Quyết định số 180/1999/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 180/1999/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/1999/QĐ-BNN-TCCB của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế tổ chức thực hiện dự án Xây dựng các khu bảo tồn nhằm bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở ứng dụng quan điểm sinh thái cảnh quan - VIE/95/G31, 031

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/1999/QĐ-BNN-TCCB

 1. B NÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 180/1999/Q -BNN- Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 1999 TCCB QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN"XÂY D NG CÁC KHU B O T N NH M B O V NGU N TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRÊN CƠ S NG D NG QUAN ĐI M SINH THÁI C NH QUAN" - VIE/95/G31, 031 B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP, ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c công văn s 1213/CP-QHQT ngày 17/10/1998 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t và th c hi n d án PARC - VIE/95/ G31, 031; Căn c Quy t nh s 1534/Q -BNN-TCCB, ngày 4/5/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v thành l p Ban i u hành Trung ương d án PARC - VIE/95/ G31, 031; Căn c Quy t nh s 444/NN-TCCB/Q , ngày 25/3/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c giao cho C c Ki m lâm qu n lý và th c hi n d án PARC - VIE/95/ G31, 031; Xét ngh c a các ông: V trư ng V T ch c-Cán b , C c trư ng C c Ki m lâm và Giám c d án PARC-VIE/95/G31, 031, QUY T Đ NH: i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c th c hi n D án "Xây d ng các khu b o t n nh m b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên trên cơ s ng d ng quan i m sinh thái c nh quan" - VIE/95/G31, 031. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ban hành . i u 3: Các ông: Chánh văn phòng B , V trư ng V T ch c-Cán b , C c trư ng C c Ki m lâm, V trư ng các V , C c có liên quan, Giám c D án VIE/95/G31, 031, các thành viên Ban i u hành d án và Ban qu n lý d án Trung ương và a phương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN TH TRƯ NG
 2. Nguy n Văn ng QUY CH T CH C TH C HI N D ÁN"XÂY D NG CÁC KHU B O T N NH M B O V NGU N TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN TRÊN CƠ S NG D NG QUAN I M SINH THÁI C NH QUAN" VIE/95/G31, 031 (Ban hành theo Quy t đ nh s 180/1999/QĐ-BNN-TCCB, ngày 28/12/1999 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1- Nh ng căn c xây d ng quy ch Quy ch t ch c th c hi n D án " "Xây d ng các khu b o t n nh m b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên trên cơ s ng d ng quan i m sinh thái c nh quan" VIE/95/G31, 031 (sau ây ư c vi t t t là d án PARC) ư c xây d ng trên cơ s các văn b n sau ây: - Văn b n c a Chính ph s 1213/CP-QHQT ngày 17/10/1998 phê duy t và th c hi n D án VIE/95/G31, 031; - Văn ki n d án VIE/95/G31, 031 ký ngày 20/11/1998 gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và UNDP; - Quy t nh áp d ng "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" (NEX) ngày 4 tháng 2 năm 1999 ký gi a B K ho ch và u tư (thay m t Chính ph ) và UNDP; - Thư tho thu n gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Văn phòng d ch v d án c a Liên H p Qu c (UNOPS) v s tham gia c a UNOPS trong vi c th c hi n d án VIE/95/G31, 031 ký ngày 17 tháng 3 năm 1999; - Quy t nh s 1534/Q -BNN-TCCB1 c a B trư ng B nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban i u hành Trung ương D án PARC -VIE/95/G31, 031 ký ngày 4 tháng 5 năm 1999; - Quy t nh s 444 NN-TCCB/Q ngày 25/3/1997 c a B Trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c giao C c Ki m lâm qu n lý và th c hi n d án VIE/91/G31, 031;
 3. - Quy t nh s 4488 Q /BNN-TCCB ngày 14/12/1998 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c c Giám c d án VIE/95/G31, 031; i u 2. T ch c i u hành d án D án PARC ư c t ch c i u hành th ng nh t t Trung ương (B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn) n a phương trong vùng d án (t nh, huy n, xã) theo hư ng phân c p qu n lý d án cho c p a phương, c bi t trong qu n lý tài chính, trang thi t b , nhân s và các ho t ng hi n trư ng. Chương 2: T CH C QU N LÝ D ÁN VÀ QUY NNH CH C NĂNG NHI M V QU N LÝ D ÁN i u 3. T ch c c p Trung ương 1. Ban i u hành d án Trung ương ư c thành l p theo Văn ki n d án và Quy t nh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c thành l p Ban i u hành Trung ương D án PARC -VIE/95/G31, 031 (sau ây g i là Ban i u hành d án Trung ương) do Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Trư ng ban. Các thành viên c a Ban g m các Phó Ch t ch U ban nhân dân ba t nh th c hi n d án: k L k, B c K n, Tuyên Quang, i di n c a Văn phòng Chính ph , B K ho ch và u tư, B Tài chính, các c c, v liên quan thu c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 2. Ban Qu n lý d án Trung ương là cơ quan thư ng tr c c a Ban i u hành d án Trung ương do C c trư ng C c Ki m lâm, Giám c d án làm Trư ng ban và có các cán b nghi p v . Ban qu n lý d án Trung ương có Văn phòng d án t t i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, ư c m tài kho n theo quy nh và dùng d u c a C c Ki m lâm giao d ch. i u 4. T ch c c p a phương 1. Ban i u hành d án c p t nh: Tuyên Quang, B c K n và k L k do Phó Ch tich UBND t nh làm Trư ng ban. Thành viên c a Ban g m i di n các ban, ngành liên quan c a t nh, lãnh o U ban nhân dân các huy n vùng d án, Giám c vư n qu c gia và Giám c các lâm trư ng có a bàn n m trong vùng d án. Ban i u hành d án t nh do UBND t nh quy t nh thành l p. 2. Ban Qu n lý d án cơ s Ba B , Yok on và Na Hang, - Ban Qu n lý d án cơ s là c p tr c ti p ti p nh n và th c thi d án cùng v i c p huy n, xã. Ban Qu n lý d án cơ s do UBND t nh quy t nh thành l p. - Ban Qu n lý d án cơ s Ba B và Yok Don do Giám c vư n qu c gia làm Trư ng ban. Thành viên c a Ban g m i di n c a Phòng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và cán b nghi p v c a Văn phòng d án cơ s t t i các Vư n qu c gia Ba B và Yok on. Ban Qu n lý d án cơ s Ba B và Yok on ư c m tài kho n theo quy nh và dùng con d u c a Vư n qu c gia giao d ch.
 4. - Ban qu n lý d án cơ s Na Hang do lãnh o UBND huy n Na Hang làm trư ng ban, các thành viên khác g m H t phó H t Ki m lâm r ng c d ng Na Hang làm phó ban thư ng tr c và các cán b nghi p v . Văn phòng c a Ban qu n lý d án t t i H t Ki m lâm r ng c d ng Na Hang. Ban Qu n lý d án cơ s Na Hang ư c m tài kho n theo quy nh và dùng con d u c a H t Ki m lâm r ng c d ng Na Hang giao d ch. 3. T công tác xã. Các xã trong vùng d án thành l p các t công tác xã. T công tác xã ph i h p v i Ban Qu n lý d án cơ s và tr c ti p th c hi n các ho t ng t i hi n trư ng. T công tác xã do lãnh o U ban nhân dân xã làm t trư ng, các thành viên g m i di n các thôn b n tham gia d án và các ban ngành có liên quan c p xã: ki m lâm, khuy n nông, khuy n lâm, a chính... T công tác xã do UBND huy n quy t nh thành l p và dùng d u c a UBND xã giao d ch. i u 5. Ch c năng nhi m v c a các Ban i u hành và Qu n lý d án 1. Ban i u hành d án Trung ương: Th trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn làm Trư ng Ban i u hành d án Trung ương. Ban i u hành d án Trung ương ch u trách nhi m trư c B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v i u hành và ch o d án. Ban i u hành d án Trung ương có nhi m v c th sau: - Ki m tra, giám sát m i ho t ng c a d án, các ngu n v n vi n tr , v n i ng trong nư c và phân b các ngu n v n d án thông qua Ban Qu n lý d án Trung ương theo úng Văn ki n d án, Thư tho thu n gi a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Cơ quan d ch v d án c a Liên H p Qu c (UNOPS); - Phê duy t k ho ch d án t ng th và hàng năm do Ban Qu n lý d án Trung ương ph i h p các bên liên quan xây d ng; - Hư ng d n vi c th c hi n các chính sách và quy nh c a Nhà nư c, c a ngành và c a cơ quan tài tr áp d ng vào i u ki n c thù c a d án. 2. Ban Qu n lý d án Trung ương Ban Qu n lý d án Trung ương có nhi m v qu n lý và th c hi n k ho ch d án ã ư c Ban i u hành d án Trung ương phê duy t và hư ng d n Ban Qu n lý d án cơ s th c hi n k ho ch. Ban Qu n lý d án Trung ương có các nhi m v c th sau: - Ph i h p v i các bên liên quan xây d ng k ho ch t ng th , hàng năm và hàng quý theo quy nh ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và quy nh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. D toán chi tiêu ngân sách hàng năm trình Ban i u hành d án Trung ương xem xét và phê duy t; - Báo cáo nh kỳ theo quy nh ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và theo quy ch qu n lý d án ODA ã ban hành; - Thư ng tr c giúp vi c Ban i u hành d án Trung ương;
 5. - Ph i h p v i UNDP, UNOPS và các t ch c th c hi n h p ng ph qu c t trong vi c tuy n ch n và qu n lý chương trình ho t ng c a các chuyên gia trong và ngoài nư c, t ch c ào t o (theo phân c p), mua s m trang thi t b theo úng hư ng d n ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam"; - Hư ng d n th c hi n các quy nh trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và nh ng quy nh có liên quan khác c a Nhà nư c t i các c p t nh, huy n; -Ch o, hư ng d n Ban Qu n lý d án cơ s t ch c th c hi n d án có hi u qu ; - ChuNn b n i dung các cu c h p Ban i u hành d án Trung ương; - T ng h p và báo cáo nh kỳ, quy t toán v i UNDP theo quy nh; - Ph i h p v i UNDP và UNOPS và các cơ quan ch c năng Nhà nư c t ch c ánh giá, ki m tra, ki m toán v ho t ng c a d án theo quy nh trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam". 3. Ban i u hành d án c p t nh Ban i u hành d án c p t nh có trách nhi m trư c U ban nhân dân t nh, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban i u hành d án Trung ương v vi c th c hi n các m c tiêu, n i dung và k ho ch ho t ng c a d án t i a phương. Ban i u hành d án t nh có nhi m v sau: - Ch o các ban ngành trong t nh, U ban nhân dân các huy n trong vùng d án th c thi các ho t ng c a d án trên a bàn; - i u ph i các ngu n v n và ho t ng trên a bàn d án b o m úng m c ích và có hi u qu ; - Phê duy t k ho ch t ng th và hàng năm do Ban qu n lý d án cơ s xây d ng trình Ban Qu n lý d án Trung ương t ng h p trình Ban i u hành d án Trung ương phê duy t; - Ki m tra ánh giá các ho t ng c a Ban Qu n lý d án cơ s v hi u qu kinh t , xã h i và môi trư ng c a d án; - Phê duy t quy ch ho t ng c a d án t i cơ s . 4. Ban Qu n lý d án cơ s Ban qu n lý d án cơ s có trách nhi m v t ch c th c hi n các ho t ng c a d án trên a bàn theo úng các n i dung ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và các quy nh có liên quan khác c a Nhà nư c v qu n lý d án u tư, qu n lý tài chính...C th Ban qu n lý d án cơ s có các nhi m v sau: - Cùng v i bên th c hi n h p ng ph qu c t xây d ng k ho ch ho t ng và ngân sách hàng năm trình Ban i u hành d án t nh xem xét trư c khi trình Ban i u hành d án Trung ương phê duy t;
 6. - T ch c th c hi n d án theo m c tiêu và k ho ch ư c duy t, b o m s d ng kinh phí c a d án úng m c ích, ti t ki m và có hi u qu ; - S p x p, t ch c và t o i u ki n cho các chuyên gia d án trong và ngoài nư c ho t ng úng m c tiêu c a d án; - Thư ng tr c giúp vi c cho Ban i u hành d án t nh, báo cáo nh kỳ cho Ban i u hành d án t nh và Ban Qu n lý d án Trung ương theo quy nh; - Hư ng d n th c hi n các quy nh c a Nhà nư c và các quy nh ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" t i các c p huy n và xã; - Trình duy t thi t k d toán và u th u xây l p công trình xây d ng cơ b n theo phân c p c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, phù h p v i quy ch c a Nhà nư c và UNDP; - T ch c h i ngh và t p hu n cho cán b c p huy n, xã theo phân c p; - T ch c nghi m thu các công trình xây d ng cơ b n và các ho t ng khác (quy ho ch s d ng t, giao t lâm nghi p, ph c p...) c a d án theo quy nh; - Báo cáo tài chính theo nh kỳ cho Ban Qu n lý d án Trung ương và Ban i u hành d án c p t nh; - T ch c ki m tra ánh giá, ki m toán các ho t ng d án v m i m t; - xu t nh ng ngư i có i u ki n tham gia vào các ho t ng d án phù h p v i văn b n hư ng d n. 5. T công tác xã T công tác xã là ơn v tham gia xây d ng k ho ch, th c hi n và giám sát các ho t ng phát tri n c ng ng c a d án t i các xã trong vùng dư án. T công tác g m các thành viên liên quan tr c ti p n vi c th c hi n d án, chú ý có các thành ph n ph n , nông dân và ngư i dân t c thi u s . T công tác xã có nhi m v sau: - Ph i h p v i Ban Qu n lý d án cơ s , t ch c th c hi n h p ng ph qu c t , U ban nhân dân xã, các ban, ngành c a xã và các c ng ng thôn b n, nh ng h doanh nghi p nh trong vi c xây d ng k ho ch ho t ng c a d án t i c p xã; - Ch u trách nhi m v vi c th c thi các ho t ng c a d án t i c p xã theo úng k ho ch ã ư c phê duy t và b o m s d ng kinh phí úng m c ích, ti t ki m và có hi u qu ; - Theo dõi vi c th c hi n các cam k t (tr ng, b o v r ng và tài nguyên thiên nhiên) c a nh ng ngư i ư c hư ng l i t d án; - Th c hi n ch báo báo theo quy nh c a d án; - Cung c p nh ng văn b n xác minh cho các t ch c tín d ng;
 7. - N m b t tình hình tranh ch p t ai trong a bàn, báo cáo v i cơ quan ch c năng gi i quy t; - Theo dõi và ánh giá các ho t ng d án; - Qu n lý và s d ng có hi u qu các công trình c a d án trên a bàn xã; - xu t nh ng ngư i có i u ki n tham gia vào các ho t ng d án phù h p v i văn b n hư ng d n. Chương 3: M I QUAN H LÀM VI C VÀ QUY NNH CH H I H P VÀ BÁO CÁO i u 6. M i quan h làm vi c Ban i u hành d án Trung ương làm vi c theo ch t p th lãnh o, cá nhân ph trách. Các thành viên c a Ban có trách nhi m gi i quy t các công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách. Ban Qu n lý d án Trung ương th c hi n y các quy nh ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và các quy ch có liên quan khác c a Nhà nư c và c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ban i u hành d án c p t nh c th hoá nh ng quy t nh c a Ban i u hành d án Trung ương vào tình hình c th c a a phương. Ban Qu n lý d án cơ s ch u s ch o v nghi p v qu n lý d án c a Ban Qu n lý d án Trung ương và th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo h th ng m u bi u th ng nh t. Các t công tác xã ch u s ch o v nghi p v qu n lý d án c a Ban Qu n lý d án cơ s . Th c hi n ch báo cáo nh kỳ theo h th ng m u bi u th ng nh t. i u 7. Ch h ih p 7.1. H p thư ng kỳ Ban i u hành d án Trung ương và c p t nh t ch c h p thư ng kỳ m i năm 2 l n vào u năm và cu i năm. N i dung h p g m: ki m i m, ánh giá k t qu th c hi n k ho ch ho t ng, i u ch nh, thông qua k ho ch và ngân sách hàng năm. Ban Qu n lý d án Trung ương, cơ s , t công tác xã h p nh kỳ hàng tháng ánh giá tình hình th c hi n k ho ch ho t ng trong tháng và tri n khai k ho ch ho t ng tháng sau. Ngoài các thành viên chính th c có th m i thêm i di n các cơ quan/t ch c có liên quan trong và ngoài nư c tham d các cu c h p c a Ban i u hành d án Trung ương, t nh và c a Ban Qu n lý d án Trung ương, cơ s .
 8. 7.2. H p b t thư ng Trong trư ng h p c n thi t ph i gi i quy t nh ng v n t xu t, Trư ng Ban i u hành d án Trung ương và c p t nh có th tri u t p h p b t thư ng toàn th ho c m t s u viên gi i quy t k p th i công vi c. i u 8. Ch báo cáo, ánh giá Ban Qu n lý d án Trung ương th c hi n ch báo cáo sau: - Ch báo cáo ã ghi trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam"; - Ch báo cáo theo i u 28, Quy ch qu n lý s d ng ngu n H tr phát tri n chính th c ban hành kèm theo Ngh nh 87/CP, ngày 05/8/1997. - Ch báo cáo tài chính theo quy nh t i Thông tư hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i S 22 1999/TT/BTC, ngày 26/2/1999 c a B Tài chính. Ban Qu n lý d án cơ s cũng th c hi n ch báo cáo tương t như ã nêu trên áp d ng cho a bàn do Ban Qu n lý d án cơ s ph trách. Chương 4: CÔNG TÁC QU N LÝ K HO CH i u 9. L p k ho ch N i dung và trình t xây d ng và phê duy t k ho ch năm c a d án như sau: 9.1. Xây d ng k ho ch năm Vi c xây d ng k ho ch ph i th c hi n trên các cơ s sau: - Văn ki n d án, Thư tho thu n, H p ng ph và các văn b n i u ch nh các văn ki n nói trên; - K ho ch ph i th hi n ư c t t c các ngu n v n: vi n tr , i ng trong nư c; - K ho ch ph i th hi n cơ c u v n: nhân s , ào t o, xây l p, thi t b ... - Nh ng công trình, h ng m c xây d ng cơ b n ho c có tính ch t xây d ng ưa vào năm k ho ch tri n khai ph i có thi t k , d toán ư c c p có thNm quy n phê duy t theo phân c p c a Nhà nư c và phù h p v i hư ng d n trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam". 9.2. N i dung và ti n l p k ho ch Căn c vào n i dung h p ng ph , Ban Qu n lý d án cơ s cùng v i công ty/ t ch c qu c t th c hi n h p ng ph xây d ng k ho ch ho t ng hàng năm r i trình
 9. Ban i u hành d án t nh xét duy t trư c khi g i v Ban Qu n lý d án Trung ương t ng h p, cân i. Ban Qu n lý d án Trung ương th ng nh t v i UNDP và UNOPS v k ho ch năm r i trình Ban i u hành d án Trung ương phê duy t vào tháng 11-12 hàng năm. D toán chi tiêu ư c xây d ng d a trên k ho ch ho t ng và nh m c cho t ng lo i công vi c ã ư c t ch c tài tr và phía Vi t Nam phê duy t. Chương 5: CÔNG TÁC QU N LÝ TÀI CHÍNH Công tác qu n lý tài chính c a d án th c hi n theo nh ng căn c sau: - S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam; - Thông tư hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i S 22 1999/TT/BTC, ngày 26/2/1999 c a B Tài chính; - Thông tư liên B hư ng d n cơ ch qu n lý v n i ng cho các chương trình d án s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) S 06/1998/TTLT-BKH-BTC, ngày 14/08/1998 c a B K ho ch và u tư , B Tài chính. i u 10. Phân c p chi tiêu trong d án 10.1. Ban Qu n lý d án Trung ương a) Chi phí t ngu n v n i ng trong nư c theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b) Chi phí t ngu n kinh phí vi n tr theo úng các quy nh trong “S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam” cho các h ng m c sau: - Chi phí cho các chuy n i công tác c a cán b d án; - Chi phí tr lương cho các cán b t i Văn phòng d án Trung ương không nh n lương t ngân sách nhà nư c; - Mua s m thi t b trong nư c cho văn phòng d án t i trung ương và cơ s theo phương th c ba báo giá (n u giá tr thi t b dư i 30.000 US$) ho c u th u (n u giá tr thi t b b ng ho c trên 30.000 US$); - Chi phí ho t ng t i Văn phòng d án Trung ương; - Chi phí báo cáo; - Các chi phí nh khác t i Văn phòng Trung ương; - Chi h i th o, t p hu n, h i ngh , ào t o c p Trung ương;
 10. - Chi phí các oàn ánh giá c l p; 10.2. Ban Qu n lý d án cơ s a) Chi phí v n i ng trong nư c theo úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. b) i v i ngu n kinh phí vi n tr , Ban Qu n lý d án cơ s th ng nh t v i Ban Qu n lý d án Trung ương và t ch c th c hi n h p ng ph qu c t (t i Ba B và Na Hang v i Công ty Scott Wilson, t i Yok on v i Công ty GTZ/WWF) v nh ng chi tiêu ph c v ho t ng c a d án t i cơ s . Các quy nh chi tiêu ư c th c hi n theo "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và phù h p v i quy nh có liên quan c a Nhà nư c. i u 11. Hư ng d n mua s m hàng hoá trong nư c Th c hi n theo "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam". i v i nh ng n i dung không có trong S tay thì áp d ng nh ng quy nh hi n hành có liên quan c a Nhà nư c. Vi c mua s m ư c th c hi n trên cơ s ý ki n c a Ban Qu n lý d án Trung ương/cơ s . Mua s m thi t b có t ng giá tr nh hơn 30.000 ô la M ư c th c hi n trên cơ s báo giá c a t i thi u ba hãng cung c p thi t b . Các tiêu chí ch n l a g m: tính năng k thu t, giá c , i u kho n b o hành, th i h n cung c p, yêu c u v thanh toán, tư cách pháp nhân c a hãng cung c p thi t b . Mua s m thi t b có t ng giá tr b ng ho c l n hơn 30.000 ô la M ph i theo th t c u th u c nh tranh ch n hãng cung c p thi t b theo quy nh nêu trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam". i u 12. Ch thanh, quy t toán và ki m tra 12.1. Ch ki m tra - nh kỳ, t xu t B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B K ho ch và u tư, B Tài chính ki m tra tình hình th c hi n k ho ch và công tác tài chính c a d án; - nh kỳ, t xu t Ban Qu n lý d án Trung ương ti n hành ki m tra tình hình th c hi n k ho ch và công tác tài chính c a Ban Qu n lý d án cơ s ; - nh kỳ, t xu t Ban Qu n lý d án cơ s ti n hành ki m tra các công trình d án tri n khai trên a bàn xã trong vùng d án. 12.2. Ch thanh, quy t toán Ch thanh, quy t toán c a d án th c hi n theo "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam" và Thông tư hư ng d n S 22 1999/TT/BTC, ngày 26/2/1999 c a B Tài chính; i v i ngu n kinh phí vi n tr thì áp d ng hai h th ng thanh toán:
 11. a) H th ng t m ng hàng quý: Văn phòng d án Trung ương th c hi n tr ti n cho ngư i ư c hư ng trên cơ s hoá ơn/ch ng t h p l t kho n t m ng do Văn phòng UNDP chuy n vào tài kho n d án. Vi c thanh toán ư c th c hi n theo quy nh trong "S tay qu c gia i u hành d án cho Vi t Nam”; b) H th ng thanh toán tr c ti p: Văn phòng UNDP th c hi n tr ti n tr c ti p cho ngư i ư c hư ng theo yêu c u c a Giám c d án. Tuy nhiên, kinh phí vi n tr cho các ho t ng t i các vùng d án: Ba B , Na Hang và Yok on là do các t ch c th c hi n h p ng ph qu c t qu n lý nên Ban Qu n lý d án cơ s c n ph i h p v i các t ch c nói trên xây d ng quy ch thanh, quy t toán phù h p v i nh ng quy nh ghi trong S tay qu c gia i u hành d án và các quy nh có liên quan c a Nhà nư c. i u 13. Kinh phí ho t ng c a Ban i u hành d án Trung ương và c p t nh, Ban Qu n lý d án Trung ương và cơ s l y t các ngu n sau: - M t ph n t kinh phí i ng trong nư c; - M t ph n t kinh phí d án (kinh phí vi n tr ); - M t ph n t các h p ng ph (sau khi ã th ng nh t v i các t ch c th c hi n h p ng ph qu c t ). Chương 6: I U KHO N CU I CÙNG i u 15. B n quy ch này ban hành làm cơ s cho vi c th c hi n d án "Xây d ng các khu b o t n nh m b o v ngu n tài nguyên thiên nhiên trên cơ s ng d ng quan i m sinh thái c nh quan" VIE/95/G31, 031. Trong qua trình th c hi n, n u có vư ng m c c n ph n ánh k p th i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, s a i và b sung cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản