intTypePromotion=1

Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND về việc chấm dứt hiệu lực các quyết định ban hành chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang do Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1875/2005/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 1875/2005/Q -UBND Long Xuyên, ngày 01 tháng 07 năm 2005 QUY T NNH V VI C CH M D T HI U L C CÁC QUY T NNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ư c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 164/2003/N -CP ngày 22/12/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Lu t thu thu nh p doanh nghi p; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29/10/2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a Giám c S K ho ch & u tư t i văn b n s 28/BC.KH T ngày 21/6/2005, QUY T Đ NH i u 1. Ch m d t hi u l c các quy t nh: 1. Quy t nh s 522/2002/Q -UB ngày 07/3/2002 c a UBND t nh An Giang v vi c ban hành b n quy nh th c hi n chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư i v i m t s lĩnh v c, ngành, ngh trên a bàn t nh An Giang; 2. Quy t nh s 1445/2002/Q -UB ngày 12/6/2002 c a UBND t nh An Giang v vi c s a i, b sung a bàn ưu ãi và Danh m c 1 - Ph l c ban hành kèm theo quy t nh s 522/2002/Q -UB ngày 07/3/2002 c a UBND t nh An Giang; 3. Quy t nh s 1151/2004/Q -UB ngày 28/6/2004 c a UBND t nh An Giang v vi c i u ch nh, thay i m t s i u c a B n quy nh ban hành kèm theo quy t nh s 522/2002/Q -UB ngày 07/3/2002 c a UBND t nh An Giang; 4. Quy t nh s 539/2002/Q -UB ngày 07/3/2002 c a UBND t nh An Giang v vi c ban hành quy nh m t s chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư vào các khu kinh t c a khNu biên gi i t nh An Giang; 5. Quy t nh s 545/2002/Q -UB ngày 07/3/2002 c a UBND t nh An Giang v vi c ban hành quy nh m t s chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư vào các khu công nghi p trên a bàn t nh An Giang;
  2. 6. Quy t nh s 2151/2003/Q -UB ngày 27/10/2003 c a UBND t nh An Giang v vi c ban hành chính sách thư ng i v i ho t ng thu hút v n u tư phát tri n s n xu t kinh doanh trên a bàn t nh An Giang i u 2. Gi y ch ng nh n ưu ãi u tư ã ư c UBND t nh c p cho nhà u tư theo n i dung các quy t nh trên, thì ti p t c ư c hư ng các chính sách ưu ãi cho th i gian còn l i. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S K ho ch & u tư, S Tài chính, Qu h tr Phát tri n t nh, C c Thu và ch t ch UBND huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: T/M Y BAN NHÂN DÂN T NH AN - VPCP, B KH& T, B Tài chính ( bc) - TT.TU, UBND, H ND T nh ( bc); GIANG - Như i u 3 ( th c hi n). KT.CH T CH - S ngành c p t nh - Lãnh o VP PHÓ CH T CH - Lưu VP,TH, KT, VHXH, XDCB, T KT, NC. Nguy n Văn Đ m

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản