intTypePromotion=3

Quyết định số 186/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 186/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 186/QĐ-UBND về việc giao đất cho quỹ tín dụng nhân dân Tân Quy Đông để đầu tư xây dựng trụ sở giao dịch tại phường Tân Quy, quận 7 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 186/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 186/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2008 QUY T NNH V GIAO T CHO QU TÍN D NG NHÂN DÂN TÂN QUY ÔNG U TƯ XÂY D NG TR S GIAO DNCH T I PHƯ NG TÂN QUY, QU N 7. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 17/2006/N -CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 v s a i, b sung m t s i u c a các ngh nh hư ng d n thi hành Lu t t ai; Ngh nh s 84/2007/N -CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 c a Chính ph Quy nh b sung v vi c c p Gi y ch ng nh n quy n s d ng t, thu h i t, th c hi n quy n s d ng t, trình t th t c b i thư ng, h tr , tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t và gi i quy t khi u n i v t ai; Căn c Quy t nh s 138/2004/Q -UB ngày 18 tháng 5 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph , ban hành quy nh v th t c giao t, cho thuê t, chuy n m c ích s d ng t trên a bàn thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i Công văn s 265/TNMT- QHSD ngày 09 tháng 01 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Nay giao khu t có di n tích 112m2 (m t trăm mư i hai mét vuông) t i phư ng Tân Quy, qu n 7 cho Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông u tư xây d ng tr s giao d ch. V trí, ranh gi i khu t th hi n t i b n hi n tr ng v trí t l 1/500, do Công ty Trách nhi m h u h n Tư v n Thi t k Hưng Gia Th nh l p ngày 17 tháng 12 năm 2007; s ư c xác nh theo b n do S Tài nguyên và Môi trư ng phê duy t khi t ch c c m m c ranh t ngoài th c a. Hình th c, th i h n s d ng t: Giao t, có thu ti n s d ng t; th i h n 50 năm k t ngày ban hành Quy t nh này. i u 2. Căn c vào i u 1 c a Quy t nh này, C c Thu thành ph , S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, S Xây d ng, y ban nhân dân qu n 7, Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông có trách nhi m:
  2. 2.1- S Tài chính: Ph i h p v i C c Thu thành ph và y ban nhân dân qu n 7 xác nh giá tr quy n s d ng t, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t và hư ng d n Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông n p vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh; 2.2- y ban nhân dân qu n 7: Theo dõi, ki m tra vi c u tư xây d ng d án c a Ch u tư theo quy nh; 2.3- Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông : - N p giá tr quy n s d ng t vào ngân sách Nhà nư c theo quy nh; - Ch u trách nhi m v qu n lý quá trình u tư d án m b o ti n u tư và ch t lư ng công trình theo úng quy ho ch và thi t k ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; Khi xây d ng ph i l p th t c xin phép theo quy nh; - Báo cáo ti n th c hi n d án cho y ban nhân dân qu n 7 và S Tài nguyên và Môi trư ng theo quy nh. 2.4- C c Thu thành ph : Hư ng d n Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông l p th t c v tài chính theo quy nh. 2.5- S Xây d ng: C p phép xây d ng theo quy nh; 2.6- S Tài nguyên và Môi trư ng: - T ch c c m m c xác nh ranh gi i khu t ngoài th c a và phê duy t trên b n ; - Hư ng d n Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông l p th t c chuy n C c Thu thành ph l p th t c v tài chính theo quy nh; - Gi i quy t th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông theo quy nh. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài chính, Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Giám c S Xây d ng, Giám c S Quy ho ch-Ki n trúc, Giám c S K ho ch và u tư, C c trư ng C c Thu , Ch t ch y ban nhân dân qu n 7, Ch t ch y ban nhân dân phư ng Tân Quy - qu n 7, Giám c Qu Tín d ng nhân dân Tân Quy ông và các t ch c, h gia ình, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 4; - B Tài nguyên và Môi trư ng; PHÓ CH TNCH - TTUB: CT, các PCT - VPH -UB: Các PVP; - Các Phòng chuyên viên; - Lưu: VT, ( TMT-VH) LH
  3. Nguy n H u Tín

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản