Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
42
lượt xem
4
download

Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010, có tính đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 188/2004/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 188/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 01 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 188/2004/Q -TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2004 PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N CÔNG NGHI P THÀNH PH H CHÍ MINH N NĂM 2010, CÓ TÍNH N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Trên cơ s ý ki n c a Ban Kinh t Trung ương, các B : K ho ch và u tư, Khoa h c và Công ngh , Thương m i, Giao thông v n t i, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Qu c phòng, Xây d ng; U ban nhân dân thành ph H Chí Minh t i cu c h p ngày 14 tháng 02 năm 2004 t i thành ph H Chí Minh; Xét ngh c a B Công nghi p t i t trình s 2165/TTr-KH ngày 05 tháng 5 năm 2004 và công văn s 4287/CV-KH ngày 28 tháng 8 năm 2004, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n công nghi p thành ph H Chí Minh n năm 2010, có tính n năm 2020, v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n: - Phát tri n thành ph H Chí Minh tr thành Thành ph công nghi p vào năm 2015 - 2017, là Trung tâm công nghi p, gi vai trò u tàu c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và c a c nư c. - Phát tri n m nh các ngành công nghi p ang là th m nh, có kh năng c nh tranh, có th trư ng trong nư c và xu t khNu c a Thành ph ; nâng cao năng l c qu n lý, ưu tiên phát tri n các ngành áp d ng công ngh cao nâng cao kh năng c nh tranh c a các s n phNm công nghi p trong quá trình h i nh p kinh t khu v c và qu c t . - Ny m nh vi c chuy n d ch cơ c u công nghi p c a Thành ph theo hư ng ưu tiên và t p trung phát tri n các ngành công nghi p có hàm lư ng tri th c và công ngh cao, có l i th c nh tranh, c bi t là ngành công nghi p i n t - tin h c - vi n thông, công nghi p hoá ch t, công nghi p cơ khí ch t o máy. - Tăng cư ng h p tác kinh t v i khu v c và qu c t , thu hút m nh m u tư nư c ngoài, khai thác các ngu n v n trong nhân dân phát tri n công nghi p.
  2. - Phát tri n công tác ào t o, chuNn b ngu n nhân l c trình cao cho quá trình phát tri n công nghi p và ch ng tham gia vào quá trình phân công lao ng khu v c và qu c t . - Quy ho ch l i, s p x p, i u ch nh các khu, c m công nghi p t p trung trên a bàn theo hư ng chuyên môn hoá và h p tác hoá k t h p v i phân b h p lý, t p trung xây d ng m t s khu công nghi p chuyên ngành. Phân b h p lý công nghi p trong m t không gian kinh t th ng nh t v i toàn Vùng kinh t tr ng i m phía Nam trên cơ s l i th v trí, l i th c a t ng a phương, b o v môi trư ng, gi v ng an ninh qu c phòng. Di d i các cơ s công nghi p s d ng nhi u lao ng, công ngh l c h u, gây ti ng n và ô nhi m môi trư ng ra vùng quy ho ch ngo i thành, g n v i i m i công ngh và x lý ch t th i. 2. M c tiêu phát tri n: a) M c tiêu phát tri n chung c a Thành ph : Các ch tiêu ơn 2005 ưư2010 2015 2020 v GDP bình quân u ngư i c a thành ph L n 3,45 3,9 4,05 4,2 so v i c nư c T tr ng giá tr gia tăng c a GDP trên % 29,0 29,1 31,0 33,2 a bàn so v i c nư c T tr ng giá tr gia tăng c a công nghi p % 29,0 29,1 29,5 30,1 trên a bàn so v i c nư c T tr ng c a ngành công nghi p trong % 42,42 39,28 39,4 39,66 kinh t thành ph T tr ng c a ngành d ch v trong kinh t % 49,99 54,13 54,3 54,66 thành ph T tr ng c a các ngành khác trong kinh % 7,59 6,59 6,3 5,68 t thành ph Lao ng trong công nghi p thành ph Ngư i 0,9 1,2 1,4 1,55 tri u tri u tri u tri u b) T c tăng trư ng trong các giai o n (giá 1994): Các ch tiêu c a Thành ph ơn Giai o n v 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2020 T c tăng trư ng GDP % 10,55 11,7 8,89 T c tăng trư ng giá tr s n % 13 10 9 xu t công nghi p
  3. c) T ng v n và t tr ng u tư cho công nghi p trên a bàn: Ch tiêu ơn v Giai o n 2001 - 2005 2006 - 2010 2011 - 2020 T ng v n u tư xã h i trên T USD 14,5 - 15 26 - 28 40,5 - 43 a bàn Trong ó u tư cho công T USD 6,5 - 7 9,2 - 11,8 15,7 - 18,8 nghi p T tr ng v n u tư cho % 45 - 47 35 - 42 39 - 44 công nghi p d) Cơ c u giá tr s n xu t công nghi p Thành ph n 2010 (giá 1994): TT Nhóm ngành công nghi p T tr ng so v i toàn ngành (%) 2005 2010 Toàn ngành công nghi p Thành ph , g m có: 100,00 100,00 1 Công nghi p khai thác khoáng s n 0,06 0,04 2 Công nghi p ch bi n 97,09 97,68 a Các ngành công nghi p cơ b n 47,25 62,10 * Ngành cơ khí ch t o máy và gia công kim lo i 18,97 29,58 * Công nghi p luy n kim 1,86 1,17 * Công nghi p i n t - công ngh thông tin 6,86 10,69 * Công nghi p hoá ch t 19,56 20,66 b Công nghi p ch bi n nông, lâm s n, th c phNm 25,73 18,70 c Công nghi p d t may - da gi y 18,35 12,70 d Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng 3,29 2,39 Công nghi p khác (in, tái ch ) 2,47 1,80 3 Công nghi p s n xu t, phân ph i i n, nư c 2,85 2,28 ) T tr ng giá tr s n xu t công nghi p c a các nhóm ngành công nghi p n năm 2010 so v i toàn qu c (giá 1994). TT Nhóm ngành công nghi p T tr ng toàn qu c (%) 2005 2010 Toàn ngành công nghi p trên a bàn 30 - 31 29 - 30
  4. 1 Công nghi p khai thác khoáng s n 0,15 0,12 2 Công nghi p ch bi n 36 - 37 31 - 32 a Các ngành công nghi p cơ b n 40 - 43 40 - 42 * Ngành cơ khí ch t o máy và gia công kim lo i 40 - 41 41- 42 * Công nghi p luy n kim 21 - 22 9 - 10 * Công nghi p i n t - công ngh thông tin 31 - 32 36 - 37 * Công nghi p hoá ch t 58 - 59 53 - 54 Công nghi p ch bi n nông, lâm s n, b 32 - 33 25 - 26 th c phNm c Công nghi p d t may - da gi y 42 - 43 24 - 25 d Công nghi p s n xu t v t li u xây d ng 11 - 12 9 - 10 Công nghi p khác (in, tái ch ) 78 - 79 60 - 61 3 Công nghi p s n xu t, phân ph i i n, nư c 14 - 15 11 - 12 3. Quy ho ch phát tri n các ngành công nghi p: a) Quy ho ch t ng th : - Trong giai o n n năm 2005 t p trung s p x p l i các ngành công nghi p, di d i các cơ s s n xu t công nghi p gây ti ng n và ô nhi m môi trư ng, gi m t i và ti n t i lo i tr d n vi c phát tri n công nghi p khu v c trung tâm thành ph , dành di n tích phát tri n cho ngành thương m i, d ch v , tài chính, khoa h c công ngh và các ngành công nghi p s ch có công ngh cao, không gây ô nhi m môi trư ng. - Gi m d n các ngành công nghi p s d ng nhi u lao ng, trình th p và d a vào ngu n tài nguyên thiên nhiên c a các vùng xung quanh. Tăng d n các ngành công nghi p cơ b n, các ngành công nghi p có hàm lư ng công ngh cao, trình công ngh hi n i. Ưu tiên u tư vào các ngành công nghi p tr ng i m như i n t - tin h c - vi n thông, cơ khí. Tăng cư ng công tác ào t o, chuNn b nhân l c cho quá trình phát tri n công nghi p h i nh p AFTA và WTO. - Ny m nh u tư chi u sâu, ng d ng công ngh m i, i m i s n phNm, nâng cao hi u qu s n xu t, kinh doanh c a các doanh nghi p hi n có. Ny m nh vi c nâng cao ch t lư ng và xây d ng thương hi u s n phNm, xúc ti n thương m i và phát tri n th trư ng tăng nhanh kh năng xu t khNu. Ti p t c Ny m nh vi c s p x p các doanh nghi p nhà nư c theo hư ng c ph n hoá, bán, khoán, cho thuê, nh m nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t, kinh doanh, tăng ngu n v n cho phát tri n các ngành công nghi p tr ng y u.
  5. - Ph i h p v i các a phương xung quanh trong lĩnh v c u tư phát tri n nh m h n ch tình tr ng c c b , phát tri n ch ng chéo, c nh tranh không lành m nh, tri t tiêu n i l c phát tri n gi a các a phương trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam. - T năm 2006 n năm 2010 không phát tri n thêm các khu công nghi p t ng h p. Ti p t c rà soát, s p x p, quy ho ch l i các khu công nghi p hi n có theo hư ng c ng c , l p y, s d ng hi u qu di n tích ã ư c c p và m b o an toàn, v sinh môi trư ng sinh thái. T p trung xây d ng m t vài khu công nghi p chuyên ngành như khu công nghi p cơ khí ch t o máy, khu công ngh cao, khu công nghi p hoá ch t ... t o i u ki n thu n l i ng d ng các công ngh cao. Di d i b t các ngành công nghi p gây ô nhi m, s d ng nhi u lao ng ơn gi n. Dành kho ng 300 ha xây d ng c m công nghi p cơ khí ch t o máy và gia công kim lo i. - Phát tri n công nghi p ph n m m v i t c nhanh, ph n u ưa Thành ph tr thành Trung tâm ph n m m c a c nư c và khu v c. - Giai o n t năm 2011 n năm 2020, t p trung phát tri n các ngành công nghi p mũi nh n v i quy mô ngày càng l n, ng d ng công ngh cao, áp ng nhu c u c a vùng kinh t tr ng i m phía Nam và xu t khNu. - Chuy n i cơ b n v ch t các ngành công nghi p c a Thành ph , t o d ng nhi u thương hi u s n phNm trên th trư ng khu v c và th gi i, ưa thành ph tr thành Thành ph công nghi p vào năm 2015 - 2017. - T ng nhu c u t dành cho phát tri n công nghi p n 2020 là 14.900 ha, g m: * Di n tích t dành cho các khu ch xu t, khu công nghi p t p trung: 7.000 ha; * Di n tích t dành cho phát tri n các c m công nghi p - ti u th công nghi p : 1.900 ha; * Di n tích t dành cho kho bãi : 4.000 ha; * Di n tích t c a các công trình k thu t i n, nư c : 2.000 ha b) Quy ho ch các ngành công nghi p ch y u: - Ngành công nghi p ch bi n nông, lâm, thu s n, th c phNm, u ng: T p trung u tư chi u sâu nh m nâng cao ch t lư ng và giá tr s n phNm, gi m thi u ô nhi m môi trư ng, th c hi n t t chương trình di d i và phát tri n ra vùng quy ho ch ngo i thành. Phát tri n các ngành có th m nh như s a, d u th c v t, bia rư u, thu s n, ch bi n th t... - Ngành công nghi p d t may - da gi y: Xây d ng trung tâm xu t, nh p khNu và cung c p nguyên ph li u cũng như các d ch v phát tri n ngành khu v c phía Nam. Tăng cư ng u tư chi u sâu s n xu t các s n phNm d t may - da gi y cao c p có hàm lư ng sáng t o và giá tr gia tăng cao. Phát tri n công ngh thi t k , t o m u m t và thương hi u cho các s n phNm c a thành ph . Di d i ph n l n các cơ s s n xu t ra vùng quy ho ch ngo i thành gi i to s c ép v lao ng và môi trư ng.
  6. - Ngành s n xu t v t li u xây d ng: T p trung phát tri n các s n phNm v t li u m i, có giá tr tăng thêm cao, ít tác ng n môi trư ng. - Các ngành công nghi p tr ng y u s ư c ưu tiên phát tri n trên a bàn trong giai o n n 2010 là: + Cơ khí ch t o máy: T p trung ưu tiên cao các ngành s n xu t và n i a hoá l p ráp ôtô; s n xu t các phương ti n v n t i thu và các nhà máy v tinh; máy móc ph c v nông nghi p, công nghi p ch bi n; s n xu t máy công c th h m i trang b cho n n kinh t qu c dân; s n xu t trang thi t b i n, cơ - i n t , robot công nghi p... + i n t - công ngh thông tin: T p trung ưu tiên s n xu t linh ki n, ph tùng, các s n phNm i n t công nghi p, i n t vi n thông, máy tính thương hi u Vi t, các ph n m m xu t khNu, các d ch v i n t - tin h c, nghiên c u và phát tri n (R&D) và ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao. + Hoá ch t: T p trung ưu tiên s n xu t các s n phNm hoá dư c, th o dư c và thu c y t , các s n phNm hoá ch t công nghi p nh a, cao su k thu t cao c p. 4. Các d án u tư ch y u c a ngành công nghi p trên a bàn: Các d án u tư ch y u c a ngành công nghi p trên a bàn thành ph ư c nêu trong quy ho ch, có t ng v n u tư n năm 2010 kho ng 60.000 t ng và s ư c chuNn xác thêm khi tri n khai l p quy ho ch chi ti t các chuyên ngành công nghi p. 5. Các cơ ch , chính sách: a) Chính sách v tài chính: - T p trung v n nhà nư c trong nh ng năm t i cho các d án công nghi p tr ng i m, có hàm lư ng công ngh và giá tr gia tăng cao, th c hi n chuy n d ch có hi u qu cơ c u công nghi p c a thành ph . - Hoàn thi n cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n công nghi p, trong ó c bi t là các ngành công nghi p ch l c, các s n phNm công nghi p ch l c. - M r ng quy n c a doanh nghi p trong vi c s d ng t, xây d ng bi u nh giá thuê t theo giá th trư ng. - Tăng chi t ngân sách c a thành ph cho nghiên c u khoa h c - công ngh lên m c 3 - 5% t ng chi ngân sách hàng năm. - Tăng cư ng công tác ki m tra, ki m toán. K p th i xem xét, i u ch nh các chính sách tài chính chưa phù h p v i cam k t AFTA và các thông l qu c t . - Ti p t c tri n khai các gi i pháp hoàn thi n và c ng c ho t ng c a th trư ng ch ng khoán, nâng cao năng l c ho t ng c a th trư ng giao d ch ch ng khoán thành ph H Chí Minh, hoàn thi n cơ ch giám sát, ki m tra b t bu c i v i hi u qu s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p có niêm y t c ph n trên th trư ng ch ng khoán.
  7. - Xây d ng h th ng ăng ký th ch p vay tín d ng qu c t c a thành ph , k t n i thành m ng toàn qu c phát tri n th trư ng v n. b) Chính sách v thu và ưu ãi tài chính - tín d ng iv i u tư nư c ngoài: - Có cơ ch ưu ãi các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ( TNN) u tư vào lĩnh v c tr ng i m c n khuy n khích, nh t là i v i ngành cơ khí. Khuy n khích các nhà TNN góp v n vào các doanh nghi p ho t ng trong các lĩnh v c s n xu t ưu tiên, không h n ch t l tham gia. - Có quy nh khuy n khích tài chính c th i v i các d án FDI v chuy n giao công ngh , ào t o nhân l c cho các d án u tư trung và dài h n.... c) Chính sách th trư ng và tiêu th s n phNm: - Cho phép thành ph thí i m áp d ng các ch tài m nh h n ch tình tr ng bán phá giá, bán hàng kém ch t lư ng ra th trư ng, gian l n thương m i; b o h quy n s h u trí tu , nhãn hi u và quy n l i chính áng c a ngư i tiêu dùng hàng công nghi p. - Tăng chi ngân sách, h tr cho các ho t ng khuy n khích xu t khNu và xúc ti n thương m i c a các doanh nghi p công nghi p. M c ưu ãi cao nh t giành cho các s n phNm xu t khNu ch bi n sâu, các s n phNm ch t lư ng cao, c bi t là nh ng s n phNm mang thương hi u Vi t Nam, thương hi u "S n xu t t i thành ph H Chí Minh". d) Chính sách v khoa h c - công ngh : - Khuy n khích các doanh nghi p u tư phát tri n khoa h c - công ngh . Các kho n thu t vi c s d ng qu nghiên c u phát tri n khoa h c - công ngh i m i, c i ti n công ngh không ph i ch u thu ; các kho n chi cho m c tiêu này ư c tính vào giá thành s n phNm. Thành ph ư c dùng ngân sách h tr m t ph n kinh phí cho các tài nghiên c u khoa h c - công ngh c a doanh nghi p. - u tư t ngân sách nhà nư c xây d ng Trung tâm giám nh ch t lư ng và giá c . - Ưu ãi cho các d án 100% v n u tư nư c ngoài có chuy n giao công ngh cao. Ti p t c lo i b nh ng tr ng i v pháp lý và chính sách i v i vi c chuy n giao công ngh t nư c ngoài vào Vi t Nam. 6. M t s gi i pháp h tr phát tri n: a) Các gi i pháp qu n lý nhà nư c v công nghi p: - Th c hi n quy ho ch chi ti t các ngành công nghi p tr ng y u trên a bàn làm cơ s cho vi c qu n lý phát tri n. - Rà soát, i u ch nh quy ho ch các khu, c m công nghi p trên a bàn làm căn c b trí các d án u tư m i và di d i các cơ s s n xu t gây ô nhi m ra kh i thành ph .
  8. - Ki n toàn cơ ch ho t ng và b máy qu n lý, tăng cư ng nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c c a S Công nghi p phù h p v i c thù c a m t trung tâm công nghi p l n c a c nư c. - Xây d ng quy ch ph i h p ch t ch gi a các B , ngành, U ban nhân dân thành ph trong vi c qu n lý ho t ng s n xu t công nghi p; tham gia, g n k t ho t ng v i Ban i u hành vùng Kinh t tr ng i m phía Nam c a Chính ph . b) i m i và Ny m nh công tác v n ng và xúc ti n u tư: - Tăng cư ng chi ngân sách nhà nư c cho các ho t ng nghiên c u, thu hút u tư. Chú ý ưu tiên cho các d án có hàm lư ng công ngh cao, hi n i và s n xu t hàng tư li u s n xu t. - C p kinh phí thư ng xuyên t ngân sách thành ph tài tr cho các ho t ng qu ng cáo kêu g i u tư và ư c b i hoàn sau t ngu n thu phí tư v n, môi gi i u tư... - Khuy n khích phát tri n d ch v b o hi m u tư trong nư c và qu c t tăng an toàn và khuy n khích các nhà u tư nư c ngoài an tâm và tích c c u tư vào Vi t Nam. c) Nh ng gi i pháp ch y u khác: - Ny m nh c ph n hoá, s p x p, i m i các doanh nghi p nhà nư c. T p trung xây d ng m t s t p oàn kinh t v i n n t ng là các t ng công ty m nh, có s tham gia bình ng theo cơ ch th trư ng c a các thành ph n kinh t khác. - Ny m nh công tác xúc ti n thương m i, xúc ti n u tư, phát tri n th trư ng h tr m i thành ph n kinh t phát tri n các ho t ng s n xu t công nghi p. Thành l p các trung tâm d ch v công nghi p. Xây d ng và phát tri n th trư ng khoa h c công ngh , th trư ng v n, th trư ng lao ng... - i m i, nâng cao ch t lư ng giáo d c, ào t o, d y ngh tương x ng v i vai trò u tàu c a thành ph gi i quy t v n nhân l c cho quá trình công nghi p hoá, hi n i hoá c a thành ph và các t nh phía Nam. - Ny m nh xây d ng, hoàn thi n các cơ s giao thông v n t i, h th ng kho bãi, thông tin liên l c vi n thông c a Thành ph . i u 2. T ch c th c hi n: - U ban nhân dân thành ph H Chí Minh ch trì, ph i h p v i B Công nghi p ti n hành vi c xây d ng quy ho ch chi ti t phát tri n 3 nhóm ngành công nghi p tr ng i m trên a bàn là ngành công nghi p cơ khí ch t o, công nghi p hoá ch t, công nghi p i n t - công ngh thông tin n năm 2010, có tính n năm 2020. - U ban nhân dân thành ph H Chí Minh xây d ng quy ch ph i h p ch t ch gi a các B , ngành, U ban nhân dân trong vi c qu n lý ho t ng s n xu t, kinh doanh, xây d ng cơ ch ph i h p g n k t ho t ng c a Thành ph v i Ban i u hành vùng kinh t tr ng i m phía Nam, trình Chính ph thông qua.
  9. - B Tài chính ch trì, ph i h p v i B Công nghi p và U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, căn c các quy nh c a pháp lu t xây d ng các chính sách tài chính ưu ãi c thù trên a bàn cho các ngành công nghi p tr ng y u và các s n phNm công nghi p công ngh cao, trình Chính ph phê duy t trong tháng 12 năm 2004. - B Công nghi p ch trì, ph i h p v i U ban nhân dân thành ph H Chí Minh, các a phương trong vùng kinh t tr ng i m phía Nam cùng các B , ngành liên quan ch u trách nhi m t ch c th c hi n quy ho ch này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph H Chí Minh, Bình Dương, Bà R a - Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, ng Nai, Bình Phư c, Ti n Giang và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản