Quyết định số 181/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
31
lượt xem
5
download

Quyết định số 181/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 181/2002/QĐ-UB về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vốn cho một số dự án thuộc kế hoạch XDCB năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 181/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 181/2002/Q -UB Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH, B SUNG V N CHO M T S D ÁN THU C K HO CH XDCB NĂM 2002 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 87/CP ngày 19/12/1996, Ngh nh s 51/1998/ N -CP ngày 18/7/1998 c a Chính ph v phân c p qu n lý, l p, ch p hành và quy t toán ngân sách Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 06/2002/Q -UB ngày 26/01/2002 c a UBND thành ph v vi c giao ch tiêu kinh t - xã h i và d toán thu – chi ngân sách Nhà nư c năm 2002 cho s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 79/2002/Q -UB ngày 30/5/2002 c a UBND Thành ph v vi c giao b sung k ho ch và d án chi ngân sách năm 2002 cho các s , ban, ngành, UBND các qu n, huy n; Căn c Quy t nh s 79/2002/Q -UB ngày 30/5/2002 c a UBND Thành ph v vi c giao b sung k ho ch và d toán chi ngân sách năm 2002 cho các S , Ban, Ngành, UBND các Qu n, Huy n; Căn c các quy t nh s : 161/2002/Q -UB ngày 02/12/2002 và 177/2002/Q -UB ngày 20/12/2002 c a UBND Thành ph v vi c i u ch nh, b sung và i u hoà k ho ch XDCB năm 2002 cho các S , Ban, Ngành và UBND các Qu n, Huy n; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư và Giám c S Tài chính - V t giá t i t trình liên ngành s : 1547/TTr-LS ngày 26/12/2002 và công văn s : 1991/KH& T-TH ngày 30/12/2002 c a S K Ho ch và u tư; QUY T NNH i u 1: Phê duy t i u ch nh, b sung v n 127 t ng cho m t s d án thu c k ho ch XDCB năm 2002 t i bi u ph l c kèm theo. i u 2: Th tư ng các ơn v ư c Thành ph giao i u ch nh, b sung k ho ch v n t i i u 1 quy t nh này có trách nhi m t p trung ch o ch u tư khNn trương hoàn thi n th t c gi i ngân hoàn thành k ho ch v n ư c giao b sung. i u 3: Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph ; Giám c các S K ho ch và u tư, Tài chính V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c Hà N i, Giám c S a chính Nhà t, Ch t ch Nhà t, Ch t ch UBND các Qu n: Ba ình, Hai Bà trưng, Tây H , Thanh Xuân; Giám c T ng công ty u tư và phát tri n nhà Hà N i; Th
  2. trư ng các ơn v có liên quan và Ch u tư ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T/M. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản