intTypePromotion=3

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
8
download

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản tỉnh Bạc Liêu năm 2008, lần I do Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 19/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH B C LIÊU Đ c l p - T do - H nh phúc ------- ----------- S : 19/2008/QĐ-UBND B c Liêu, ngày 22 tháng 7 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T ĐI U CH NH K HO CH Đ U TƯ XÂY D NG CƠ B N T NH B C LIÊU NĂM 2008, L N I Y BAN NHÂN DÂN T NH B C LIÊU Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t đ nh s 24/2007/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2007 c a y ban nhân dân t nh v vi c phê duy t K ho ch đ u tư xây d ng t nh B c Liêu năm 2008; Căn c Ngh quy t s 03/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2008 c a H i đ ng nhân dân t nh v vi c s a đ i, b sung Ngh quy t s 14/2007/NQ-HĐND c a H i đ ng nhân dân t nh khóa VII, kỳ h p th 11 v vi c thông qua Phương án phân b ngân sách c p t nh năm 2008 t nh B c Liêu; Xét đ ngh c a Giám đ c S K ho ch và Đ u tư t i văn b n s 103/TTr-SKH ngày 02 tháng 7 năm 2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t đi u ch nh K ho ch đ u tư xây d ng cơ b n t nh B c Liêu năm 2008, l n I như sau: 1. T ng ngu n v n đ u tư: 712.386 tri u đ ng, bao g m: a) V n chi đ u tư phát tri n: 656.700 tri u đ ng; b) V n chi s nghi p: 55.686 tri u đ ng. Tăng 68.278 tri u đ ng so v i k ho ch đ u năm, g m các ngu n: - Trung ương b sung cho Tr s Đoàn ĐBQH: 650 tri u đ ng; - T m ng NS Trung ương 2007 các d án ODA: 24.803 tri u đ ng; - T m ng NS Trung ương 2007 cho KCN Trà Kha: 11.000 tri u đ ng; - Vay KBBB 2008 cho d án c p nư c: 31.825 tri u đ ng. • Chi ti t t ng ngu n v n trong t ng s 656.700 tri u đ ng: - Cân đ i v n ngân sách đ a phương: 397.402 tri u đ ng; - Trung ương b sung h tr đ u tư theo m c tiêu: 227.473 tri u đ ng: + V n các chương trình m c tiêu qu c gia: 16.770 tri u đ ng; (ph n còn l i 55.686 tri u đ ng chi s nghi p) + H tr đ u tư theo m c tiêu: 210.703 tri u đ ng. - Vay KBNN năm 2008: 31.825 tri u đ ng. 2. Phân c p qu n lý v n chi đ u tư phát tri n: 712.386 tri u đ ng: a) C p t nh qu n lý: 511.480 tri u đ ng; b) C p huy n qu n lý: 200.906 tri u đ ng. 3. C th theo k ho ch chi ti t ban hành kèm theo Quy t đ nh này.
  2. Đi u 2. Giao Giám đ c S K ho ch và Đ u tư thông báo cho các đơn v có liên quan bi t ch tiêu đư c giao đ tri n khai và t ch c th c hi n theo đúng quy đ nh hi n hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c các s , Th trư ng các ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th xã và các ngành ch c năng có liên quan căn c quy t đ nh thi hành. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký./. TM. UBND T NH KT. CH T CH PHÓ CH T CH Bùi H ng Phương

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản