Quyết định số 1803/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 1803/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1803/QĐ-TTg về việc xuất dự trữ quốc gia vắc xin, thuốc sát trùng hỗ trợ các địa phương phòng trừ dịch bệnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1803/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 1803/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C XU T D TR QU C GIA V C XIN, THU C SÁT TRÙNG H TR CÁC NA PHƯƠNG PHÒNG TR DNCH B NH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i công văn s 3516/BNN- KH ngày 26 tháng 11 năm 2008, ý ki n c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 8886/BKH-TM&DV ngày 5 tháng 12 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn xu t c p (không thu ti n) 935.000 li u v c xin LMLM týp O; 200.000 li u v c xin LMLM 3 týp; 471.000 li u v c xin t huy t trùng trâu bò; 628.000 li u v c xin d ch t l n; 161.000 lít sát trùng Benkocid thu c hàng d tr qu c gia h tr cho các a phương phòng ch ng d ch b nh như ngh c a B t i công văn 3516/BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2008 M c h tr c th cho t ng a phương do B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn quy t nh phù h p v i tình hình d ch b nh a phương ó. Vi c xu t c p, qu n lý, s d ng s v c xin, thu c sát trùng nêu trên th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. B trư ng các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, K ho ch và u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Th tư ng, các PTTg: Nguy n Sinh Hùng, Hoàng Trung H i; - C c DTQG; - VPCP: BTCN, các PCN: Ph m Văn Phư ng, Văn Tr ng Lý, TT T, các V : KTN, P; - Lưu: VT, KTTH (3).20 Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản