Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
62
lượt xem
3
download

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế công khai tài chính đối với các cấp NSNN, các đơn vị dự toán NS, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án đầu tư XDCB có sử dụng vốn NSNN, các DNNN, các quỹ có nguồn từ NSNN và các quỹ có nguồn từ các khoản đóng góp của nhân dân do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 192/2004/Q -TTg Hà N i, ngày 16 tháng 11 năm 2004 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 192/2004/Q -TTG NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2004 BAN HÀNH QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC C P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CÁC ƠN VN D TOÁN NGÂN SÁCH, CÁC T CH C Ư C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C H TR , CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N CÓ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C, CÁC QU CÓ NGU N T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ CÁC QU CÓ NGU N T CÁC KHO N ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 c a Chính ph Quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách nhà nư c; Căn c Pháp l nh th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998; Căn c Lu t K toán ngày 17 tháng 6 năm 2003; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch công khai tài chính i v i các c p ngân sách nhà nư c, các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 2.Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c ban hành Quy ch công khai tài chính i v i ngân sách nhà nư c các c p, các ơn v d toán ngân sách, các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân và Quy t nh s 182/2001/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph s a i, b sung Quy t nh s 225/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 11 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . i u 3. B trư ng B Tài chính có trách nhi m hư ng d n thi hành Quy t nh này.
 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các c p, Th trư ng các ơn v d toán ngân sách, Th trư ng các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , Trư ng ban qu n lý các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c, Ch t ch H i ng qu n lý ho c T ng giám c các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c, Trư ng ban qu n lý các qu có ngu n t các kho n óng góp c a nhân dân ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t ch u trách nhi m t ch c th c hi n và hư ng d n các ơn v tr c thu c thi hành Quy t nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký) QUY CH CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC C P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CÁC ƠN VN D TOÁN NGÂN SÁCH, CÁC T CH C Ư C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C H TR , CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N CÓ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C, CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C, CÁC QU CÓ NGU N T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ CÁC QU CÓ NGU N T CÁC KHO N ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN (Ban hành kèm theo Quy t nh s 192/2004/Q - TTg ngày 16 tháng 11 năm 2004 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. M c ích công khai tài chính Công khai tài chính là bi n pháp nh m phát huy quy n làm ch c a cán b , công ch c Nhà nư c, t p th ngư i lao ng và nhân dân trong vi c th c hi n quy n ki m tra, giám sát quá trình qu n lý và s d ng v n, tài s n Nhà nư c; huy ng, qu n lý và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân theo quy nh c a pháp lu t; phát hi n và ngăn ch n k p th i các hành vi vi ph m ch qu n lý tài chính; b o m s d ng có hi u qu ngân sách nhà nư c, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí. i u 2. Nguyên t c công khai tài chính 1. Cung c p y , k p th i, chính xác các thông tin tài chính ph i công khai, phù h p v i t ng i tư ng cung c p và ti p nh n thông tin thông qua nh ng hình th c quy nh trong Quy ch này.
 3. 2. Vi c g i các báo cáo quy t toán ngân sách nhà nư c các c p, báo cáo quy t toán tài chính c a các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các doanh nghi p nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân ư c các c p có thNm quy n cho phép thành l p th c hi n theo ch báo cáo tài chính và k toán hi n hành. i u 3. i tư ng và ph m vi áp d ng công khai tài chính 1. i tư ng ph i công khai tài chính g m: các c p ngân sách nhà nư c, các ơn v d toán ngân sách, các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, các doanh nghi p nhà nư c, các qu có ngu n t ngân sách nhà nư c và các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân ư c c p có thNm quy n cho phép thành l p theo quy nh c a pháp lu t. Các i tư ng nói trên sau ây g i t t là cơ quan, t ch c, ơn v . 2. Không công khai nh ng tài li u và s li u thu c bí m t nhà nư c quy nh t i Pháp l nh v b o v bí m t nhà nư c s 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 c a U ban thư ng v Qu c h i, Quy t nh s 237/2003/Q -TTg ngày 13 tháng 11 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v danh m c bí m t nhà nư c Tuy t m t và T i m t trong ngành tài chính, các tài li u, s li u thu c bí m t c a các ngành, a phương theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph và c a B trư ng B Công an. i u 4. Hình th c công khai tài chính Vi c công khai tài chính theo qui nh c a Quy ch này ư c th c hi n thông qua các hình th c sau: 1. Công b trong các kỳ h p thư ng niên c a cơ quan, t ch c, ơn v ; 2. Phát hành n phNm; 3. Niêm y t công khai t i tr s làm vi c c a cơ quan, t ch c, ơn v . Vi c niêm y t này ph i ư c th c hi n ít nh t trong th i gian 90 ngày, k t ngày niêm y t; 4. Thông báo b ng văn b n n các cơ quan, t ch c, ơn v , cá nhân có liên quan; 5. ưa lên trang thông tin i n t ; 6. Thông báo trên các phương ti n thông tin i chúng. Chương 2: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC C P NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 5. Công khai s li u d toán, quy t toán ngân sách nhà nư c, ngân sách trung ương hàng năm; s li u d toán, quy t toán ngân sách c a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: 1. Công khai chi ti t s li u d toán, quy t toán ngân sách nhà nư c theo các ch tiêu ã ư c Qu c h i quy t nh, phê chuNn, g m:
 4. a) D toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c; b) D toán, quy t toán chi ngân sách nhà nư c; c) D toán, quy t toán cân i thu, chi ngân sách, b i chi và ngu n bù p b i chi ngân sách nhà nư c. 2. Công khai chi ti t s li u d toán, quy t toán ngân sách trung ương, g m: a) D toán, quy t toán ngân sách trung ương theo t ng lĩnh v c ã ư c Qu c h i quy t nh, phê chuNn; b) T ng s và chi ti t d toán ngân sách trung ương c a t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương theo t ng lĩnh v c ã ư c Qu c h i quy t nh, Th tư ng Chính ph giao; t ng s và chi ti t quy t toán ngân sách trung ương c a t ng B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương theo t ng lĩnh v c ã ư c Qu c h i phê chuNn, tr các tài li u, s li u quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Quy ch này; c) D toán, quy t toán s b sung t ngân sách trung ương cho ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c Qu c h i quy t nh, phê chuNn, Th tư ng Chính ph giao, B Tài chính thNm nh. 3. Công khai t l ph n trăm phân chia i v i các kho n thu phân chia gi a ngân sách trung ương và ngân sách t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c y ban thư ng v Qu c h i quy t nh, Th tư ng Chính ph giao. 4. Công khai d toán ngân sách c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c Th tư ng Chính ph giao; quy t toán ngân sách c a t ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ã ư c B Tài chính thNm nh. 5. Vi c công khai các s li u quy nh t i i u này do B trư ng B Tài chính công b b ng các hình th c: thông báo b ng văn b n cho các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; phát hành n phNm; ưa lên trang thông tin i n t c a B Tài chính. i u 6. Công khai chi ti t s li u d toán, quy t toán ngân sách hàng năm c a các c p chính quy n a phương 1. Công khai chi ti t s li u d toán, quy t toán ngân sách a phương theo các ch tiêu ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, phê chuNn, g m: a) D toán, quy t toán thu ngân sách nhà nư c trên a bàn; b) D toán, quy t toán thu ngân sách a phương; c) D toán, quy t toán chi ngân sách a phương; d) Riêng i v i ngân sách c p xã, ph i công khai d toán, quy t toán chi ti t n t ng lĩnh v c thu và t l phân chia ngu n thu ư c phân c p, t ng lĩnh v c chi, công
 5. khai chi ti t m t s ho t ng tài chính khác c a xã như: các qu công chuyên dùng, các ho t ng s nghi p, 2. Công khai chi ti t s li u d toán, quy t toán ngân sách c p mình, g m: a) D toán, quy t toán ngân sách c p mình theo t ng lĩnh v c ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, phê chuNn; b) T ng s và chi ti t d toán ngân sách c a các cơ quan, t ch c, ơn v thu c c p mình theo t ng lĩnh v c ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, y ban nhân dân giao; t ng s và chi ti t quy t toán ngân sách c a các cơ quan, t ch c, ơn v thu c c p mình theo t ng lĩnh v c ã ư c H i ng nhân dân phê chuNn, tr các tài li u, s li u quy nh t i kho n 2 i u 3 c a Quy ch này. c) D toán, quy t toán s b sung t ngân sách c p mình cho ngân sách c p dư i ã ư c H i ng nhân dân quy t nh, phê chuNn, y ban nhân dân giao. 3. Công khai t l ph n trăm phân chia i v i các kho n thu phân chia gi a các c p ngân sách a phương do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh, y ban nhân dân c p t nh giao. 4. Công khai d toán ngân sách c a t ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, phư ng, tr tr n ã ư c U ban nhân dân c p trên giao; quy t toán ngân sách c a t ng qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh, xã, phư ng, tr tr n ã ư c cơ quan tài chính c p trên thNm nh. 5. Vi c công khai các s li u quy nh t i i u này do Ch t ch y ban nhân dân các c p công b hàng năm b ng các hình th c: thông báo b ng văn b n cho các cơ quan, ơn v thu c ngân sách c p mình, các qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh ( i v i c p t nh), xã, phư ng, th tr n ( i v i c p huy n); phát hành n phNm; ưa lên trang thông tin i n t ( nh ng a phương ã có trang thông tin i n t ). Riêng i v i c p xã th c hi n b ng hình th c niêm y t công khai t i tr s U ban nhân dân xã; thông báo b ng văn b n cho ng y, các t ch c chính tr - xã h i xã và trư ng các thôn, p, b n, làng, t dân ph ; thông báo trên các phương ti n thông tin tuyên truy n cơ s . i u 7. Th i i m công khai ngân sách hàng năm i v i các c p ngân sách nhà nư c D toán, quy t toán ngân sách ph i ư c công khai trong th i h n 60 ngày, k t ngày ư c Qu c h i, H i ng nhân dân quy t nh, phê chuNn. Chương 3: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC ƠN VN D TOÁN NGÂN SÁCH, CÁC T CH C Ư C NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C H TR , CÁC D ÁN U TƯ XÂY D NG CƠ B N CÓ S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C i u 8. Công khai vi c phân b và s d ng kinh phí ngân sách hàng năm i v i các ơn v d toán ngân sách
 6. 1. Th trư ng các ơn v d toán ngân sách công b công khai trong n i b ơn v v d toán ngân sách ã ư c c p có thNm quy n giao, quy t toán ngân sách ã ư c c p có thNm quy n duy t. 2. Th trư ng ơn v d toán c p trên công b công khai d toán ngân sách, k c d toán ngân sách i u ch nh ã giao cho các ơn v d toán c p dư i; công b công khai quy t toán ngân sách ã duy t cho các ơn v d toán c p dư i. 3. Vi c công khai nh ng n i dung theo quy nh t i i u này ư c th c hi n b ng các hình th c: thông báo b ng văn b n; niêm y t t i ơn v ; công b trong h i ngh cán b , công ch c c a ơn v ; phát hành n phNm (n u th y c n thi t). Th i i m công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày ư c c p có thNm quy n giao, duy t. i u 9. Công khai vi c thu và s d ng các kho n óng góp c a các t ch c, cá nhân i v i các ơn v d toán ngân sách Hàng năm, Th trư ng các ơn v d toán ngân sách có ngu n thu và các kho n chi t các kho n óng góp c a các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t, ph i công b công khai m c ích huy ng, m c óng góp, k t qu huy ng và hi u qu vi c s d ng các ngu n huy ng. Vi c công khai nh ng thông tin quy nh t i i u này ư c th c hi n b ng các hình th c: niêm y t t i tr s ơn v ; thông báo tr c ti p n các t ch c và cá nhân tham gia óng góp. i u 10. Công khai ngân sách và kinh phí c a các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr Th trư ng t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr , th c hi n công khai s li u d toán, quy t toán thu, chi tài chính, các kho n óng góp c a t ch c và cá nhân (n u có); cơ s xác nh m c h tr và s ti n ngân sách nhà nư c h tr cho ơn v . Vi c công khai ư c th c hi n thông qua hình th c: niêm y t t i tr s cơ quan; công b trong h i ngh c a t ch c. Th i i m công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày ư c c p có thNm quy n giao, xét duy t. i u 11. Công khai vi c phân b và s d ng v n u tư i v i các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c 1. Ngư i có thNm quy n quy t nh phân b v n u tư cho các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t ph i công khai vi c phân b v n u tư trong d toán ngân sách nhà nư c ư c giao hàng năm cho các d án. 2. Ngư i có trách nhi m qu n lý d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c ph i công khai các n i dung sau: a) D toán ngân sách c a d án u tư theo k ho ch u tư ư c duy t, m c v n u tư c a d án ư c giao trong d toán ngân sách năm; b) Công khai k t qu l a ch n nhà th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t;
 7. c) Quy t toán v n u tư c a d án theo niên hàng năm; d) Quy t toán v n u tư khi d án hoàn thành ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 3. Hình th c công khai: Niêm y t công khai t i tr s cơ quan, ơn v ; công b trong h i ngh c a cơ quan, ơn v . 4. Th i i m công khai: a) Các n i dung công khai quy nh t i kho n 1 và i m a, i m c kho n 2 i u này ph i ư c công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày d toán, quy t toán v n u tư c a d án ư c c p có thNm quy n giao, phê duy t; b) N i dung công khai quy nh t i i m b kho n 2 i u này ph i ư c th c hi n công khai ch m nh t là 15 ngày, k t ngày có k t qu l a ch n nhà th u. c) N i dung công khai quy nh t i i m d kho n 2 i u này ph i ư c th c hi n công khai ch m nh t là 30 ngày, k t ngày quy t toán v n u tư ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. Chương 4: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC DOANH NGHI P NHÀ NƯ C i u 12. N i dung công khai tài chính i v i doanh nghi p nhà nư c Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c, th c hi n công khai các n i dung sau: 1. Tình hình tài chính c a doanh nghi p; 2. K t qu ho t ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; 3. Vi c trích, l p và s d ng các qu c a doanh nghi p; 4. Các kho n óng góp cho ngân sách nhà nư c c a doanh nghi p; 5. Các kho n thu nh p và thu nh p bình quân c a ngư i lao ng; 6. S v n góp và hi u qu góp v n c a Nhà nư c t i doanh nghi p, t ch c khác. i u 13. Hình th c và th i i m công khai tài chính i v i các doanh nghi p nhà nư c: Vi c công khai nh ng n i dung quy nh t i i u 12 c a Quy ch này ư c th c hi n theo các hình th c: phát hành n phNm; niêm y t t i doanh nghi p; công b trong h i ngh cán b , công nhân, viên ch c c a doanh nghi p. Vi c công khai tài chính ư c th c hi n nh kỳ hàng năm. Th i i m công khai tài chính ch m nh t là 120 ngày, k t ngày k t thúc năm dương l ch.
 8. Chương 5: CÔNG KHAI TÀI CHÍNH I V I CÁC QU CÓ NGU N T NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C VÀ CÁC QU CÓ NGU N T CÁC KHO N ÓNG GÓP C A NHÂN DÂN VÀ CÁ NHÂN, T CH C KHÁC Ư C THÀNH L P THEO QUY NNH C A PHÁP LU T i u 14. Công khai tài chính i v i qu có ngu n t ngân sách nhà nư c 1. Ch t ch H i ng qu n lý qu ho c T ng giám c qu th c hi n công khai các n i dung sau: a) Quy ch ho t ng và cơ ch tài chính c a qu ; b) K ho ch tài chính hàng năm, trong ó chi ti t các kho n thu, chi có quan h v i ngân sách nhà nư c theo quy nh c a c p có thNm quy n; c) K t qu ho t ng c a qu ; d) Quy t toán năm ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. Hình th c và th i i m công khai a) Vi c công khai tài chính theo quy nh t i kho n 1 i u này ư c th c hi n b ng hình th c: niêm y t công khai t i tr s qu ; phát hành n phNm; thông báo trong h i ngh hàng năm c a qu . b) i v i n i dung quy nh t i i m a, i m b kho n 1 i u này ph i ư c công khai ch m nh t là sau 30 ngày, k t ngày ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) i v i n i dung quy nh t i i m c, i m d, kho n 1 i u này ph i ư c công khai ch m nh t là 120 ngày, k t ngày k t thúc năm dương l ch. i u 15. N i dung công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân và cá nhân, t ch c khác ư c thành l p theo quy nh c a pháp lu t (sau ây g i t t là qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân). Ngư i có trách nhi m qu n lý qu th c hi n công khai các n i dung sau: 1. Quy ch ho t ng c a qu , các i u ki n, tiêu chuNn, quy n l i và nghĩa v c a ngư i óng góp và ngư i ư c hư ng l i t qu ; 2. M c ích huy ng và s d ng các ngu n thu c a qu ; 3. i tư ng và hình th c huy ng; 4. M c huy ng; 5. K t qu huy ng;
 9. 6. S d ng qu trong năm cho các m c tiêu; 7. Báo cáo quy t toán năm. i u 16. N i dung công khai tài chính i v i các qu có s d ng các kho n óng góp c a nhân dân xây d ng các công trình cơ s h t ng t i các xã, th tr n Ngoài nh ng n i dung công khai quy nh t i i u 15 Quy ch này, i v i các công trình xây d ng cơ s h t ng có s d ng các kho n óng góp c a nhân dân, các qu còn ph i công b công khai nh ng n i dung sau: 1. D toán cho t ng công trình theo k ho ch u tư ư c duy t; 2. Chi ti t các ngu n v n u tư cho t ng công trình; 3. K t qu ã huy ng c a t ng i tư ng c th , th i gian huy ng; 4. Công khai k t qu l a ch n nhà th u ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 5. Ti n thi công và k t qu nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng công trình, quy t toán công trình. i u 17. Hình th c và th i i m công khai tài chính i v i các qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân 1. Vi c công khai tài chính quy nh t i i u 15 và i u 16 c a Quy ch này ư c th c hi n b ng các hình th c: niêm y t công khai t i tr s qu ; công b trong kỳ h p v i các i tư ng óng góp cho qu . 2. Th i i m công khai: a) Các n i dung công khai ư c quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 15 c a Quy ch này ph i ư c công khai khi v n ng óng góp, tài tr c a các t ch c, cá nhân. b) Các n i dung công khai quy nh t i kho n 3 và kho n 4 i u 15, kho n 1 và kho n 2 i u 16 c a Quy ch này ph i ư c công khai trư c khi th c hi n ít nh t là 30 ngày. c) Các n i dung công khai quy nh t i các kho n 5, 6 và 7 i u 15, kho n 3 và kho n 5 i u 16 c a Quy ch này ph i ư c công khai hàng năm, ch m nh t là trư c ngày 31 tháng 3 năm sau. d) N i dung công khai quy nh t i kho n 4 i u 16 c a Quy ch này ph i ư c công khai ch m nh t sau 15 ngày, k t ngày có k t qu l a ch n nhà th u. ) i v i các qu có s d ng ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân u tư xây d ng các công trình cơ s h t ng, ngoài vi c công khai theo quy nh t i i m c kho n 2 i u này, hàng năm còn ph i công khai quy t toán t ng công trình có chi ti t n h ng m c công trình ch m nh t là 30 ngày, k t ngày quy t toán công trình ư c duy t.
 10. Chương 6: CH BÁO CÁO, KI M TRA, GIÁM SÁT VÀ X LÝ VI PH M i u 18. Ch báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính 1. ơn v s d ng ngân sách g i báo cáo ã công khai và báo cáo tình hình th c hi n công khai ngân sách c a ơn v mình cho ơn v d toán c p trên, ơn v d toán c p trên t ng h p báo cáo ơn v d toán c p I. 2. ơn v d toán c p I g i báo cáo ã công khai và t ng h p k t qu tình hình th c hi n công khai ngân sách c a ơn v mình và các ơn v tr c thu c báo cáo cơ quan tài chính cùng c p. 3. Th trư ng các t ch c ư c ngân sách nhà nư c h tr báo cáo các tài li u, s li u ã công khai c a ơn v cho cơ quan tài chính c a c p ngân sách ã th c hi n h tr . 4. Ngư i có trách nhi m qu n lý v n u tư i v i các d án u tư xây d ng cơ b n có s d ng v n ngân sách nhà nư c, báo cáo cơ quan qu n lý c p trên và cơ quan tài chính cùng c p s li u, tài li u ã công khai tài chính c a d án u tư. 5. H i ng qu n lý ho c T ng giám c qu có ngu n t ngân sách nhà nư c báo cáo cơ quan quy t nh thành l p và cơ quan tài chính cùng c p s li u, tài li u ã công khai tài chính. 6. Ngư i có trách nhi m qu n lý qu có ngu n thu t các kho n óng góp c a nhân dân báo cáo cơ quan tài chính c a c p cho phép thành l p qu các s li u, tài li u ã công khai tài chính. 7. Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng giám c, Giám c các doanh nghi p nhà nư c g i báo cáo tài li u, s li u ã công khai tài chính c a doanh nghi p theo quy nh c a Quy ch này cho S Tài chính ( i v i doanh nghi p do y ban nhân dân t nh quy t nh thành l p), B Tài chính ( i v i doanh nghi p do các cơ quan Trung ương quy t nh thành l p). i u 19. Ch báo cáo tình hình th c hi n công khai tài chính hàng năm c a các c p chính quy n 1. Cơ quan tài chính các c p a phương giúp y ban nhân dân cùng c p t ng h p tình hình công khai tài chính c a a phương mình, báo cáo y ban nhân dân và cơ quan tài chính c p trên; t ng h p và công b s li u công khai tài chính c a a phương. 2. B trư ng B Tài chính: t ng h p tình hình th c hi n công khai tài chính trong c nư c báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ng h p và công b s li u công khai ngân sách c a các B , cơ quan trung ương và c a các a phương b ng hình th c phát hành n phNm. i u 20. M u bi u và th i gian báo cáo:
 11. B trư ng B Tài chính quy nh c th m u bi u và th i gian g i báo cáo v tình hình th c hi n Quy ch công khai tài chính. i u 21. Ki m tra và giám sát th c hi n 1. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , cơ quan khác Trung ương, y ban nhân dân các c p, các ơn v d toán c p trên ch u trách nhi m ki m tra vi c th c hi n công khai tài chính c a các ơn v thu c ph m vi qu n lý. 2. M t tr n t qu c Vi t Nam, các t ch c chính tr - xã h i, các t ch c oàn th trong cơ quan, ơn v và nhân dân giám sát vi c th c hi n công khai tài chính theo các quy nh t i Quy ch này. i u 22. X lý vi ph m T ch c, ơn v , cá nhân không th c hi n úng nh ng quy nh v công khai tài chính quy nh t i Quy ch này thì tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. Chương 7: CH T V N VÀ TR L I CH T V N i u 23. Ch t v n Các t ch c, ơn v , cá nhân thu c i tư ng ư c ti p nh n thông tin công khai tài chính theo các quy nh c a Quy ch này có quy n ch t v n cơ quan, t ch c, ơn v v các n i dung công khai tài chính. i u 24. Tr l i ch t v n 1. Ngư i có trách nhi m th c hi n công khai tài chính theo quy nh c a Quy ch này ph i tr l i ch t v n v các n i dung công khai tài chính. Vi c tr l i ch t v n ph i ư c th c hi n b ng văn b n và g i t i ngư i ch t v n. 2. Ngư i b ch t v n ph i tr l i cho ngư i ch t v n ch m nh t sau 10 ngày, k t ngày ti p nh n n i dung ch t v n. Trư ng h p n i dung ch t v n ph c t p, c n nhi u th i gian chuNn b tr l i thì ph i có văn b n h n ngày tr l i c th cho ngư i ch t v n, nhưng không quá 45 ngày, k t ngày nh n ư c n i dung ch t v n.
Đồng bộ tài khoản