Quyết định số 189/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 189/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 189/2003/QĐ-TTg về việc tổ chức lại Tổng công ty cơ khí giao thông vận tải thành Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam, thí điểm hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 189/2003/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 189/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 189/2003/Q -TTG NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 2003 V VI C T CH C L I T NG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG V N T I THÀNH T NG CÔNG TY CÔNG NGHI P Ô TÔ VI T NAM, THÍ I M HO T NG THEO MÔ HÌNH CÔNG TY M - CÔNG TY CON TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Theo ngh c a B trư ng B Giao thông v n t i và ý ki n B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v , Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án t ch c l i T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i thành T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam, thí i m ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con, t ng bư c hình thành T p oàn Công nghi p ô tô Vi t Nam. 1. T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam (Công ty m ) là doanh nghi p nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và các ngân hàng; tr c ti p th c hi n các ho t ng s n xu t - kinh doanh và có v n u tư vào các Công ty con; ch u trách nhi m b o toàn và phát tri n v n nhà nư c t i Công ty và v n u tư vào các Công ty con. Tên giao d ch qu c t là Vietnam motors industry corporation Vi t t t: vinamotoR. Tr s chính: 120 Hàng Tr ng, qu n Hoàn Ki m, Hà N i. - Công ty m ư c hình thành trên cơ s t ch c l i Công ty Cơ khí ô tô 1/5, Công ty Cơ khí ô tô 3/2, Công ty Cơ khí Ngô Gia T , Công ty Cơ khí 120, Công ty Thương m i và S n xu t v t tư thi t b giao thông v n t i, Công ty Cơ khí ô tô và Xe máy công trình, Công ty S n xu t và Kinh doanh xe máy, Trung tâm ào t o cung ng lao ng ngoài nư c và d ch v , Văn phòng T ng công ty, Chi nhánh T ng công ty t i thành ph H Chí Minh, Trư ng ào t o ngh cơ khí giao thông v n t i, Ban Qu n lý các d án phát tri n cơ khí giao thông v n t i.
  2. - Cơ c u t ch c qu n lý c a Công ty m bao g m: H i ng qu n tr , Ban Ki m soát, T ng giám c và b máy giúp vi c. 2. Công ty con có tư cách pháp nhân, có tài s n, tên g i, b máy qu n lý riêng, t ch u trách nhi m dân s trong ph m vi s tài s n c a doanh nghi p; ư c t ch c và ho t ng theo các quy nh pháp lu t tương ng v i hình th c pháp lý c a Công ty con. Công ty con là công ty trách nhi n h u h n 1 thành viên 100% v n nhà nư c và các công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n t hai thành viên tr lên mà Công ty m gi c ph n ho c v n góp chi ph i (trên 50% v n i u l ). 3. Cơ c u v n i u l , ngành ngh kinh doanh c a Công ty m và Công ty con; t ch c, qu n lý Công ty m ; quan h gi a Công ty m v i ch s h u nhà nư c và v i các Công ty con ư c quy nh trong i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m . 4. Công ty m có trách nhi m k th a các quy n và nghĩa v pháp lý c a T ng công ty Cơ khí giao thông v n t i. i u 2. L trình chuy n T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam sang ho t ng theo mô hình Công ty m - Công ty con như sau: 1. Năm 2003: Hình thành Công ty m và 3 Công ty con trên cơ s c ph n hoá Công ty Cơ khí 19/8, Công ty Môi gi i thương m i và u tư phát tri n giao thông v n t i, Công ty Xây d ng và Cơ khí s 1. 2. Năm 2004: Hình thành 5 Công ty con trên cơ s : - Chuy n Công ty Xu t nh p khNu và H p tác u tư giao thông v n t i thành công ty trách nhi m h u h n 1 thành viên, - C ph n hoá Công ty Công trình và Thương m i giao thông v n t i, Công ty Cơ khí 30/4, Công ty Cơ khí v n t i và Xây d ng, Nhà máy Ô tô Hoà Bình. i u 3. 1. Giao B trư ng B Giao thông v n t i: a) Ch o tri n khai th c hi n án này. b) Quy t nh thành l p Công ty m , Công ty con nói t i i u 1 Quy t nh này theo quy nh hi n hành. c) Trình Th tư ng Chính ph phê duy t i u l t ch c và ho t ng c a Công ty m .
  3. d) Ch o ch t ch , phù h p vi c ti p nh n m t s doanh nghi p khác ngoài T ng công ty nâng cao năng l c ho t ng c a T ng công ty Công nghi p ô tô Vi t Nam, ti n t i hình thành T p oàn Công nghi p ô tô Vi t Nam. ) Theo dõi tình hình ho t ng c a mô hình thí i m này, k p th i báo cáo Th tư ng Chính ph nh ng v n c n u n n n. 2. Giao B trư ng B Tài chính phê duy t Quy ch tài chính thí i m c a Công ty m và theo dõi vi c th c hi n ch qu n lý tài chính, h ch toán kinh doanh, công khai tài chính c a Công ty m . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư, N i v và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản