intTypePromotion=3

Quyết định số 183/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Dương Toán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
12
lượt xem
0
download

Quyết định số 183/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 183/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 183/QĐ-BKHCN

BO ~OA<br /> <br /> HQC vA. CONG NGH~<br /> <br /> CONG HOA. xA HQI CHU NGHiA VI~T NAM<br /> DQc l,p - TV do - H~nh phuc<br /> --------<br /> <br /> s6 :A~?/Qf)-BKHCN<br /> <br /> Hil N6i, ngily ~ thcmg ti nam 2017<br /> QUYETDJNH<br /> V~ vifc pbe dUl~t danb my.cnbi~m vy. kboa bQCva cong ngbf<br /> cApQuAc gia de tuy~n cbQn tb\fc bi~n trong k~ bO\lcb nam 2017<br /> <br /> BQTRUONG<br /> BO KHOA HOC VA CONG NGHE<br /> ..<br /> <br /> .<br /> <br /> Can cu Nghi dinh s6 20/20131N£>-CP ngay 26/02/2013 cua Chinh phu<br /> quy dinh chuc nang, nhi~m V\l, quy€n h~n va co cftu t6 chuc cua BQ Khoa hQc<br /> va Cong ngh~;<br /> Can cu Nghi dinh s6 OSl20141N£>-CP ngay 27/0112014 cua Chinh phu<br /> quy diM chi ti~t va hu6ng ddn thi hanh mQt s6 di€u cua Lu~t Khoa hQCva Cong<br /> nghe' ,<br /> .<br /> <br /> .vn<br /> nam<br /> <br /> Can cu Thong tu s6 07/2014/TT-BKHCN<br /> <br /> tViet<br /> .Lua<br /> <br /> ngay 26/5/2014 cua BQ truOng<br /> <br /> BQ Khoa hQCva Cong ngh~ v€ vi~c quy dinh trinh W, thu tl,lc xac dinh nhi~m V\l<br /> khoa hQc va cong ngh~ cftp qu6c gia su d\lng ngan sach nha nu6c;<br /> <br /> www<br /> <br /> Xet k~t qua lam vi~c cua HQi d6ng tu vftn xac dinh nhi~m V\l khoa hQc va<br /> <br /> cong ngh~ va nQi dung d€ nghi cua V\l Khoa hQc xa hQi va Tl,t nhien;<br /> Theo d€ nghi cua ong V\l tru6ng V\l K~ ho~ch - T6ng hqp,<br /> QUYETDJNH:<br /> Di~u 1. Phe duy~t danh m\lC nhi~m V\lkhoa hQCva cong ngh~ cftp Qu6c gia<br /> d6i v6i d€ tc\i "Nghien CUuch~ ~o cam bi~n Raman (mg d\lllg xac diM du lUQ'Ilg<br /> thu6c khang sinh va thu6c bao v~ thl,tc v~t trong thl,tc phfun" d~ tuy~n chQn b~t<br /> dAuthl,tc hi~n trong k~ ho~ch nam 2017.<br /> Di~u 2. Giao V\l tru&ng V\l Khoa hQc Xa hQi va Tl,t nhien ph6i hQ'Pv6i<br /> V\l tru&ng V\l K~ ho~ch - T6ng hQ'p, Van phong Cac Chuang trinh trQng di~m<br /> cftp nha nu6c :<br /> - Thong bao danh m\lC nhi~m V\l neu t~i £>i€u 1 tren c6ng Thong tin di~n<br /> ill cua BQ Khoa hQCva Cong ngh~ theo quy dinh cac d~ t6 chuc, ca nhan bi~t va<br /> dang kY tham gia tuy~n chQn.<br /> - T6 chuc HQi d6ng khoa hQc va cong ngh~ xet duy~t thuy~t minh va T6<br /> thAm dinh nQi dung va kinh phi cac nhi~m V\l neu t~i £>i€u 1 theo quy dinh hi~n<br /> hanh.<br /> <br /> f)i~u 3. Vv truOng Vv Khoa hQc Xa<br /> <br /> hQi va<br /> <br /> TV nhien,<br /> <br /> V~ truang V~<br /> <br /> K~<br /> <br /> ho~ch - T6ng h9"P,Giam d6c Van phong Cae Chuang trinh tr~mg di6m cAp nha<br /> nu6c va Thu truang cae don vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t<br /> dinh nay.!.<br /> <br /> NO'i nhan:<br /> - Nhu di~u 3;<br /> - LUll: VT, KHTH.<br /> <br /> I7S<br /> <br /> w<br /> <br /> m.vn<br /> tna<br /> atVie<br /> .Lu<br /> ww<br /> <br /> ,<br /> cAP QUOC GIA BAT DAu THlfC HI:E:N NAM 2017<br /> ,', ~ 83 /QD-BKHCN ngily 09 thang 02 nam 2017).<br /> <br /> saT<br /> <br /> T<br /> <br /> Phtr 103.<br /> _ Quy trinh ch€ t~o carn bi€n Raman (SERS) co dQnhay d~t yeu cfru cho phan tich<br /> du IUQ11g<br /> thu6c khang sinh/thu6c bao v~ th\lc v~t trong th\lc phfrm d\la tren d.u trUc<br /> nano b~c (Ag) v6i h~ s6 tang cUOngth\lCnghi~m > 103•<br /> - Quy trinh phan tich xac dinh du IUQ11ghu6c khang sinh (Tetracycline hoi}.c<br /> t<br /> Amoxicillin) trong hai san tom v6i nguang d€n 0,1 ppm.<br /> - Quy trinh phan tich xac dinh du IUQ11g2 lo~i thu6c bao v~ th\lc v~t Carbendazim<br /> 0<br /> va Methyl Parathion (hoi}.c<br /> Parathion, Difenoconazole) trong rau qua v6i nguang den<br /> 0,1- 5 ppm.<br /> <br /> w<br /> <br /> .Lua<br /> ww<br /> <br /> m.vn<br /> etna<br /> tVi<br /> <br /> TuyJn<br /> ch(Jn<br /> <br /> Ghi<br /> ehu<br /> <br /> - Bao cao kiem dinh sim pham d~g<br /> <br /> 1 cua co quan dauh gia dQc l~p.<br /> <br /> - Bao cao danh gia thi'r nghi~m sim phfrmlthi€t hi cua co quan (rng dl,mg.<br /> <br /> C. Siinphlim d{lng Ill:<br /> <br /> - .. ~<br /> <br /> - 03 bai bao qu6e t€ trong h~ th6ng t~p chi ISI (SCI, SCI-E). 02 bai bao trong t~p<br /> chi khoa hQe qu6e gia,; 02 bao e~o tren h9i nghj khoa hQe qu6e gia va qu6e t€.<br /> - 01 giai phap hfru ieh eho san phAm nghien elm, eh€ t~o dUQ'e.<br /> - Dao t~o 03 th~e sl va he>trQ'dao t~o 01 ti€n s1.<br /> ~<br /> <br /> .vn<br /> nam<br /> <br /> ww.<br /> w<br /> <br /> Viet<br /> Luat<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản