intTypePromotion=1

Quyết định số 1862/QĐ-­TTg năm 2017

Chia sẻ: Dao Quoc Manh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
7
lượt xem
1
download

Quyết định số 1862/QĐ-­TTg năm 2017

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1862/QĐ-­TTg năm 2017 phê duyệt kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 - 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1862/QĐ-­TTg năm 2017

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1862/QĐ­TTg Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017   QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI  RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN  BIỂN GIAI ĐOẠN 2018 ­ 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;  Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo ngày 25 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Bộ luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ­CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức,   hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ­TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; Quyết định số 63/2014/QĐ­TTg ngày 11  tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt  động ứng phó sự cố tràn dầu ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ­TTg ngày 14 tháng  01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 26/2016/QĐ­TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá rủi ro khắc phục và  giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển giai đoạn 2018 ­ 2020 với các nội  dung chủ yếu như sau:  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích
  2. Đảm bảo đến năm 2020, hoàn thiện khung pháp lý, kiện toàn, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt  động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc  trên biển. 2. Yêu cầu Bảo đảm triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục  và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển khi có tình huống xảy ra. II. NỘI DUNG 1. Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về giám sát, đánh  giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 2. Xây dựng, kiện toàn, nâng cao năng lực hệ thống giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải  quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 3. Đào tạo, tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát, khắc phục và  giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 4. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải  quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển. 5. Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu,  hóa chất độc trên biển. III. NHIỆM VỤ CỤ THỂ: (Phụ lục kèm theo). IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ­ Ngân sách nhà nước; ­ Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài và các nguồn vốn hợp pháp khác  theo quy định của pháp luật; Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các bộ, cơ quan liên quan lập dự toán  kinh phí thực hiện hàng năm trình cấp có thẩm quyền theo quy định của Luật ngân sách nhà  nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: a) Hướng dẫn, đôn đốc thực hiện Kế hoạch; b) Chủ trì theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trường  hợp cần bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các  bộ, ngành liên quan đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ; c) Triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm được giao trong Kế hoạch.
  3. 2. Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện  Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các bộ, cơ quan có liên quan có trách nhiệm: a) Chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để triển khai thực hiện  các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch; b) Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tài nguyên và  Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn; Bộ trưởng các  Bộ, Thủ trưởng các ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG ­ Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; ­ Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; ­ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển; ­ Văn phòng Trung ương Đảng; ­ Văn phòng Chủ tịch nước; ­ Văn phòng Quốc hội;  ­ Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn;  Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Trịnh Đình Dũng ­ VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ:  TH, NN, CN, KTTH; ­ Lưu: VT, NC (2). KN   PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ VỀ GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ RỦI RO, KHẮC PHỤC VÀ GIẢI  QUYẾT HẬU QUẢ SỰ CỐ TRÀN DẦU, HÓA CHẤT ĐỘC TRÊN BIỂN (Ban hành kèm theo Quyết định số 1862/QĐ­TTg ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng   Chính phủ) Cơ quan  Thời gian  TT Nhiệm vụ Cơ quan phối hợp chủ trì thực hiện Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  I về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn  dầu, hóa chất độc trên biển 1 Xây dựng Quy chế phối hợp  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2020 trong giám sát, khắc phục và  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  giải quyết hậu quả sự cố tràn  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  dầu, hóa chất độc trên biển Quốc phòng, Bộ Công  Thương, Bộ Giao thông  vận tải và các bộ,  ngành, địa phương liên 
  4. quan Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018 ­ 2020 giám sát sự cố tràn dầu trên  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  biển. Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  Quốc phòng, Bộ Công  2 Thương, Bộ Giao thông  vận tải và các bộ,  ngành, địa phương liên  quan Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Công  Ủy ban Quốc gia ứng  2018 ­2020 giám sát sự cố hóa chất độc  Thương phó sự cố, thiên tai và  trên biển Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  3 Quốc phòng, Bộ Tài  nguyên và Môi trường  và các bộ, ngành, địa  phương liên quan Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Công  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2019 khắc phục và giải quyết hậu  Thương phó sự cố, thiên tai và  quả sự cố môi trường do sự cố  Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  hóa chất độc trên biển gây ra Quốc phòng, Bộ Tài  4 nguyên và Môi trường,  Bộ Giao thông; vận tải  và các bộ, ngành, địa  phương liên quan Xây dựng, ban hành Quy định  Bộ Tài  Bộ Khoa học và Công  2018­2019 kỹ thuật xử lý ô nhiễm dầu  nguyên và  nghệ, Bộ Công Thương  5 bằng phương pháp phân hủy  Môi trường và các bộ, ngành liên  sinh học quan Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2019 đánh giá, xác định thiệt hại về  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  môi trường, xây dựng và thực  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  6 hiện kế hoạch phục hồi môi  Tài chính, Bộ Công  trường do sự cố tràn dầu, hóa  Thương, Bộ Giao thông  chất độc trên biển vận tải và các bộ,  ngành liên quan Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2019 lập hồ sơ đòi bồi hoàn thiệt  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  hại do sự cố hóa chất độc trên  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  7 biển gây ra Tư pháp, Bộ Tài chính,  Bộ Công Thương, Bộ  Giao thông vận tải và  các bộ, ngành liên quan 8 Xây dựng, ban hành Quy trình  Bộ Tài  Bộ Công Thương, Bộ  2018­2020 kỹ thuật xác định vị trí, thời  nguyên và  Giao thông vận tải, Bộ  gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ  Môi trường Khoa học và Công nghệ  trợ xác định nguyên nhân sự cố  và các bộ, ngành liên 
  5. tràn dầu quan Xây dựng, ban hành Quy định  Bộ Tài  Bộ Khoa học và Công  2018 ­2020 kỹ thuật thử định tính, bán  nguyên và  nghệ, Bộ Công  định lượng và định lượng các  Môi trường Thương, Bộ Giao thông  chỉ tiêu hóa học của mẫu nước  vận tải và các bộ,  9 biển phục vụ công tác giám  ngành liên quan sát, khắc phục và giải quyết  hậu quả sự cố tràn dầu, hóa  chất độc trên biển Xây dựng, ban hành Quy định  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018 ­2019 kỹ thuật xây dựng bản đồ  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  nhạy cảm môi trường do dầu  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  10 tràn Công Thương, Bộ Giao  thông vận tải và các bộ,  ngành liên quan  Xây dựng cơ chế hỗ trợ, đền  Bộ Nông  Bộ Tài chính, Bộ Công  2018 bù, khắc phục hậu quả do sự  nghiệp và  Thương và các bộ,  11 cố hóa chất độc trên biển gây  Phát triển  ngành liên quan ra đối với lĩnh vực nông  nông thôn nghiệp, thủy sản II Xây dựng Đề án kiện toàn và  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2019 ­2020 nâng cao năng lực hệ thống  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  giám sát, đánh giá rủi ro, khắc  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  phục, giải quyết hậu quả sự  Giao thông vận tải, Bộ  12 cố tràn dầu trên biển Công Thương và Ủy  ban nhân dân các tỉnh,  thành phố trực thuộc  trung ương có biển Xây dựng Đề án kiện toàn và  Bộ Công  Ủy ban Quốc gia ứng  2019­2020 nâng cao năng lực hệ thống  Thương phó sự cố, thiên tai và  giám sát, đánh giá rủi ro, khắc  Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  phục, giải quyết hậu quả sự  Giao thông vận tải, Bộ  13 cố hóa chất độc trên biển Tài nguyên và Môi  trường và Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc trung ương  có biển 14 Dự án Đầu tư cơ sở vật chất  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2019­2020 kỹ thuật, trang thiết bị phục  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  vụ hoạt động giám sát, đánh  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  giá rủi ro, khắc phục, giải  Tài chính, Bộ Quốc  quyết hậu quả sự cố tràn dầu  phòng, Bộ Công  trên biển Thương, Bộ Giao thông  vận tải và Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố 
  6. trực thuộc trung ương  có biển Dự án Đầu tư cơ sở vật chất  Bộ Công  Ủy ban Quốc gia ứng  2019 ­ 2020 kỹ thuật, trang thiết bị phục  Thương phó sự cố, thiên tai và  vụ hoạt động giám sát, đánh  Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  giá rủi ro, khắc phục, giải  Tài chính, Bộ Giao  quyết hậu quả sự cố hóa chất  thông vận tải, Bộ Tài  15 độc trên biển nguyên và Môi trường  và Ủy ban nhân dân các  tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương có  biển Xây dựng Đề án phát triển mô  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2019 ­ 2020 hình dịch vụ công, xã hội hóa  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  hoạt động khắc phục và giải  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  quyết hậu quả sự cố tràn dầu,  Công Thương, Bộ Giao  16 hóa chất độc trên biển thông vận tải và Ủy ban  nhân dân các tỉnh, thành  phố trực thuộc trung  ương có biển III Đào tạo, tập huấn, tuyên  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018 ­ 2020 truyền, nâng cao nhận thức  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  cộng đồng về giám sát, khắc  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  phục và giải quyết hậu quả sự  Quốc phòng, Bộ Công  17 cố tràn dầu trên biển Thương, Bộ Giao thông  vận tải và Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố  trực thuộc trung ương  có biển Tuyên truyền, nâng cao nhận  Bộ Công  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2020 thức cộng đồng về giám sát,  Thương phó sự cố, thiên tai và  khắc phục và giải quyết hậu  Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  quả sự cố hóa ;chất độc trên  Quốc phòng, Bộ Tài  biển nguyên và Môi trường,  18 Bộ Giao thông vận tải  và Ủy ban nhân dân các  tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương có  biển IV Nghiên cứu phương pháp kỹ  Bộ Tài  Bộ Công Thương, Bộ  2018 ­2020 thuật xác định vị trí, thời gian,  nguyên và  Giao thông vận tải, Bộ  19 nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác  Môi trường Khoa học và Công nghệ  định nguyên nhân sự cố tràn  và các bộ, ngành liên  dầu quan
  7. Nghiên cứu công nghệ xử lý ô  Viện Hàn  Bộ Công Thương; Bộ  2018 ­2020 nhiễm dầu trên biển bằng  lâm Khoa học Khoa học và Công nghệ  20 phương pháp phân hủy sinh  và Công nghệ và cơ quan liên quan học (bioremediation) Việt Nam Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo  Viện Hàn  Bộ Khoa học và Công  2018 ­ 2019 cầm tay và các bộ thử kèm  lâm Khoa học nghệ, Bộ Công  theo phục vụ giám sát nhanh  và Công nghệ Thương, Bộ Giao thông  21 độc tố CN­, phenol và một số  Việt Nam vận tải, Đại học Quốc  kim loại nặng trong môi  gia Hà Nội trường biển Nghiên cứu tích hợp công nghệ  Viện Hàn  Bộ Tài nguyên và Môi  2018­2020 3S (RS­GIS­GPS) và các quá  lâm Khoa học trường, Bộ Quốc  trình thủy động lực trong giám  và Công nghệ phòng, Bộ Công  22 sát, dự báo và đánh giá nguy cơ  Việt Nam Thương, Bộ Giao thông  ô nhiễm môi trường biển do  vận tải, Bộ Khoa học  sự cố tràn dầu gây ra và Công nghệ Nghiên cứu, đánh giá mức độ  Bộ Nông  Bộ Tài nguyên và Môi  2018­2020 ảnh hưởng và giải pháp phục  nghiệp và  trường, Bộ Khoa học và  hồi nguồn lợi thủy sản, hệ  Phát triển  Công nghệ, Bộ Công  sinh thái thủy sinh tại vùng  nông thôn Thương, Viện Hàn lâm  biển ven bờ Việt Nam do sự  Khoa học và Công nghệ  cố tràn dầu, hóa chất độc và  Việt Nam 23 xây dựng sổ tay hướng dẫn về  quy trình, biện pháp phục hồi  môi trường, nguồn lợi thủy  sản, hệ sinh thái thủy sinh tại  vùng biển ven bờ do sự cố tràn  dầu, hóa chất độc gây ra V Hợp tác quốc tế về giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu  quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc trên biển Hợp tác quốc tế về giám sát,  Bộ Tài  Ủy ban Quốc gia ứng  2018­2020 đánh giá rủi ro, khắc phục,  nguyên và  phó sự cố, thiên tai và  giải quyết hậu quả sự cố tràn  Môi trường Tìm kiếm Cứu nạn, Bộ  dầu, hóa chất độc trên biển Ngoại giao, Bộ Quốc  24 phòng, Bộ Giao thông  vận tải, Bộ Công  Thương và các bộ,  ngành liên quan  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2