Quyết định số 1855/1997/QĐ/KHKT-PCVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 1855/1997/QĐ/KHKT-PCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1855/1997/QĐ/KHKT-PCVT về Quy định việc phát hành, quản lý, cấp phát và sử dụng "Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường" đối với phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1855/1997/QĐ/KHKT-PCVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1855/1997/Q /KHKT-PCVT Hà N i, ngày 28 tháng 7 năm 1997 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH VI C PHÁT HÀNH, QU N LÝ, C P PHÁT VÀ S D NG "TEM KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG" I V I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh inh s 22/CP ngày 22 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph , quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c i u 26 c a Ngh nh s 175/CP ngày 18 tháng 10 năm 1994 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t B o v môi trư ng; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph v mb o tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Xét ngh c a ông V trư ng V Pháp ch - V n t i và ông V trư ng V Khoa h c k thu t, QUY T NNH i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v vi c phát hành, qu n lý, c p phát và s d ng "Tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng" g i chung là "Tem ki m nh an toàn k thu t" i v i phương ti n cơ gi i ư ng b . i u 2. C c ăng ki m Vi t Nam tr c ti p phát hành, qu n lý và c p phát Tem ki m nh an toàn k thu t cho các phương ti n cơ gi i ư ng b th ng nh t trên ph m vi c nư c theo Quy nh c a Quy t nh này. i u 3. C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m ph i h p v i các S GTVT, GTCC ch o các ơn v làm nhi m v ki m nh an toàn k thu t phương ti n cơ gi i ư ng b t ch c th c hi n quy t nh này. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1 tháng 10 năm 1997. Nh ng quy nh trư c ây v vi c c p gi y phép lưu hành cho các phương ti n cơ gi i ư ng b trái v i quy t nh này u bãi b . i u 5. Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, V trư ng V Khoa h c k thu t, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i, Giao thông công chính các t nh, thành
  2. ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Lã Ng c Khuê ( ã ký) QUY NNH V VI C PHÁT HÀNH, QU N LÝ, C P PHÁT VÀ S D NG TEM KI M NNH AN TOÀN K THU T VÀ B O V MÔI TRƯ NG I V I PHƯƠNG TI N CƠ GI I Ư NG B (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1855 ngày 28 tháng 7 năm 1997 c a B Giao thông V n t i) 1. Quy nh chung: 1.1. Tem ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng g i chung là Tem ki m nh an toàn k thu t ư c c p cùng v i Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng cho các phương ti n cơ gi i ư ng b ki m nh t tiêu chuNn an toàn k thu t và b o v môi trư ng theo quy nh c a B trư ng B Giao thông V n t i. 1.2. Tem ki m nh an toàn k thu t ư c coi là gi y phép lưu hành trên ư ng giao thông công c ng c a các phương ti n cơ gi i ư ng b . i v i phương ti n ki m nh trư c ngày 01/10/1997 thì gi y phép lưu hành ã ư c c p v n có giá tr s d ng cho n h t th i h n. Trư ng h p ch nh ng phương ti n này t nguy n xin c p tem thì có th ưa phương ti n n ơn v ki m nh làm th t c ki m nh và c p tem. 1.3. Ngư i i u khi n phương ti n cơ gi i ư ng b khi lưu hành trên ư ng giao thông công c ng ngoài Tem ki m nh an toàn k thu t ư c c p theo quy nh này còn ph i luôn luôn mang theo Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng. 1.4. Các phương ti n cơ gi i ư ng b quá kh , quá t i khi c n thi t ho t ng trên ư ng giao thông công c ng ngoài Tem ki m nh an toàn k thu t và Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t và b o v môi trư ng ư c c p theo quy nh này còn ph i có Gi y phép lưu hành c bi t do cơ quan qu n lý Nhà nư c chuyên ngành v ư ng b c p theo quy nh t i i u 19 c a i u l tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 29 tháng 5 năm 1995 c a Chính ph và các quy nh khác có liên quan c a B trư ng B Giao thông V n t i. 1.5. Quy nh này không áp d ng i v i phương ti n cơ gi i ư ng b dùng vào m c ích quân s c a B Qu c phòng và m c ích m b o an ninh và tr t t an toàn xã h i c a ngành Công an.
  3. 2. Quy nh v kích thư c, hình dáng và n i dung c a Tem ki m nh an toàn k thu t. 2.1. Kích thư c, hình dáng c a tem úng v i m u kèm theo. 2.2. Các n i dung ghi m t sau c a tem ph i ư c ghi rõ ràng, y b ng lo i m c không tNy xoá ư c và ư c óng d u c a ơn v ã ki m nh phương ti n ó. 2.3. Cách ghi: - S bi n s ăng ký: Ghi úng như trong Gi y ch ng nh n ăng ký bi n s . - S gi y ch ng nh n: Ghi úng như s Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t ư c c p cho phương ti n ó bao g m c s và ký hi u c a ơn v ki m nh. - Th i h n có giá tr : ghi y ngày, tháng, năm úng như trong Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t. Lưu ý: v tháng và năm ph i úng v i s ã in s n m t trư c c a Tem ki m nh an toàn k thu t. 2.4. Tem ki m nh an toàn k thu t ph i dán m t trong c a kính ch n gió phía trư c, t i góc trên bên tay ph i ngư i lái. i v i nh ng phương ti n không có kính ch n gió phía trư c thì Tem ki m nh an toàn k thu t ư c dán phía sau c a thùng xe cùng phía v i bi n s ăng ký. 3. Qu n lý, c p phát Tem ki m nh an toàn k thu t 3.1. Tem ki m nh an toàn k thu t do C c ăng ki m Vi t Nam c p phát cho các ơn v ki m nh và ư c qu n lý theo s th t và s lư ng c p phát. 3.2. Các ơn v ki m nh có trách nhi m qu n lý ch t ch s lư ng tem cùng v i Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t ư c c p phát, không m t mát, hư h ng. Tem h ng, ghi sai ph i n p v C c ăng ki m Vi t Nam. 3.3. C p phát và dán tem m i ư c th c hi n ng th i v i vi c thu h i và hu tem cũ. Công vi c này ch ư c phép th c hi n b i ăng ki m viên ư c th trư ng ơn v ki m nh phương ti n ó giao nhi m v . 3.4. Các ơn v ki m nh có trách nhi m lưu gi vào s theo dõi s lư ng tem ã lĩnh, s lư ng tem ã c p phát báo cáo nh kỳ g i v C c ăng ki m Vi t Nam. 3.5. C c ăng ki m Vi t Nam căn c vào báo cáo nh kỳ c a các ơn v ki m nh c p phát ti p s lư ng tem theo yêu c u c a ơn v . 4. Trách nhi m c a ch phương ti n 4.1. Nghiêm c m m i hành vi t ý bóc, dán, s a i các n i dung trên Tem ki m nh an toàn k thu t mà không ư c cơ quan có thNm quy n cho phép.
  4. 4.2. Trong trư ng h p chưa n h n ki m nh nhưng vì m t lý do nào ó tem b bong, rách ho c ph i thay kính ch n gió phía trư c thì ch phương ti n ph i ưa phương ti n n ơn v ki m nh an toàn k thu t làm th t c xin và c p tem m i. M U TEM KI M NNH AN TOÀN K THU T 1. Hình d ng: - Hình b u d c - Cao: 75 mm - R ng: 67 mm 2. M t trư c - Vành ngoài: + Màu tr ng, ch en + Ph n trên "B Giao thông V n t i" + Ph n dư i "C c ăng ki m Vi t Nam" Hai ph n ư c phân cách v i nhau b ng hình ngôi sao năm cánh - Ph n trong: + Hình b u d c màu vàng: Cao 60 mm + In: Ch s c a tháng và năm n h n ki m nh màu en. Ch s ch tháng cao 40 mm, nét ch r ng 7 mm Ch s ch năm cao 8 mm, nét ch r ng 1,5 mm 3. M t sau: - S th t c a tem - S c a bi n ăng ký - S Gi y ch ng nh n ki m nh an toàn k thu t - Có giá tr n (ngày, tháng, năm) - óng d u c a tr m ki m nh.
Đồng bộ tài khoản