Quyết định số 1834/2003/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 1834/2003/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1834/2003/QĐ-BGTVT về việc công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thuỷ nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1834/2003/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1834/2003/Q -BGTVT Hà N i, ngày 24 tháng 06 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 1834/2003/Q -BGTVT NGÀY 24 THÁNG 6 NĂM 2003 V CÔNG B T M TH I TUY N V N T I HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 4 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 91/2001/N -CP ngày 11 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v i u ki n kinh doanh m t s ngành ngh giao thông v n t i ư ng thu n i a; Căn c ngh c a các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính; Theo ngh c a ông V trư ng V Pháp ch và ông C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, QUY T NNH i u1. Công b t m th i Danh sách tuy n v n t i hành khách ư ng thu n i a. i u 2. 1. C c ư ng sông Vi t Nam căn c ý ki n th ng nh t c a S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính nơi có c ng, b n cho phương ti n vào ón tr hành khách, th c hi n vi c xác nh n ăng ký tuy n ho t ng kinh doanh v n t i hành khách cho các i tư ng sau: a) Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài b) V n t i qua biên gi i 2. S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính th c hi n vi c xác nh n ăng ký tuy n ho t ng kinh doanh v n t i hành khách c a t ch c, cá nhân không thu c i tư ng quy nh t i kho n 1, i u này; i v i tuy n liên t nh ph i có ý ki n th ng nh t c a S Giao thông v n t i ho c S Giao thông công chính liên quan qu n lý c ng, b n nơi phương ti n ăng ký vào ón tr hành khách. i u 3. 1. T ch c, cá nhân kinh doanh v n t i hành khách ư ng thu n i a theo tuy n c nh ch ư c ăng ký ho t ng trên các tuy n ã ư c Cơ quan có thNm quy n công b . Trư ng h p t ch c, cá nhân có nhu c u ho t ng trên tuy n chưa ư c công b ph i ngh S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính trình Cơ quan có thNm quy n xem xét, quy t nh công b b sung. 2. T ch c, cá nhân ang kinh doanh v n t i hành khách trên các tuy n ã công b ư c ưu tiên xác nh n l ch trình ho t ng c a phương ti n. Trư ng h p có nhi u t ch c, cá nhân cùng ăng ký ho t ng trên m t tuy n thì Cơ quan có thNm quy n theo
 2. quy nh t i i u 2, Quy t nh này ch trì hi p thương s p x p l ch trình th c hi n vi c xác nh n ăng ký ho t ng cho phương ti n c a các t ch c, cá nhân ó. i u 4. Quy t nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 9 năm 2003. Hu b m c II, Ph n A Thông tư s 06/2002/TT-BGTVT ngày 25 tháng 4 năm 2002 c a B Giao thông v n t i. i u 5. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch , V trư ng V V n t i, C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính, Th trư ng các cơ quan, ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Ph m Th Minh ( ã ký)
 3. DANH SÁCH TUY N V N T I HÀNH KHÁCH Ư NG THU N I NA (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1834/2003/Q -BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2003 c a B trư ng B GTVT) T nh Thành TT Tuy n v n t i Chi u dài Qua các sông, kênh Ghi chú ph tuy n (Km) B n i B n n Tên sông, kênh (Km) Chi u dài (Km) 1 2 3 4 5 6 7 8 H i Phòng 7 Liên t nh 5 1 B n Bính Hòn Gai - V n Gia - Núi 168 - Sông C m 20 Cao t c (Qu ng Ninh) - Kênh Cái Tráp 5 - V nh H Long 38 - Bái T Long 50 - Lu ng C a Ti u 25 - Lu ng C a i 20 - Lu ng V n Gia 10
 4. 2 B n Bính Hòn Gai - Dân Ti n 158 - Sông C m 20 Cao T c (Qu ng Ninh) - Kênh Cái Tráp 5 - V nh H Long 38 - Bái T Long 50 - Lu ng C a Ti u 25 - Lu ng C a i 20 - Lu ng Dân Ti n 3 Cát H i Qu ng Yên (Qu ng Ninh) 30 - Sông Chanh 20 - Minh c (H i Phòng) 4 Cát H i Hòn Gai (Qu ng Ninh) 20 - L ch Soài 20 5 Gia Lu n (Cát Hòn Gai (Qu ng Ninh) 17 - Gia.Lu n - L ch Soài 4 Bà-H i Phòng) - L ch.Soài - Hòn Gai 13 N i t nh 2 1 B n Bính Cát H i 40 - Sông C m 20 - Kênh Cái Tráp 5 - L ch Huy n 15 2 B n Bính Cát H i - Cát Bà 65 - Sông C m 20 Cao t c - Kênh Cái Tráp 5 - L ch Huy n 40 Hoà Bình 5
 5. Liên t nh 2 1 Bích H T H c ( Sơn La ) 165 Sông à 165 Cao t c 2 Bích H T Khoa ( Sơn La ) 150 Sông à 150 N i t nh 3 1 Bích H nB 17 Sông à 17 Cao t c 2 Bích H Ch Tu ng 65 Sông à 65 3 Bích H ng Nghê 50 Sông à 50 Qu ng Ninh 11 Liên t nh 7 1 Hòn Gai B n Bính ( H i Phòng) 48 - V nh H Long 23 Cao t c - Kênh Cái Tráp 5 - Sông C m 20 2 C a Ông Hòn Gai (Qu ng Ninh) - 88 - Bái T Long 25 B n Bính (H i Phòng) - V nh H Long 38 - Kênh Cái Tráp 5 - Sông C m 20
 6. 3 Dân Ti n Hòn Gai (Qu ng Ninh) - 158 - Lu ng C a i 20 Cao t c B n Bính (H i Phòng) - Lu ng C a Ti u 25 - Bái T Long 50 - V nh H Long 38 - Kênh Cái Tráp 5 - Sông C m 20 4 Hòn Gai Cát H i - Cát Bà ( H i - V nh H Long - 20 10 Cao t c Phòng ) L ch Huy n - Cát Bà 5 Núi , V n Bãi Cháy (Qu ng Ninh) - 168 - V n Gia 10 Cao t c Gia B n Bính (H i Phòng) -C a i 20 - C a Ti u 25 - Bái T Long 50 - V nh H Long 38 - Kênh Cái Tráp 5 - Sông C m 20 6 Qu ng Yên B n Bính (H i Phòng) - Sông Chanh - Kênh Cái Tráp 5 - Sông C m 20 7 Uông Bí B n Bính (H i Phòng)
 7. N i t nh 4 1 Hòn Gai Dân Ti n 110 - V nh H Long 15 Cao t c - Bái T Long 50 - C a Ti u 25 -C a i 20 2 Hòn Gai V n Gia, Núi 120 - V nh H Long 15 Cao t c - Bái T Long 50 - C a Ti u 25 -C a i 20 - Núi 10 3 Vân n C ng ông 4 Hòn Gai C ng ông à N ng 2 Liên t nh 1 Sông Hàn Vĩnh i n (Qu ng Nam) 50 - Sông Hàn 2 - Sông CNm L 11 - Sông Vĩnh i n 39 N i t nh 1
 8. 1 Sông Hàn Tuý Loan 31 - Sông Hàn 2 - Sông CNm L 11 - Sông Yên 6 - Sông Tuý Loan 14 Qu ng Nam 34 Liên t nh 1 Phú Thu n Sông Hàn ( à N ng) 33 - Thu B n 2 - Vĩnh i n 31 N i t nh 33 1 Trung Phư c Trà Linh 21 Thu B n 21 2 Trung Phư c Tý Sé 15 Thu B n 15 3 Trung Phư c Phú Thu n 17 Thu B n 17 4 Trung Phư c Vĩnh i n 37 Thu B n 37 5 Trung Phư c Giao Thu 20 Thu B n 20 6 Trung Phư c Phú Gia 10 Thu B n 10 7 Vĩnh i n i n Quang 6 Thu B n 6 8 Vĩnh i n i n Phong 2 Thu B n 2 9 Vĩnh i n i n Phương 4 Thu B n 4 10 Vĩnh i n H i An 10 Thu B n 10
 9. 11 H i An CNm Kim 2 Thu B n 2 12 H i An Duy Nghĩa 4 Thu B n 4 13 H i An Duy H i 4 Thu B n 4 14 H i An CNm An 5 Thu B n 5 15 H i An Duy Vinh 2 Thu B n 2 16 H i An Câu Lâu 10 Thu B n 10 17 H i An Ch Bà 40 Trư ng Giang 40 18 H i An Giao Thu 27 Thu B n 27 19 Duy Nghĩa Bàn Th ch 7 Thu B n 7 20 Duy H i Bàn Th ch 8 Thu B n 8 21 Duy Nghĩa CNm Thanh 10 Thu B n 10 22 Trà Linh Hi p Phư c 20 Thu B n 20 23 Trà Linh Trung Phư c 15 Thu B n 15 24 Trà Linh Vĩnh i n 52 Thu B n 52 25 Trà Linh H i An 62 Thu B n 62 26 Trà Linh Hi p c 20 Thu B n 20 27 Hi p c H i An 82 Thu B n 82 28 Tam H i Tam Kỳ 12 Trư ng Giang 12
 10. 29 Tam Ti n Tam Kỳ 10 Trư ng Giang 10 30 Tam Ti n Bà B u 12 Trư ng Giang 12 31 Tam H i Tam Anh 8 Trư ng Giang 8 32 Tam H i An Tân 9 Trư ng Giang 9 33 Tam H i Tam Hi p 10 Trư ng Giang 10 Th a Thiên 25 Hu N i t nh 25 1 Hu Lương Miêu 43 - Sông Hương 43 2 Hu Ch m i 38 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 25 3 Hu Tây Thành 10 - Sông Hương 10 4 Hu Vân Qu t ông 10 - Sông Hương 10 5 Hu H i Dương 17 - Sông Hương 13 - Phá Tâm Giang 4 6 Hu Thu n Hoà 12 - Sông Hương 12 7 Hu Hương Th 27 - Sông Hương 27
 11. 8 Hu Vinh Thanh 35 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 22 9 Hu L i Ân 10 - Sông Hương 10 10 Hu Tân Ba 22 - Sông Hương 22 11 Hu Vĩnh Tu 32 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 19 12 Hu C n Gai 30 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 17 13 Hu Ch Chi u 33 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 14 Hu Kim ôi 9 - Sông Hương 9 15 Hu i nL c 40 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 16 Hu Ch Bi n 36 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 17 Hu Minh Hương 35 - Sông Hương 13 - Phá Tam Giang 18 M Chánh i nL c 8 - Phá Tam Giang 8 19 Hà úc áB c 12 m C u Hai 12
 12. 20 áB c Vinh Hi n 8 m C u Hai 8 21 C u Hai Vinh Hi n 8 m C u Hai 8 22 C u Hai M L i 7 m C u Hai 7 23 Tru i Vinh Hi n 9 m C u Hai 9 24 Vinh Thanh Vinh Hi n 9 m C u Hai 9 25 áB c Vinh Giang 8 m C u Hai 8 Bà R a - 3 V.T u Liên t nh 3 1 C u á Nguy n Ki u (TP. H Chí 84 - Gành Rái 18 Cao t c Minh) - Ngã B y 14 - Lòng Tàu 36 - Nhà Bè 16 2 C u á C n Gi (TP. HCM) 12 Gành Rái 12 3 C u á Vàm Láng (Ti n Giang) 60 - Gành Rái 16 - C a Ti u 44 TP. H Chí 5 Minh Liên t nh 4
 13. 1 Nguy n Ki u C u á ( Bà R a - Vũng 84 - Sài Gòn 6 Cao t c T u) - Nhà Bè 10 - Lòng Tàu 36 - C n Gi 14 - Gành Rái 18 2 Tôn Th t - Cái Mơn - TX. B n Tre 100 Kinh T - C n Giu c - Vàm Thuy t C - Ch G o - Sông Ti n - Vàm An Hoá - Bang Tra - B n Tre 3 Tôn Th t TX. Trà Vinh 146 Kinh T - C n Giu c - Vàm Thuy t C - Ch G o - Sông Ti n - Vàm An Hoá - Hàm Luông - C Chiên. 4 Tôn Th t TX. Vĩnh Long 155 Kinh T - C n Giu c - Vàm Thuy t C - Ch G o - Sông Ti n - C Chiên. N i t nh 1 Tôn Th t C n Gi 50 Kinh T - Nhà Bè - Lòng Tàu Thuy t Tây Ninh 5 Liên t nh 3
 14. 1 Hoà Thành Tân Châu ( An Giang ) 285 - Sông Vàm C ông 104 - Kinh Ba Ren 36 - Sông Vàm C Tây 50 - Kênh Long An 35 - Sông Ti n 60 2 Gò D u M c Hoá (Long An) 120 - SôngVàm C ông 70 - Sông Vàm C Tây 50 3 Hoà Thành Tân Hưng (Long An) 225 - SôngVàm C ông 104 - Kinh Ba Ren 36 - Sông Vàm C Tây 50 - Kênh Long An 35 N i t nh 2 1 CNm Giang B nC u 12 - SôngVàm C ông 7 - R ch Vàm B o 5 2 Gò D u Phư c Ch 12 - SôngVàm C ông 6 - R ch ư ng xu ng 6 An Giang 25 Liên t nh 15 1 Long Xuyên Sa éc ( ng Tháp) 42 42
 15. 2 Long Xuyên Lai Vung ( ng Tháp) 42 42 3 Long Xuyên H ng Ng ( ng Tháp) 70 70 4 Long Xuyên Tân H ng ( ng Tháp) 68 68 5 Long Xuyên Kiên Lương (Kiên Giang) 125 125 6 Long Xuyên R ch Giá (Kiên Giang) 75 75 7 Châu c Kiên Lương (Kiên Giang) 90 90 8 Châu c Hà Tiên (Kiên Giang) 91 91 9 Châu c TX. B n Tre 200 200 10 Tân Châu M Thu n (Vĩnh Long) 127 127 11 Tân Châu M Tho (Ti n Giang) 200 200 12 Ch Vàm An H u 117 117 13 Tri Tôn Hòn t (Kiên Giang) 40 40 14 Châu Phú Sóc Soài (Kiên Giang) 75 75 15 Hoà H o Thanh Bình 50 50 N i t nh 10 1 Long Xuyên Tân Châu 71 71 2 Long Xuyên Ch Vàm 54 54 3 Long Xuyên Ba Thê 40 40
 16. 4 Long Xuyên Tây Phú 45 45 5 Long Xuyên Ch M i 32 32 6 Châu c Khánh An 48 48 7 Châu c Khánh Bình 42 42 8 Châu c B c ai 25 25 9 Ch M i Ba Thê 70 70 10 Hoà H o Ba Thê 65 65 B c Liêu 23 Liên t nh 20 1 TX. B c Liêu Tôn Th t Thuy t (TP. H 310 Sông i Ng i - Sông H u - Chí Minh) Sông C Chiên - Kênh Ch Lách - Kênh Ch G o - Sông Vàm C - Kênh Nư c M n - Sông C n Giu c - Kinh T 2 TX. B c Liêu Vĩnh Châu (Kiên Giang) 25 Kinh B c Liêu 25 3 TX. B c Liêu C Cò (Sóc Trăng) 25 Kinh B c Liêu 35 4 TX. B c Liêu Vàm L o ( ng Tháp) 20 Kinh B c Liêu 20
 17. 5 TT. Gành Hào TX. B n Tre 255 Sông Gành Hào - Sông i Ng i - Sông H u - Sông Trà Ôn - Sông C Chiên - Sông M Cày - Sông Hàm Luông - Sông B n Tre 6 H Phòng K 17 (Cà Mau) 70 70 7 H Phòng Vàm m (Cà Mau) 65 65 8 H Phòng H Gùi (Cà Mau) 65 65 9 H Phòng Giá Cao (Cà Mau) 45 45 10 H Phòng u Trâu (Cà Mau) 55 55 11 Ngan D a TX. Cà Mau 68 68 12 Phư c Long TX. Cà Mau 50 50 13 Giá Rai Vĩnh Thu n (Kiên Giang) 39 39 14 Ngan D a R ch Giá (Kiên Giang) 90 90 15 Phư c Long R ch Giá (Kiên Giang) 110 110 16 Ch Chí TP. C n Thơ 78 Kinh Ph ng Hi p 78 17 Ngan D a Ph ng Hi p (C n Thơ) 64 Kinh Ph ng Hi p 64 18 Phư c Long Ph ng Hi p (C n Thơ) 60 Kinh Ph ng Hi p 60 19 Ngan D a V Thanh (C n Thơ) 35 Kinh Ph ng Hi p 35
 18. 20 Ngan D a Ngã 5 (C n Thơ) 25 Kinh Ph ng Hi p 25 N i t nh 3 1 TX B c Liêu TT. Gành Hào 62 B c Liêu-H Phòng 35 H Phòng - Gành Hào 27 2 H Phòng TT. Gành Hào 27 Sông Gành Hào 27 3 Ngan D a Phư c Long 20 Ph ng Hi p 20 B n Tre 77 Liên t nh 55 1 TX. B n Tre Châu c ( An Giang ) 215 Sông B n Tre - Sông Hàm Luông - Sông Ti n - Long Xuyên - Châu c 2 TX. B n Tre TT. Gành Hào ( B c Liêu) 255 Sông B n Tre - Sông Hàm Luông - Kênh M Cày - Sông C Chiên - Trà Ôn - i Ngãi - Gành Hào 3 TX. B n Tre Th nh Hoá ( Long An ) 120 Sông B n Tre - Kênh An Hoá - Kỳ Môn - Kênh 61 - Kênh 98 - Kênh M1
 19. 4 TX. B n Tre TX. Cà Mau 350 Sông B n Tre - Sông Hàm Luông - Sông C Chiên - Kênh M Cày - Sông Măng Thích - Sông H u - Sông Tr m - Sông c 5 TX. B n Tre Phư c Xuyên ( ng 97 Sông B n Tre - Sông Hàm Tháp) Luông - R ch Cái C m - Sông Ti n - Sông Cái Bè - Hoà Khánh - Sông M An - Phư c Xuyên 6 Cái Mơn Tôn Th t Thuy t (TP. H 120 R ch Cái Mơn - Sông Hàm Chí Minh) Luông - Sông Ti n - R ch Kỳ Môn - Kênh Ch G o - R ch Lá - Kênh Nư c M n - Sông C n Gi ôc - Kênh Cây Khô - R ch Ông L n 7 Phú Khánh Tôn Th t Thuy t (TP. H 141 Sông Hàm Luông 40 Chí Minh) - Sông Ti n 25 - Sông Vàm C 76 8 Bang Tra C ng 42 ( TP. H Chí 115 - Sông C Chiên 20 Minh ) - Kênh Ch Lách 30 - Sông Ti n 65 - Sông Kỳ Hôn
 20. 9 Tân Th nh Tân Châu (An Giang) 185 10 TT M Cày Th nh Hoá (Long An) 106 - Kênh M Cày 10 - Kênh Cái C m 12 - Sông Ti n 15 - Kênh Ba Rài 45 - Kênh 12 25 - Sông Vàm C - Sông Th nh Hoá 11 Tân Xuân M Tho (Ti n Giang) 50 Sông Ba Lai - C a i 12 Vang Qu i M Tho (Ti n Giang) 25 13 Tam Hi p M Tho (Ti n Giang) 20 14 Th i Thu n M Tho (Ti n Giang) 60 15 L c Thu n M Tho (Ti n Giang) 35 16 nh Trung M Tho (Ti n Giang) 40 17 Phú Nhu n M Tho (Ti n Giang) 20 18 Bình i M Tho (Ti n Giang) 50 19 Phú Giang M Tho (Ti n Giang) 30 20 An Hoá M Tho (Ti n Giang) 18
Đồng bộ tài khoản