intTypePromotion=1
ADSENSE

Quyết định số 1943/2021/QĐ-TTg

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

8
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1943/2021/QĐ-TTg ban hành về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1943/2021/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỦ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 1943/QĐ­TTg Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN “TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG XỬ  LÝ CHẤT THẢI Y TẾ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN VÀ MỘT SỐ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYẾN  HUYỆN TẠI TỈNH THÁI BÌNH” SỬ DỤNG VỐN VAY ODA CỦA CHÍNH PHỦ ĐỨC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều  của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm  2019; Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ­CP ngày 25 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về  quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ  nước ngoài; Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 7525/TTr­BKHĐT ngày 01 tháng 11   năm 2021 và 7524/BC­BKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Đồng ý điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Tăng cường hệ thống xử lý chất thải y tế  Bệnh viện phụ sản và một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện tại tỉnh Thái Bình” sử dụng vốn  vay ODA của Chính phủ Đức, với nội dung chính như sau: ­ Mục tiêu Dự án: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải y tế nguy hại cho hệ thống bệnh viện  tuyến tỉnh, tuyến huyện nhằm cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng  và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững đất nước. ­ Kết quả chính: + Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện Phụ sản phục  vụ cho Bệnh viện Phụ sản và các bệnh viện khác đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình; + Đầu tư hệ thống xử lý tập trung chất thải rắn y tế nguy hại đặt tại Bệnh viện đa khoa Thái  Thụy phục vụ cho Bệnh viện đa khoa Thái Thụy và các cơ sở y tế khác đóng trên địa bàn huyện  Thái Thụy; + Cải tạo, nâng cấp trạm xử lý nước thải cho Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ đạt quy chuẩn môi  trường. ­ Thời gian thực hiện Dự án đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.
  2. Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình: ­ Tiếp thu đầy đủ ý kiến của các cơ quan liên quan và các nội dung nêu tại Báo cáo kết quả  thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án; tiến hành trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định  đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu. ­ Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định hiện hành để điều chỉnh, bổ  sung và bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021­2025 và hằng năm tương ứng cho  Dự án sau điều chỉnh. ­ Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả và kết thúc Dự án trước ngày 31 tháng  12 năm 2023; sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức theo đúng các quy định của pháp luật. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu  trách nhiệm thi hành Quyết định này./.   KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG ­ TTgCP, PTTg Phạm Bình Minh; ­ Như Điều 3; ­ VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, PL, KTTH; ­ Lưu: VT, QHQT (2).NL Phạm Bình Minh  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2