Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg về việc thành lập và phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Lễ Môn, tỉnh Thanh Hoá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 186/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 186/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 25 tháng 09 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ PHÊ DUY T D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH K T C U H T NG KHU CÔNG NGHI P L MÔN, T NH THANH HOÁ. TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph ; Căn c i u l Qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 c a Chính ph và Ngh nh s 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph ; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh Thanh Hoá t i t trình s 1019/UB-CN ngày 09 tháng 6 năm 1998, c a B trư ng B K ho ch và u tư t i t trình s 6184- BKH/VPT ngày 05 tháng 9 năm 1998. QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu công nghi p L Môn, t nh Thanh Hóa. Khu công nghi p L Môn ư c t ch c và ho t ng theo Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao ban hành kèm theo Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph và ch u s qu n lý tr c ti p c a Ban qu n lý các khu công nghi p t nh Thanh Hóa. i u 2. Phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p L Môn, t nh Thanh Hóa v i các n i dung sau: 1. Tên d án: u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng Khu công nghi p L Môn, t nh Thanh Hóa. 2. Ch u tư: Công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Thanh Hóa. 3. M c tiêu d án: T o m t b ng, xây d ng các h th ng giao thông, c p i n, c p thoát nư c, thông tin liên l c, x lý ch t th i… nh m kinh doanh k t c u h t ng ư c t o ra trong khu công nghi p. 4. a i m xây d ng: Xã Qu ng Hưng, thành ph Thanh Hóa, t nh Thanh Hóa.
  2. 5. Di n tích t s d ng: T ng di n tích quy ho ch là 62,61 ha. 6. T ng m c v n u tư: 63,516 t ng Vi t Nam (quy i = 4.885.865,9 USD). 7. Ngu n v n: V n t có, v n c ph n và v n ng trư c c a các nhà u tư, v n vay. 8. Ti n u tư: ư c th c hi n trong 5 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. 9. Th i gian ho t ng: 50 năm, k t ngày ký quy t nh u tư. i u 3. Công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Thanh Hóa ư c vay m t ph n v n ưu ãi c a Nhà nư c xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p và ư c hư ng các ưu ãi tài chính theo Lu t Khuy n khích u tư trong nư c. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hóa có trách nhi m ch o ch u tư th c hi n d án theo úng quy nh hi n hành; l p quy ho ch chi ti t khu công nghi p trình B trư ng B xây d ng phê duy t; l p án t ng th v phát tri n công trình k t c u h t ng bên ngoài hàng rào ng b v i các công trình k t c u h t ng bên trong hàng rào, m b o ho t ng có hi u qu cho khu công nghi p. i u 5. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 6. Ch t ch y ban nhân dân t nh Thanh Hoá, các B trư ng: K ho ch và u tư, Tài chính, Xây d ng, Công nghi p, Qu c phòng, Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng, T ng c c trư ng T ng c c a chính, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Trư ng Ban qu n lý các Khu công nghi p Vi t Nam, Giám c Công ty Xây d ng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Thanh Hóa, Th trư ng các cơ quan trong ph m vi ch c năng và quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản