Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyễn Thục | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
69
lượt xem
4
download

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Container phía Bắc thành Công ty cổ phần Container phía Bắc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/2002/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 183/2002/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY CONTAINER PHÍA BẮC THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại công văn số 88/TT-HĐQT ngày 01 tháng 02 năm 2002 về Đề án cổ phần hóa Công ty Container phía Bắc, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Đề án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam như sau: 1. Vốn điều lệ của Công ty cổ phần là 27.000.000.000 đồng, trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 30% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty : 40% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho các cổ đông ngoài Công ty : 30% vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Container phía Bắc đến ngày 30 tháng 9 năm 2001 là 46.177.003.485 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 27.708.816.444 đồng. 3. Ưu đãi cổ phần cho người lao động : Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động : 40.276 cổ phần, phần giá trị được ưu đãi là 1.208.280.000 đồng.
  2. 4. Tổng công ty Hàng hải Việt Nam làm việc với Bộ Tài chính để có phương án xử lý khoản chênh lệch giữa giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp và vốn điều lệ của Công ty cổ phần, bảo đảm phù hợp với chế độ tài chính hiện hành. Điều 2. Chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Container phía Bắc thuộc Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER PHÍA BẮC. - Tên giao dịch quốc tế : north vietnam container shipping joint stock company. - Tên viết tắt : VICONSHIP HP. - Trụ sở chính : 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Điều 3. Công ty cổ phần Container phía Bắc kinh doanh các ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần Container phía Bắc : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Container phía Bắc có trách nhiệm điều hành công việc quản lý Công ty đến khi bàn giao toàn bộ Công ty cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Container phía Bắc. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định trước đây trái với Quyết định này. Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Công ty Container phía Bắc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Container phía Bắc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. KT. THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nguyễn Tấn Dũng - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : CN, TH,
  3. - Lưu : ĐMDN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản