Quyết định số 198/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
45
lượt xem
4
download

Quyết định số 198/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 198/2004/QĐ-UB về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn vốn ngân sách uỷ thác cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội để đầu tư xây dựng và đặt hàng mua nhà tái định cư do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 198/2004/QĐ-UB

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p – T do – H nh phúc --------- S : 198/2004/Q -UB Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH U THÁC CHO QU U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH HÀ N I U TƯ XÂY D NG VÀ T HÀNG MUA NHÀ TÁI NNH CƯ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I - Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; - Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c; - Căn c Quy t nh s 126/Q -UB ngày 11 tháng 8 năm 2004 c a UBND Thành ph v vi c thành l p Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i; - Căn c Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002 v vi c Ban hành quy ch áp d ng hình th c mua nhà ã xây d ng ho c theo hình th c t hàng mua nhà ph c v di dân GPMB tái nh cư và Quy t nh s 142/2003/Q -UB ngày 31/10/2003 v vi c i u ch nh quy ch 01/2002/Q -UB c a UBND Thành ph ; - Căn c Quy t nh s 76/2004/Q -UB ngày 19/5/2004 c a UBND Thành ph ban hành quy nh qu n lý, th c hi n u tư các d án c i t o, xây d ng khu nhà và khu ô th trên a bàn Thành ph Hà N i; - Xét ngh c a S Tài chính t i T trình s 3301/STC-QLNS ngày 22 tháng 10 năm 2004, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này Quy ch qu n lý s d ng ngu n v n ngân sách u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph Hà N i u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày 01/01/2005. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S : Tài chính, K ho ch và u tư; Giám c các S ; th trư ng các Ban, ngành có liên quan, Ch t ch H i ng qu n lý và T ng giám c Qu u tư phát tri n Thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Vũ Văn Ninh QUY CH QU N LÝ, S D NG NGU N V N NGÂN SÁCH U THÁC CHO QU U TƯ PHÁT TRI N THÀNH PH HÀ N I THANH TOÁN V N U TƯ XÂY D NG VÀ T HÀNG MUA NHÀ TÁI NNH CƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 198/2004/Q -UB ngày 29 tháng 12 năm 2004 c a UBND Thành ph ) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c qu n lý, s d ng ngu n v n ngân sách Thành ph u thác cho Qu u tư phát tri n Thành ph (Vi t t t là Qu TPT) th c hi n nhi m v u tư xây d ng và t hàng mua nhà tái nh cư ph c v n bù, di dân gi i phóng m t b ng theo ch trương, k ho ch c a Thành ph . i u 2. Thành ph u thác cho Qu t ngu n thu bán nhà tái nh cư, m t ph n ti n bán nhà thu c s h u Nhà nư c, ti n thu u giá quy n s d ng t, t v n u tư XDCB c a Ngân sách Thành ph và ngu n ng v n nhàn r i c a Kho b c Nhà nư c cho vi c xây d ng nhà tái nh cư trong d toán hàng năm ư c UBND Thành ph quy t nh. i u 3. 1. Giao S Tài chính th c hi n u thác v n ngân sách theo chương trình, d án và k ho ch phân b v n hàng năm ư c UBND Thành ph phê duy t. 2. Qu TPT nh n v n u thác, qu n lý, c p phát thanh toán, quy t toán ngu n v n u thác theo úng quy nh. Chương II NH NG QUY NNH C TH i u 4. UBND Thành ph quy t nh: 1. Phê duy t danh m c u tư xây d ng, danh m c t hàng mua nhà và mua nhà ã xây d ng.
  3. 2. Quy t nh ho c u quy n quy t nh giao nhi m v ch u tư xây d ng theo t ng d án nhà, giao cho ơn v (Các Ban qu n lý d án ho c Qu TPT...) ư c ký h p ng t hàng mua nhà và mua nhà ã xây d ng. 3. Giá thanh toán theo phương th c t hàng mua nhà và giá mua nhà ã xây d ng. 4. Phê duy t quy t toán v n u tư c a các d án u tư xây d ng t ngu n v n u thác u tư ư c th c hi n theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c và Thành ph . i u 5. UBND Thành ph giao cho Qu TPT th c hi n các nhi m v sau: 1. Th c hi n thanh toán t hàng mua nhà ho c mua nhà ã xây d ng ph c v tái nh cư theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002, Quy t nh s 142/2003/Q - UB ngày 31/10/2003 c a UBND Thành ph và quy nh c a Quy ch này. 2. Th c hi n thanh toán v n cho các d án u tư xây d ng nhà tái nh cư. 3. Th c hi n t ng h p, theo dõi qu nhà (v m t s lư ng và giá tr ) do Thành ph ã u tư xây d ng và t hàng, mua nhà ph c v tái nh cư; Th c hi n thu ti n bán nhà tái nh cư theo Quy t nh bán nhà c a c p có thNm quy n. i u 6. Chuy n ngu n v n và thanh toán v n u thác 1. Chuy n ngu n v n u thác: Căn c k ho ch ngu n v n ư c UBND Thành ph quy t nh b sung, kh i lư ng, ti n s d ng v n c a các d án u tư xây d ng, t hàng mua nhà tái nh cư, Qu TPT l p k ho ch nh n v n hàng quý (Trong ph m vi k ho ch v n hàng năm ư c duy t) g i S Tài chính, S Tài chính căn c kh năng cân i c a ngu n v n chuy n ngu n v n u thác t ngân sách cho Qu TPT. 2. Thanh toán v n u thác: - i v i các ơn v ư c UBND Thành ph giao t hàng mua nhà ho c mua nhà ã xây d ng, Qu TPT th c hi n ký h p ng thanh toán v n u thác v i các ơn v theo nguyên t c: Các ơn v ch u trách nhi m v tính pháp lý c a các h p ng do ơn v th c hi n khi t hàng mua nhà và mua nhà ã xây d ng tái nh cư; Qu TPT thNm nh các i u ki n v thanh toán v n. - i v i các d án do Qu TPT tr c ti p t hàng mua nhà, Qu TPT ch u trách nhi m tr c ti p ký h p ng v i các ch u tư theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002 và Quy t nh s 142/2003/Q -UB ngày 31/10/2003 và các quy nh hi n hành c a UBND Thành ph . Vi c thanh toán v n u thác t Qu cho các d án u tư xây d ng nhà tái nh cư theo k ho ch XDCB hàng năm, các d án Thành ph t hàng mua nhà tái nh cư ho c mua nhà ã xây d ng ph i th c hi n theo úng quy nh t i Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 c a B Tài chính v Hư ng d n qu n lý, thanh toán v n u tư và v n s nghi p có tính ch t u tư xây d ng thu c ngu n v n NSNN và Thông tư s 45/2004/TT-BTC ngày 21/5/2004 c a B Tài chính v B sung, s a i
  4. m t s i m c a Thông tư s 44/2003/TT-BTC ngày 15/5/2003 và các quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 7. Quy t toán v n u thác c a Qu TPT 1. Quy t toán giá tr xây d ng công trình nhà tái nh cư do các ch u tư ch u trách nhi m t ch c quy t toán theo úng các quy nh v u tư xây d ng c a Nhà nư c. 2. Quy t toán ngu n v n u thác do Qu TPT th c hi n: i v i các d án th c hi n theo hình th c giao cho các ơn v t hàng mua nhà, mua nhà ã xây d ng và giao cho Qu TPT tr c ti p t hàng mua nhà và mua nhà ã xây d ng, vi c quy t toán ngu n v n u thác trên cơ s thanh lý các h p ng thanh toán v n u thác v i các ch u tư th c hi n d án. 3. i v i các d án do các ch u tư th c hi n t ngu n v n XDCB c a Ngân sách Thành ph , vi c quy t toán ngu n v n ư c căn c theo giá tr quy t toán v n u tư XDCB ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. K t thúc năm ngân sách, Qu TPT có trách nhi m t ng h p và báo cáo UBND Thành ph thông qua S Tài chính v quy t toán ngu n thanh toán v n ư c u thác v i Ngân sách Thành ph . (Theo hư ng d n c a S Tài chính). i u 8. Phí u thác 1. M c phí u thác là 01,% trên s v n u thác th c thanh toán cho vi c mua nhà và t hàng mua nhà do Ngân sách Thành ph tr hàng năm theo nh kỳ t ng quý cho Qu TPT. 2. Phí u thác là ngu n thu Qu TPT và ư c qu n lý s d ng theo i u l và quy ch qu n lý tài chính c a Qu TPT. i u 9. Kho n lãi ti n g i phát sinh t ngu n v n u thác c a Ngân sách Thành ph cho Qu TPT là ngu n v n thu c ngân sách Thành ph ph i ư c theo dõi riêng. i u 10. Qu n lý và h ch toán ngu n thu ti n bán nhà tái nh cư c a Thành ph . 1. Ti n bán nhà tái nh cư là ngu n v n c a Ngân sách Thành ph ph i ư c qu n lý theo dõi riêng; Qu TPT có trách nhi m t ch c thu ti n và ôn c thu n p k p th i theo úng Quy t nh bán nhà c a c p có thNm quy n. 2. Ti n thu ư c t bán nhà tái nh cư ư c n p Ngân sách Thành ph ti p t c s d ng làm ngu n v n u thác c a Ngân sách Thành ph cho Qu và th c hi n úng các quy nh c a b n Quy ch này. i u 11. Tài kho n theo dõi ngu n v n u thác c a Ngân sách Thành ph cho Qu TPT m t i Kho b c Nhà nư c Thành ph ho c Ngân hàng thương m i trong nư c. Chương III T CH C TH C HI N
  5. i u 12. Trách nhi m c a S K ho ch và u tư 1. Ch trì ph i h p v i S Tài chính, Qu TPT xác nh danh m c các d án t hàng mua nhà, mua nhà ã xây d ng và d án u tư xây d ng nhà tái nh cư; l a ch n các ơn v , các ch u tư trong vi c th c hi n u tư XDCB và t hàng mua nhà tái nh cư; b trí v n u thác trong k ho ch v n u tư XDCB hàng năm c a Ngân sách Thành ph cho Qu TPT trình UBND Thành ph quy t nh. 2. Th c hi n vi c thNm nh, trình, phê duy t d án u tư theo quy nh hi n hành v u tư xây d ng cơ b n c a Nhà nư c và Thành ph . 3. Ph i h p v i các ngành ch c năng có liên quan và Qu TPT, cơ quan ch qu n u tư trong vi c ki m tra th c hi n d án úng quy t nh ư c phê duy t, m b o hi u qu s d ng ngu n v n và tuân th các quy nh v qu n lý u tư và xây d ng. i u 13. Trách nhi m c a S Tài chính 1. Ph i h p v i S K ho ch và u tư và Qu TPT cân i ngu n v n u thác trên cơ s t ngu n thu bán nhà tái nh cư và kh năng các ngu n b sung hàng năm theo quy nh c a Thành ph . 2. Th c hi n vi c chuy n k p th i ngu n v n u thác ư c UBND Thành ph quy t nh b sung hàng năm t ngân sách cho Qu TPT theo h p ng u thác. 3. Ki m tra tình hình th c hi n quy nh v qu n lý và s d ng ngu n v n u thác cho Qu TPT, ph i h p v i Qu ki m tra th c hi n vi c s d ng ngu n v n c a các ơn v nh n v n u thác. 4. Ph i h p v i Qu TPT ôn c ki m tra vi c thu h i ti n bán nhà tái nh cư khi các d án hoàn thành bàn giao ưa vào s d ng cho các h dân. 5. Là thư ng tr c H i ng thNm nh xác nh giá thanh toán mua nhà ã xây d ng c a các doanh nghi p theo phương th c t hàng mua nhà. 6. K t thúc năm ngân sách, ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư, các ngành ch c năng liên quan và Qu TPT t ng h p vi c b trí, s d ng, thanh quy t toán v n u thác, xác nh s dư ngu n u thác, báo cáo UBND Thành ph . i u 14. Trách nhi m c a Qu TPT 1. Hàng năm căn c vào cân i giá tr , hi n v t v nhà tái nh cư, kh năng ngu n thu t ti n bán nhà tái nh cư, Qu TPT l p báo cáo tình hình th c hi n năm trư c và nhu c u b sung ngu n v n u thác năm k ho ch g i S Tài chính và S K ho ch và u tư. 2. Theo dõi, h ch toán c th v s lư ng và giá tr nhà, ngu n thu ti n bán nhà, s dư v giá tr nhà theo t ng d án s d ng ngu n v n u thác u tư, ho c t hàng mua nhà tái nh cư.
  6. 3. nh kỳ quý, năm báo cáo S Tài chính cân i gi a ti n thu ư c t bán nhà và s quy t toán thanh toán v u tư ho c t hàng mua nhà c a t ng d án trình UBND Thành ph quy t nh x lý cân i ngu n. 4. Ch u trách nhi m toàn di n v nh n ngu n, qu n lý s d ng ngu n v n u thác úng m c ích; úng nguyên t c, ch v thanh, quy t toán v n u thác theo quy nh c a Nhà nư c và Thành ph . 5. ư c t m ng ng thanh toán v n báo cáo UBND Thành ph trong các trư ng h p sau: - Các ơn v nh n ngu n u thác ho c các ch u tư s d ng v n sai m c ích theo quy t nh c a UBND Thành ph . - Vi c cân i, s d ng v n c a các ơn v không lành m nh, không minh b ch, gây th t thoát lãng phí. - Các ơn v ch u tư không báo cáo y theo quy nh. 6. Thanh toán v n theo úng ti n th c hi n d án, th c hi n nghiêm túc các i u kho n trong h p ng s d ng v n u thác. 7. Ph i h p v i các ơn v ư c giao qu n lý qu nhà tái nh cư thu c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t thu h i k p th i ti n bán nhà tái nh cư ti p t c s d ng cho t o l p qu nhà tái nh cư. 8. Báo cáo nh kỳ và hàng năm v vi c qu n lý và s d ng, thanh, quy t toán ngu n v n u thác t ngân sách Thành ph cho Qu v i UBND Thành ph và các ngành có liên quan. i u 15. Trách nhi m c a S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t - Ch o các ơn v thu c S ư c giao trách nhi m ti p nh n và qu n lý hi n v t v qu nhà tái nh cư ph i h p v i Qu TPT i chi u cân i v i giá tr mà Qu TPT ã thanh toán t ngu n u thác c a Ngân sách Thành ph cho nhà tái nh cư và th c hi n vi c qu n lý nhà nư c i v i qu nhà tái nh cư ph c v cho b trí tái nh cư theo phương án GPMB ư c c p có thNm quy n phê duy t. - Trình U ban nhân dân Thành ph ban hành quy nh qu n lý, s d ng nhà tái nh cư ph c v GPMB trên a bàn Thành ph Hà N i. - Ch o vi c hoàn thành các th t c v c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các h gia ình ã hoàn t t th t c mua nhà tái nh cư. - Ph i h p v i Qu TPT ki m tra ôn c các ơn v ư c giao nhà tái nh cư GPMB n p ti n k p th i vào Ngân sách Thành ph . - Trình UBND Thành ph quy t nh b trí bán nhà tái nh cư cho các i tư ng theo úng quy nh.
  7. Chương IV I U KHO N THI HÀNH i u 16. Quy ch này có hi u l c k t ngày 1/1/2005. 1. U ban nhân dân Thành ph giao S K ho ch và u tư ch trì ph i h p v i S Tài chính, S Tài nguyên, môi trư ng và Nhà t, Qu TPT: rà soát, th ng kê các danh m c, d án Thành ph ã quy t nh u tư, t hàng mua nhà, xác nh qu hi n v t và giá tr ã hoàn thành ho c hoàn thành d dang, s ti n Ngân sách ã c p, s ti n ã thu ư c t bán nhà tái nh cư chưa n p Ngân sách và s ti n chưa thu v bán nhà tái nh cư bàn giao cho Qu TPT ti p t c theo dõi, t ng h p và th c hi n theo Quy ch này. Giao S Tài chính ch trì vi c bàn giao ngu n v n u thác cho Qu TPT, hư ng d n Qu t ch c h ch toán k toán theo úng quy nh c a Nhà nư c, Thành ph và các quy nh t i Quy t nh này. 2. i v i các trư ng h p UBND Thành ph ã giao cho Ban qu n lý d án v n ngân sách (thu c S Tài nguyên, Môi trư ng và Nhà t) và m t s Ban qu n lý d án khác t hàng mua nhà ho c mua nhà ã xây d ng theo Quy t nh s 01/2002/Q -UB ngày 4/1/2002 chưa ư c thanh toán t ngu n ngân sách, n nay ư c chuy n giao thanh toán t ngu n v n u thác c a Qu TPT th c hi n theo úng Quy ch này. 3. Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có nh ng n i dung c n ph i s a i, i u ch nh cho phù h p v i quy nh c a Nhà nư c và th c t th c hi n, giao S Tài chính t ng h p báo cáo UBND Thành ph quy t nh.
Đồng bộ tài khoản