Quyết định số 192/1999/QĐ-TTg

Chia sẻ: Chuong Di | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 192/1999/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 192/1999/QĐ-TTg về việc giải thể Ban chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 192/1999/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 192/1999/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 192/1999/QĐ-TTG NGÀY 20 THÁNG 9 NĂM 1999 VỀ VIỆC GIẢI THỂ BAN CHỈ ĐẠO CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ số 49/CP ngày 04 tháng 8 năm 1993 về phát triển công nghệ thông tin ở nước ta trong những năm 1990; Căn cứ Quyết định số 123/1999/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ Thông tin;Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Giải thể Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin được thành lập theo Quyết định số 212/TTg ngày 6 tháng 5 năm 1994 và Quyết định số 154/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ. Điều 2. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về Công nghệ Thông tin và các nhiệm vụ cụ thể khác, hồ sơ, tài liệu, ngân sách có liên quan và số cán bộ trực tiếp làm việc tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin cho Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin bàn giao cho Văn phòng Chính phủ : - Quản lý mạng ITnet (bao gồm: nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu, tài sản, thiết bị ...và số cán bộ trực tiếp quản lý mạng). - Toàn bộ diện tích đang sử dụng tại nhà số 14 phố Lê Hồng Phong, Hà Nội.
  2. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin thực hiện việc xử lý tài chính khi giải thể theo đúng qui định hiện hành. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 212/TTg ngày 6 tháng 5 năm 1994 và Quyết định số 154/TTg ngày 11 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác trước đây trái với Quyết định này. Điều 5. Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình Quốc gia về Công nghệ Thông tin, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Phạm Gia Khiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản