Quyết định số 19/2007/QĐ-BTM

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Quyết định số 19/2007/QĐ-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2007/QĐ-BTM về việc cử Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2007/QĐ-BTM

  1. BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2006 – 2010 BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại; Căn cứ Quyết định số 279/2005/QĐ-TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Căn cứ Quyết định số 11/2006/QĐ-BTM ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thương mại về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Cử ông Nguyễn Thành Biên, Thứ trưởng Bộ Thương mại làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 thay ông Lương Văn Tự, nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các thành viên Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 và ông Nguyễn Thành Biên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, VPCP; - Các Bộ: Tài chính, KHĐT, NN&PTNT, Công nghiệp, Thủy sản, Bưu chính Viễn thông, Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản); - Bộ Thương mại: các Thứ trưởng; - Các Vụ: XNK, Thị trường NN, TMĐT, Pháp chế; Trương Đình Tuyển - Công báo; - Lưu: VT, XTTM
Đồng bộ tài khoản