intTypePromotion=3

Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
55
lượt xem
8
download

Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí khảo sát lập dự án đầu tư “Nâng cao an toàn bến khách ngang sông” do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1954/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 1954/Q -BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T CƯƠNG, D TOÁN KINH PHÍ KH O SÁT L P D ÁN U TƯ “NÂNG CAO AN TOÀN B N KHÁCH NGANG SÔNG” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 10/02/2009 c a Chính ph v Qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư s 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 c a b Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 693/Q -BGTVT ngày 23/3/2009 c a B trư ng B GTVT cho phép l p d án u tư “Nâng cao an toàn b n khách ngang sông”; Xét t trình s 974/TTr-C TN ngày 02/7/2009 C c TN Vi t Nam trình th m nh, phê duy t cương, d toán kh o sát l p d án u tư “Nâng cao an toàn b n khách ngang sông”; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch u tư, QUY T NNH: i u 1. Ch p thu n cơ b n n i dung cương, d toán kh o sát c p nh t, b sung l p d án u tư “Nâng cao an toàn b n khách ngang sông” như t trình s 974/TTr-C TN ngày 02/7/2009 c a C c TN Vi t Nam và cương, d toán chi ti t kèm theo. i u 2. Phê duy t d toán kinh phí kh o sát, l p d án u tư “Nâng cao an toàn b n khách ngang sông” v i giá tr là: 4.614.230.339 ng (B n t , sáu trăm mư i b n tri u, hai trăm ba mươi nghìn, ba trăm ba mươi chín ng). Bao g m: - Chi phí thu th p tài li u: 231.784.677 - Chi phí t ng h p, phân tích, x lý th ng kê các b n: 21.428.800 - Chi phí kh o sát chi ti t m t s b n khách ngang sông: 1.723.181.023 - Chi phí kh o sát i thanh tra giao thông ư ng th y: 1.040.063.570 - Chi phí kh o sát hi n tr ng, tr t t ATGT TN biên so n tài li u ATGT, d ng phim tuyên truy n: 395.950.000 - Chi phí l p d án u tư (t m tính): 900.176.462 - Thu VAT 10%: 301.645.807
  2. (Có d toán chi ti t kèm theo) i u 3. T ch c th c hi n 1. Ngu n v n: V n chuNn b u tư hàng năm c a B GTVT. 2. Ti n : Hoàn thành năm 2009. 3. Căn c vào n i dung cương, kh i lư ng th c hi n i u tra, kh o sát và s n phNm hoàn thành, Ch u tư nghi m thu thanh toán theo quy nh. Trong quá trình th c hi n, Ch u tư ch o tư v n lưu ý n i dung mô hình t ch c, cơ ch qu n lý b n khách ngang sông tăng hi u qu d án. C c TN Vi t Nam có trách nhi m tri n khai công tác kh o sát, l p d án u tư theo các qui nh hi n hành v qu n lý u tư xây d ng, m b o ti n và ch t lư ng. i u 4. Các ông V trư ng các V : K ho ch u tư, Tài chính, Môi trư ng, Khoa h c công ngh , An toàn giao thông; C c trư ng C c QLXD & CLCTGT; C c trư ng C c TN Vi t Nam và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 4; - B trư ng ( b/c); - Kho b c Nhà nư c TW; - Kho b c Nhà nư c Tp Hà N i; - Lưu VT, KH T (03). Lê M nh Hùng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản