intTypePromotion=3

Quyết định số 180/2007/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 180/2007/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 180/2007/QĐ-TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nhà nước Cô-oét về khuyến khích và bảo hộ đầu tư lẫn nhau do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 180/2007/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ***** NAM c l p - T do - H nh phúc ******* S : 180/2007/Q -TTg Hà N i, ngày 26 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T HI P NNH GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NHÀ NƯ C CÔ-OÉT V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ L N NHAU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ký k t, gia nh p và th c hi n i u ư c qu c t c a nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 14 tháng 06 năm 2005; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 8457/TTr-BKH ngày 16 tháng 11 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Hi p nh gi a Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph Nhà nư c Cô-oét v khuy n khích và b o h u tư l n nhau ư c ký t i Hà N i (Vi t Nam) ngày 23 tháng 5 năm 2007. i u 2. B Ngo i giao làm th t c i ngo i v vi c phê duy t và thông báo cho các cơ quan nư c ta ngày b t u có hi u l c c a Hi p nh trên./. TH TƯ NG Nơi nh n: - TTg, các PTTg CP; - Các B : KH T (2), Ngo i giao (2), Tài chính, Công thương, Tư pháp; - Ngân hàng Nhà nư c VN; - Tòa án nhân dân t i cao; Nguy n T n Dũng - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN, Ban XDPL, các V : KTTH, CN, TH, Công báo, Website Chính ph ; - Lưu: VT, QHQT (3)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản