intTypePromotion=1

Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
75
lượt xem
5
download

Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg về việc ban hành chương trình hành động của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành, để triển khai thực hiện nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 191/2006/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : 191/2006/Q -TTg Hà N i, ngày 17 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S NGÀY 17 THÁNG 8 NĂM 2006 V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 54-NQ/TW NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG NG B NG SÔNG H NG N NĂM 2010VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B Chính tr ; Xét ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Chương trình hành ng c a Chính ph tri n khai th c hi n Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh Vùng ng b ng sông H ng, g m 12 t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam nh, Ninh Bình n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph Vùng ng b ng sông H ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nguy nT nDũng CHƯƠNG TRÌNH HÀNH NG C A CHÍNH PH TRI N KHAI TH C HI N NGHN QUY T S 54-NQ/TW NGÀY 14 THÁNG 9 NĂM 2005 C A B CHÍNH TRN V PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I VÀ B O M QU C PHÒNG, AN NINH VÙNG NG B NG SÔNG H NG N NĂM 2010 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2020
 2. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 191/2006/Q -TTg ngày 17 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph ) Vùng ng b ng s H ng g m 12 t nh, thành ph : Hà N i, Hà Tây, H i Dương, Hưng Yên, B c Ninh, Vĩnh Phúc, Qu ng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Nam nh, Ninh Bình. tri n khai th c hi n Ngh quy t s 54-NQ/TW ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 (sau ây g i t t là Ngh quy t s 54), Th tư ng Chính ph ban hành Chương trình hành ng ch o, i u hành và làm căn c các c p, các ngành, các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t nh hư ng các ho t ng c a mình b o m Vùng ng b ng sông H ng phát tri n nhanh, hi u qu và b n v ng v i n i dung chính sau: I. M C TIÊU C A CHƯƠNG TRÌNH M c tiêu cơ b n c a Chương trình là thi t l p cơ s th ng nh t ph i h p hành ng gi a các c p, các ngành nh m th c hi n th ng l i Ngh quy t s 54 c a B Chính tr , t o ti n cho s phát tri n vư t b c v kinh t - xã h i c a Vùng ng b ng s ng H ng; làm cho Vùng óng góp x ng áng vào quá trình phát tri n chung c a c nư c trong i u ki n toàn c u hóa, h i nh p kinh t qu c t . Chương trình hành ng c a Chính ph tri n khai th c hi n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr nh m th c hi n các m c tiêu mà Vùng ng b ng sông H ng c n t ư c sau ây: 1. M c tiêu phát tri n chung Phát huy t i a ti m năng, l i th so sánh v tài nguyên, ngu n nhân l c, trí tu c a i ngũ trí th c, doanh nhân; phát huy tinh th n c n cù, sáng t o, ti t ki m c a nhân dân thúc Ny Vùng ng b ng sông H ng phát tri n nhanh, b n v ng, t trình cao, i u trong công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c; các m t văn hóa, xã h i phát tri n vào lo i tiêu bi u c a c nư c; b o m n nh chính tr và an ninh, qu c phòng v ng ch c; ti p t c kh ng nh rõ vai trò c a Vùng kinh t ng l c, óng góp l n vào tăng trư ng kinh t c a c nư c, thúc Ny h tr các vùng khác, nh t là nh ng vùng khó khăn cùng phát tri n; t o s phát tri n cân i, hài hòa gi a các a phương và gi a các ti u vùng trong Vùng ng b ng s ng H ng. 2. Các m c tiêu phát tri n c th n năm 2020, hoàn thành cơ b n vi c phát tri n ngu n l c ch t lư ng cao, xây d ng cơ c u kinh t hi n i, h th ng k t c u h t ng và h th ng ô th phát tri n h p lý; t ư c m t s m c tiêu chính sau: - T ng s n phNm qu c n i c a Vùng (GDP) tăng bình quân kho ng t 11-12%/năm gi i o n 2006-2010 và kho ng 11%/năm giai o n 2011-2020; óng góp kho ng t 23-24% vào năm 2010 và kho ng t 26-27% trong t ng GDP c nư c vào năm 2020. - T l h nghèo gi m bình quân hàng năm 2%. - Nâng cao s c c nh tranh c a n n kinh t vư t qua thách th c và tranh th ư c các cơ h i thúc Ny phát tri n, m r ng th trư ng, b o m giá tr xu t khNu hàng năm tăng bình quân trên 18%, chi m trên 20% t ng giá tr xu t khNu c a c nư c vào năm 2010. - M c thu ngân sách tăng bình quân 17%/năm.
 3. - T l lao ng qua ào t o t trên 55% vào năm 2010 và trên 80% vào năm 2020. Gi m t l lao ng không có vi c làm xu ng 6,5% vào năm 2010 và ti p t c ki m soát m c 4%. -T c i m i công ngh bình quân m i năm t 20%. - B o v môi trư ng và phát tri n b n v ng. II. NHI M V VÀ GI I PHÁP C TH t ư c m c tiêu ra, các c p, các ngành c n ti p t c i m i toàn di n; ng th i, ph i h p ch t ch th c hi n các nhi m v và gi i pháp sau: A. HOÀN THÀNH VI C RÀ SOÁT, I U CH NH QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I, QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH, LĨNH V C VÀ S N PH M CH Y U N NĂM 2020 KhNn trương hoàn thành vi c rà soát, i u ch nh ho c l p m i các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ngành và quy ho ch s n phNm ch y u theo hư ng nâng cao ch t lư ng quy ho ch, khai thác t i a và có hi u qu nh t các ti m năng l i th c a Vùng phát tri n nhanh và b n v ng. Các B , ngành, các a phương ph i c th hóa quy ho ch thành các chương trình, d án và k ho ch u tư. Yêu c u i v i rà soát, i u ch nh, l p m i quy ho ch là: - Quán tri t và c th hóa các nhi m v theo tinh th n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr , coi tr ng s phát tri n hài hòa gi a các ngành, các a phương, các ti u vùng và phù h p v i i u ki n h i nh p kinh t qu c t . ng th i, th hi n rõ các a bàn, ngành s n.phNm và công trình tr ng i m c n ưu tiên u tư ê t o b t phá cho s phát tri n c a Vùng. Công tác quy ho ch ph i coi tr ng ch t lư ng, tính toán y y u t th trư ng, h i nh p kinh t qu c t và có t m nhìn dài h n, b o m phát tri n nhanh và b n v ng. - T m nhìn c a quy ho ch ph i tính n năm 2020 và có các bư c i thích h p; c bi t, nêu rõ nh ng vi c ph i hoàn thành trong 5 năm (2006 - 2010). K t h p hài hòa gi a các quy ho ch k t c u h t ng, ư c g i là quy ho ch "c ng" và quy ho ch h th ng d ch v , quy ho ch các s n phNm ch y u, ư c g i là quy ho ch "m m". Quy ho ch ô th ph i b o m y u t hi n i, ư c thi t k theo h th ng chu i ô th , ô th v tinh, chú tr ng gìn gi c nh quan môi trư ng, t ng bư c nâng cao ch t lư ng cu c s ng c a ngư i dân. - i v i quy ho ch phát tri n h th ng k t c u h t ng kinh t - xã h i (giao thông, i n, vi n thông, th y l i, khu công nghi p, cơ s giáo d c - ào t o, cơ s khám, ch a b nh, các công trình văn hóa...) c n nêu rõ danh m c công trình tr ng i m và phương th c huy ng v n cho m i công trình. i v i các ngành s n xu t kinh doanh, nêu rõ nh hư ng và xác nh nh ng ĩnh v c Nhà nư c c n ưu tiên t p trung u tư phát tri n làm căn c cho các thành ph n kinh t u tư phát tri n. - Xác nh rõ các chương trình, d án ưu tiên u tư trong 5 năm (2006 - 2010), nhu c u v v n và cơ c u v n huy ng cho t ng chương trình, d án và các gi i pháp, cơ ch , chính sách huy ng v n u tư. L a ch n, s p x p th t ưu tiên th c hi n các án, d án quan tr ng ưa vào k ho ch hàng năm, nhưng ph i b o m theo l trình gia nh p WTO mà Vi t Nam ã cam k t.
 4. B. XÂY D NG K HO CH TH C HI N TRONG 5 NĂM (2006-2010) C A NGÀNH VÀ NA PHƯƠNG TRONG LĨNH V C U TƯ XÂY D NG K T C U H T NG Các B , ngành và a phương liên quan ti n hành ánh giá k t qu và hi u qu u tư xây d ng k t c u h t ng, phát tri n ô th trong nh ng năm qua, xây d ng k ho ch hoàn thành u tư d t i m các d án tr ng i m; ng th i, xây d ng k ho ch u tư k t c u h t ng quan tr ng cho giai o n 2006 - 2010 và th i kỳ n năm 2020; trong ó, ưu tiên phát tri n hi n i hóa m ng lư i giao thông v n t i, h t ng khu công nghi p, du l ch, cung c p nư c s ch, x lý ch t th i, b o v môi trư ng và nhà . C. XÂY D NG K HO CH TH C HI N TRONG 5 NĂM (2006-2010) C A NGÀNH VÀ NA PHƯƠNG I V I CÁC NGÀNH, S N PH M CH Y U K ho ch phát tri n các ngành, s n phNm ch y u giai o n 2006 - 2010 c a Vùng ng b ng sông H ng hư ng t i m c tiêu tăng trư ng nhanh và b n v ng, trên cơ s chuy n d ch m nh cơ c u kinh t , cơ c u s n phNm, l y công ngh cao, công ngh tiên tiên làm n n t ng phát huy l i th so sánh c a Vùng v i phương châm xây d ng ư c nh ng ngành, s n phNm có kh ngang t phá, có s c c nh tranh trên th trư ng trong nư c, qu c t , mang l i nhi u giá tr gia tăng n i a và t hi u qu . i v i công nghi p: Căn c vào tính hi u qu , kh năng c nh tranh l a ch n và nâng c p, hi n i hóa các cơ s s n xu t hi n có, Ny m nh phát tri n c ng nghi p công ngh cao, công ngh s ch, công ngh sinh h c; coi tr ng phát tri n m t s ngành công nghi p ch y u có ý nghĩa t phá như: công ngh thông tin, i n t , ch t o máy, óng tàu, s n xu t thi t b vi n thông, i n, thép, v t li u (nh t là v t li u m i), dư c phNm; chú ý phát tri n nh ng ngành công nghi p nh thu hút nhi u lao ng. Phát huy tri t vai trò h t nhân c a các khu công nghi p. Ưu tiên phát tri n công nghi p cơ b n (cơ khí, luy n kim,...) và công nghi p ph tr . i v i d ch v : Ưu tiên phát tri n các ngành d ch v v i ch t lư ng cao, có t c tăng trư ng nhanh và hi u qu ; phát tri n toàn di n và b n v ng các ngành d ch v ; trong ó, c bi t ch ý d ch v tài chính, ngân hàng, du l ch, vui chơi gi i trí, d ch v chuy n giao công ngh , vi n thông và công ngh thông tin, v n t i qu c t , v n t i công c ng, ào t o, chăm sóc s c kh e. i v i nông, lâm nghi p, thu s n: Ti p t c Ny m nh quá trình chuy n ch cơ c u nông nghi p và kinh t nông thôn theo hư ng s n xu t hàng hoá g n v i công nghi p ch bi n, th c hi n công nghi p hóa, hi n i hóa. Phát huy l i th c a Vùng v a - chính tr , a - kinh t , t ai, h sinh thái, khí h u tăng năng su t, nâng cao ch t lư ng và kh năng c nh tranh c a nông s n hàng hoá, phát tri n nông nghi p s ch, công ngh cao t ng bư c t o ra quy mô hàng hoá l n, s n phNm a d ng nh m t hi u qu kinh t , xã h i; chú tr ng tr ng r ng phòng h ven bi n, khuy n khích nhân dân tr ng cây phân tán ph c v vi c phòng ch ng, gi m nh thiên tai. Tăng cư ng phát tri n làng ngh , c m công nghi p và d ch v nông thôn. D. HOÀN THI N TH CH CHUNG VÀ CƠ CH ,CHÍNH SÁCH QU N LÝ, I U HÀNH TH C HI NNGHN QUY T S 54 C A B CHÍNH TRN
 5. Dư i s ch o th ng nh t c a Chính ph , theo ch c năng, nhi m v c a mình, các B , ngành và a phương liên quan ph i h p hoàn thi n cơ ch , chính sách, khung th ch v qu n lý và i u hành th c hi n có hi u qu Ngh quy t s 54 c a B Chính tr . c bi t, chú ý n cơ ch ph i h p, các chính sách v t ai, tài chính, ào t o ngu n nhân l c, x lý ch t th i r n, ch t th i c h i, ch t th i b nh vi n, nư c th i công nghi p, s d ng h p lý tài nguyên nư c, c i cách hành chính, v.v... Xây d ng h th ng chính tr trong s ch, v ng m nh; i ngũ cán b qu n lý có năng l c; ng th i, có chính sách huy ng m i ngu n l c áp úng yêu c u phát tri n. . THÔNG TIN TUYÊN TRUY N Các cơ quan thông tin i chúng và a phương liên quan t ch c thông báo và ph bi n, tuyên truy n v Chương trình hành ng c a Chính ph tri n khai th c hi n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr . E. NHI M V C A CÁC B , CƠ QUAN NGANG B , CƠ QUAN THU C CHÍNH PH VÀ CÁC NA PHƯƠNG Căn c vào Ngh quy t s 54 c a B Chính tr , các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph và các a phương, trong năm 2006 c n t p trung hoàn thi n vi c rà soát, i u ch nh quy ho ch, c th hóa thành k ho ch, xu t cơ ch , chính sách và có phương án t ch c th c hi n. 1. B K ho ch và u tư: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan nghiên c u, l p Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i.Vùng ng b ng sông H ng, quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Vùng Hà N i và quy ho ch các khu kinh t , khu công nghi p, khu ch xu t c a Vùng trên cơ s ph i h p quy ho ch ngành v i quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020, trong ó nêu rõ bư c i c th n năm 2010. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, ban hành cơ ch , chính sách c thù c th ; các phương án qu n lý Vùng nh m th c hi n hi u qu quy ho ch và k ho ch ã ra. - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng cơ ch ph i h p cho Vùng ng b ng sông H ng và Vùng kinh t tr ng i m B c B v i các vùng khác trong c nư c. - Xây d ng cơ ch , chính sách thu hút u tư, c bi t i v i các ngu n v n u tư nư c ngoài, v n ODA và v n u tư cho các công trình tr ng i m. - Xây d ng án s p x p, i m i doanh nghi p nhà nư c. - Xây d ng k ho ch tri n khai xúc ti n u tư và xây d ng danh m c các d án kêu g i u tư cho Vùng và các a phương; trong ó, có các chương trình, d án ưu tiên v i cam k t c th thu hút các t p oàn a qu c gia, khuy n khích u tư vào lĩnh v c khoa h c công ngh cao. 2. B Xây d ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan: - KhNn trương hoàn thành Quy ho ch xây d ng Vùng Th ô Hà N i và rà soát, i u ch nh quy ho ch h th ng ô th có ý nghĩa trung tâm ti u vùng cũng như các khu ô th m i theo hư ng hi n i. - Quy ho ch h th ng c p, thoát nư c (b o m nhu c u c p nư c, thoát nư c và gi i quy t d t i m tình tr ng ng p úng t i các ô th , c bi t các thành phô Hà N i,
 6. H i Phòng). Quy ho ch các khu nghĩa trang; quy ho ch h th ng x lý nư c th i, x lý các lo i ch t th i (g m c ch t th i ô th , công nghi p, y t , ch t th i r n, ch t th i c h i); nghiên c u, xu t vi c xây d ng nhà máy x lý ch t th i nguy h i cho toàn Vùng. - Ph i h p v i B Giao thông v n tái xây d ng án phát tri n h th ng các ư ng vành ai k t n i các a phương v i Hà N i. 3. B Công nghi p: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p c a Vùng (nh t là nh ng ngành công nghi p cơ b n và công nghi p ph tr ) và các s n phNm công nghi p ch y u n năm 2020. - Quy ho ch phát tri n h th ng các cơ s s n xu t i n, lư i i n truy n t i, lư i i n phân ph i và quy ho ch phát tri n các ngu n năng lư ng m i, năng lư ng tái t o cho các t nh, thành ph trong Vùng. - Quy ho ch a i m nhà máy l c hóa d u. - Xây d ng cơ ch , chính sách phát tri n các s n phNm ch y u. - Ph i h p v i B Khoa h c và Công ngh nghiên c u xây d ng các khu sinh dư ng công nghi p c p qu c gia, c p vùng, c p t nh. 4. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n nông nghi p theo hư ng s n xu t hàng hoá g n v i công nghi p ch bi n; c bi t, quy ho ch các khu nông nghi p công ngh cao, các vùng chuyên canh t p trung cây tr ng và chăn nuôi hàng hoá phù h p v i i u ki n c a Vùng và nhu c u th trư ng. - Rà soát, i u ch nh quy ho ch thu l i, ê bi n, ê sông (k c phương án thoát lũ cho Hà N i) và l p các d án ưu tiên u tư th c hi n quy ho ch. - Quy ho ch phát tri n lâm nghi p k t h p tăng che ph r ng, c i thi n c nh quan và môi trư ng; phòng h ven bi n. - Ph i h p v i B Xây d ng l p quy ho ch phát tri n nông thôn k t h p v i vi c hình thành các ô th v i quy mô v a và nh (th tr n, th t ). - Xây d ng D án phát tri n khu nông nghi p công ngh cao; s n xu t nông, lâm s n hàng hoá xu t khNu; gi i quy t vi c làm, thu nh p i v i ngư i b thu h i t nông nghi p cho phát tri n công nghi p, ô th , xây d ng k t c u h t ng kinh t - xã h i. 5. B Thu s n: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n ánh b t h i s n và nuôi tr ng thu s n g n v i công nghi p ch bi n và phát tri n h u c n ngh cá cũng như h th ng tránh bão cho tàu thuy n, ngư dân. Xây d ng danh m c d án ưu tiên u tư th c hi n quy ho ch. - Xây d ng án nâng c p, hi n i hoá các cơ s ch bi n thu s n theo hư ng công nghi p hoá, hi n i hoá, b o m v sinh an toàn th c phNm và b o v môi trư ng sinh thái t ng bư c h i nh p khu v c và th gi i. - Xây d ng án m r ng và nâng c p các trư ng d y ngh th y s n.
 7. - Xây d ng án cơ ch , chính sách phát tri n các vùng nuôi th y s n t p trung. - Xây d ng chính sách khuy n khích i v i ánh b t, nuôi tr ng và ch bi n th y s n xu t khNu. 6. B Giao thông v n t i: - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, rà soát, c p nh t, b sung quy ho ch phát tri n m ng lư i giao thông ư ng b , ư ng thu , ư ng s t và ư ng hàng không trong Vùng, chú tr ng h th ng ư ng k t n i liên t nh, liên vùng quan tr ng. - Quy ho ch và u tư xây d ng t ng kho trung chuy n và h th ng ư ng n i t ng kho v i các c ng và các tr c giao thông huy t m ch. - Tri n khai quy ho ch và t ch c th c hi n các d án ư ng cao t c, tr c ư ng ven bi n, các o n ư ng s t n i các trung tâm công nghi p và các u m i giao thông quan tr ng, trư c h t là u tư các tuy n ư ng cao t c t thành ph Hà N i i H i Phòng, Ninh Bình, Vi t Trì, Hòa L c. - Ti p t c hoàn thành nâng c p các qu c l n i Vùng ng bàng sông H ng v i trung du mi n núi và phát tri n các hành lang kinh t v i Trung Qu c. - Quy ho ch h th ng giao thông ô th , c bi t là h th ng giao thông c a thành ph Hà N i và h th ng giao thông n i v i các vùng ph c n cũng như u tư phát tri n v n t i công c ng t i các ô th l n. Ny nhanh t c xây d ng m ng lư i c u qua sông H ng, s m tri n khai u tư h th ng ư ng s t ô th t i thành ph Hà N i. - Hoàn ch nh quy ho ch h th ng c ng bi n (g m c c ng quân s ). Xây d ng án c i t o, nâng c p các c ng sông và tuy n v n t i trên các sông chính c a Vùng. u tư nâng c p, m r ng c ng H i Phòng và l p án xây d ng c ng c a ngõ L ch Huy n (n u có i u ki n). - Hoàn thành Nhà ga T2 sân bay qu c t N i Bài, nâng c p sân bay qu c t Cát Bi và nghiên c u xây d ng sân bay m i t i Vân n (Qu ng Ninh). - Xây d ng cơ ch , chính sách u tư phát tri n i v i các lo i hình giao thông và nh ng công trình giao thông ch y u. 7. B Bưu chính, Vi n thông ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - Quy ho ch và k ho ch xây d ng k t c u h t ng vi n thông hi n i g n v i ng d ng và phát tri n công ngh thông tin. - Cơ ch , chính sách phát tri n vi n thông và công ngh thông tin. - Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư phát tri n h th ng bưu chính vi n thông, b o m truy n d n liên t nh thông su t n các trung tâm thành ph , th xã, th tr n và áp ng nhu c u thông tin liên l c t i t t c các xã trong Vùng. - Th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i các d án u tư phát tri n công nghi p công ngh thông tin và ng d ng công ngh thông tin trong m i lĩnh v c qu n lý và phát tri n kinh t - xã h i, t ng bư c xây d ng xã h i thông tin trong Vùng. 8. B Khoa h c và Công ngh ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - Quy ho ch phát tri n khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t (khoa h c công ngh doanh nghi p và cơ s s n xu t); trong ó, t p trung l p quy ho ch xây dlrmg k t c u
 8. h t ng k thu t khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t. Xác nh rõ các chương trình, d án then ch t, các gi i pháp c th . C n có bư c i v i các nhi m v c th giúp các ngành ch c năng, các a phương liên quan t ch c th c hi n theo l trình khoa h c và công ngh nhanh chóng phát tri n tr thành l c lư ng tr c ti p s n xu t. - T ch c xây d ng và s m ưa vào ho t ng các khu công ngh c p t nh, c p vùng và c p qu c gia (còn g i là các "khu sinh dư ng" công nghi p, khu ươm t o công ngh , khu ươm t o doanh nghi p, khu nông nghi p công ngh cao, khu công ngh cao...) tr thành tr c t c a h th ng h t ng k thu t khoa h c và công ngh tr c ti p s n xu t. Cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n khoa h c công ngh ; trong ó, có cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n các khu công ngh , s n phNm công ngh , i m i công ngh và ng d ng ti n b khoa h c công ngh . c bi t, ưu tiên khuy n khích các doanh nghi p phát tri n khoa h c công ngh tr c ti p s n xu t. - Xây d ng chương trình ào t o công nhân k thu t có tay ngh cao và h th ng các trư ng, trung tâm ào t o cán b công ngh áp ng yêu c u phát tri n các khu công nghi p, khu công ngh trong Vùng. 9. B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành và các a phương trong Vùng nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - Rà soát, i u ch nh quy ho ch s d ng t c a toàn Vùng và c a t ng a phương trong Vùng n năm 2020; quy ho ch t ng h p s d ng và b o v tài nguyên thiên nhiên nh t là than, á vôi làm xi măng, s n xu t v t li u xây d ng. - Xây d ng d án c i t o và b o v môi trư ng k c thành th và nông thôn. - Rà soát, b sung cơ ch , chính sách v t ai phát tri n th trư ng b t ng s n. - Hoàn thành xây d ng b n n n a hình t l 1/2.000 cho các ô th trong Vùng. - Thông tin d báo bão ph c v các ho t ng bi n và tàu, thuy n c a ngư dân. 10. B Thương m i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - Xây d ng quy ho ch phát tri n h t ng thương m i c a Vùng (nh t là h th ng d báo th trư ng, cung c p thông tin thương m i; các trung tâm thương m i, h i ch và tri n lãm). - Xây d ng danh m c các công trình k t c u h t ng thương m i ư c h tr v n nhà nư c và xu t cơ ch , chính sách h tr u tư. - Trên cơ s Quy ch xây d ng và th c hi n Chương trình xúc ti n thương m i qu c gia giai o n 2006 - 2010 (Quy t nh s 279/2005/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ), xây d ng thành chương trình hành ng và t ch c các ho t ng ưu tiên xúc ti n thương m i và phát tri n thương hi u c a Vùng. - Xây d ng cơ ch , chính sách v tiêu th s n phNm, v xu t khNu, nh p khNu phù h p v i b i c nh h i nh p kinh t qu c t trong t ng giai o n. 11. B Ngo i giao ch trì xây d ng k ho ch thu hút Vi t ki u tham gia phát tri n Vùng và chương trình qu ng bá ch trương phát tri n Vùng ra th gi i. 12. B Lao ng - Thương binh và Xã h i ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v :
 9. - Rà soát, b sung và i u ch nh quy ho ch m ng lư i các cơ s d y ngh , c bi t là các trung tâm ào t o ngh trình cao cho c Vùng. - Xây d ng cơ ch , chính sách c thù cho Vùng phát tri n d y ngh , gi i quy t vi c làm, th c hi n gi m nghèo, t ch c cai nghi n và b o m an sinh xã h i. 13. B Giáo d c và ào t o ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - i u ch nh, l p quy ho ch phát tri n m ng lư i các trư ng i h c, cao ng, trung h c chuyên nghi p. - Nghiên c u xây d ng m t trư ng i h c Th ô Hà N i thành trung tâm ào t o ch t lư ng cao và trư ng i h c m k t h p ào t o t xa t chuNn các trư ng i h c tiên ti n trong khu v c; xây d ng các trư ng i h c chuyên ngành t i các t nh lân c n thành ph Hà N i và các t nh khác trong Vùng ng b ng sông H ng; nghiên c u xây d ng Khu ô th i h c t i Hưng Yên; xây d ng cơ ch , chính sách c th v ào t o nhân l c, thu hút và s d ng nhân tài. - Xây d ng án ào t o, b i dư ng nhân tài và cơ ch , chính sách m b o xã h i hóa giáo d c và ào t o. 14. B Y t ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph v : - Quy ho ch phát tri n m ng lư i y t c a Vùng; trong ó, t p trung hoàn thi n án xây d ng trung tâm y t ch t lư ng cao t chuNn qu c t , trung tâm y t chuyên sâu ngang t m khu v c Hà N i, H i Phòng, Nam nh i u ki n cung c p các ch v y t ch t lư ng cao ph c v nhân dân, ngư i nư c ngoài, g n phát tri n d ch v y t v i du l ch ê khám ch a b nh, ngh dư ng cho du khách qu c t . C ng c m ng lư i cơ s khám, ch a b nh và m ng lư i y t cơ s các h i o và các xã khó khăn. - Xây d ng cơ ch , chính sách tăng cư ng và Ny nhanh ti n th c hi n công tác xã h i hóa y t . 15. B Văn hoá - Thông tin ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan: - Xây d ng và tri n khai th c hi n án phát tri n văn hoá, thông tin; nghiên c u xây d ng quy ho ch thi t ch văn hoá - thông tin cơ s các t nh, thành ph và quy ho ch phát tri n phát thanh, truy n hình các t nh, thành ph trong Vùng phù h p v i quy ho ch phát thanh - truy n hình chung c a c nư c. - Xây d ng án b o t n, tôn t o di tích, trong ó có di tích Thành c . 16. B N i v ch trì, ph i h p v i các a phương liên quan xây d ng k ho ch ki n toàn h th ng t ch c, nhân s v công tác quy ho ch c a các a phương trong Vùng theo hư ng th c hi n t t án c i cách hành chính. Tham gia v i B K ho ch và u tư hoàn thi n cơ ch và mô hình i u ph i ho t ng Vùng theo quy ho ch chung ư c duy t. 17. B Tư pháp ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan rà soát h th ng văn b n pháp lu t, cơ ch i u hành phát tri n kinh t - xã h i và b o m an ninh qu c phòng. 18. B Qu c phòng:
 10. - Ch trì, ph i h p v i B Công an và các a phương liên quan l p quy ho ch t ng th các cơ s thu c lĩnh v c qu c phòng (h th ng công nghi p qu c phòng, h th ng c ng, kho bãi, xây d ng n biên phòng, ư ng tu n tra biên gi i...). - Ch o B Ch huy quân s các t nh, thành ph xây d ng, rà soát, i u ch nh, b sung, hoàn thi n k ho ch phòng th , trình c p có thNm quy n phê duy t. - Quy ho ch h th ng các n, tr m biên phòng biên gi i, h i o, xây d ng k t c u h t ng ph c v nhu c u qu c phòng, an ninh và phát tri n kinh t - xã h i vùng biên gi i t li n và các huy n, xã o có v trí chi n lư c n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020, trình Chính ph phê duy t. 19. B Công an ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng các án: - B o m an ninh qu c gia và tr t t an toàn xã h i ph c v cho phát tri n kinh t - xã h i c a Vùng. - Cơ ch qu n lý, nâng cao hi u qu phòng, ch ng t i ph m và các t n n xã h i, nh t là t n n ma tuý, m i dâm, c b c, buôn bán ph n và tr em qua biên gi i. - Ph i h p v i B Giao thông v n t i, y ban An toàn giao thông qu c gia xây d ng án b o m tr t t , an toàn giao thông. 20. B Tài chính: Ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng án cơ ch , chính sách c thù v tài chinh; trong ó, lưu ý n i dung thu và i u ti t ngân sách, phát hành trái phi u công trình, l p qu phát tri n vùng, h tr kinh phí phát tri n qu nhà xã h i nh t là xây d ng nhà cho ngư i nghèo và công nhân g n v i các khu công nghi p. - Ch trì, ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam rà soát, b sung cơ ch , chính sách tín d ng ph c v phát tri n các doanh nghi p nh và v a theo nguyên t c cung c p tín d ng i ôi v i các hình th c h tr v ào t o, tư v n kinh doanh,... thông qua h th ng các ngân hàng và Qu b o lãnh tín d ng cho doanh nghi p nh và v a. - Ch trì, ph i h p v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Công nghi p, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng chính sách nông dân góp c ph n b ng qu t tham gia vào khu công nghi p, khu ch xu t, khu kinh t khi chuy n i m c ích s d ng t nông nghi p. 21. y ban Dân s , Gia ình và Tr em ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng các án tăng cư ng k ho ch hoá gia ình; nâng cao ch t lư ng dân s ; b o v , chăm sóc và giáo d c bà m và tr em. 22. y ban Dân t c ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, xây d ng án phát tri n kinh t - xã h i khu v c các dân t c ít ngư i; chính sách phát tri n kinh t - xã h i i v i các xã mi n núi, biên gi i, h i o. 23. y ban Th d c - Th thao ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan xây d ng án phát tri n th d c th thao; quy ho ch h th ng công trình th d c th thao áp ng yêu c u t ch c thi u các gi i qu c gia và qu c t . 24. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, xây d ng, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph án phát tri n h th ng các t ch c ngân hàng, tín d ng cho Vùng, áp ng yêu c u h i nh p kinh t qu c t trong t ng giai o n.
 11. 25. T ng c c Du l ch ch trì, ph i h p v i các B , ngành và a phương liên quan nghiên c u, rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch phát tri n du l ch và xây d ng k ho ch u tư n năm 2010 i v i h th ng các khu du l ch ch t lư ng cao; các khu vui chơi, gi i trí; án xúc ti n qu ng bá du l ch. xu t k ho ch ào t o ngu n nhân l c du l ch cho Vùng. 26. ài Truy n hình Vi t Nam ch trì tri n khai th c hi n vi c m r ng m ng ph sóng truy n hình t i các huy n mi n núi, biên gi i và h i o theo quy ho ch phát tri n n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 767/Q -TTg ngày 08 tháng 8 năm 2005. 27. ài Ti ng nói Vi t Nam ch trì tri n khai th c hi n vi c m r ng m ng ph sóng phát thanh t i các huy n mi n núi, biên gi i và h i o theo quy ho ch phát tri n n năm 2010 ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i Quy t nh s 287/Q -TTg ngày 19 tháng 11 năm 2003. 28. Các B , ngành khác Theo ch c năng c a mình ti n hành rà soát, i u ch nh quy ho ch phát tri n ngành và các v n liên quan theo tinh th n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr v phát tri n kinh t - xã h i và b o m qu c phòng, an ninh Vùng ng b ng sông H ng n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 và Quy t nh s 145/2004/Q -TTg ngày 13 tháng 8 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph v phương hư ng ch y u phát tri n kinh t - xã h i Vùng kinh t tr ng i m B c B n 2010 và t m nhìn n 2020. 29. Các a phương y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng căn c Ngh quy t s 54 c a B Chính tr , ph i h p v i các B , ngành liên quan: - Rà soát l i các quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch các khu kinh t t ng h p, khu kinh t c a kh u, khu công nghi p, khu ch xu t, các khu vui chơi gi i trí, h th ng các th và khu dân cư trên a bàn n năm 2010 và nh hư ng n năm 2020 theo tinh th n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr . - Xây d ng k ho ch u tư c th c a a phương n năm 2010; trong ó, xác nh rõ các lĩnh v c ưu tiên, gi i pháp v huy ng và s d ng v n cho t ng chương trình, d án. - Ph i h p v i B Qu c phòng và B K ho ch và u tư tri n khai các d án u tư xây d ng k t c u h t ng các xã c bi t khó khăn ven bi n, h i o và các xã biên gi i; ng th i, ph i h p v i B Công an th c hi n d án tăng cư ng trang thi t b , phương ti n và l c lư ng cho công an cơ s . G. TI N TH C HI N Các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng khNn trương th c hi n công vi c theo tinh th n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr và theo ch c năng qu n lý nhà nư c c a mình, th c hi n công vi c ư c phân công theo úng ti n . Trong năm 2006 ph i hoàn thành các công vi c sau: - Xây d ng cơ ch ph i h p Vùng. - Xây d ng cơ ch , chính sách v tài chính, u tư, s d ng và b o v ngu n nư c, x lý ch t th i.
 12. - L p các quy ho ch ngành, lĩnh v c và quy ho ch t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. - Xây d ng danh m c chương trình, d án ưu tiên kêu g i u tư. - Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i Vùng. - T ch c xúc ti n u tư. Căn c vào ti n th c hi n, các B , ngành và các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng ph i h p ch t ch thông qua Văn phòng Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m, tích c c t ch c tri n khai hoàn thành công vi c, báo cáo Th tư ng Chính ph và báo cáo v Ban Ch o t ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m (Văn phòng Ban Ch o - 65 Văn Mi u, Hà N i) theo nh kỳ 6 tháng và hàng năm. III. T CH C TRI N KHAI TH C HI N 1. Căn c vào Ngh quy t s 54 c a B Chính tr , trên cơ s Chương trình hành ng c a Chính ph , theo ch c năng, nhi m v ã ư c phân công, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng ch o, xây d ng Chương trình hành ng c a B , ngành, a phương mình; th c hi n các án, d án, b sung và hoàn thi n cơ ch , chính sách và b máy theo s phân công c a Chính ph . 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong Vùng t p trung ch o, tăng cư ng ki m tra, ôn c vi c th c hi n các nhi m v ã nêu trong Chương trình hành ng, k p th i xu t các gi i pháp, chính sách phù h p v i tình hình c th và báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n. 3. Giao B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i Văn phòng Chính ph và Ban Ch o T ch c i u ph i phát tri n các Vùng kinh t tr ng i m ôn c, giám sát vi c th c hi n Chương trình hành ng c a Chính ph th c hi n Ngh quy t s 54 c a B Chính tr . B K ho ch và u tư t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph k t qu th c hi n Chương trình hành ng này.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản