intTypePromotion=1

Quyết định số 1863/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
11
download

Quyết định số 1863/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1863/QĐ-BXD về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án: quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường cho đô thị và các khu công nghiệp thuộc thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1863/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1863/Q -BXD Hà N i, ngày 29 tháng 9 năm 2005 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY T TOÁN V N U TƯ HOÀN THÀNH D ÁN: QUY HO CH T NG TH H TH NG THOÁT NƯ C VÀ V SINH MÔI TRƯ NG CHO Ô THN VÀ CÁC KHU CÔNG NGHI P THU C THÀNH PH BIÊN HOÀ, T NH NG NAI B TRƯ NG B XÂY D NG - Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; - Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000; Ngh nh s 07/2003/N -CP ngày 30/1/2003 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; - Căn c Thông tư s 45/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính hư ng d n quy t toán v n u tư công trình xây d ng cơ b n hoàn thành; - Căn c các Quy t nh c a B trư ng B Xây d ng s : 1881/Q -BXD ngày 27/12/2000 phê duy t nhi m v d án quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng cho ô th và các khu công nghi p thu c thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai; 231/Q -BXD ngày 16/2/2001 phê duy t t ng d toán d án, v i t ng v n u tư: 494,303 tri u ng; 122/Q -BXD ngày 29/1/2004 phê duy t i u ch nh t ng d toán d án, v i t ng v n u tư: 526,756 tri u ng; - Căn c Quy t nh s 1891/Q .CT.UBT ngày 21/5/2004 c a Ch t ch U ban Nhân dân t nh ng Nai phê duy t d án: Quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng cho ô th và các khu công nghi p thu c thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai; - Căn c báo cáo quy t toán v n u tư hoàn thành d án c a Ban qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng và biên b n th m tra quy t toán ngày 12/9/2005; Xét ngh c a Ban qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng t i văn b n s 76/BXD-BQLKSQH ngày 15/5/2005 v vi c phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành các d án kh o sát quy ho ch; Theo ngh c a V trư ng V Kinh t Tài chính. QUY T NNH i u 1: Phê duy t quy t toán v n u tư hoàn thành - D án: Quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c và v sinh môi trư ng cho ô th và các khu công nghi p thu c thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai - Ch u tư: Ban qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng
  2. - a i m: t nh ng Nai - Th i gian kh i công: 2002 th i gian hoàn thành: 2003 i u 2: K t qu u tư: 1. Ngu n v n u tư th c hi n: ơn v tính: ng TT Ngu n v n u tư K ho ch Th c hi n 1 Ngân sách Nhà nư c c p 526.756.000 494.300.000 T ng c ng 526.756.000 494.300.000 2. V n u tư hoàn thành ơn v tính: ng Công trình bàn giao Công trình thu c TT Ch tiêu cho ơn v khác ch u tư qu n lý qu n lý 1 T ng v n u tư hoàn thành 494.300.000 Toàn b v n u tư ư c s d ng l p h sơ d án Quy ho ch t ng th h th ng thoát nư c và VSMT cho ô th và các khu công nghi p thu c thành ph Biên Hoà, t nh ng Nai. H sơ này ã ư c Công ty c ph n Tư v n xây d ng ng Nai bàn giao cho S Xây d ng ng Nai. i u 3: Trách nhi m c a ch u tư và các ơn v liên quan 1. Ban qu n lý d án u tư kh o sát quy ho ch xây d ng - ư c phép ghi gi m v n u tư và gi m chi phí u tư c a d án là: 494.300.000 ng; - Bàn giao y các b n v quy ho ch và h sơ liên quan cho ơn v qu n lý, s d ng. 2. U ban Nhân dân t nh ng Nai ( ơn v s d ng) Qu n lý và s d ng các tài li u, h sơ liên quan ã ư c bàn giao gi a các bên theo úng quy nh. i u 4: Th c hi n
  3. Căn c quy t nh này Ban qu n lý d án u tư Kh o sát quy ho ch xây d ng, U ban Nhân dân t nh ng Nai th c hi n qu n lý, s d ng và h ch toán theo úng ch c a Nhà nư c hi n hành./. K/T B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4 - Kho b c NN TP HCM - Công ty CP TV XD ng Nai - Lưu VP, V KTTC inh Ti n Dũng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản