Quyêt định số 19/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
49
lượt xem
3
download

Quyêt định số 19/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyêt định số 19/2005/QĐ-BGTVT về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyêt định số 19/2005/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/2005/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 25 tháng 3 năm 2005 QUY T Đ NH C A B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I S 19/2005/Q -BGTVT NGÀY 25 THÁNG 03 NĂM 2005 QUY NNH I U KI N AN TOÀN C A PHƯƠNG TI N THU N I NA PH I ĂNG KÝ NHƯNG KHÔNG THU C DI N ĂNG KI M B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ưư ng thu n i a ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 21/2005/N -CP ngày 01 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph Quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Giao thông ư ng th y n i a; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo ngh c a V trưư ng V Khoa h c Công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy t nh này quy nh i u ki n an toàn, cách xác nh các kích thư c cơ b n, xác nh s c ch và sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n th y n i a ph i ăng ký nhưng không thu c di n ăng ki m. 2. Quy t nh này áp d ng i v i: a) Phương ti n không có ng cơ tr ng t i toàn ph n t 1 t n n dư i 5 t n ho c có s c ch t 5 ngư i n 12 ngư i; b) Phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c ho c có s c ch dư i 5 ngư i. 3. Quy t nh này không áp d ng i v i các phương ti n th y n i a làm nhi m v qu c phòng, an ninh, tàu cá. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy t nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau:
  2. 1. i u ki n an toàn là các i u ki n t i thi u c a phương ti n m b o an toàn khi phương ti n ho t ng trên ư ng th y n i a. 2. Các kích thư c cơ b n bao g m: chi u dài l n nh t, chi u r ng l n nh t, chi u cao m n và chi u chìm c a phương ti n. 3. M n khô là chi u cao c a ph n thân phương ti n t mép trên v ch d u m n nư c an toàn n mép boong. 4. S c ch c a phương ti n là tr ng t i toàn ph n ho c s c ch ngư i c a phương ti n ng v i v ch d u m n nư c an toàn. 5. D ng c c u sinh là các v t d ng n i dùng làm phao c u ngư i. i u 3. i u ki n an toàn 1. Thân phương ti n ph i ch c ch n, không b th ng, không b rò nư c vào bên trong; có m t èn màu tr ng n u phương ti n ho t ng vào ban êm; phương ti n ch ngư i ph i có ch cho ngư i ng i cân b ng trên phương ti n và có d ng c c u sinh cho s ngư i ư c phép ch trên phương ti n. 2. Máy l p trên phương ti n ph i d kh i ng, ch c ch n, an toàn và ho t ng n nh. 3. M n khô c a phương ti n ch hàng ph i m b o b ng 100mm; m n khô c a phương ti n ch ngư i ph i m b o b ng 200mm. 4. Phương ti n ph i ư c o c xác nh kích thư c, s c ch và ư c sơn v ch d u m n nư c an toàn. i u 4. Xác nh các kích thư c cơ b n, xác nh s c ch , sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n 1. Xác nh các kích thư c cơ b n c a phương ti n a) Chi u dài l n nh t (ký hi u Lmax), tính b ng mét, o theo chi u d c trên boong m t ph ng d c tâm t mút lái n mút mũi phương ti n; b) Chi u r ng l n nh t (ký hi u Bmax), tính b ng mét, o theo chi u ngang trên boong m t c t r ng nh t phương ti n; c) Chi u cao m n (ký hi u D), tính b ng mét, o t áy phương ti n n mép boong v trí gi a chi u dài Lmax; d) Chi u chìm (ký hi u d), tính b ng mét, o t áy phương ti n n mép trên c a v ch d u m n nư c an toàn v trí gi a chi u dài Lmax. Xác nh s c ch c a phương ti n
  3. a) i v i phương ti n ch hàng: s c ch là tr ng t i toàn ph n (t 1 t n n dư i 5 t n) ư c x p tr c ti p và cân b ng trên phương ti n tương ng v i m n khô c a phương ti n b ng 100mm. b) i v i phương ti n ch ngư i: s c ch là s ngư i (t 5 ngư i n 12 ngư i i v i phương ti n không có ng cơ; và dư i 5 ngư i i v i phương ti n có ng cơ công su t máy chính dư i 5 mã l c) x p ch ng i và cân b ng trên phương ti n tương ng v i m n khô c a phương ti n b ng 200mm. Sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n D u m n nư c an toàn c a phương ti n ư c sơn b ng m t v ch sơn có màu khác v i màu sơn m n phương ti n, v ch sơn có chi u dày 25mm, chi u dài 250mm n m ngang trên hai bên m n t i v trí gi a c a chi u dài Lmax; cách mép boong 100 mm i v i phương ti n ch hàng; cách mép boong 200 mm i v i phương ti n ch ngư i. i u 5. Trách nhi m c a ch phương ti n 1. o các kích thư c cơ b n, xác nh s c ch , sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n theo qui nh t i i u 4 c a Quy t nh này. Ch u trách nhi m v tính chính xác c a các s li u o và vi c sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n. 2. Kê khai i u ki n an toàn c a phương ti n theo m u quy nh t i Ph l c 1 c a Quy t nh này. 3. Có trách nhi m duy trì và m b o các i u ki n an toàn c a phương ti n theo quy nh t i i u 3 c a Quy t nh này khi phương ti n ho t ng. i u 6. Trách nhi m c a cơ quan ăng ký S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ho c cơ quan ư c phân c p ăng ký phương ti n có trách nhi m ăng ký phương ti n khi ch phương ti n n p b n kê khai i u ki n an toàn c a phương ti n và th c hi n các quy nh v ăng ký phương ti n thu n i a. i u 7. Trách nhi m c a cơ quan ăng ki m Các ơn v ăng ki m tr c thu c S Giao thông v n t i (Giao thông công chính) ho c các ơn v ăng ki m tr c thu c C c ăng ki m Vi t Nam có trách nhi m hư ng d n cho ch phương ti n xác nh các kích thư c cơ b n, xác nh s c ch và sơn v ch d u m n nư c an toàn c a phương ti n theo yêu c u c a ch phương ti n l p b n kê khai i u ki n an toàn c a phương ti n thu n i a. i u 8. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 9. Chánh Văn phòng; Chánh thanh tra; V trư ng các V : Khoa h c công ngh , Pháp ch , V n t i, T ch c cán b , Tài chính; C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam; C c trư ng C c ư ng sông Vi t Nam; Giám c các S Giao thông v n t i, Giao thông công chính; Th trư ng các t ch c và cá nhân có liên quan căn c ph m vi trách nhi m thi hành Quy t nh này.
  4. ào ình Bình ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản