Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
56
lượt xem
2
download

Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế tạm thời sử dụng phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động do Bộ Lao động thương binh và xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 198/2005/QĐ-BLĐTBXH

 1. B LAO NG-THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T BINH NAM VÀ XÃ H I c l p - T do - H nh phúc ******** ******** S : 198/2005/Q -BL TBXH Hà N i, ngày 07 tháng 3 năm 2005 QUY T NNH C A B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I S 198/2005/Q - BL TBXH NGÀY 07/3/2005 C A B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I V VI C BAN HÀNH QUY CH T M TH I S D NG PHI U T KI M TRA TH C HI N PHÁP LU T LAO NG B TRƯ NG B LAO NG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ H I Căn c B lu t Lao ng ngày 23 tháng 6 năm 1994 và Lu t S a i, b sung m t s i u c a B lu t Lao ng ngày 12 tháng 4 năm 2002; Căn c Lu t Thanh tra ngày 15 tháng 6 năm 2004; Căn c Ngh nh s 29/2003/N -CP c a Chính ph ngày 31 tháng 3 năm 2003 quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i; Căn c Quy t nh s 101/Q -L TBXH ngày 31 tháng 01 năm 2005 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i v vi c phê duy t án i m i cơ ch ho t ng thanh tra Nhà nư c v lao ng; Xét ngh c a Chánh Thanh tra B , QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch t m th i s d ng phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng các ơn v và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Th H ng ( ã ký) QUY CH
 2. T M TH I S D NG PHI U T KI M TRA TH C HI N PHÁP LU T LAO NG (Kèm theo Quy t nh s 198/2005/Q -BL TBXH ngày 07/3/2005 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v vi c s d ng Phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng (sau ây vi t t t là phi u); nhi m v , quy n h n; trình t , phương pháp ghi Phi u; phương pháp t ng h p, thu th p thông tin ghi trong Phi u và vi c báo cáo k t qu t ng h p Phi u c a các cơ quan, t ch c, cá nhân quy nh t i i u 2 Quy ch này. i u 2. i tương áp d ng Quy ch này ư c áp d ng i v i các t ch c, cá nhân sau: 1. Thanh tra B Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Thanh tra B ); 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Giám c S ), Thanh tra S Lao ng - Thương binh và Xã h i (sau ây vi t t t là Thanh tra S ); 3. Thanh tra Nhà nư c v lao ng (sau ây vi t t t là thanh tra viên lao ng); 4. Các t ch c, cá nhân s d ng lao ng theo h p ng lao ng thu c các thành ph n kinh t , các hình th c s h u (sau ây vi t t t là ngư i s d ng lao ng). i u 3. Phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng Hình th c và n i dung c a Phi u theo m u s 1 ban hành kèm theo Quy ch này. Chương 2: NHI M V , QUY N H N C A THANH TRA VIÊN LAO NG VÀ NGƯ I S D NG LAO NG i u 4. Thanh tra viên lao ng Thanh tra viên lao ng có nhi m v , quy n h n sau: 1. S d ng Phi u kh o sát, ánh giá tình hình ch p hành các quy nh c a pháp lu t lao ng trên a bàn ư c giao ph trách, t ó xây d ng, xu t k ho ch thanh tra, ki m tra trình c p có thNm quy n phê duy t. 2. Yêu c u ngư i s d ng lao ng ghi Phi u t ng h p và báo cáo theo nh kỳ v th c hi n pháp lu t lao ng.
 3. 3. T p h p k t qu ghi Phi u, x lý ho c ki n ngh x lý các vi ph m pháp lu t lao ng. 4. Trình c p có thNm quy n ra quy t nh thanh tra t xu t khi phát hi n có d u hi u vi ph m nghiêm tr ng pháp lu t lao ng qua vi c thu th p thông tin ghi trong Phi u. i u 5. Ngư i s d ng lao ng Ngư i s d ng lao ng có trách nhi m: 1. T ch c t ki m tra vi c th c hi n pháp lu t lao ng và ghi k t qu vào Phi u do cơ quan thanh tra Nhà nư c v lao ng ban hành. 2. Ghi Phi u chính xác, trung th c. 3. Cùng v i i di n Ban ch p hành công oàn cơ s ho c i di n ngư i lao ng ký óng d u vào Phi u sau khi ã ghi y các n i dung. 4. Gi i trình v n i dung ghi trong Phi u khi có yêu c u c a cơ quan, cá nhân có thNm quy n. Chương 3: PHƯƠNG PHÁP GHI PHI U, BÁO CÁO K T QU GHI PHI U i u 6. Phương pháp ghi Phi u Ngư i s d ng lao ng căn c vào các quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành và th c t t i cơ s ghi y các n i dung trong Phi u. Cách ghi c th theo ph l c ban hành kèm theo Quy ch này. i u 7. Báo cáo k t qu ghi Phi u Phi u sau khi có ch ký c a ngư i s d ng lao ng và ban ch p hành công oàn ho c i di n ngư i lao ng ( i v i nh ng nơi chưa thành l p t ch c công oàn) ư c g i v S Lao ng - Thương binh và Xã h i, i v i các doanh nghi p là thành viên c a T ng công ty thì g i v T ng công ty t ng h p báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i (qua Thanh tra B ). Chương 4: T NG H P, THU TH P THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO K T QU T NG H P PHI U i u 8. T ng h p và thu th p thông tin trong Phi u Các cơ quan, cá nhân có thNm quy n quy nh t i Kho n 1, 2 và 3 i u 2 Quy ch này có trách nhi m ôn c và hư ng d n ngư i s d ng lao ng ghi phi u; Căn c vào các quy nh c a pháp lu t lao ng hi n hành i chi u, so sánh, phân tích các thông
 4. tin ghi trong phi u t ng h p, k t lu n, ki n ngh , báo cáo c p có thNm quy n theo quy nh t i i u 9 Quy ch này. i u 9. Báo cáo k t qu t ng h p Phi u Chánh Thanh tra S t ng h p báo cáo k t qu trong ph m vi a phương v i Giám c S , Thanh tra viên ph trách vùng. Thanh tra viên lao ng ph trách vùng báo cáo k t qu t ng h p phi u v i Chánh Thanh tra B , Giám c S bi t và ch o vi c th c hi n pháp lu t lao ng t i a phương. Chánh Thanh tra B t ng h p báo cáo k t qu trong ph m vi c nư c v i B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Chương 5: T CH C TH C HI N i u 10. Trách nhi m c a ngư i s d ng lao ng, cơ quan qu n lý Nhà nư c v lao ng và thanh tra viên lao ng 1. i v i ngư i s d ng lao ng: Th c hi n nghiêm ch nh vi c ghi phi u t ki m tra l n u (m u s 1) và vào ngày 15 tháng 10 hàng năm th c hi n báo cáo nh kỳ v nh ng thay i c a doanh nghi p trong vi c th c hi n pháp lu t lao ng (m u s 2) v i cơ quan qu n lý Nhà nư c v lao ng a phương ho c Thanh tra B (theo phân c p). i v i các doanh nghi p là thành viên c a T ng công ty thì báo cáo cho T ng công ty. 2. Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: ôn c, hư ng d n các doanh nghi p thu c a phương qu n lý th c hi n báo cáo k t qu t ki m tra. T ng h p, báo cáo Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph và B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i (qua Thanh tra B ) v tình hình ch p hành pháp lu t lao ng c a các doanh nghi p trên a bàn; Th c hi n vi c thanh tra, ki m tra các doanh nghi p khi th y c n thi t. 3. T ng công ty: ôn c, hư ng d n các doanh nghi p thu c T ng công ty th c hi n ghi Phi u và báo cáo k t qu ghi Phi u. T ng h p, báo cáo B Lao ng - Thương binh và Xã h i và cơ quan qu n lý Nhà nư c v lao ng a phương t i nơi T ng công ty t tr s chính v tình hình ch p hành pháp lu t lao ng c a T ng công ty; Th c hi n vi c ki m tra thư ng xuyên i v i các doanh nghi p thu c T ng công ty. 4. Cơ quan thanh tra Nhà nư c v lao ng, Thanh tra viên lao ng có nhi m v hư ng d n các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh ghi phi u t ki m tra, t ng h p k t qu và yêu c u các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh có bi n pháp kh c ph c các vi ph m pháp lu t lao ng; Khi c n thi t, tr c ti p ti n hành thanh tra, ki m tra và th c hi n các bi n pháp x lý vi ph m pháp lu t lao ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Khen thư ng - K lu t
 5. 1. Khen thư ng; - B Lao ng - Thương binh và Xã h i khen thư ng hàng năm i v i các a phương th c hi n t t vi c t ng h p, x lý k t qu ghi phi u và công tác thanh tra lao ng. - S Lao ng - Thương binh và Xã h i th c hi n vi c khen thư ng hàng năm i v i các doanh nghi p thu c ph m vi a phương qu n lý th c hi n nghiêm túc pháp lu t lao ng và các quy nh t i Quy ch này. - T ng công ty th c hi n vi c khen thư ng hàng năm i v i các doanh nghi p thành viên th c hi n nghiêm túc pháp lu t lao ng và nghĩa v báo cáo k t qu t ki m tra theo Phi u. 2. K lu t: i v i các doanh nghi p, cơ s s n xu t kinh doanh c tình không th c hi n t ki m tra theo Phi u, không th c hi n vi c báo cáo nh kỳ thì tuỳ theo m c vi ph m pháp lu t lao ng s b x lý theo pháp lu t. i u 12. i u kho n thi hành Trong quá trình t ch c th c hi n, n u có vư ng m c ho c v n m i phát sinh, các cơ quan Nhà nư c, t ch c, cá nhân có liên quan xu t ki n ngh v i B Lao ng - Thương binh và Xã h i s a i, b sung Quy ch này cho phù h p v i th c t và quy nh hi n hành c a pháp lu t. PH L C (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i s d ng Phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng) HƯ NG D N CÁCH GHI PHI U T KI M TRA TH C HI N PHÁP LU T LAO NG I. THÔNG TIN CHUNG Các n i dung c a ph n này ghi theo Quy t nh thành l p doanh nghi p và gi y phép ăng ký kinh doanh. M c 1. TÊN DOANH NGHI P: Ghi rõ tên theo ăng ký kinh doanh và óng thu . M c 2. LO I HÌNH DOANH NGHI P:
 6. Ghi rõ hình th c s h u: doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, doanh nghi p thành l p và ho t ng theo Lu t Doanh nghi p. i v i Doanh nghi p Nhà nư c ghi rõ h ng doanh nghi p. M c 3. TR S CHÍNH NƠI DOANH NGHI P ANG HO T NG: Ghi a ch óng doanh nghi p t i Vi t Nam, i n tho i, fax giao d ch c a doanh nghi p. M c 6. T NG S LAO NG CÓ M T N TH I I M KI M TRA: T ng s lao ng doanh nghi p ang qu n lý t i th i i m ki m tra bao g m: S lao ng có m t, s lao ng ngh ch theo quy nh và th c hi n các nghĩa v công dân khác (như ngh m au, thai s n, hu n luy n quân s )... - Lao ng chưa thành niên: Là ngư i lao ng dư i 18 tu i. - Lao ng cao tu i: Là lao ng nam trên 60 tu i, n trên 55 tu i II. TÌNH HÌNH TH C HI N PHÁP LU T LAO NG T I DOANH NGHI P M c 1. CÁC LO I BÁO CÁO NNH KỲ: Căn c vào các văn b n sau ghi phi u (trư ng h p không báo cáo ph i ghi rõ lý do t i sao): - i m 1.1: Khai trình, báo cáo nh kỳ tình hình tuy n d ng và nhu c u s d ng lao ng v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo i u 10, Ngh nh 39/2003/N -CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph . - i m 1.2: Báo cáo nh kỳ công tác b o h lao ng v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i theo quy nh t i Thông tư s 14/1998/TTLT-BL TBXH-BYT- TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. - i m 1.3: Báo cáo nh kỳ tình hình tai n n lao ng, b nh ngh nghi p v i S Lao ng - Thương binh vã Xã h i theo quy nh t i Thông tư s 23/L TBXH-TT ngày 18 tháng 11 năm 1996 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. M c 3. H P NG LAO NG: Ghi t ng s lao ng theo t ng lo i h p ng lao ng ã ký k t. M c 4. THO Ư C LAO NG T P TH : - ăng ký v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi doanh nghi p t tr s chính - Trư ng h p chưa ký k t nêu rõ lý do.
 7. M c 5. B O HI M XÃ H I: Tính t i th i i m báo cáo, ghi rõ lý do n , ch m óng. M c 6. AN TOÀN LAO NG, V SINH LAO NG: - Các i m: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 và 6.7 ghi các n i dung ã th c hi n theo quy nh t i Thông tư s 14/1998/TTLT/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 31 tháng 10 năm 1998 c a Liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Y t , T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam hư ng d n vi c t ch c th c hi n công tác b o h lao ng trong doanh nghi p, cơ s s n xu t, kinh doanh. - i m 6.8: T ng s các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng: Theo danh m c quy nh t i Thông tư s 23/2003/TT-BL TBXH ngày 03/11/2003 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh, hư ng d n th t c ăng ký và ki m nh các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng. i m 6.9: Hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng: Theo hư ng d n t i Thông tư s 08/L TBXH-TT ngày 11/4/1995 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. Ngư i qu n lý và ph c v b máy qu n lý bao g m: + Ch doanh nghi p ho c ngư i ư c ch doanh nghi p u quy n + Giám c doanh nghi p, th trư ng cơ quan, t ch c, các cơ quan tr c ti p s d ng lao ng + Ngư i ch huy, i u hành tr c ti p các khâu, các b ph n, các phân xư ng s n xu t trong doanh nghi p + Ngư i làm công tác chuyên trách v an toàn lao ng, v sinh lao ng. - i m 6.10: Trang b b o h lao ng: Theo Thông tư s 10/1998/TT-BL TBXH ngày 28/5/1998 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n th c hi n ch trang b phương ti n b o v cá nhân và các Quy t nh s 955/1998/Q -L TBXH ngày 22/9/1998, Quy t nh s 1320/1999/Q -L TBXH ngày 06/10/1999, Quy t nh s 722/2000/Q -L TBXH ngày 02/8/2000 và Quy t nh s 205/2002/Q - L TBXH ngày 21/02/2002 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành danh m c phương ti n b o v cá nhân cho ngư i lao ng làm ngh , công vi c có y u t nguy hi m, c h i. - i m 6.12: B i dư ng cho ngư i lao ng làm các công vi c c h i, nguy hi m và c bi t c h i, nguy hi m th c hi n theo Thông tư s 10/1999/TTLT-BL TBXH- BYT ngày 17/3/1999 c a liên B Lao ng - Thương binh và Xã h i - B Y t hư ng d n th c hi n ch b i dư ng b ng hi n v t i v i ngư i lao ng làm vi c trong i u ki n có y u t nguy hi m, c h i. - i m 6.13: Vi c phân lo i tai n n lao ng th c hi n theo Thông tư liên t ch s 03/1998/BL TBXH-BYT-TL L VN ngày 26/3/1998 c a liên B Lao ng -
 8. Thương binh và Xã h i - B Y t - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam hư ng d n v khai báo và i u tra tai n n lao ng. - i m 6.18: Khám s c kho nh kỳ: + Khám ít nh t sáu tháng m t l n cho nh ng lao ng làm công vi c n ng nh c, c h i theo quy nh t i Ngh nh s 06/CP ngày 20/01/1995 c a Chính ph quy nh chi ti t m t s i u c a B lu t Lao ng v an toàn lao ng, v sinh lao ng. + Khám ít nh t m t l n trên m t năm i v i lao ng làm vi c trong i u ki n bình thư ng. + Danh m c các b nh ngh nghi p quy nh t i Thông tư liên b s 08/TT-LB ngày 19/5/1976 và Thông tư liên b s 29/TTLB ngày 25/12/1991 c a liên B Y t - B Lao ng - Thương binh và Xã h i - T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam. M c 7. K lu t lao ng, trách nhi m v t ch t: - i m 7.1: ăng ký v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i nơi doanh nghi p t tr s chính. - i m 7.3: S v vi c dùng hình th c ph t ti n, cúp lương thay cho x lý k lu t lao ng: Ch li t kê nh ng v ph t ti n, cúp lương thay cho hình th c k lu t lao ng. ây không ph i là các trư ng h p b i thư ng trách nhi m v t ch t. M c 8. TRANH CH P LAO NG: i m 8.1: H i ng hoà gi i lao ng cơ s : Quy t nh thành l p M c 9. S V KHI U N I V LAO NG: Các trư ng h p ngư i s d ng lao ng gi i quy t khi u n i v lao ng c a ngư i lao ng theo quy nh t i Ngh nh s 04/2005/N -CP ngày 11/01/2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a B lu t Lao ng v khi u n i, t cáo v lao ng. M US 1 (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i s d ng Phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng). Cơ quan qu n lý tr c ti p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên doanh nghi p:....... c l p - T do - H nh phúc ......., ngày...... tháng..... năm 200.....
 9. S :................. PHI U T KI M TRA TH C HI N PHÁP LU T LAO NG I. THÔNG TIN CHUNG 1. Tên doanh nghi p:........................................................................................ 2. Lo i hình doanh nghi p:............................................................................... 3. Tr s chính c a doanh nghi p (t i Vi t Nam):............................................ .......................................................................................................................... 4. S tài kho n:............................. Ngân hàng giao d ch:................................. 5. S i n tho i:................................................ Fax:........................................ 6. T ng s lao ng có m t n th i i m t ki m tra:........................... ngư i Trong ó: - S lao ng n :........................................................... ngư i - Lao ng chưa thành niên:............,............................. ngư i - Lao ng là ngư i cao tu i:........................................ ngư i - Lao ng là ngư i tàn t t:........................................... ngư i - Lao ng là ngư i nư c ngoài:.................................... ngư i - S lao ng v a h c, v a làm:...................................... ngư i II. TÌNH HÌNH TH C HI N PHÁP LU T LAO NG 1. Các lo i báo cáo nh kỳ 1.1. Khai trình, báo cáo nh kỳ v tuy n d ng, s d ng lao ng v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i: Có [] Không [] N u không, lý do?............................................................................................
 10. 1.2. Báo cáo nh kỳ v công tác B o h lao ng v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i: Có [] Không [] N u không, lý do?.............................................................................................. 1.3. Báo cáo nh kỳ v tai n n lao ng, b nh ngh nghi p v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i: Có [] Không [] N u không, lý do?.............................................................................................. 2. D y ngh ăng ký ho t ng d y ngh ; Có [] Không [] 3. H p ng lao ng - S lao ng ph i ký k t H L :.............................................................. ngư i - S lao ng ã ký k t H L :................................................... ngư i, chia ra: + H L không xác nh th i h n:.................................................... + H L có th i h n xác nh t 12 tháng n 36 tháng:.................. + H L có th i h n t 3 tháng n dư i 12 tháng:.......................... + H L dư i 3 tháng, mùa v :......................................................... - S lao ng chưa ký H L :...................................................... ngư i, lý do: 4. Tho ư c lao ng t p th 4.1. ã ký k t: [] ã ăng ký: [] Chưa ăng ký: [] 4.2. Chưa ký k t: [] lý do: 5. B o hi m xã h i 5.1. T ng s ngư i ph i tham gia B o hi m xã h i b t bu c:.......................... 5.2. T ng s ngư i ã tham gia:....................................................................... 5.3. T ng s ti n n B o hi m xã h i (n u có):................................................
 11. Lý do?.............................................................................................................. 5.4. T ng s ti n ch m óng b o hi m xã h i:..............................................., Lý do?.............................................................................................................. 6. An toàn lao ng, v sinh lao ng 6.1. Xây d ng k ho ch B o h lao ng hàng năm: Có [] Không [] 6.2. H i ng B o h lao ng: Có [] Không [] 6.3. S lư ng cán b làm công tác an toàn chuyên trách, bán chuyên trách:........................... ngư i - Thành l p phòng làm công tác an toàn lao ng, v sinh lao ng Có [] Không [] 6.4. S lư ng cán b y t chăm sóc s c kho :..................................... ngư i - Thành l p phòng y t Có [] Không [] 6.5. M ng lư i an toàn, v sinh viên: Có [] Không [] 6.6. Xây d ng, ban hành ch trách nhi m cá nhân v B o h lao ng Có [] Không [] 6.7 Th c hi n ch t ki m tra v công tác B o h lao ng t i doanh nghi p: Có [] Không [] 6.8. T ng s các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng ang ư c s d ng......................................, chia ra: - Máy, thi t b : + ã ăng ký:.................................................................................................... + Chưa ăng ký:................................................................................................
 12. Lý do?............................................................................................................... - V t tư và ch t: + ã ăng ký:................................................................................................... + Chưa ăng ký:................................................................................................ Lý do?................................................................................................................ 6.9. ã hu n luy n an toàn lao ng, v sinh lao ng - Cho ngư i qu n lý và ph c v b máy qu n lý: Có [] Không [] S ngư i:..................... ngư i - Cho ngư i lao ng; Có [] Không [] S ngư i:..................... ngư i S ngư i ph i c p th an toàn :............. ngư i. S ngư i ã c p th an toàn:.............. ngư i. 6.10. Trang b B o h lao ng theo danh m c ngh : [] Không [] Không trang c p [] 6.11. Xây d ng các N i quy, quy trình v n hành các lo i máy, thi t b v các bi n pháp làm vi c an toàn, v sinh lao ng: Có [] Không [] Không y [] 6.12. B i dư ng cho ngư i lao ng làm các công vi c c h i, nguy hi m và c bi t c h i, nguy hi m: - B ng hi n v t:................................ ngư i, - B ng ti n:...................................... ngư i, lý do?.......................................... 6.13. T ng s v tai n n lao ng:................................................................... - Tai n n nh :....................... v - Tai n n n ng:..................... v - Tai n n ch t ngư i:...................... v ....................... ngư i - T ng s v tai n n lao ng ã i u tra:................. ngư i - S lao ng ã giám nh s c kho :........................ ngư i
 13. - S lao ng chưa giám nh s c kh e:.................... ngư i - S ngư i b tai n n lao ng ã b trí tr l i làm vi c:............................ ngư i - S ngư i b tai n n lao ng chưa b trí tr l i làm vi c:........................ ngư i Lý do?................................................................................................................. 6.14. o c, ki m tra môi trư ng t i nơi làm vi c: - S m u ã o:......................... Trong ó: + S m u t tiêu chuNn:................................................. + S m u không t:........................................................ 6.15. Trang b phương ti n c p c u: Có [] Không [] 6.16. Các bi n pháp k thu t nh m c i thi n i u ki n, môi trư ng làm vi c: Có [] Không [] 6.17. Các bi n pháp x lý ch t th i l ng, rác th i công nghi p, khí th i: Có [] Không [] 6.18. Khám s c kho nh kỳ cho ngư i lao ng: - ư c khám:................ ngư i, chưa ư c khám:.................. ngư i - S ngư i m c b nh ngh nghi p:......................................... ngư i Trong ó: ư c khám, i u tr :............................................. ngư i 7. K lu t lao ng, trách nhi m v t ch t 7.1. N i quy lao ng ph i ăng ký v i S Lao ng - Thương binh và Xã h i + ã ăng ký: [] Chưa ăng ký: [] Lý do chưa ăng ký:..................................................................................... ...................................................................................................................... 7.2. S v k lu t lao ng (có ph l c):............................... v + Khi n trách:...................................................... v
 14. + Kéo dài th i h n nâng lương không quá sáu tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a là sáu tháng ho c cách ch c:.............................................. v + Sa th i:....................................... v 7.3. S v vi c dùng hình th c ph t ti n, cúp lương thay cho x lý k lu t lao ng:......................... v ; s ti n ph t:.................................................................... 8. Tranh ch p lao ng 8.1. H i ng hoà gi i lao ng cơ s : Có [] Không [] N u có, s lư ng thành viên:.................................................... ngư i 8.2. S v tranh ch p lao ng:........................................ v - Tranh ch p cá nhân:...................................................... v - Tranh ch p t p th :........................ v , trong ó: + Hoà gi i thành:............................. v + Hoà gi i không thành d n n ình công:............................. v Báo cáo t ng v ình công theo n i dung: - Ngày tháng x y ra ình công:...... gi ......... ngày........ tháng......... năm......... - S ngư i tham gia:......................................... ngư i - N i dung chính c a ình công:........................................................................ - Th i gian ình công:........................................................................................ - K t qu gi i quy t: 9. S v khi u n i v lao ng:....................... v - Nguyên nhân:.................................................................................... - K t qu gi i quy t:............................................................................ III. CÁC XU T, KI N NGHN V I CƠ QUAN QU N LÝ NHÀ NƯ C ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
 15. ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Ch t ch Công oàn Ngày,....... tháng........ năm........ (Ký tên, óng d u) Ch doanh nghi p ho c cơ s (Ký tên, óng d u) M us 2 (Ban hành kèm theo Quy ch t m th i s d ng Phi u t ki m tra th c hi n pháp lu t lao ng) Cơ quan qu n lý tr c ti p C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Tên doanh nghi p:....... c l p - T do - H nh phúc ......., ngày...... tháng..... năm 200..... S :................. BÁO CÁO NNH KỲ V NH NG THAY I, PHÁT SINH C A DOANH NGHI P TRONG VI C TH C HI N PHÁP LU T LAO NG I. THÔNG TIN CHUNG
 16. 1. Thay i v hình th c s h u doanh nghi p: 2. S tài kho n:........................... Ngân hàng giao d ch:................................... 3. S i n tho i:..................................... Fax:................................................... 4. T ng s lao ng có m t n th i i m báo cáo:......................................... II. TÌNH HÌNH TH C HI N PHÁP LU T LAO NG T I DOANH NGHI P 1. H p ng lao ng - S lao ng ph i ký k t H L :............................... ngư i - S lao ng ã ký k t H L :.................................. ngư i, chia ra: + H L không xác nh th i h n:..................................................... + H L có th i h n xác nh t 12 tháng n 36 tháng:................... + H L có th i h n t 3 tháng n dư i 12 tháng:............................ + H L dư i 3 tháng, mùa v :........................................................... - S lao ng chưa ký H L :....................................... ngư i, lý do: 2. Tho ư c lao ng t p th : Thay i, b sung tho ư c lao ng t p th 3. B o hi m xã h i 3.1. T ng s ngư i ph i tham gia B o hi m xã h i b t bu c:........................... 3.2. T ng s ngư i ã tham gia:........................................................................ 3.3. T ng s ti n n B o hi m xã h i (n u có):................................................ Lý do?............................................................................................................... 3.4. T ng s ti n ch m óng b o hi m xã h i:................................................, Lý do?............................................................................................................... 4. An toàn lao ng, v sinh lao ng 4.1. T ng s các lo i máy, thi t b , v t tư, các ch t có yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ng, v sinh lao ng ang ư c s d ng........................................., chia ra: - Máy, thi t b :
 17. + ã ăng ký:.................................................................................................. + Chưa ăng ký:.............................................................................................. Lý do?............................................................................................................. - V t tư và ch t: + ã ăng ký:.................................................................................................. + Chưa ăng ký:.............................................................................................. Lý do?............................................................................................................. 4.2. T ng s v tai n n lao ng:.................................................................... - Tai n n nh :....................... v - Tai n n n ng:..................... v - Tai n n ch t ngư i:...................... v .................................................... ngư i - S lao ng ã giám nh s c kho :........................ ............................ ngư i - S lao ng chưa giám nh s c kh e:.................................................. ngư i - S ngư i b TNL ã b trí tr l i làm vi c:......................................... ngư i - S ngư i b TNL chưa b trí tr l i làm vi c:..................................... ngư i Lý do?............................................................................................................... 5. K lu t lao ng, trách nhi m v t ch t 5.1. S v k lu t lao ng:......................................... v + Khi n trách:............................................................. v + Kéo dài th i h n nâng lương không quá sáu tháng ho c chuy n làm công vi c khác có m c lương th p hơn trong th i h n t i a là sáu tháng ho c cách ch c:....................................................... v + Sa th i:......................................... v 5.2. S v vi c dùng hình th c ph t ti n, cúp lương thay cho x lý k lu t lao ng:.................................................... v ; s ti n ph t:........................................... 6. Tranh ch p lao ng S v tranh ch p lao ng:......................................... v
 18. - Tranh ch p cá nhân:................................................ v - Tranh ch p t p th :.................................................. v , trong ó: + Hoà gi i thành:.............................................................................. v + Hoà gi i không thành d n n ình công:.................................... v Báo cáo t ng v ình công theo n i dung: - Ngày tháng x y ra ình công:........... gi ....... ngày........ tháng...... năm....... - S ngư i tham gia:.................................................... ngư i - N i dung chính c a ình công:.................................................................. - Th i gian ình công:.................................................................................. - K t qu gi i quy t: 7. Khi u n i v lao ng Các v khi u n i v lao ng:......................................... v - Nguyên nhân:.............................................................................................. - K t qu gi i quy t:...................................................................................... Ch t ch Công oàn Ch doanh nghi p ho c cơ s (Ký tên, óng d u) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản