intTypePromotion=3

Quyết định số 1845/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1845/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1845/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Dự án phát triển Công nghệ thông tin và Truyền thông Hà Nội trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1845/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 1845/Q -UBND Hà N i, ngày 20 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN PHÁT TRI N CÔNG NGH THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG TR C THU C S THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Thông tư liên t ch s 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 c a B Thông tin và Truy n thông – B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Thông tin và Truy n thông thu c y ban nhân dân c p t nh, Phòng Văn hóa và Thông tin thu c y ban nhân dân c p huy n; Căn c Quy t nh s 50/2008/Q -UBND ngày 10 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i t i T trình s 260/TT- STTTT ngày 01 tháng 4 năm 2009 v vi c thành l p các ơn v s nghi p tr c thu c S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i; Theo ngh c a Giám c S N i v thành ph Hà N i, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Ban Qu n lý D án phát tri n Công ngh thông tin và Truy n thông Hà N i tr c thu c S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i trên cơ s Ban Qu n lý D án Phát tri n Công ngh thông tin và Truy n thông tr c thu c S Thông tin và Truy n thông thành ph Hà N i (cũ). i u 2. Ban Qu n lý D án phát tri n Công ngh thông tin và Truy n thông Hà N i là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. Giám c S Thông tin và Truy n thông quy nh c th ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c biên ch c a Ban Qu n lý D án phát tri n Công ngh thông tin và Truy n thông tr c thu c S . i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Thông tin và Truy n thông, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, thành ph tr c thu c, Giám c Ban Qu n lý D án phát tri n Công ngh thông tin và Truy n thông Hà N i tr c thu c S Thông tin và Truy n thông và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 3; - Ch t ch, các PCT UBND thành ph ; - CVP, PVP; Công báo;
  2. - Các CVNCTH; - Lưu VT. Ngô Th Thanh H ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản