intTypePromotion=3

Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
60
lượt xem
2
download

Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1810/2007/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH YÊN BÁI c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1810/2007/Q - Yên Bái, ngày 24 tháng 10 năm 2007 UBND QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V CƠ CH , CHÍNH SÁCH H TR U TƯ I M I CÔNG NGH VÀ XÁC L P QUY N S H U CÔNG NGHI P CHO CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH YÊN BÁI U BAN NHÂN DÂN T NH YÊN BÁI Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân; Căn c Ngh nh s : 119/1999/N -CP ngày 18/9/1999 c a Chính ph v m t s chính sách và cơ ch khuy n khích các Doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và Công ngh ; Căn c Quy t nh s 68/2005/Q -TTg ngày 04/4/2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t chương trình h tr phát tri n tài s n trí tu c a Doanh nghi p; Căn c Quy t nh s : 214/2005/Q -TTg ngày 30/8/2005 c a Th tư ng Chính ph , phê duy t án phát tri n th trư ng Công ngh ; Căn c Thông tư liên t ch s 2341/TTLT/BKHCNMT-BTC ngày 28/11/2000 hư ng d n th c hi n Ngh nh s 119/1999/N -CP ngày 18/9/1999 c a Chính ph v m t s chính sách và cơ ch Tài chính khuy n khích các Doanh nghi p u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh ; Theo ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh t i T trình s 27/TTr- SKHCN, ngày 25 tháng 9 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v cơ ch chính sách h tr u tư i m i Công ngh và xác l p quy n s h u Công nghi p cho các Doanh nghi p trên a bàn t nh Yên Bái. i u 2. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m ch trì, ph i h p v i S Tài chính và các ngành có liên quan hư ng d n t ch c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân t nh; Th trư ng các S , Ban, Ngành c a t nh; Ch t ch U ban nhân dân các huy n, th xã, thành ph và các t ch c và cá nhân liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký ban hành./.
  2. TM. U BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Ng c QUY NNH V CƠ CH CHÍNH SÁCH, H TR U TƯ I M I CÔNG NGH VÀ XÁC L P QUY N S H U CÔNG NGHI P CHO CÁC DOANH NGHI P TRÊN NA BÀN T NH YÊN BÁI (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1810/2007/Q -UBND, ngày 24/10/2007 c a U ban nhân dân t nh Yên Bái) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh v i tư ng, n i dung, hình th c, th t c xét duy t v cơ ch tài chính h tr các ho t ng u tư i m i công ngh và xác l p quy n s h u công nghi p cho các Doanh nghi p. i u 2. i tư ng áp d ng 1. Quy nh này ư c áp d ng cho m i thành ph n kinh t (sau ây g i t t là Doanh nghi p) ho t ng theo pháp lu t Vi t Nam, có tr s chính óng trên a bàn t nh Yên Bái; 2. Không áp d ng i v i Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. i u 3. Gi i thích thu t ng Trong quy nh này các thu t ng ư c hi u như sau: 1. Công ngh là t p h p các phương pháp, quy trình, k năng, bí quy t, công c , phương ti n dùng bi n i các ngu n l c thành s n phNm; 2. Chuy n giao công ngh là hình th c mua bán công ngh trên cơ s h p ng chuy n giao công ngh ã ư c tho thu n phù h p v i quy nh c a pháp lu t;
  3. 3. i m i công ngh là s ch ng thay th m t ph n áng k (c t lõi, cơ b n) hay toàn b công ngh b ng công ngh khác; 4. C i ti n công ngh là thay i (thêm, b t) m t công o n, m t b ph n, m t chi ti t, m t phương pháp c a thi t b công ngh so v i hi n tr ng ban u nâng cao năng su t, ch t lư ng, h giá thành s n phNm, góp ph n gi m thi u ô nhi m môi trư ng; 5. Hoàn thi n công ngh là hình th c u tư công ngh vì lý do thi u kinh phí ho c lý do khác nên dây chuy n công ngh trư c ó chưa hoàn ch nh mà v n t o ra s n phNm; 6. ng d ng ti n b khoa h c và công ngh là ti p nh n các k t qu nghiên c u khoa h c và công ngh , các phương pháp qu n lý m i ã ư c công b vào công ngh hi n có c a ơn v nh m t o ra năng su t, ch t lư ng ho c t o ra s n phNm m i hay nh m thay i quy trình s n xu t, phương pháp qu n lý nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh; 7. Quy n s h u công nghi p là quy n c a các t ch c, cá nhân i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, nhãn hi u, tên thương m i, ch d n a lý, bí m t kinh doanh do mình sáng t o ra ho c s h u và quy n c nh tranh không lành m nh; 8. Nhãn hi u là d u hi u dùng phân bi t hàng hoá, d ch v c a các t ch c, cá nhân khác nhau; 9. Nhãn hi u t p th là nhãn hi u dùng phân bi t hàng hoá, d ch v c a các thành viên c a t ch c là ch s h u nhãn hi u ó v i hàng hoá, d ch v c a t ch c, cá nhân không ph i thành viên c a t ch c ó; 10. Ki u dáng công nghi p là hình dáng bên ngoài c a s n phNm ư c th hi n b ng hình kh i, ư ng nét, màu s c ho c s k t h p nh ng y u t này; 11. Sáng ch là gi i pháp kĩ thu t dư i d ng s n phNm ho c quy trình nh m gi i quy t m t v n xác nh b ng vi c ng d ng các quy lu t t nhiên; 12. Ch d n a lý là d u hi u dùng ch s n phNm có ngu n g c t khu v c, a phương, vùng lãnh th hay qu c gia c th ; 13. Văn b ng b o h là văn b n do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p cho t ch c, cá nhân nh m xác l p quy n s h u công nghi p i v i sáng ch , ki u dáng công nghi p, thi t k b trí m ch tích h p bán d n, nhãn hi u, ch d n a lý; quy n i v i gi ng cây tr ng. Chương 2: H TR U TƯ I M I CÔNG NGH VÀ XÁC L P QUY N S H U CÔNG NGHI P M c I. I U KI N, HÌNH TH C VÀ NGU N KINH PHÍ H TR
  4. i u 4. Các ho t ng ư c khuy n khích, h tr 1. ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh tiên ti n do chuy n giao công ngh ; 2. i m i công ngh , hoàn thi n công ngh ho c c i ti n áng k công ngh ã có; 3. Xác l p quy n i v i các i tư ng s h u công nghi p trong và ngoài nư c: Thi t k , ăng ký b o h , khai thác và phát tri n giá tr nhãn hi u, nhãn hi u t p th , ki u dáng công nghi p, sáng ch và ch d n a lý. i u 5. i u ki n h tr kinh phí Các Doanh nghi p ư c xét h tr tài chính, ph i có các i u ki n sau ây: 1. Có ho c ch có m t trong các ho t ng nêu t i kho n 1, 2, 3 i u 4 c a Quy nh này; 2. Ho t ng úng ngành ngh ã ăng ký s n xu t kinh doanh và th c hi n ch h ch toán, k toán theo quy nh c a pháp lu t; 3. Th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c và chính sách i v i ngư i lao ng. i u 6. Hình th c h tr H tr tài chính cho các Doanh nghi p có ho t ng u tư i m i công ngh và xác l p quy n s h u công nghi p theo t l % ư c quy nh c th t i i u 15 và i u 20 c a Quy nh này. i u 7. Ngu n kinh phí h tr Ngu n kinh phí h tr hàng năm ư c b trí t Ngân sách a phương trong d toán chi s nghi p khoa h c và công ngh ; t Qu phát tri n khoa h c và công ngh (n u có), ho c t các ngu n tài chính h p pháp khác theo quy nh. M c II. H TR DOANH NGHI P U TƯ I M I CÔNG NGH i u 8. Th t c và th i gian ăng ký h tr Doanh nghi p ngh h tr tài chính u tư i m i công ngh ph i g i 01 b h sơ (theo m u) ăng ký v i S Khoa h c và Công ngh , th i gian n p trư c ngày 15/7 hàng năm. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p ưa vào k ho ch h tr kinh phí và trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t. i u 9. H sơ ngh h tr 1. ơn ngh h tr tài chính c a Doanh nghi p có y ch ký c a ngư i i di n h p pháp và con d u c a Doanh nghi p;
  5. 2. Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư (Lu n ch ng kinh t - kĩ thu t ho c phương án s n xu t kinh doanh); 3. H p ng chuy n giao công ngh (n u có); 4. B n sao gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 5. Gi y ch ng nh n ăng ký và n p thu ; 6. Gi y xác nh n ăng ký công ngh (n u có); 7. Gi y xác nh n ăng ký ch t lư ng s n phNm (n u có); 8. Gi y xác nh n th c hi n các chính sách i v i ngư i lao ng; 9. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh c a năm trư c li n k v i năm ngh h tr . i u 10. Th m nh, xét duy t h tr 1. Doanh nghi p có h sơ ăng ký h tr ư c U ban nhân dân t nh phê duy t, g i 01 b h sơ (g m 01 b n g c và 10 b n sao) cho S Khoa h c và Công ngh . Trong th i gian 20 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t ngày nh n H sơ h p l c a Doanh nghi p, S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh quy t nh thành l p H i ng tư v n h tr i m i công ngh và xác l p quy n s h u công nghi p cho các Doanh nghi p trên a bàn t nh Yên Bái (sau ây g i t t là H i ng); 2. Thành ph n, s lư ng và trách nhi m c a H i ng: a) Thành ph n H i ng g m: Ch t ch, Phó Ch t ch và các u viên; - Ch t ch H i ng là Giám c S Khoa h c và Công ngh ; - Phó Ch t ch H i ng là Giám c S Tài chính và 01 i di n lãnh o ngành chuyên môn; - U viên H i ng là nh ng ngư i i di n lãnh o cơ quan qu n lý nhà nư c chuyên ngành, ơn v s nghi p, Doanh nghi p và cán b khoa h c kĩ thu t có uy tín, có trình chuyên môn phù h p; - U viên thư ký H i ng là Trư ng phòng Qu n lý Công ngh và S h u trí tu thu c S Khoa h c và Công ngh ; b) S lư ng thành viên H i ng t 7- 9 thành viên; c) H i ng có trách nhi m xem xét, ánh giá giá tr khoa h c, kh năng áp d ng c a D án vào th c t s n xu t c a Doanh nghi p; giá tr hi u qu kinh t - xã h i do D án mang l i và xác nh n i dung, m c h tr cho Doanh nghi p. i u 11. Kinh phí m b o cho ho t ng c a H i ng
  6. 1. Kinh phí cho ho t ng c a H i ng ư c b trí t ngu n s nghi p khoa h c và công ngh do S Khoa h c và Công ngh qu n lý; 2. Hàng năm S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m l p k ho ch kinh phí trình U ban nhân dân t nh phê duy t. i u 12. Phê duy t h tr Căn c vào k t qu xét duy t c a H i ng, S Khoa h c và Công ngh trình U ban nhân dân t nh quy t nh m c h tr tài chính cho Doanh nghi p. i u 13. T ch c tri n khai Doanh nghi p t ch trong vi c t ch c tri n khai th c hi n các ho t ng u tư i m i công ngh , hoàn thi n công ngh ho c chuy n giao công ngh t i Doanh nghi p. nh kỳ hàng quý m t l n l p báo cáo ti n , k t qu th c hi n g i S Khoa h c và Công ngh . i u 14. Nghi m thu ánh giá 1. Khi k t thúc các ho t ng u tư i m i công ngh , hoàn thi n công ngh ho c chuy n giao công ngh , Doanh nghi p ph i t ch c H i ng c p cơ s nghi m thu ánh giá k t qu t ư c và hi u qu kinh t , xã h i do các ho t ng ó mang l i. Sau 10 ngày k t khi H i ng nghi m thu k t thúc, Doanh nghi p g i báo cáo k t qu t ư c kèm theo Biên b n nghi m thu cho S Khoa h c và Công ngh trình H i ng nghi m thu c p t nh xem xét quy t nh. 2. H i ng nghi m thu c p cơ s do Th trư ng ơn v ho c Giám c Doanh nghi p quy t nh thành l p; s lư ng t 5-7 ngư i; thành ph n g m: Lãnh o ơn v và các thành viên khác là chuyên gia có trình t i h c tr lên, có chuyên môn sâu v lĩnh v c ư c h tr . 3. Ch nghi m thu, quy t toán s kinh phí ã c p cho các ho t ng u tư i m i công ngh , hoàn thi n công ngh và chuy n giao công ngh khi ã ư c H i ng nghi m thu c p t nh ánh giá nghi m thu t yêu c u tr lên. 4. Trư ng h p H i ng nghi m thu c p t nh ánh giá không t yêu c u trong ho t ng u tư i m i công ngh , hoàn thi n công ngh và chuy n giao công ngh thì Doanh nghi p ph i hoàn tr toàn b kinh phí ã c p. N u trư ng h p do y u t khách quan ho c r i ro có th ư c mi n gi m kinh phí tuỳ theo m c thi t h i gây ra. i u 15. M c h tr tài chính cho ho t ng i m i công ngh 1. iv ih p ng chuy n giao công ngh : a) H p ng chuy n giao công ngh có giá tr trên 1.000.000.000 ng ư c h tr n 15% giá tr h p ng, nhưng t i a không quá 300.000.000 ng;
  7. b) H p ng chuy n giao công ngh có giá tr trên 500.000.000 ng n 1.000.000.000 ng ư c h tr n 20% giá tr h p ng, nhưng không quá 150.000.000 ng; c) H p ng chuy n giao công ngh có giá tr t 100.000.000 ng n 500.000.000 ng ư c h tr n 30% giá tr h p ng, nhưng không quá 100.000.000 ng. 2. iv i i m i công ngh ho c hoàn thi n công ngh : a) i m i công ngh ho c hoàn thi n công ngh có giá tr trên 1.000.000.000 ng ư c h tr n 10% giá tr công ngh theo d toán ã ư c thNm nh, phê duy t nhưng t i a không quá 200.000.000 ng; b) i m i công ngh ho c hoàn thi n công ngh có giá tr trên 500.000.000 ng n 1.000.000.000 ng ư c h tr n 20% giá tr công ngh theo d toán ã ư c thNm nh, phê duy t nhưng t i a không quá 150.000.000 ng; c) i m i công ngh ho c hoàn thi n công ngh có giá tr t 100.000.000 ng n 500.000.000 ng ư c h tr n 30% giá tr công ngh theo d toán ã ư c thNm nh phê duy t, nhưng t i a không quá 100.000.000 ng. M c III. H TR XÁC L P QUY N S H U CÔNG NGHI P i u 16. Th c hi n xác l p quy n s h u công nghi p Doanh nghi p t ch trong vi c ăng ký b o h s h u công nghi p v nhãn hi u hàng hoá, ki u dáng công nghi p, sáng ch và ch d n a lý. i u 17. Th t c và th i gian ăng ký h tr 1. Doanh nghi p ngh h tr tài chính ph i g i 01 b h sơ (theo m u) cho S Khoa h c và Công ngh , th i gian ăng ký trư c ngày 15/7 hàng năm c a năm k ho ch ti p theo; 2. S Khoa h c và Công ngh có trách nhi m t ng h p ưa vào k ho ch h tr kinh phí trình c p có thNm quy n xem xét, phê duy t cho k ho ch c a năm ti p theo. i u 18. H sơ ngh h tr 1. ơn ngh h tr (trong ó xác nh rõ i tư ng s h u công nghi p ã ư c c p văn b ng b o h ); 2. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh; 3. B n mô t n i dung i tư ng s h u công nghi p ngh ư c h tr ; 4. B n sao Văn b ng b o h i tư ng s h u công nghi p ngh ư c h tr ; 5. Hoá ơn n p l phí ăng ký c p văn b ng b o h i tư ng s h u công nghi p ngh ư c h tr .
  8. i u 19. Th m nh, xét duy t h tr 1. Trong th i h n 15 ngày (tính theo ngày làm vi c) k t khi nh n h sơ h p l , S Khoa h c và Công ngh s ti n hành thNm nh h sơ, xác minh th c t , quy t nh m c h tr và làm th t c chuy n c p kinh phí. 2. M c kinh phí h tr s ư c chuy n tr 01 l n vào tài kho n c a Doanh nghi p xin h tr . a) i v i ăng ký b o h trong nư c, kinh phí h tr ư c gi i quy t sau khi cơ quan có thNm quy n c p văn b ng b o h ; b) i v i ăng ký b o h nư c ngoài, kinh phí ư c gi i quy t sau khi ư c c p văn b ng b o h c a nư c s t i. i u 20. M c h tr tài chính xác l p quy n s h u công nghi p 1. Xác l p quy n s h u công nghi p trong nư c: a) i v i ki u dáng công nghi p: M i Doanh nghi p ư c h tr kinh phí xác l p quy n s h u ki u dáng công nghi p cho s n phNm nhưng t i a không quá 05 ki u dáng công nghi p. M c h tr cho 01 ki u dáng công nghi p là 3.000.000 ng; b) i v i nhãn hi u hàng hoá: M i Doanh nghi p ư c h tr kinh phí xác l p quy n s h u nhãn hi u hàng hoá, d ch v cho s n phNm nhưng t i a không quá 05 nhãn hi u hàng hoá, d ch v . M c h tr cho 01 nhãn hi u hàng hoá, d ch v là 2.000.000 ng; c) i v i nhãn hi u hàng hoá ư c b o h dư i hình th c nhãn hi u t p th : M c h tr cho 01 nhãn hi u t p th là 20.000.000 ng; d) i v i sáng ch ư c b o h dư i hình th c c p B ng c quy n gi i pháp h u ích: M c h tr cho 01 gi i pháp h u ích là 5.000.000 ng; e) i v i sáng ch ư c b o h dư i hình th c c p B ng c quy n sáng ch : M c h tr cho 01 sáng ch là 10.000.000 ng; g) i v i ch d n a lý: M c h tr cho 01 s n phNm ư c b o h ch d n a lý là 200.000.000 ng. 2. Xác l p quy n s h u công nghi p nư c ngoài: M i Doanh nghi p ư c h tr không quá 02 i tư ng s h u công nghi p (nhãn hi u hàng hoá ho c ki u dáng công nghi p) m t qu c gia nơi Doanh nghi p cung c p s n phNm, hàng hoá. M c h tr 100% l phí qu c gia (l phí ăng ký và l phí c p gi y ch ng nh n b o h ) nư c ch nh ăng ký b o h . Chương 3: T CH C TH C HI N
  9. i u 21. Trách nhi m c a cơ quan qu n lý và Doanh nghi p 1. Trách nhi m c a S Khoa h c và Công ngh : a) Xây d ng k ho ch h tr Doanh nghi p th c hi n i m i công ngh và xác l p quy n s h u công nghi p cho t ng giai o n phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương trình U ban nhân dân t nh phê duy t; b) Ch u trách nhi m qu n lý, hư ng d n c th các Doanh nghi p ăng ký tham gia u tư i m i công ngh và xác l p quy n s h u công nghi p theo k ho ch hàng năm; c) Ch trì và ph i h p v i S Tài chính và các cơ quan có liên quan t ch c H i ng xét duy t, ki m tra, ánh giá nghi m thu n i dung th c hi n và vi c s d ng kinh phí m b o úng m c ích và có hi u qu , k p th i phát hi n, ngăn ch n hành vi l i d ng hư ng chính sách khuy n khích ưu ãi c a Nhà nư c; d) Trong trư ng h p phát hi n Doanh nghi p s d ng kinh phí sai m c ích, S Khoa h c và Công ngh có quy n d ng c p x lý ho c thu h i kinh phí ã c p t tài kho n c a các Doanh nghi p t i Kho b c Nhà nư c, Ngân hàng ho c báo cáo các cơ quan có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t. 2. Trách nhi m c a S Tài chính: S Tài chính ph i h p v i S Khoa h c và Công ngh trong vi c phân b d toán, xét duy t ki m tra, ánh giá n i dung th c hi n và s d ng kinh phí m b o úng m c ích và có hi u qu theo úng quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. 3. Trách nhi m c a Doanh nghi p: a) Doanh nghi p ư c h tr kinh phí có trách nhi m s d ng kinh phí úng m c ích, th c hi n ch chi tiêu i v i kinh phí ư c h tr theo úng quy nh hi n hành v qu n lý tài chính i v i lĩnh v c u tư khoa h c và công ngh ; b) Hàng quí, Doanh nghi p ư c h tr kinh phí ph i làm báo cáo nh kỳ v ti n th c hi n. i u 22. X lý vi ph m 1. Cán b , công ch c l i d ng ch c v quy n h n c ý làm trái n i dung quy nh t i Quy t nh này gây thi t h i cho Ngân sách Nhà nư c thì tuỳ theo m c vi ph m mà b x lý k lu t, x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t; 2. Doanh nghi p có hành vi gian d i ư c hư ng h tr ưu ãi theo Quy nh này ho c khi thay i i u ki n u tư vào ho t ng khoa h c và công ngh c ý không khai báo thì ph i hoàn tr toàn b kinh phí ã ư c c p và tùy theo m c vi ph m mà Doanh nghi p ph i b x ph t hành chính theo quy nh c a pháp lu t./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản