Quyết định số 1934/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 1934/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1934/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt dự án Hệ thống thông tin điều hành và tác nghiệp, Website của AI Games III do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1934/QĐ-BVHTTDL

  1. B VĂN HÓA TH THAO C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T VÀ DU LNCH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1934/Q -BVHTTDL Hà N i, ngày 25 tháng 05 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T D ÁN H TH NG THÔNG TIN I U HÀNH VÀ TÁC NGHI P, WEBSITE C A AI GAMES III. B TRƯ NG B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LNCH Căn c Ngh nh s 185/2007/ N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng; Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a chính ph v vi c qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Công văn s 3467/BTCAIG3-TBHC,CSVC ngày 07/10/2008 c a Ban t ch c AI Games v vi c tri n khai chu n b cơ s v t ch t ph c v AI Games III; Căn c Quy t nh s 5477/Q -BVHTTDL ngày 31/12/2008 c a B trư ng B Văn hoá, Th thao và Du L ch v vi c phân c p T ng c c Th d c th thao qu n lý kinh phí và qu n lý u tư các công tính ph c v AI Games III; Căn c Công văn s 123/ƯDCNTT-CP T ngày 24/3/2009 c a C c ng d ng công ngh thông tin - B Thông tin và Try n thông v vi c phúc áp Công văn s 487/BTCAIG3-TBHC,CSVC c a Ban t ch c AI Games III; Căn c k t qu th m tra d án H th ng thông tin i u hành và tác nghi p, Website c a AI Games III ngày 8/5/2009 c a Công ty TNHH Thi t b k thu t và Ph n m m Vi t Nam; Xét T trình s 92/TTr- TTT ngày 11/5/2009 c a Trung tâm Thông tin Th d c th thao xin phê duy t d án H th ng thông tin i u hành và tác nghi p, Website c a AI Games III. Xét ngh c a T ng c c Th d c th thao, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t d án H th ng thông tin i u hành và tác nghi p, Website c a AI Games III v i các n i dung ch y u sau : 1. Tên d án: H th ng thông tin i u hành và tác nghi p, Website c a AI Games III. 2. Ch u tư: Trung tâm Thông tin Th d c th thao. 3. T ch c tư v n l p d án: Công ty TNHH Tin h c xây d ng.
  2. 4. M c tiêu u tư xây d ng: Ph c v AI Games III. 5. N i dung và quy mô u tư: H th ng chia làm hai ph n: - H th ng trung tâm ư c tri n khai t i Trung tâm tích h p d li u- T ng c c th d c th thao. - H th ng phân nhánh t i t t c các a i m thi u c a AI Games III, Trung tâm i u hành, Trung tâm báo chí, Trung tâm truy n hình, Trung tâm công ngh thông tin. 6. a i m: Các a i m thi u c a AI Games III, Trung tâm tích h p d li u Trung tâm i u hành. 7. T ng m c u tư c a d án: T ng m c: 28.512.353.000 ng (Hai mươi tám t , năm trăm mưa hai tri u, ba trăm năm mươi ba ngàn ng ch n). Trong ó: - Chi phí thi t b : 16. 102. 111.000 ng. - Chi phí xây d ng: 10.140.500.000 ng. - Chi phí qu n lý d án: 396.760.000 ng. - Chi phí tư v n u tư: 989.302.000 ng. - Chi phí khác: 183.680.000 ng. Chi phí d phòng: 700.000.000 ng. 8. Ngu n v n u tư: Ngân sách nhà nư c. 9. Hình th c qu n lý d án: Ch u tư tr c ti p qu n lý d án. 10. Th i gian th c hi n d án: T tháng 5 n tháng 10 năm 2009. 11. Phương th c th c hi n: u th u theo quy nh hi n hành. i u 2. Căn c các n i dung ư c duy t, ch u tư t ch c tri n khai th c hi n theo úng các quy nh c a Nhà nư c v ch qu n lý u tư và ch tài chính k toán hi n hành. Ch u tư có trách nhi m: Hoàn thi n h sơ d án theo úng n i dung Công văn S 123/ƯDCNTT- CP T ngày 24/3/2009 c a C c ng d ng công ngh thông tin; Nh ng ý ki n c n b sung, lưu ý trong Báo cáo thNm tra d án ngày 8/5/200( c a Công ty TNHH Thi t b k thu t và ph n m m Vi t Nam trư c khi tri n khai các bư c ti p theo, m b o an toàn phòng cháy ch a cháy và v sinh môi trư ng theo các quy nh hi n hành.
  3. i u 3. Chánh văn phòng, V trư ng V K ho ch, Tài chính T ng c c trư ng T ng c c Th d c th thao, Ch u tư d án ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./ KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG THƯ NG TR C Nguy n Danh Thái
Đồng bộ tài khoản