intTypePromotion=1

Quyết định số 1810/2005/QĐ-CT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
27
lượt xem
1
download

Quyết định số 1810/2005/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1810/2005/QĐ-CT về việc thu hồi vốn và bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1810/2005/QĐ-CT

  1. Y BAN NHÂN DÂN T NH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM B C NINH c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1810/2005/Q -CT B c Ninh, ngày 07 tháng 09 năm 2005 QUY T ÐNNH V/V THU H I V N VÀ B SUNG V N U TƯ XÂY D NG CƠ B N CH TNCH UBND T NH Căn c Lu t T ch c HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Xét d ngh c a Giám c S K ho ch và Ð u tư t i công văn s 605/KH-XDCB ngày 01.9.2005, QUY T ÐNNH: Ði u 1. Thu h i v n u tư xây d ng cơ b n ã b trí trong năm 2004 cho d án ư ng Nguy n Cao 2 chua chi h t v ngân sách t nh: 106.833.000 ng ( M t trăm linh sáu tri u, tám trăm ba mươi ba nghìn ng); ng th i b sung v n năm 2005 cho d án trên, thanh toán cho kh i lư ng xây l p ã hoàn thành th t c thanh toán . Ði u 2. S Tài chính, S K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c theo ch c năng ph i h p v i ch u tu th c hi n vi c thu h i v n v ngân sách t nh; ng th i th c hi n vi c c p v n, qu n lý vi c s d ng v n úng m c ích, thanh toán, quy t toán v n theo úng quy nh hi n hành c a Nhà nư c. Ði u 3. Th trư ng các cơ quan: Văn phòng UBND t nh, S Tài chính, S K ho ch và Ð u tư, S Xây d ng, Kho b c Nhà nư c B c Ninh và ch u tu căn c Quy t nh thi hành./. CH TNCH Nguy n Công Ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản