Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
34
lượt xem
4
download

Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành “Quy định về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trong ngành y tế”

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1829/2002/QĐ-BYT

 1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1829/2002/Q -BYT Hà N i, ngày 17 tháng 05 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “QUI NNH V QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI TRONG NGÀNH Y T ” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Y t ; Căn c Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/ 4/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Ch th s 11/2002/CT-TTg ngày 17/4/2002 c a Th tư ng Chính ph v ch n ch nh công tác qu n lý, s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Qui ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài; Căn c Thông tư s 70/2001/TT - BTC, ngày 24/8/2001 c a B Tài chính v Qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i; Căn c Quy t nh s 992/2002/Q -BYT ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Y t v vi c ban hành b n “Quy nh qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i thu c B y t ”; Xét ngh c a V trư ng V K ho ch - B Y t , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này b n “Qui nh v qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài trong Ngành Y t ”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký ban hành. Các qui nh trư c ây trái v i các qui nh c a Quy t nh này u bãi b . i u 3. Giao V trư ng các V : K ho ch, Tài chính K toán, H p tác qu c t ch u trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4. Các Ông,Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các V , C c, Ban - B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương và Th trư ng các ơn v ư c th hư ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài v y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này.
 2. B TRƯ NG B YT Nguyên Phương QUI NNH V QU N LÝ VÀ S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI TRONG NGÀNH Y T (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1829/2002/Q -BYT, ngày 17/5/2002 c a B trư ng B Y t ) Chương 1. QUI NNH CHUNG i u1. Vi n tr phi Chính ph nư c ngoài cho Ngành Y t (vi t t t là vi n tr PCP) là vi n tr nhân o, tr giúp không vì m c ích l i nhu n c a các t ch c PCP, các t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài, k c ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài h tr cho các ơn v Ngành Y t th c hi n các m c tiêu nhân o và phát tri n nh m m c ích chăm sóc, b o v s c kho nhân dân Vi t Nam. Vi n tr PCP ư c chia thành 2 lo i: 1-Vi n tr PCP thông qua các chương trình, d án 2-Vi n tr phi d án: bao g m vi n tr dư i d ng hi n v t (Trang thi t b , d ng c y t , thu c .v.v.), ti n m t ho c chuyên gia (k c chuyên gia tình nguy n) và c u tr khNn c p. i u 2. Trong Qui nh này, m t s t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1.“ ơn v ”: ư c nêu trong Qui nh này là ơn v ư c th hư ng ngu n vi n tr PCP v y t . 2.“ i u kho n tham chi u c a h p ng chuyên gia”: là nh ng yêu c u c a Ch d án v n i dung công vi c, th i gian th c hi n, k t qu u ra và kinh phí thuê chuyên gia. i u 3. Vi c qu n lý và s d ng vi n tr PCP i v i các ơn v trong Ngành Y t ph i th c hi n theo úng qui nh c a Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr phi Chính ph nư c ngoài ư c ban hành kèm theo Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph ; Ch th s 11/2002/CT-TTg ngày 17/4/2002 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư hư ng d n th c hi n Quy t nh s 64/2001/Q -TTg c a Th tư ng
 3. Chính ph ; Thông tư s 70/2001/TT/BTC ngày 24/8/2001 c a B Tài chính hư ng d n ch qu n lý tài chính nhà nư c i v i ngu n vi n tr không hoàn l i; Quy t nh s 92/2002/Q -BYT ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Y t ban hành Quy nh vi c qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i thu c B Y t và th c hi n theo úng qui nh c a B n Qui nh này. Chương 2. QUI NNH V QU N LÝ VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI PH N 1. QUI NNH V QU N LÝ VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI I V I CÁC ƠN VN TR C THU C B Y T i u 4. Quy trình chung ti p nh n vi n tr PCP: Vi c ti p nh n vi n tr PCP trong ngành Y t ư c th c hi n theo 4 bư c sau: 1-V n ng vi n tr PCP: Các ơn v ph i căn c vào nhu c u, nhi m v th c t c a ơn v và ch trương chính sách ưu tiên c a B Y t trong t ng th i kỳ, t ng năm có các yêu c u vi n tr thi t th c. Sau khi có ý ki n tho thu n ho c thông báo ng ý tài tr c a Nhà tài tr , ơn v g i văn b n ngh (kèm các tài li u liên quan n kho n vi n tr PCP) v B trư ng B Y t thông qua V K ho ch-B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o chính th c. 2- àm phán vi n tr PCP: ơn v ti n hành àm phán chính th c v kho n vi n tr PCP v i Nhà tài tr , sau khi có ý ki n ng ý v ch trương b ng văn b n c a B trư ng B Y t . i v i các chương trình, d án vi n tr PCP, sau khi có ý ki n ng ý v ch trương b ng văn b n c a B trư ng B Y t , ơn v xây d ng chương trình, d án và àm phán chính th c v i Nhà tài tr . 3-Phê duy t vi n tr PCP: Vi c phê duy t vi n tr PCP ư c th c hi n theo qui nh t i Quy t nh s 64/2001/Q -TTg, ngày 26/4/2001, c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý và s d ng vi n tr PCP: 3.1-Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP và các kho n vi n tr PCP ư c qui nh t i i u 6, Chương II, Quy t nh c a Th tư ng Chính ph s 64/2001/Q -TTg, ngày 26/4/2001. 3.2-B trư ng B Y t phê duy t các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n dư i 500.000USD, các kho n vi n tr PCP dư i d ng phi d án có m c v n dư i 200.000USD và m i kho n c u tr khNn c p ã có a ch c th .
 4. B trư ng B Y t xem xét và ký công văn trình Th tư ng Chính ph phê duy t các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 500.000USD tr lên, các kho n vi n tr PCP dư i d ng phi d án có m c v n t 200.000USD tr lên, các kho n vi n tr PCP có các m t hàng thu c di n h n ch nh p khNu ư c qui nh t i i u 6, Chương II, Quy t nh s 64/2001/Q -TTg, ngày 26/4/2001, c a Th tư ng Chính ph và các kho n c u tr khNn c p chưa có a ch c th . 3.3- B trư ng B Y t u quy n cho Th trư ng B Y t ph trách v K ho ch u tư và vi n tr nư c ngoài xem xét và phê duy t các chương trình, d án, các kho n vi n tr phi d án s d ng vi n tr PCP có m c v n u tư dư i 200.000USD. 3.4- Phê duy t vi c b sung, s a i chương trình, d án vi n tr PCP: Khi có yêu c u b sung, i u ch nh v v n, m c tiêu, n i dung, a bàn, th i gian th c hi n.... c a chương trình, d án n m c ph i phê duy t b sung, Ch d án g i công văn và h sơ ngh b sung, s a i kèm theo ý ki n ng ý c a Nhà tài tr v v n này n V K ho ch-B Y t . Tuỳ theo tính ch t c a chương trình, d án và m c b sung, i u ch nh, V K ho ch s l y ý ki n c a các V , C c liên quan và trình B trư ng xem xét phê duy t theo thNm quy n ho c trình Th tư ng Chính ph phê duy t theo úng qui nh hi n hành. Sau khi c p có thNm quy n phê duy t kho n vi n tr b sung và s a i c a chương trình, d án, Ch d án thông báo cho phía Nhà tài tr và th c hi n vi c b sung, i u ch nh chương trình, d án. 4- Ký k t vi n tr PCP: Vi c ký k t vi n tr PCP ch ư c th c hi n khi các kho n vi n tr PCP ư c c p có thNm quy n phê duy t. B Y t s ch nh ơn v làm u m i t ch c ký k t vi n tr PCP i v i t ng trư ng h p c th . Ch m nh t 15 ngày sau khi có quy t nh phê duy t, các văn b n tho thu n vi n tr ph i ư c ký k t và ư c g i n các V , C c ch c năng c a B Y t . i u 5. Quy trình thNm nh và phê duy t vi n tr PCP là chương trình, d án: 1-H sơ h p l xin thNm nh và phê duy t chương trình, d án vi n tr PCP g m: a/ Công văn c a Th trư ng ơn v ngh ư c ti p nh n chương trình, d án. Trong công văn này c n gi i trình rõ ngu n g c, m c ích và v n t t n i dung c a chương trình, d án vi n tr . b/ Văn ki n chương trình, d án ư c xây d ng b ng ti ng Vi t và ti ng Anh theo m u qui nh t i Thông tư 04/2001/TT-BKH, ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư. N u là chương trình, d án vi n tr PCP giai o n ti p theo, ph i kèm theo báo cáo ánh giá k t qu th c hi n và báo cáo tài chính giai o n trư c c a chương trình, d án. c/ Văn ki n chương trình, d án b ng ngôn ng ư c phía Nhà tài tr s d ng và b n d ch ti ng Vi t ã ư c th ng nh t gi a Ch d án và Nhà tài tr .
 5. d/ Các tài li u c a phía Nhà tài tr thông báo cam k t tài tr ho c cam k t xem xét tài tr chương trình, d án, cam k t kinh phí tài tr , th i gian tài tr .v.v. ho c B n Ghi nh (Memorandum of Understanding) ho c Tho thu n (Agreement) vi n tr PCP ư c ký k t gi a i di n phía Vi t Nam và i di n phía Nhà tài tr . e/ B n sao Gi y phép ho t ng ư c U ban công tác v các t ch c phi Chính ph c p cho các t ch c PCP (theo qui nh t i Quy t nh s 340/TTg ngày 24/5/1996 c a Th tư ng Chính ph ). Trong trư ng h p chưa có gi y phép, Ch d án ph i có văn b n gi i trình rõ v n này. 2. Quy trình và th i h n thNm nh, phê duy t chương trình, d án vi n tr PCP: 2.1. i v i chương trình, d án vi n tr PCP do B Y t phê duy t: V K ho ch là u m i t ch c l y ý ki n các V , C c liên quan, thNm nh và trình B trư ng B Y t phê duy t chương trình, d án vi n tr PCP theo quy trình như sau: 2.1.1- ơn v g i h sơ h p l (05 b ) xin thNm nh, phê duy t chương trình d án vi n tr PCP n V K ho ch-B Y t 2.1.2-Sau khi nh n h sơ h p l , V K ho ch nghiên c u chương trình, d án và l y ý ki n các V , C c liên quan. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ chương trình, d án h p l c a ơn v do V K ho ch chuy n n, các V , C c liên quan có trách nhi m óng góp ý ki n v chương trình, d án vi n tr PCP b ng văn b n và g i v V K ho ch-B Y t . 2.1.3-Sau khi nh n ư c ý ki n óng góp c a các V , C c liên quan, V K ho ch s căn c vào tính ch t c a t ng chương trình, d án và m c v n s d ng vi n tr PCP th c hi n theo các qui nh sau: a/ i v i chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n dư i 100.000USD, trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c ý ki n óng góp b ng văn b n c a các V , C c liên quan, V K ho ch s nghiên c u chương trình, d án và t ng h p ý ki n c a các V , C c liên quan, xu t ý ki n trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr xem xét và phê duy t chương trình, d án theo thNm quy n. Trong trư ng h p các V , C c liên quan có ý ki n không th ng nh t, V K ho ch s nghiên c u, t ng h p các ý ki n không th ng nh t ó và xu t ý ki n trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr xem xét và quy t nh. b/ i v i chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 100.000USD n dư i 200.000USD, trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày V K ho ch nh n ư c văn b n óng góp ý ki n c a các V , C c liên quan, V K ho ch t ch c h p thNm nh v i s tham gia c a i di n các V , C c liên quan, do V K ho ch ch trì. K t qu thNm nh ư c th hi n b ng biên b n báo cáo thNm nh. Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày thNm nh, n u chương trình, d án c n ph i b sung, ch nh s a, ơn v ư c th hư ng chương trình, d án ph i hoàn thi n
 6. văn ki n chương trình, d án và g i n V K ho ch (03 b , có óng d u giáp lai c a B Y t ). Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn ki n chương trình, d án hoàn thi n c a ơn v , V K ho ch trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr xem xét và phê duy t chương trình, d án theo thNm quy n. Trong trư ng h p khi thNm nh chương trình, d án vi n tr PCP có ý ki n không th ng nh t, V K ho ch ph i nghiên c u, t ng h p các ý ki n không th ng nh t ó, xu t ý ki n trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr xem xét và quy t nh. c/ i v i chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 200.000USD n dư i 500.000USD, ph i ư c thNm nh thông qua cu c h p thNm nh d án vi n tr PCP c a B Y t , do Lãnh o B ch trì. Thành viên h p thNm nh là i di n lãnh o các V , C c liên quan và các Cơ quan liên quan. Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày V K ho ch nh n văn b n óng góp ý ki n c a các V , C c liên quan, V K ho ch t ch c thNm nh chương trình, d án và trình báo cáo k t qu thNm nh lên B trư ng B Y t xem xét và phê duy t chương trình, d án theo thNm quy n. Th i h n ơn v hoàn thi n chương trình, d án và V k ho ch trình B trư ng phê duy t chương trình, d án ư c th c hi n như qui nh t i kho n 2.1.3,c c a i u này. d/ i v i các chương trình, d án có liên quan tr c ti p n s c kho con ngư i, n môi trư ng s ng... (Ví d : th thu c m i trên ngư i, th hoá ch t, ch phNm di t côn trùng, di t khuNn v.v.), các chương trình, d án ph i ư cs ng ý c a H i ng Khoa h c k thu t-B Y t , trư c khi thNm nh d án vi n tr . 2.1.4.Thông báo phê duy t vi n tr PCP: Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c văn b n phê duy t chương trình, d án c a các c p có thNm quy n, V K ho ch ph i g i quy t nh phê duy t ho c thông báo phê duy t chương trình, d án n ơn v , các V , C c và các Cơ quan có liên quan. 2.2. i v i chương trình, d án vi n tr PCP do Th tư ng Chính ph phê duy t: 2.2.1.Qui trình t i B Y t : H sơ và qui trình thNm nh chương trình d án ư c ti n hành theo qui nh như i v i các chương trình, d án s d ng vi n tr PCP có m c v n t 200.000 USD tr lên ư c nêu t i i u 5 c a Qui nh này. Trư c khi t ch c thNm nh, V K ho ch ph i trình Th trư ng ph trách lĩnh v c và Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr l y ý ki n v chương trình, d án. 2.2.2.Qui trình t i B K ho ch và u tư:
 7. a/ H sơ thNm nh chương trình, d án vi n tr PCP h p l theo qui nh t i kho n 1, i u 5, Chương II c a Qui nh này và Công văn ngh thNm nh chương trình, d án c a B trư ng B Y t . b/ Qui trình xem xét và trình Th tư ng Chính ph quy t nh v chương trình, d án (thông qua B K ho ch và u tư) ư c ti n hành theo qui nh t i Kho n i, M c 2.2, Ph n II Thông tư s 04/2001/TT-BKH ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư. i u 6. Quy trình xem xét và phê duy t vi n tr PCP dư i d ng phi d án: 1- H sơ h p l xem xét và phê duy t vi n tr PCP dư i d ng phi d án g m: 1.1.Công văn c a Th trư ng ơn v gi i trình ngu n g c, m c ích c a kho n vi n tr phi d án và ngh ư c ti p nh n. a/ i v i kho n vi n tr là ti n: ph i gi i trình rõ các kho n m c chi d ki n s d ng kho n ti n vi n tr PCP b/ i v i kho n vi n tr PCP là trang thi t b y t : ph i có danh m c và gi y xác nh n ch t lư ng trang thi t b y t c a Cơ quan có thNm quy n c a phía Nhà tài tr (tài li u g c và b n d ch ra ti ng Vi t). V n ơn và các hoá ơn hàng kèm theo (n u có). c/ i v i kho n vi n tr là thu c: ph i có danh m c thu c ư c ti p nh n (tài li u g c và b n d ch ra ti ng Vi t) và gi y cho phép ti p nh n c a C c Qu n lý Dư c Vi t Nam. d/ i v i kho n vi n tr là văn hoá phNm: ph i có danh m c văn hoá phNm ngh nh n (tài li u g c và b n d ch ra ti ng Vi t) và gi y phép cho nh n c a B (ho c S ) Văn hoá Thông tin. 1.2.Các tài li u c a phía Nhà tài tr (tài li u b ng ngôn ng s d ng c a Nhà tài tr và b n d ch ra ti ng Vi t) kh ng nh kho n vi n tr PCP g i cho ơn v . 2- Quy trình và th i h n xem xét, phê duy t kho n vi n tr PCP dư i d ng phi d án: Các th t c c n ư c ti n hành g m: 2.1. G i h sơ h p l (03 b ) theo qui nh t i kho n 2.1.1, i u 5, Chương 2 c a Qui nh này. 2.2. V K ho ch nghiên c u h sơ và l y ý ki n các V liên quan theo qui nh t i kho n 2.1.2, i u 5, Chương II c a Qui nh này. 2.3.Ti n hành các th t c xem xét và phê duy t: Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ý ki n óng góp c a các V , C c liên quan, V K ho ch trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr xem xét, phê duy t kho n vi n tr PCP là ti n ho c là hàng m i 100% và có giá tr dư i
 8. 200.000USD; ho c trình B trư ng (ho c trình Th trư ng ư c B trư ng u quy n) ký công văn trình Th tư ng Chính ph (thông qua B Tài chính) xem xét và phê duy t kho n vi n tr PCP n u là hàng cũ ho c hàng h n ch nh p khNu, ho c kho n vi n tr PCP có giá tr trên 200.000USD. 2.4. Thông báo phê duy t vi n tr PCP theo qui nh t i kho n 2.1.4, i u 5, Ph n1, Chương II c a Qui nh này. i u 7. Qui nh i v i vi n tr PCP là hình th c chuyên gia tình nguy n: 1. H sơ h p l xin ti p nh n vi n tr PCP dư i hình th c chuyên gia tình nguy n (03 b ): a/ Công văn c a Th trư ng ơn v ngh v nhu c u, i u ki n s d ng chuyên gia tình nguy n. b/ i u kho n tham chi u c a H p ng chuyên gia c/ Tài li u cam k t g i chuyên gia tình nguy n c a Nhà tài tr (b n ư c s d ng b ng ngôn ng c a Nhà tài tr và b n d ch ra ti ng Vi t) và các tài li u khác liên quan n v n này. 2. Qui trình xem xét và phê duy t: a/ ơn v g i h sơ h p l n V K ho ch-B Y t . b/ Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ h p l c a ơn v , V K ho ch nghiên c u h sơ và g i h sơ n V H p tác Qu c t và các V , C c chuyên qu n lĩnh v c l y ý ki n. c/ Trong th i h n 05 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c y ý ki n óng góp b ng văn b n c a các V , C c liên quan, V K ho ch trình B trư ng (ho c trình Th trư ng ư c B trư ng u quy n) xác nh n nhu c u chuyên gia c a ơn v g i các Cơ quan liên quan c a Chính ph cho ý ki n. d/ Trong th i h n 03 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c ý ki n ng ý b ng văn b n v vi c ti p nh n chuyên gia c a các Cơ quan liên quan c a Chính ph , V K ho ch thông báo cho ơn v ti p nh n chuyên gia. i u 8. Qui trình xác nh n vi n tr : 1- H sơ h p l xin xác nh n vi n tr theo qui nh t i i u 12, Chương II c a Qui nh vi c qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i thu c B Y t , ban hành kèm Quy t nh s 992/2002/Q -BYT, ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Y t và công văn xin xác nh n vi n tr c a Th trư ng ơn v ư c th hư ng vi n tr PCP. 2- Quy trình xác nh n vi n tr :
 9. ơn v g i h sơ h p l n V K ho ch-B Y t . Trong th i h n 02 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , V K ho ch xác nh n vi n tr cho ơn v . Phân nh trách nhi m ký các b n kê khai xác nh n vi n tr (ti n, hàng) c a các ơn v ngh B Tài chính xác nh n vi n tr ư c qui nh t i i u 12, Chương II c a Qui nh vi c qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i thu c B Y t , ban hành kèm Quy t nh s 992/2002/Q -BYT, ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Yt i u 9. Quy trình ti p nh n c u tr khNn c p: 1- H sơ h p l v ti p nh n c u tr khNn c p: a/ Công văn gi i trình c a ơn v v kho n c u tr PCP khNn c p. b/ Các tài li u c a phía Nhà tài tr liên quan n kho n c u tr khNn c p (B n ư c s d ng b ng ngôn ng c a Nhà tài tr và b n d ch ra ti ng Vi t). 2- Quy trình ti p nh n: 2.1. i v i kho n c u tr khNn c p do B trư ng B Y t phê duy t: i v i nh ng kho n vi n tr khNn c p ã có a ch ti p nh n c th , do B trư ng B Y t phê duy t, ơn v g i h sơ h p l xin ti p nh n kho n c u tr khNn c p n V K ho ch-B Y t . V K ho ch nghiên c u h sơ và t ng h p trình B trư ng cho ý ki n ch o v ch trương ti p nh n, ch nh ơn v làm u m i ti p nh n và phân ph i kho n c u tr khNn c p. Sau khi có ch o c a B trư ng, V K ho ch trình B trư ng (ho c trình Th trư ng ư c B trư ng u quy n) ký công văn giao l i toàn b h sơ ti p nh n kho n vi n tr khNn c p cho ơn v ch u trách nhi m ti p nh n và phân ph i kho n c u tr khNn c p. N u kho n c u tr khNn c p có thu c, V K ho ch g i h sơ c a kho n c u tr khNn c p n C c qu n lý Dư c Vi t Nam ti n hành các th t c ti p nh n. 2.2. i v i kho n c u tr khNn c p do Th tư ng Chính ph phê duy t: i v i kho n c u tr khNn c p chưa ư c ch nh nơi ti p nh n c th o Th tư ng Chính ph phê duy t, sau khi nh n ư c tài li u t phía Nhà tài r ho c ư c Chính ph thông báo, V K ho ch là u m i ph i h p v i V H p tác qu c t , các V , C c chuyên qu n lĩnh v c trình B trư ng xin ch trương ch nh ơn v làm u m i ti p nh n, phân ph i và a ch ti p nh n kho n c u tr khNn c p. Sau khi có ch o c a B trư ng, V K ho ch trình B trư ng (ho c trình Th trư ng ư c B trư ng u quy n) ký công văn trình Th tư ng Chính ph xem xét và phê duy t k p th i kho n c u tr khNn c p.
 10. Sau khi nh n ư c văn b n phê duy t kho n c u tr khNn c p c a Th tư ng Chính ph , V K ho ch thông báo cho ơn v ư c ch nh là u m i ti p nh n, phân ph i kho n c u tr khNn c p th c hi n. PH N 2. QUY NNH V HI P Y TI P NH N VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI I V I CÁC ƠN VN KHÔNG TR C THU C B Y T i u 10. i v i các ơn v không tr c thu c B Y t , vi c ti p nh n vi n tr PCP có liên quan n y t s do U ban Nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ( ư c g i chung là t nh) ho c các B ngành ch qu n khác xem xét và phê duy t theo thNm quy n ư c qui nh t i Quy t nh s 64/2001/Q -TTg ngày 26/3/2001 c a Th tư ng Chính ph . Khi c n thi t ph i có ý ki n hi p y c a B Y t , các ơn v th hư ng vi n tr PCP ph i tuân th theo các qui nh ư c nêu t i i u 11, i u 12, Ph n 2, Chương II c a Qui nh này. i u 11. Qui nh hi p y c a B Y t i v i vi n tr PCP là chương trình, d án khi các U ban Nhân dân t nh ho c các B ngành ch qu n khác yêu c u: 1- H sơ chương trình, d án h p l l y ý ki n hi p y c a B Y t (01 b ): a/ Công văn c a U ban Nhân dân t nh ho c c a B ngành ch qu n g i B Y t ngh cho ý ki n v chương trình, d án vi n tr PCP c a ơn v th hư ng. b/ Văn ki n chương trình, d án b ng ti ng Vi t ư c xây d ng theo m u qui nh t i Thông tư s 04/2001/TT-BKH, ngày 05/6/2001 c a B K ho ch và u tư. c/ Các tài li u c a phía Nhà tài tr (B n ư c s d ng b ng ngôn ng c a Nhà tài tr và b n d ch ra ti ng Vi t) liên quan n chương trình, d án vi n tr PCP. 2- Quy trình xem xét hi p y chương trình, d án vi n tr PCP: H sơ chương trình, d án ư c g i n V K ho ch B Y t . Trong th i h n 10 ngày làm vi c k t ngày nh n ư c h sơ h p l , V K ho ch nghiên c u chương trình, d án và trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr ký công văn tr l i U ban Nhân dân t nh ho c B ngành ch qu n khác. Trong trư ng h p c n thi t, V K ho ch s l y ý ki n c a các V , C c liên quan. i u 12. Qui nh hi p y c a B Y t i v i kho n vi n tr PCP dư i d ng phi d án khi các U ban Nhân dân t nh ho c các B ngành ch qu n khác yêu c u: 1- H sơ h p l l y ý ki n hi p y v kho n vi n tr phi d án (01 b ): H sơ h p l ư c qui nh t i Kho n 1, i u 5, Ph n 1, Chương II c a Qui nh này và công văn c a U ban Nhân dân t nh ho c c a B ngành ch qu n khác ngh cho ơn v ư c ti p nh n vi n tr . 2- Quy trình xem xét hi p y:
 11. H sơ xin ý ki n hi p y c a các ơn v v kho n vi n tr phi d án ư c g i n V K ho ch-B Y t . Trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n h sơ h p l , V K ho ch nghiên c u, xu t ý ki n và trình Th trư ng ph trách K ho ch u tư và vi n tr ký công văn tr l i U ban Nhân dân t nh ho c các B ngành ch qu n khác. Trong trư ng h p c n thi t, V K ho ch s l y ý ki n c a các V , C c liên quan. PH N 3. QUI NNH TRÁCH NHI M QU N LÝ VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u13. Trách nhi m c a các V , C c, Ban, Văn phòng, Thanh tra thu c B Y t : 1/ V K ho ch là u m i giúp B trư ng B Y t qu n lý nhà nư c v vi n tr PCP, có trách nhi m xem xét, hư ng d n các th t c ti p nh n vi n tr ; khi c n thi t ph i h p v i Ban Qu n lý các d án hư ng d n xây d ng chương trình, d án; t ch c thNm nh và trình phê duy t các kho n vi n tr PCP; là thành viên thư ng tr c tham gia thNm nh các chương trình, d án vi n tr PCP; ch u trách nhi m t ng h p báo cáo v vi n tr PCP c a toàn Ngành Y t . 2/ V H p tác qu c t có trách nhi m hư ng d n các ơn v trong quá trình ti p xúc v i các t ch c PCP, v n ng vi n tr PCP, óng góp ý ki n v vi c ti p nh n các kho n vi n tr PCP, là thành viên tham gia thNm nh các chương trình, d án vi n tr PCP. 3/ V Tài chính K toán là ơn v qu n lý tài chính c p 1 i v i các chương trình, d án c a các ơn v tr c thu c B Y t . Ph i h p v i V K ho ch trong d trù và phân b ngu n v n i ng hàng năm. Khi c n thi t, V Tài chính K toán ph i h p v i V K ho ch hư ng d n các ơn v xây d ng k ho ch chi tiêu cho các kho n vi n tr PCP, óng góp ý ki n v vi c ti p nh n các kho n vi n tr PCP, là thành viên tham gia thNm nh các chương trình, d án vi n tr PCP. 4/ V T ch c cán b có trách nhi m ph i h p v i V K ho ch, Ban Qu n lý các d án B Y t và ơn v trong vi c xây d ng và trình B trư ng B Y t ban hành Quy t nh thành l p Ban qu n lý d án cho các chương trình, d án vi n tr PCP c a các ơn v tr c thu c B Y t và các chương trình, d án mà Th tư ng Chính ph giao cho B Y t ch trì. 5/ Các V ,C c, Văn phòng, Thanh tra-B Y t tham gia qu n lý vi n tr PCP trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình. Khi có yêu c u, các V , C c, Ban liên quan có trách nhi m tham gia óng góp ý ki n, thNm nh các chương trình, d án và các kho n vi n tr PCP trong các lĩnh v c chuyên qu n. 6/ Ban Qu n lý các d án-B Y t : Ban Qu n lý các d án-B Y t ch u trách nhi m qu n lý tài chính c p 2 trong các d án ư c B Y t giao, theo dõi, giám sát, thúc Ny vi c th c hi n c a các chương trình, d án vi n tr PCP c a các ơn v tr c thu c B Y t , ph i h p v i V K ho ch hư ng d n các ơn v xây d ng chương trình, d án khi c n thi t, t ng h p báo cáo k t qu th c hi n các chương trình, d án vi n tr PCP và t ng h p k t qu ti p nh n các kho n vi n tr PCP nh kỳ theo qui nh 6 tháng, hàng năm, cũng như ph i h p hoàn thành các báo cáo t xu t theo yêu c u c a Lãnh o B ho c c a các Cơ quan t ng h p c a Chính ph v vi n tr PCP.
 12. i u14. Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v ư c th hư ng ngu n vi n tr PCP ch u trách nhi m qu n lý vi n tr PCP theo úng qui nh c a pháp lu t và c a B n Qui nh này. Chương 3. QUI NNH V S D NG VI N TR PHI CHÍNH PH NƯ C NGOÀI i u 15. Th trư ng các ơn v th hư ng ngu n vi n tr PCP, ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các kho n vi n tr PCP theo úng các m c tiêu, i tư ng, các cam k t v i Nhà tài tr và các ch qu n lý vi n tr PCP ã ư c nêu t i Qui nh này, m b o s d ng an toàn, hi u qu , th c hi n y ch báo cáo và thanh quy t toán vi n tr theo qui nh hi n hành. i u16. Các ngu n ti n, hàng không thu c i tư ng vi n tr phi d án, không làm xác nh n vi n tr ư c th c hi n theo qui nh t i i u 15, Chương II c a Qui nh vi c qu n lý tài chính i v i ngu n vi n tr không hoàn l i thu c B Y t ban hành kèm Quy t nh s 992/2002/Q -BYT ngày 26/3/2002 c a B trư ng B Y t . i u 17. Các ơn v không ti p nh n nh ng hàng hoá (bao g m v t tư, thi t b ) thu c danh m c các m t hàng c m nh p khNu theo qui nh c a Chính ph . i v i vi n tr PCP là nh ng trang thi t b , d ng c y t ã qua s d ng, ơn v ph i th c hi n úng qui nh ư c nêu t i Quy t nh s 64/Q -TTg ngày 26/4/2001 và Ch th s 11/2002/CT-TTg ngày 17/4/2002 c a Th tư ng Chính ph , ch tho thu n ti p nh n n u có danh m c trang thi t b c th , có gi y xác nh n c a Cơ quan có thNm quy n c a phía nư c tài tr là trang thi t b y t ó còn ch t lư ng s d ng trên 80% so v i tình tr ng m i 100% ban u c a nó, năm s n xu t không ư c quá lâu và ch thông báo cho phía Nhà tài tr g i hàng khi lô hàng ã ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam phê duy t. i v i vi n tr PCP là trang thi t b y t ch t lư ng m i 100% nhưng năm s n xu t ã quá lâu, vi c ti p nh n s ư c c p có thNm quy n c a Vi t Nam xem xét và quy t nh i v i t ng trư ng h p c th . i v i vi n tr PCP là m t hàng tiêu hao y t , ơn v ch ư c ti p nh n khi ch t lư ng c a chúng là m i 100%. i u18. Qui nh v ki m tra, thanh tra vi c qu n lý và s d ng vi n tr PCP: Ki m tra, thanh tra vi c qu n lý và s d ng vi n tr PCP ư c ti n hành theo qui nh chung nêu t i Quy t nh s 64/2001/Q -TTg, ngày 26/4/2001 c a Th tư ng Chính ph . B Y t (V K ho ch ph i h p v i V Tài chính K toán, Ban Qu n lý các d án) t ch c ki m tra, giám sát thư ng xuyên và t xu t vi n tr PCP c a các ơn v tr c thu c B Y t .
 13. Trong trư ng h p có ơn thư khi u n i liên quan n vi n tr PCP, Thanh tra B Y t ph i h p v i V K ho ch, V Tài chính k toán và các ơn v liên quan gi i quy t theo qui nh c a pháp lu t. Chương 4. I U KHO N THI HÀNH i u 19. Chánh văn phòng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các V , C c, Ban-B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các ơn v ư c th hư ng vi n tr PCP v y t ch u trách nhi m th c hi n Qui nh này. i u 20. M i kho n vi n tr PCP th c hi n trái v i các qui nh ư c nêu t i Qui nh này u không ư c ti p nh n và b x lý theo qui nh c a pháp lu t. i u 21. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, các ơn v ph n ánh k p th i v B Y t (V K ho ch) xem xét, b sung, s a i b n Qui nh này cho phù h p.
Đồng bộ tài khoản