Quyết định số 1921/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 1921/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1921/2002/QĐ-BGTVT về việc công bố Danh mục TCVN, TCN bắt buộc áp dụng do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1921/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : 1921/2002/Q -BGTVT Hà N i , Ngày 20 tháng 06 năm 2002 QUY T NNH V VI C CÔNG B DANH M C TCVN, TCN B T BU C ÁP D NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c kho n 5 i u 48 Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c i u 13 Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 86/CP ngày 08/12/1995 c a Chính ph quy nh phân công trách nhi m qu n lý nhà nư c v ch t lư ng hàng hoá; Căn c kho n 5 i u 1 Quy t nh s 38/ 2002/Q -TTg ngày 14/3/2002 c a Th tư ng Chính ph v vi c qu n lý s n xu t l p ráp và nh p kh u linh ki n xe hai bánh g n máy; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Danh m c Tiêu chuNn v k thu t và ch t lư ng c a mô tô, xe máy s n xu t l p ráp (Danh m c kèm theo). i u 2 i v i các ki u lo i xe hai bánh g n máy, h th ng, t ng thành và b ph n truy n ng ã ư c c p gi y ch ng nh n ch t lư ng trư c ngày Quy t nh này có hi u l c thì ư c phép ti p t c kéo dài th i h n thêm 12 tháng. i u 3. V trư ng V Khoa h c công ngh , C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam và Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr n Doãn Th DANH M C
  2. TÀU CHU N V K THU T VÀ CH T LƯ NG MÔ TÔ, XE MÁY S N XU T L P RÁP B T BU C ÁP D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh S 1921/2002/Q -BGTVT ngày 20/6/2002 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Th t S hi u Tên tiêu chu n. N i dung b t Ngày b t u bu c áp d ng có hi u l c 1. Tiêu chuNn toàn xe 1.1. Các tiêu chu n an toàn 1 TCVN Phương ti n giao thông ư ng b Toàn b tiêu K t ngày ký mô tô, xe máy hai bánh - Yêu c u chuNn và theo chú 5929:2001(1) Quy t nh an toàn chung và phương pháp th thích (1) 2 TCVN 6921: Phương ti n giao thông ư ng b - ch áp d ng m c K t ngày ký 2001 Kh i lư ng và kích thư c mô tô, xe 6.2 quy t nh máy- yêu c u trong phê duy t ki u 3 TCVN 6010:1995 Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng (ISO 7116:1981) Phương pháp o v n t c l n nh t chuNn 9 năm 2002 c a xe máy 4 TCVN 6010:1995 Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng (ISO 7117:1981) Phương pháp o v n t c l n nh t chuNn 9 năm 2002 c a xe mô tô 5 TCVN 6957:2001 Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng Cơ c u i u khi n ho t ng c a chuNn tr m c 9 năm 2002 mô tô xe máy hai bánh - Yêu c u 6.3.2.1.1, trong phê duy t ki u 6.3.2.1.2 và ph l c D (nh ng m c này s b t bu c áp d ng t tháng 1 năm 2005) 1.2. Các tiêu chu n môi trư ng
  3. 6 TCVN 6438:2001 Phương ti n giao thông ư ng b - Ch áp d ng b ng Ngày 01 tháng Gi i h n l n nh t cho phép c a khí 1, m c 2 i v i 9 năm 2002 th i mô tô, xe máy toàn b tiêu chuNn 7 TCVN 6435:1998 Âm h c- o ti ng n do phương Toàn b tiêu K t ngày ký (ISO 5130:1982) ti n giao thông ư ng b phát ra chuNn Quy t nh khi - Phương pháp i u tra 8 TCVN 6436:1998 Âm h c- o ti ng n do phương Toàn b tiêu K t ngày ký ti n giao thông ư ng b phát ra chuNn Quy t nh khi - M c n t i a cho phép 1.3. Tiêu chu n tiêu hao nhiên li u 9 TCVN 6440:1998 Mô tô- Phương pháp o tiêu th Toàn b tiêu Ngày 01 tháng (ISO 7860:1995) nhiên li u chuNn 09 năm 2002 2. Tiêu chu n h th ng, t ng thành và b ph n truy n ng 10 TCVN 6439: Mô tô- Quy t c th ng cơ-Công Toàn b tiêu K t ngày ký 1998 (ISO su t h u ích chuNn Quy t nh 4106:1993) 11 22 TCN 299-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu K t ngày ký ư ng b - Khung mô tô, xe máy chuNn Quy t nh hai bánh-Yêu c u và phương pháp th
  4. 12 TCVN 6578:2000 Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu K t ngày ký (ISO 3779: 1977) Mã nh n d ng phương ti n giao chuNn Quy t nh thông (VIN)- N i dung và c u trúc 13 TCVN 6580: Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu K t ngày ký 2000 (ISO Mã nh n d ng phương ti n giao chuNn Quy t nh 4030:1983) thông (VIN)- V trí và cách ghi 14 TCVN 4472:1993 c quy chì kh i ng (soát xét l n Toàn b tiêu Ngày 01 tháng 2) chuNn 9 năm 2002 15 TCVN 6770:2001 Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng Gương chi u h u mô tô và xe máy- chuNn 9 năm 2002 Yêu c u trong phương pháp th công nh n ki u 16 TCVN 6890: Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng 2001 Chân ch ng mô tô, xe máy hai chuNn 9 năm 2002 bánh- Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u 17 TCVN 6924: Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng 2001 Quai n m và tay n m cho ngư i chuNn 9 năm 2002 cùng i trên mô xe máy hai bánh- Yêu c u trong phê duy t ki u 18 TCVN 6954: Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu 2001 Thùng nhiên li u c a mô tô, xe máy chuNn hai bánh ho c ba bánh- Yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u 19 TCVN 6956: Phương ti n giao thông ư ng b - Toàn b tiêu Ngày 01 tháng 2001 Thi t b o t c và l p t trên chuNn 9 năm 2002 phương ti n cơ gi i- yêu c u và phương pháp th trong phê duy t ki u 20 22 TCN 291-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - ng x mô tô xe máy- chuNn 9 năm 2002 Yêu c u k thu t và phương pháp
  5. th 21 22 TCN 292-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Nan hoa mô tô, xe máy- chuNn 9 năm 2002 Yêu c u k thu t và phương pháp th 22 22 TCN 293-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Vành bánh xe mô tô làm chuNn 9 năm 2002 b ng v t li u thép- yêu c u k thu t và phương pháp th 23 22 TCN 294-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Chân phanh mô tô, xe chuNn 9 năm 2002 máy- yêu c u k thu t và phương pháp th 24 22 TCN 295-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Tay phanh mô tô, xe chuNn 9 năm 2002 máy- Yêu c u k thu t và phương pháp th 25 22 TCN 296-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Dây phanh mô tô, xe chuNn 9 năm 2002 máy- Yêu c u k thu t và phương pháp th 26 22 TCN 297-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Xích mô tô -Yêu c u k chuNn 9 năm 2002 thu t và phương pháp th 27 22 TCN 298-02 Phương ti n giao thông cơ gi i Toàn b tiêu Ngày 01 tháng ư ng b - Xích ng con lăn truy n chuNn 9 năm 2002 ng bư c ng n chính xác và ĩa xích- yêu c u k thu t và phương pháp th Chú thích:
  6. (1) : - Vi c ki m tra hi u qu phanh nêu t i m c 3.4.3 ch ph i th c hi n theo m c 3.4.3.2 ki m tra hi u qu phanh trên băng th . Vi c ki m tra khí th i nêu t i m c 3.5.1 ư c th c hi n theo TCVN 6438:2001 (thay cho TCVN 6438: 1998), b ng 1, m c 2 i v i mô tô, xe máy ki m tra n ng các thành ph n khí th i c a ng cơ. Vi c ki m tra n c a xe nêu t i m c 3.1.6 ch ph i th c hi n theo m c 3.16.1 ki m tra n c a xe phát ra khi theo TCVN 6436: 1998./.
Đồng bộ tài khoản