Quyết định số 1908/2000/QĐ-UB-ĐT

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 1908/2000/QĐ-UB-ĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1908/2000/QĐ-UB-ĐT về việc điều chỉnh lộ giới đường Nơ Trang Long nối dài do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1908/2000/QĐ-UB-ĐT

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 1908/2000/Q -UB- T TP. H Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2000 QUY T Đ NH V/V ĐI U CH NH L GI I ĐƯ NG NƠ TRANG LONG N I DÀI (ĐO N T ĐƯ NG LƯƠNG NG C QUY N Đ N B SÔNG VÀM THU T) Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Xét t trình s 1717/CV-UB ngày 20 tháng 12 năm 1999 c a y ban nhân dân qu n Bình Th nh v vi c xác nh l i l gi i ư ng Nơ Trang Long n i dài o n t ư ng Lương Ng c Quy n n b sông Vàm Thu t, phư ng 13, Bình Th nh. Theo ngh c a Ki n trúc sư trư ng thành ph t i văn b n s 1958/KTST-QH ngày 29/02/2000. QUY T NNH: i u 1. i u ch nh l gi i ư ng Nơ Trang Long n i dài, o n t ư ng Lương Ng c Quy n n b sông Vàm Thu t thu c phư ng 13 qu n Bình Th nh là 20,0m, lòng ư ng r ng 10,5m, l ư ng m i bên r ng 4,75m (thay vì 25,0m theo như quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30/8/1999 c a y ban nhân dân thành ph ). i u 2. Các n i dung khác không c p v n gi nguyên theo quy t nh s 4963/Q -UB-QL T ngày 30/8/1999 và quy t nh s 5521/Q -UB- T ngày 23/9/1999 c a y ban nhân dân thành ph . i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, Ki n trúc sư trư ng thành ph , Giám c các S -Ban-Ngành thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n: PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph KT. CH T CH - B Xây d ng, B GTVT PHÓ CH T CH - TT/TU, TT. H ND/TP - Thư ng tr c UBND/TP - M t tr n T qu c và các oàn th - Báo, ài TW và thành ph - VPUB : các PVP, Các t , T T - Lưu
  2. Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản