Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Phi Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
9
download

Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT về việc bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 do Bộ Bưu chính- Viễn thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2006/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH-VIỄN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc THÔNG ****** ******** Số: 19/2006/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BẮT BUỘC ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3718-1:2005 BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25/05/2002; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03/09/2004 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về viễn thông; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 179/2004/NĐ-CP ngày 21/10/2004 của Chính phủ quy định quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố bắt buộc áp dụng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005 "Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô - Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz" đối với các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học – Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: -Như Điều 3; - Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
  2. - UBND các tỉnh, TP thuộc Trung ương; - Bộ trưởng và các Thứ trưởng; Đỗ Trung Tá - Các Sở BCVT; - Các doanh nghiệp viễn thông; - Công báo; - Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); - Lưu: VT, KHCN.
Đồng bộ tài khoản