Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
39
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuỷ điện Thác Bà thành công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng công ty Điện lực Việt Nam do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2005/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2005/Q -BCN Hà N i, ngày 30 tháng 03 năm 2005 QUY T NNH V VI C CHUY N NHÀ MÁY THU I N THÁC BÀ THÀNH CÔNG TY THÀNH VIÊN H CH TOÁN C L P THU C T NG CÔNG TY I N L C VI T NAM B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 180/2004/N -CP ngày 28 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v vi c thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c; Căn c Quy t nh s 12/2005/Q -TTg, ngày 13 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án b sung s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c thu c T ng công ty i n l c Vi t Nam n năm 2005; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam t i T trình s 115/TTr-EVN-H QT ngày 24 tháng 3 năm 2005 v vi c chuy n i Nhà máy Thu i n Thác Bà thành công ty thành viên h ch toán c l p; Theo ngh c a V trư ng V T ch c - Cán b , QUY T NNH: i u 1. Chuy n Nhà máy Thu i n Thác Bà, ơn v h ch toán ph thu c thành Công ty Thu i n Thác Bà, ơn v thành viên h ch toán c l p c a T ng công ty i n l c Vi t Nam. 1. Tên doanh nghi p: Công ty Thu i n Thác Bà; Tên giao d ch qu c t : Thac Ba Hydro Power Company; Tên vi t t t: TBHPC; 2. Tr s Công ty t t i th tr n Thác Bà, huy n Yên Bình, t nh Yên Bái; 3. Công ty Thu i n Thác Bà có tư cách pháp nhân, th c hi n ch h ch toán kinh t c l p, ư c s d ng con d u, ư c m tài kho n và quan h tín d ng v i Ngân hàng trong và ngoài nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. 1. Ngành ngh kinh doanh c a Công ty:
  2. - S n xu t, kinh doanh i n năng; - Qu n lý, v n hành, s a ch a, i tu, c i t o, thí nghi m, hi u ch nh các thi t b i n, các công trình thu công, công trình ki n trúc c a nhà máy thu i n; - ào t o và phát tri n ngu n nhân l c v qu n lý v n hành, b o dư ng và s a ch a thi t b nhà máy i n; - Mua bán, xu t nh p khNu v t tư, thi t b ; - Kinh doanh v n t i ư ng thu n i a; - L p d án u tư xây d ng, qu n lý d án u tư xây d ng, tư v n giám sát thi công xây l p; - Kinh doanh các ngành ngh khác phù h p v i quy nh c a pháp lu t. 2. V n i u l c a Công ty t i th i i m 31/12/2004 là: 14.700.000.000,00 ng (Mư i b n t , b y trăm tri u ng ch n). i u 3. B máy c a Công ty g m: 1. Giám c, 2. Các Phó giám c, 3. K toán trư ng, 4. Các phòng ban k thu t, nghi p v , 5. Các phân xư ng v n hành và s a ch a. i u 4. Công ty Thu i n Thác Bà có trách nhi m làm y các th t c ăng ký kinh doanh và ho t ng theo i u l c a Công ty do H i ng qu n tr T ng công ty i n l c Vi t Nam phê duy t, theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c và nh ng quy nh khác c a pháp lu t. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty i n l c Vi t Nam, Giám c Công ty Thu i n Thác Bà ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: B TRƯ NG B CÔNG NGHI P - Như i u 5, - Th tư ng CP( b/c), - VPCP, - Ban Ch o M&PTDN, -B N iv , - B K ho ch và u tư, - B Lao ng-TB&XH,
  3. - B Tài chính, - B Công an, Hoàng Trung H i - B KHCN, - B Thương m i, - B Tài nguyên và Môi trư ng, - UBND t nh Yên Bái, - Ngân hàng Nhà nư c, - Công báo, - Lưu VP, V TCCB(3b).
Đồng bộ tài khoản