theo Quy ho ch i u ch nh ã ư c phê duy t. 2. U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương c th hoá Quy ho ch t ng th phát tri n ngành Bia - Rư u - Nư c gi i khát Vi t Nam trên a bàn t nh, thành ph ; tham gia v i các B , ngành ki m tra, giám sát vi c tri n khai th c hi n Quy ho ch này m b o tính ng b , th ng nh t v i Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i c a a phương. 3. Hi p h i Bia - Rư u - Nư c gi i khát Vi t Nam ph i h p v i B Công nghi p, các a phương t ch c tuyên truy n, ph bi n Quy ho ch; hư ng d n các doanh nghi p trong Hi p h i ch p hành Quy ho ch và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; TH TRƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Ban Kinh t Trung ương; Châu Hu C m - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - Ngân hàng phát tri n; - UBND các t nh, TP tr c thu cTrung ương; - C c KTVB (B Tư pháp); - Website Chính ph ; - Công báo; - Các V , C c, Vi n CL thu c B CN; - Lưu: VT, TDTP (5 b n). PH L C 1
  4. CHÚ THÍCH CÁC VÙNG TRONG C NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 18 /2007 /Q - BCN, ngày 08 tháng 05 năm 2007 c aB trư ng B Công nghi p) 1. Vùng 1: 14 T nh g m: B c C n, B c Giang, Cao B ng, Hoà Bình, Hà Giang, Lai Châu, L ng Sơn, Lào Cai, Phú Th , Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, iên Biên 2. Vùng 2: 15 T nh: B c Ninh, Hà N i, Hà Tây, Hà Tĩnh, H i Dương, H i Phòng, Hà Nam, Hưng Yên, Nam nh, Ninh Bình, Ngh An, Qu ng Ninh, Thái Bình, Thanh Hoá,Vĩnh Phúc 3. Vùng 3: 10 T nh: Bình nh, à N ng, Khánh Hoà, Ninh Thu n, Phú Yên, Qu ng Bình, Qu ng Nam, Qu ng Ngãi, Qu ng Tr , Th a Thiên - Hu 4. Vùng 4: 4 T nh: c L c, Gia Lai, Kon Tum, c Nông 5. Vùng 5: 8 T nh: Bà R a - Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phư c, Bình Thu n, ng Nai, Lâm ng, TP. H Chí Minh, Tây Ninh 6. Vùng 6: 13 T nh: An Giang, B c Liêu, B n Tre, C n Thơ, ng Tháp, Kiên Giang, Long An, Cà Mau, Sóc Trăng, Ti n Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, H u Giang PH L C 2 D KI N S N LƯ NG S N XU T NGÀNH BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 18 /2007 /Q - BCN, ngày 08 tháng 05 năm 2007 c aB trư ng B Công nghi p) ơn v tính: tri u lít BIA RƯ U NƯ C GI I KHÁT Vùng Năm Năm Năm Năm Năm Năm 2005 2010 2005 2010 2005 2010
  5. 1 58 100 5 5 1,4 15 2 711 1.400 46 65 125 300 3 221 400 0,5 2 139 350 4 0,6 50 3,6 5 5 453 1.150 23 55 530 780 6 87 400 8 18 112 200 T ng 1.530 3.500 82,5 145 911 1.650 PH L C 3 D KI N NHU C U V N U TƯ NGÀNH BIA - RƯ U - NƯ C GI I KHÁT N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 18 /2007 /Q - BCN, ngày 08 tháng 05 năm 2007 c aB trư ng B Công nghi p) ơn v tính: t ng BIA RƯ U NƯ C GI I KHÁT Vùng Năm năm Năm Năm năm năm 2010 2005 2010 2005 2005 2010 46 414 6 26 10 54 1 1.310 11.673 171 691 102 556 2 645 5.750 18 74 86 465 3 65 575 0 0 0 4 1.162 10.350 4 16 181 983 5 342 3.048 0 3 16 6 3.570 31.809 200 807 381 2.074 T ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản