Quyết định số 182/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 182/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 182/QĐ-BYT ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Trường Ðại học Răng Hàm Mặt do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 182/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 182/QÐ-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 01 năm 2003 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH T M TH I V T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG Ð I H C RĂNG HÀM M T B TRƯ NG B YT - Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; - Căn c Quy t nh s 138/2002/QÐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t tr c thu c B Y t ; - Xét ngh c a Hi u trư ng Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t t i CV s 01/ÐHRHM- TCCB ngày 02 tháng 01 năm 2003; - Theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Khoa h c và Ðào t o-B Yt ; QUY T NNH Ði u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t m th i v t ch c và ho t ng c a Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t". Ði u 2: Quy t nh này có hi u l c t ngày ký ban hành. Ði u 3: Các ông, bà: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V K ho ch, V trư ng V Khoa h c và Ðào t o - B Y t , Hi u trư ng Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t và Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B Y T TH TRƯ NG Lê Ng c Tr ng QUY CH T M TH I
  2. V T CH C VÀ HO T NG C A TRƯ NG I H C RĂNG HÀM M T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 182 / QÐ-BYT ngày 14 / 01 / 2003 c a B trư ng B Yt ) Chương 1 NH NG QUY NNH CHUNG Ði u 1. Quy ch t m th i này quy nh nh ng n i dung cơ b n v t ch c và ho t ng c a Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t. Ði u 2. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t ư c thành l p theo Quy t nh s 138/2002/QÐ-TTg ngày 15/10/2002 c a Th tư ng Chính ph trên cơ s Khoa Răng Hàm M t – Trư ng Ð i h c Y Hà N i và Vi n Răng Hàm M t Hà N i. Trư ng là ơn v s nghi p tr c thu c B Y t , có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng, có tr s óng t i thành ph Hà N i. Ði u 3. Tên và a ch giao d ch c a Trư ng Tên ti ng Vi t : Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t Tên giao d ch qu c t : The National School of Odonto – Stomatology Tên vi t t t ti ng Anh: NSOS Tr s : - Trư c m t: S 40A, Tràng Thi, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. - Ð a i m chính th c: qu n C u Gi y, Hà N i. S i n tho i : 04.9287192 FAX : 04.9287192 E.mail : Ði u 4. Ð ng C ng s n Vi t Nam, Công oàn, Ðoàn Thanh niên C ng s n H Chí Minh và các t ch c chính tr xã h i, t ch c xã h i khác c a Trư ng ho t ng theo Hi n pháp, theo Ði u l và theo quy nh c a pháp lu t có liên quan. Chương 2 CH C NĂNG, NHI M V VÀ QUY N H N C A TRƯ NG Ði u 5. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t là trư ng công l p, có ch c năng ào t o cán b y t chuyên ngành Răng Hàm M t có trình i h c, bác s chuyên khoa c p I, bác s chuyên khoa c p II, bác s n i trú chuyên khoa Răng Hàm M t; nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh trong lĩnh v c Răng Hàm M t.
  3. Ði u 6. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t có các nhi m v sau ây: 1. Xây d ng k ho ch phát tri n nhà trư ng trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c th c hi n k ho ch sau khi ã ư c phê duy t. 2.V ào t o: a) T ch c tuy n sinh theo quy ch c a B Giáo d c và Ðào t o. b) T ch c xây d ng chương trình ào t o, k ho ch gi ng d y và h c t p c a Trư ng trên cơ s chương trình khung do B Giáo d c và Ðào t o ban hành; t ch c biên so n, duy t, thNm nh các giáo trình và các tài li u gi ng d y, h c t p thu c chuyên ngành Răng Hàm M t c a Trư ng theo s ch o c a B Y t . c) Ti n hành các ho t ng ào t o trong ph m vi ngành ngh , trình ào t o, ch tiêu tuy n sinh và phương th c ào t o ã ư c B Giáo d c và Ðào t o cho phép; công nh n t t nghi p và c p văn b ng t t nghi p i h c và các văn b ng khác cho các i tư ng ào t o t i Trư ng theo quy ch c a B Giáo d c và Ðào t o. 3. V khoa h c và công ngh a) Tham gia nghiên c u và gi i quy t nh ng v n khoa h c và công ngh do nhu c u phát tri n kinh t -xã h i, an ninh qu c phòng c a t nư c. b) H p tác khoa h c, công ngh v i các b nh vi n, các vi n nghiên c u, các trư ng i h c trong và ngoài nư c và các t ch c qu c t ; ph i h p v i các t ch c khoa h c công ngh , các t ch c nghiên c u và phát tri n, các ơn v s nghi p, các cơ s s n xu t kinh doanh, d ch v t ch c các ho t ng khoa h c và công ngh ; t ch c th c hi n các chương trình, tài, d án ng d ng k t qu nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , thông tin tư v n, d ch v khoa h c và công ngh theo úng quy nh hi n hành. c)Xây d ng, t ch c, qu n lý và cung c p các ngu n thông tin khoa h c, k thu t và công ngh ; xu t b n và phát hành các tài li u, giáo trình ph c v cho công tác ào t o và nghiên c u khoa h c c a Trư ng theo quy nh c a B Y t , B Giáo d c và Ðào t o và các quy nh c a pháp lu t có liên quan. d) K t h p v i các t ch c qu c t , tham gia các d án nghiên c u có liên quan n chuyên ngành Răng Hàm M t. 4. V h p tác qu c t a) Thông qua V H p tác qu c t - B Y t ch ng khai thác, thi t l p m i quan h h p tác v ào t o, nghiên c u khoa h c v i các cơ s ào t o; trao i kinh nghi m và trao i chuyên gia v gi ng d y, nghiên c u khoa h c; v i các nư c và các t ch c qu c t , k c các t ch c phi chính ph , trình B trư ng B Y t phê duy t và t ch c, huy ng ngu n l c th c hi n các th a thu n, các d án theo quy nh c a Nhà nư c.
  4. b) Xây d ng k ho ch oàn ra, oàn vào theo chương trình h p tác Qu c t c a Trư ng; c cán b , h c viên i h c t p, nghiên c u, công tác nư c ngoài và nh n gi ng viên, h c viên là ngư i nư c ngoài n gi ng d y, nghiên c u, trao i kinh nghi m và h c t p t i Trư ng; qu n lý oàn ra, oàn vào trong ph m vi ho t ng c a Trư ng theo quy nh c a B Y t . c)T ch c các cu c h i ngh , h i th o, các l p h c qu c t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a Trư ng theo quy nh v t ch c và qu n lý h i ngh , h i th o Qu c t t i Vi t Nam c a Th tư ng Chính ph . d) V vi c ký k t h p tác v i nư c ngoài, Trư ng th c hi n theo quy nh hi n hành. 5. V qu n lý ngu n l c a)Trư ng ph i chăm lo ào t o i ngũ gi ng viên, cán b qu n lý c a Tru ng áp ng nhu c u th c t . b)Th c hi n m i quy nh v ch i v i cán b , công ch c, viên ch c và sinh viên, h c viên; Chăm lo i s ng v t ch t và tinh th n cho cán b , công ch c, viên ch c và sinh viên, h c viên c a trư ng. c) Qu n lý và s d ng có hi u qu công s n và các ngu n kinh phí; th c hi n vi c báo cáo v i các B , Ngành có liên quan theo quy nh. d)T ch c ki m tra, thanh tra v ào t o, nghiên c u khoa h c và qu n lý ngu n l c theo quy nh c a pháp lu t. 6. V khám ch a b nh v Răng Hàm M t Vi n Răng Hàm M t Hà N i th c hi n cung c p các d ch v phòng b nh, khám ch a các b nh v Răng Hàm M t, ph c v cho gi ng d y, nghiên c u khoa h c và áp ng nhu c u c a xã h i theo quy nh hi n hành. Ði u 7. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t ư c quy n t ch trong ph m vi nhi m v , quy n h n ư c giao, theo phân c p c a B Y t và t ch u trách nhi m trư c B Y t , B Giáo d c và Ðào t o và trư c pháp lu t v các ho t ng c a mình. Chương 3 T CH C VÀ NHÂN S Ði u 8. V t ch c 1. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t ư c t ch c theo 3 c p qu n lý: Trư ng, Khoa và B môn. 2. Trư ng có Hi u trư ng ph trách chung và có m t s Phó hi u trư ng giúp vi c cho Hi u trư ng. Hi u trư ng, Phó hi u trư ng do B trư ng B Y t b nhi m, mi m nhi m theo quy nh c a pháp lu t.
  5. 3. Hi u trư ng ch u trách nhi m v m i ho t ng c a Trư ng trư c B trư ng B Y t và trư c pháp lu t; Phó Hi u trư ng ch u trách nhi m trư c Hi u trư ng và trư c B Y t v nh ng nhi m v ư c phân công. 4. Trư ng có H i ng Khoa h c-Ðào t o và các H i ng tư v n khác. H i ng Khoa h c-Ðào t o c a trư ng do Hi u trư ng làm Ch t ch, là t ch c tư v n cho Hi u trư ng v nh ng v n l n có tính ch t cơ b n th c hi n nhi m v chính tr c a Trư ng, thành ph n và phương th c ho t ng c a H i ng th c hi n theo quy nh c a B Giáo d c và Ðào t o và B Y t . Ði u 9. Cơ c u t ch c c a Trư ng g m: 1.Các phòng ch c năng: a) Phòng Ðào t o và Qu n lý khoa h c b) Phòng Hành chính – Qu n tr c) Phòng T ch c cán b d) Phòng Tài chính - K toán e) Phòng Giáo tài Các Phòng ch c năng có Trư ng phòng và m t s Phó Trư ng phòng giúp vi c cho Trư ng phòng. Ch c năng c a các Phòng, Nhi m v c th c a Trư ng phòng do Hi u trư ng quy nh. 2.Các Khoa và B môn thu c Khoa: a) Khoa Ph u thu t mi ng - Hàm m t (có 3 b môn) - B môn Ph u thu t hàm m t - B môn B nh h c mi ng - B môn Ti u ph u thu t b Khoa Nha khoa d phòng (có 3 b môn): - B môn Ch nh hình răng - m t - B môn Răng tr em - B môn Nha khoa công c ng. c) Khoa Nha khoa ph c h i (có 3 b môn): - B môn Ph c hình
  6. - B môn Ch a răng - B môn Nha chu. d) Khoa Y h c cơ s (có 6 b môn): - B môn Gi i ph u và Gi i ph u b nh h c - B môn Sinh lý, Sinh lý b nh, - B Môn Vi sinh và Mi n d ch h c - B môn Nha khoa cơ s - B môn Mô ph ng nha khoa - B môn chNn oán hình nh răng hàm m t - B môn V t li u và Thu c nha khoa. e) Khoa Khoa h c cơ b n: - B môn Toán - Lý - B môn Hoá - Sinh - B môn Tin h c - Ngo i ng - B môn Chính tr - Tri t h c f) Khoa Y h c lâm sàng: (có t 2 n 3 b môn) Các khoa có Trư ng khoa và m t s Phó Trư ng khoa giúp vi c cho Trư ng khoa; các B môn tr c thu c Khoa; ch c năng c a các Khoa, B môn, Nhi m v c th c a Trư ng khoa, Trư ng B môn do Hi u trư ng quy nh. 3. Vi n Răng Hàm M t Hà N i: Vi n Răng Hàm M t Hà N i là cơ s th c hành c a nhà trư ng. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a Vi n Răng Hàm M t Hà N i ư c quy nh t i Ði u l t ch c và ho t ng c a Vi n do B Y t phê duy t. 4. Các Khoa, B môn, các Phòng ch c năng và Vi n Răng Hàm M t Hà N i ch u s ch o, i u hành tr c ti p c a Hi u trư ng trư ng Ð i h c Răng Hàm M t. Ði u 10. Cán b công ch c c a trư ng ư c s p x p vào ng ch, b c theo ch c danh, tiêu chuNn công ch c Nhà nư c và theo hình th c biên ch cơ h u, kiêm nhi m ho c h p ng theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 11. Gi ng viên
  7. 1. Gi ng viên c a Trư ng ph i t tiêu chuNn theo quy nh c a ng ch công ch c. Gi ng viên có nhi m v gi ng d y, giáo d c theo m c tiêu, nguyên lý, n i dung, chương trình ào t o i h c và sau i h c; có trách nhi m vi t giáo trình, bài gi ng, tài li u ph c v gi ng d y, h c t p theo s phân công c a B môn, c a Khoa, c a Trư ng và không ng ng c i ti n phương pháp gi ng d y nâng cao ch t lư ng ào t o. 2. Gi ng viên ph i gi gìn phNm ch t, uy tín danh d c a Nhà giáo, tôn tr ng nhân cách, i x công b ng, b o v các quy n và l i ích chính áng c a ngư i h c, tham gia các công tác qu n lý c a Nhà trư ng, không ng ng h c t p, rèn luy n, tu dư ng nâng cao phNm ch t o c, trình chuyên môn, nghi p v . 3. Gi ng viên ư c tham gia, ch trì các tài, d án nghiên c u, th nghi m, ng d ng, tri n khai, d ch v khoa h c công ngh và qu n lý. 4. Gi ng viên có quy n ư c b o m các i u ki n cho ho t ng ngh nghi p, ư c b trí gi ng d y, ư c l a ch n phương pháp và phương ti n gi ng d y, ư c ào t o, b i dư ng nâng cao trình chuyên môn, ư c thi nâng ng ch khi có i u ki n và ư c hư ng các quy n l i theo quy nh c a pháp lu t. 5. N u có i u ki n và tiêu chuNn, gi ng viên ư c xét t ng các danh hi u và ph n thư ng theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 12. Sinh viên, h c viên 1.Hoàn thành trong th i h n quy nh t t c n i dung h c t p, rèn luy n có trong chương trình, k ho ch giáo d c c a Trư ng. 2.Tôn tr ng nhà giáo, cán b qu n lý, công ch c, viên ch c c a nhà trư ng, tuân th pháp lu t c a Nhà nư c, th c hi n n i quy, quy ch c a Nhà trư ng. 3. Th c hi n nghĩa v óng h c phí và các kho n khác theo quy nh. Tham gia sinh ho t l p, sinh ho t oàn th , lao ng công ích và ho t ng xã h i phù h p v i l a tu i, s c kh e và năng l c c a b n thân; gi gìn, b o v tài s n c a Trư ng; góp ph n xây d ng, b o v và phát huy truy n th ng c a Nhà trư ng. 4. Ðư c Nhà trư ng tôn tr ng và ư c cung c p y thông tin v vi c h c t p c a mình. 5. Ngư i có i u ki n ư c h c cùng m t lúc nhi u ngành, nhi u trư ng, h c vư t l p, h c lưu ban. 6. Ðư c Nhà trư ng t o i u ki n tham gia ho t ng khoa h c và công ngh , tham gia các h i ngh , h i th o khoa h c, công b các công trình khoa h c và công ngh c a mình trong các n phNm c a Nhà trư ng. Ðư c tham gia ho t ng các oàn th , t ch c xã h i trong Nhà trư ng. 7. Ðư c s d ng thư vi n, trang thi t b , phương ti n ph c v các ho t ng h c t p, văn hóa, th d c th thao c a Nhà trư ng.
  8. 8. Tr c ti p ho c thông qua i di n h p pháp c a mình ư c ki n ngh v i Nhà trư ng các gi i pháp góp ph n xây d ng Nhà trư ng, ư c b o v quy n và l i ích chính áng c a ngư i h c. Ði u 13. Trư ng có quy mô ào t o i h c là 100 sinh viên / năm t năm 2003 và tăng d n n 200 sinh viên / năm vào năm 2010; Ðào t o bác s chuyên khoa c p I, bác s chuyên khoa c p II, bác s n i trú, k thu t viên Răng Hàm M t, ào t o liên t c và ào t o l i theo quy nh c a B Y t và B Giáo d c và Ðào t o. Chương 4 TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N Ði u 14. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t là ơn v d toán c p 2, có tài kho n riêng. Trư ng có trách nhi m qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n, ngân sách và các ngu n v n; th c hi n nghiêm ch nh các quy nh v công tác tài chính Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 15. Tài s n và ngu n kinh phí ho t ng c a Trư ng bao g m: 1. Tài s n c a Nhà nư c giao cho Trư ng qu n lý, s d ng; 2. Ngân sách nhà nư c c p; 3. H c phí do ngư i h c óng góp, v n vay, v n góp c a các nhà u tư khi ư c c p có thNm quy n phê duy t và các kho n thu t l phí; 4. Các ngu n thu t ho t ng ào t o, ho t ng khoa h c công ngh , s n xu t th , h p tác và các ho t ng d ch v khác theo quy nh c a pháp lu t; 5. Các ngu n tài tr , vi n tr , ng h , quà t ng c a các t ch c, cá nhân trong và ngoài nư c và các ngu n thu khác ư c Nhà nư c cho phép. Ði u 16. Các kho n chi c a Trư ng bao g m: 1. Các ho t ng ào t o và nghiên c u khoa h c. 2.Chi thư ng xuyên, chi b o m duy trì ho t ng c a b máy hành chính. 3. Chi lương, ph c p, thù lao cho cán b công ch c và lao ng h p ng. 4. Chi h c b ng, khen thư ng. 5. Chi xây d ng, phát tri n Trư ng, mua s m máy móc, trang thi t b ph c v gi ng d y, h c t p và nghiên c u khoa h c. 6.Chi tr v n vay, v n góp. 7. Các kho n chi khác theo quy nh c a pháp lu t.
  9. Ði u 17. Qu n lý tài s n, trang thi t b và xây d ng cơ b n: 1. H ng năm, Nhà trư ng dành kinh phí thư ng xuyên b o dư ng, s a ch a các máy móc, v t tư, thi t b , c i t o, nâng c p và m r ng cơ s v t ch t. 2. Vi c mua s m trang thi t b , xây d ng, s a ch a ph i th c hi n thông qua d án và theo quy nh c a pháp lu t. 3. T t c tài s n, thi t b và m i ngu n kinh phí ư c u tư t b t kỳ ngu n nào u ph i ư c qu n lý, s d ng theo úng quy nh hi n hành v ch Qu n lý tài chính và công s n. Ði u 18. Qu n lý và t ch c h ch toán, k toán các ngu n thu, chi tài chính 1.H ng năm Trư ng ph i l p d toán thu, chi và m y s sách k toán theo dõi i v i t ng ngu n v n hi n có. Hi u trư ng có trách nhi m báo cáo t ng h p d toán và quy t toán h ng quý, h ng năm trình B Y t phê duy t. 2. Trư ng ph i t ch c qu n lý h ch toán, k toán t p trung các ngu n v n và báo cáo quy t toán h ng quý, h ng năm theo quy nh c a B Tài chính. 3.Trư ng ph i th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a pháp lu t. Chương 5 M I QUAN H CÔNG TÁC Ði u 19. Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t ch u s ch o và qu n lý tr c ti p c a B Y t và ch u s qu n lý nhà nư c v chuyên môn, nghi p v c a B Giáo d c và Ðào t o; ch u s qu n lý theo lãnh th c a chính quy n a phương nơi trư ng t a i m i v i công vi c có liên quan; ch u s ch o c a các cơ quan ch c năng khác theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 20. Trư ng có trách nhi m ph i h p v i các cơ s ào t o Răng Hàm M t trong c nư c, thông qua các d án h p tác, liên k t ào t o và nghiên c u khoa h c xây d ng m ng lư i ào t o th ng nh t trong c nư c v chuyên ngành Răng Hàm M t. Ði u 21. Trư ng có trách nhi m ph i h p v i H i Răng Hàm M t Vi t nam t ch c các ho t ng tuyên truy n, giáo d c v s c kho răng mi ng cho c ng ng; t ch c các ho t ng nhăm phát tri n chuyên ngành Răng Hàm M t. Ði u 22. Trư ng ư c m i các Giáo sư, các chuyên gia, các nhà khoa h c và các gi ng viên các trư ng, các vi n nghiên c u, b nh vi n trong và ngoài nư c n gi ng d y và nghiên c u khoa h c. Ði u 23. Trư ng ư c phép liên k t v i các trư ng Răng Hàm M t trong khu v c và th gi i trong công tác gi ng d y và nghiên c u khoa h c, trao i giáo viên và h c viên sau khi ư c s ng ý c a B Y t và các cơ quan có thNm quy n.
  10. Ði u 24. Trư ng có trách nhi m thông báo công khai ch tiêu, i u ki n và k ho ch tuy n sinh m i h ng năm; thông báo công khai quy ch tuy n sinh, quy ch t ch c ào t o, ki m tra, thi và công nh n t t nghi p và các quy nh khác c a B Giáo d c và Ðào t o, B Y t , các quy nh c a Trư ng có liên quan n h c t p, quy n và nghĩa v c a sinh viên, h c viên. Ði u 25. Trư ng có trách nhi m ch ng ph i h p v i các t ch c chính tr -xã h i, t ch c xã h i th c hi n m c tiêu giáo d c toàn di n cho sinh viên, h c viên và th c hi n quy ch dân ch trong Trư ng. Chương 6 KI M TRA, THANH TRA Ði u 26. Trư ng ch u s ki m tra, thanh tra c a B Giáo d c - Ðào t o và B Y t v các m t ho t ng c a Trư ng. Trư ng có trách nhi m th c hi n vi c t ki m tra, thanh tra theo quy nh v công tác ki m tra, thanh tra và t o i u ki n thu n l i c p trên ti n hành ki m tra, thanh tra theo phân c p và theo ch c năng. Ði u 27. Trư ng ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tư cách pháp nhân c a mình, không ư c b t kỳ t ch c, cá nhân nào l i d ng tư cách pháp nhân và cơ s v t ch t c a Trư ng ti n hành các ho t ng trái pháp lu t, trái v i quy nh t i Quy ch này. Chương 7 KHEN THƯ NG VÀ X LÝ VI PH M Ði u 28. Cá nhân và t p th công ch c, viên ch c, sinh viên, h c viên n u hoàn thành t t nhi m v s ư c xét t ng các danh hi u thi ua theo quy nh hi n hành và bi u dương khen thư ng thích áng. Cá nhân và t p th công ch c, viên ch c, sinh viên, h c viên n u vi ph m pháp lu t thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo quy nh c a pháp lu t. Ði u 29. Trong trư ng h p có căn c v vi c Trư ng không ch p hành úng pháp lu t ho c Trư ng vi ph m Quy ch này, v ph m quy nh c a b Y t , B Giáo d c và Ðào t o ho c Trư ng không b o m ch t lư ng ào t o, tùy m c vi ph m, Trư ng s b B Giáo d c và Ðào t o, B Y t x lý theo quy nh c a pháp lu t. Chương 8 ÐI U KHO N CU I CÙNG Ði u 30. B n Quy ch này có 8 Chương và bao g m 30 Ði u. Trong quá trình th c hi n, n u th y có quy nh nào chưa phù h p, Hi u trư ng Trư ng Ð i h c Răng Hàm M t báo cáo B Trư ng B Y t xem xét b sung, s a i ./.
Đồng bộ tài khoản