intTypePromotion=1

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
97
lượt xem
5
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC về bãi bỏ Thông tư số 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính đối với các dự án cấp nước sạch sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 19/2008/Q -BTC Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 2008 QUY T NNH V VI C BÃI B THÔNG TƯ S 40/2005/TT-BTC NGÀY 25/5/2005 C A B TÀI CHÍNH HƯ NG D N CƠ CH TÀI CHÍNH I V I CÁC D ÁN C P NƯ C S CH S D NG NGU N V N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c; Căn c Quy t nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch cho vay l i t ngu n vay, vi n tr nư c ngoài c a Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính i ngo i, QUY T NNH i u 1. Bãi b Thông tư s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005 c a B Tài chính hư ng d n cơ ch tài chính áp d ng i v i các d án c p nư c s ch s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c (ODA). i u 2. T t c các d án c p nư c s ch s d ng ngu n v n ODA ư c Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA (theo i u 8 Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09/11/2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n v n h tr phát tri n chính th c) k t ngày 18/12/2007 (ngày Quy t nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007 có hi u l c thi hành): áp d ng cơ ch cho vay l i t ngân sách nhà nư c theo các i u ki n cho vay l i quy nh t i Quy t nh s 181/2007/Q -TTg ngày 26/11/2007. i u 3. Các d án c p nư c s ch s d ng ngu n v n ODA ư c ti p t c áp d ng các i u ki n cho vay l i quy nh t i Thông tư s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005, bao g m: a) Các d án c p nư c s ch ã ư c duy t áp d ng theo các i u ki n cho vay l i quy nh t i Thông tư s 40/2005/TT-BTC ngày 25/5/2005; b) Các d án c p nư c s ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t Danh m c yêu c u tài tr ODA trư c ngày 18/12/2007. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo.
  2. i u 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Văn phòng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - U ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW; - C c Ki m tra VB (B Tư pháp); - Các ơn v thu c B Tài chính; - Công báo; - V Pháp ch ; - Website Chính ph ; Tr n Xuân Hà - Website B Tài chính - Lưu VT, TC N

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản